Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace spole č nosti pro ocen ě ní Zpracoval: Ing. Patrik Luxemburk Zadavatel: Prof. Ing. Miloš Ma ř ík, CSc. Datum zpracování: 19. února 2011 Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace spole č nosti pro ocen ě ní Zpracoval: Ing. Patrik Luxemburk Zadavatel: Prof. Ing. Miloš Ma ř ík, CSc. Datum zpracování: 19. února 2011 Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Prezentace spole č nosti pro ocen ě ní Zpracoval: Ing. Patrik Luxemburk Zadavatel: Prof. Ing. Miloš Ma ř ík, CSc. Datum zpracování: 19. února 2011 Prezentace spole č nosti pro ocen ě ní Zpracoval: Ing. Patrik Luxemburk Zadavatel: Prof. Ing. Miloš Ma ř ík, CSc. Datum zpracování: 19. února 2011

2  Název: TOS VARNSDORF a.s.  Právní forma: akciová spole č nost  Sídlo: Ř í č ní 1774, Varnsdorf, okres D ěč ín  I Č O: 27327850  Základní kapitál: 958 412 200,- K č  Hlavní p ř edm ě t podnikání: strojírenská výroba  OKE Č 29 – Výroba a opravy stroj ů a za ř ízení OKE Č 29.4 – Výroba a opravy obráb ě cích a tvá ř ecích stroj ů

3  výroba stroj ů a za ř ízení  výzkum a vývoj v oblasti p ř írodních a technických v ě d nebo spole č enských v ě d  obráb ěč ství  slévárenství, modelá ř ství  záme č nictví, nástroja ř ství  pronájem nemovitostí, byt ů a nebytových prostor bez poskytování jiných ne ž základních slu ž eb zajiš ť ujících ř ádný provoz nemovitostí byt ů a nebytových prostor  realitní č innost  zprost ř edkování obchodu a slu ž eb  č innost podnikatelských finan č ních, organiza č ních a ekonomických poradc ů  poskytování software, poradenství v oblasti informa č ních technologií, zpracování dat, hostingové a související č innosti a webové portály  velkoobchod a maloobchod

4  Základní kapitál ve výši 958 412 000 K č je rozd ě len: 9 ks kmenové akcie na jméno v listinné podob ě ve jmenovité hodnot ě 100 000 000 K č 3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podob ě ve jmenovité hodnot ě 10 000 000 K č 21 ks kmenové akcie na jméno v listinné podob ě ve jmenovité hodnot ě 1 000 000 K č 162 ks kmenové akcie na jméno v listinné podob ě ve jmenovité hodnot ě 100 K č 556 ks kmenové akcie na jméno v listinné podob ě ve jmenovité hodnot ě 1 000 K č 684 ks kmenové akcie na jméno v listinné podob ě ve jmenovité hodnot ě 10 000 K č  K 31.12.2009 byl základní kapitál splacen z 98,69%.

5  Č eský strojírenský podnik zam ěř ený na výrobu obráb ě cích stroj ů.  Spole č nost se specializuje na obor vodorovných frézovacích a vyvrtávacích stroj ů a horizontálních obráb ě cích center.  Právní formu akciové spole č nosti firma nabyla 1. února1996 transformací stejnojmenné spole č nosti s ru č ením omezeným.  Akcie spole č nosti zn ě jící na jméno jsou vydány v listinné podob ě a nejsou ve ř ejn ě obchodovatelné.  Rozhodující podíly akcií vlastní Ing. Jan Rýdl, Ing. Hynek Vojt ě ch a Ing. Jan Rýdl ml.

6  S ú č inností ke dni 1.10.2008 došlo k zápisu do obchodního rejst ř íku fúze slou č ením spole č ností TOS VARNSDORF a.s., I Č :64651142, se sídlem Varnsdorf, Ř í č ní 1774, spolu se spole č ností T-SOT s.r.o., I Č : 25031481, se sídlem Varnsdorf, Prašná 3090, jako spole č ností zanikajících, se spole č ností PRIVATINVEST, a.s., IC: 27327850, se sídlem Varnsdorf, Ř í č ní 1774, jako spole č ností nástupnickou.  Nástupnická spole č nost PRIVATINVEST, a.s. v rámci fúze p ř evzala obchodní firmu zanikající spole č nosti TOS VARNSDORF a.s.  Na nástupnickou spole č nost (po fúzi „TOS VARNSDORF a.s.“) tak v d ů sledku fúze p ř ešlo veškeré obchodní jm ě ní zanikajících spole č ností TOS VARNSDORF a.s. a T-SOT s.r.o., tedy veškerý majetek a závazky obou zanikajících spole č ností, a nástupnická spole č nost se tak stala univerzálním právním nástupcem obou uvedených spole č ností.  Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2008.  Podstatné ú č etní souvislosti fúze: Zisk roku 2008 ovlivn ě n zú č továním opravné polo ž ky k nabytému majetku. Zm ě na stálých aktiv v d ů sledku sní ž ení oce ň ovacího rozdílu k nabytému majetku. Zm ě na výše vlastního kapitálu v d ů sledku zm ě n ZK a kapitálových fond ů v d ů sledku fúze.

7  P ř edsednictvo: P ř edseda………………Ing. Jan Rýdl (43,829%) Místop ř edseda…….... Ing. Miroslav Bi č išt ě Č len…………………... Ing. Jan Rýdl ml. (21,266%)  Dozor č í rada: P ř edseda…………….. Ing. Hynek Vojt ě ch (32,577%) Č len…………………... JUDr. Jaroslav Kašpar Č len…………………... Milan Junek  Spole č nost má krom ě p ř edsednictva a dozor č í rady i Výbor pro strategii

8  Vychází z p ř esv ě d č ení, ž e dlouhodobou prosperitu firmy lze zajistit pouze: získáním a udr ž ením pozice sv ě tového výrobce vodorovných frézovacích a vyvrtávacích stroj ů vyu ž itím tv ů r č ího potenciálu zam ě stnanc ů, kte ř í jsou nejcenn ě jším kapitálem firmy, a vztahem k zákazník ů m, kte ř í jsou st ř edem pozornosti a cílovým objektem firemních aktivit.  Firemní filosofie zahrnuje také vztah k regionu, který spole č nost chápe jako svoji základnu, z ní ž č erpá nové zdroje.  Sou č ástí firemní filosofie je rovn ěž závazek p ř ispívat k ochran ě ž ivotního prost ř edí.

9  TOS Kunming Machine Tool Co., Ltd. Sídlo: Kunming, Č ína Podíl: 50% Výroba vodorovných frézovacích a vyvrtávacích stroj ů a obráb ě cích center  Metalurgie Rumburk s.r.o. Sídlo: Rumburk Podíl: 100% Výroba odlitk ů ze šedé slitiny  SK Slovan Varnsdorf Sídlo: Varnsdorf Podíl: 96,77% Sportovní klub, výkonnostní kopaná  Lidová zahrada s.r.o. Sídlo: Podíl: 82,79% Koup ě zbo ž í za ú č elem dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí  TOS Olomouc s.r.o. Sídlo: Olomouc Podíl: 90% Výroba univerzálních frézek a obráb ě cích center  TOS Trade Canada Inc. Sídlo: Toronto, Kanada Podíl: 100% Prodej výrobk ů TOS VARNSDORF v Kanad ě a USA  Hornbaek Holdings Netherlands B.V. Sídlo: Mijdrecht, Nizozemí Podíl: 43,79%

10  1903- Zalo ž ení strojírny ARNO PLAUERT, výroba jednoduchých soustruh ů, vodorovných obrá ž e č ek, hoblovek a vrta č ek.  1915 - Vzniká první výkres HB (1912). Za č íná výroba p ř esných vodorovných vyvrtáva č ek. Vyrobena první vodorovná vyvrtáva č ka HB.  1920 – 1930 - Výroba firmy se dynamicky zvyšuje a ž na produkci 600 soustruh ů, 150 frézek, 100 horizontek, 40 vrta č ek, 30 automat ů, 20 shaping ů a 10 pil na kov.  1937 - Po úmrtí zakladatele se stávají novými majiteli synové. Zm ě na právní formy na ve ř ejnou obchodní spole č nost.  1945 - Dekretem prezidenta republiky je z ř ízen SPOTOS – Spojené továrny na obráb ě cí stroje, národní podnik, se sídlem v Praze, závod Varnsdorf.  1950 - Z ř ízení samostatného subjektu TOS VARNSDORF, národní podnik, jeho ž nosným výrobním programem se stává výroba horizontálních vyvrtávacích stroj ů.  1960 - Prototyp vodorovné vyvrtáva č ky WH 100 - první č íslicov ě ř ízené horizontky sériov ě vyráb ě né na území Č SR.  1971 - Ukon č en vývoj horizontálního obráb ě cího centra WHQ 9 s automatickou vým ě nou nástroj ů, který byl první svého druhu na území republiky.  1973 - Zahájení vývoje stroj ů 3. generace, které lze pova ž ovat za plnohodnotné CNC obráb ě cí stroje.  1970-1980 - Za č íná p ř eva ž ovat export-spole č nost proniká na zahrani č ní trhy kam je vyvá ž eno p ř es 60 % produkce. 1. 1. 1980 vzniká koncern TST.  1989 - Vzniká státní podnik TOS VARNSDORF.

11  1992 - Vzniká nové logo spole č nosti.  1994 - Zalo ž ena spole č nost IRTOS VARNSDORF, která se uchází o koupi státního podniku TOS VARNSDORF.  1995 – Privatizace státního podniku p ř ímým prodejem, vzniká TOS VARNSDORF s. r. o.  1996 - Zm ě na právní formy na akciovou spole č nost. Ud ě len certifikát ISO 9001 švýcarskou spole č ností SQS a slovenskou SKQS.  1997 - Vyroben první stroj WHN 130 a WHN 130 MC.  1998 - Zahájena instalace obráb ě cího centra WALDRICH MC 3000 AP-M. Firma se poprvé prezentuje na Internetu.  2000 - Vzniká koncepce nové technologické ř ady TOStec.  2001 - Vyroben prototyp stroje TOStec OPTIMA. Poprvé p ř ekro č en ro č ní obrat 1,5 mld K č.  2002 - Vyroben prototyp stroje TOStec VARIA. Vzniká první verze projektu TOS ON-LINE.  2003 - Oslavy 100. výro č í zalo ž ení firmy. Vyroben prototyp stroje TOStec PRIMA.  2005 - Vyroben prototyp stroje TOStec GRATA. Vyroben prototyp stroje TOStec VIVA. Zalo ž ena spole č nost TOS KUNMING Machine Tool Co., Ltd. v Č ín ě.  2006 - Zalo ž ena spole č nost TOS TRADE Canada, Inc. Zalo ž ena spole č nost TOS TRADE North America, LLC v USA.  2007 - Nová t ěž ká montá ž ní hala a administrativní budova uvedeny do provozu. Poprvé p ř ekro č en ro č ní obrat 2 mld. K č.

12  2849…Výroba ostatních obráb ě cích stroj ů  3312…Opravy stroj ů  245x…Výroba odlitk ů  2561…Povrchová úprava a zušlech ť ování kov ů  2562…Obráb ě ní  2841…Výroba kovoobráb ě cích stroj ů  6311… Č innosti související se zpracováním dat a hostingem  7219…Ostatní výzkum a vývoj v oblasti p ř írodních a technických v ě d

13  Vývoj PVH kopíroval trend vývoje tr ž eb.  V roce 2008 historicky nejlepší výsledek ( 403 mil. K č ).  Do roku 2008 dvouciferný r ů st tr ž eb  V roce 2007 meziro č ní r ů st tr ž eb více jak 40%  V roce 2009 propad tr ž eb o 33% na 2 mld. K č.

14  R ů st tr ž eb ta ž en nár ů stem exportu.  Od roku 2005 postupný nár ů st exportu z cca 70 % na 78% v roce 2008.  Cca 86% podíl exportu na tr ž bách v roce 2009.  Více jak 90% tr ž eb za prodej stroj ů pochází z Evropy.

15  Nár ů st celkové sumy aktiv do roku 2008 na 3,4 mld. K č.  V letech 2007 skokový nár ů st v d ů sledku zaú č tování oce ň ovacího rozdílu k nabytému majetku (1,2 mld. K č ).  Dopad oce ň ovacího rozdílu do struktury aktiv.  Nár ů st podílu ob ěž ných aktiv do roku 2007.  Ob ěž ná aktiva tvo ř ila tém ěř 80% celkové sumy aktiv.  Ob ěž ným aktiv ů m dominují zásoby a krátkodobé pohledávky.  Fixní aktiva jsou tvo ř ena p ř edevším dlouhodobým hmotným majetkem, kam je od roku 2007 zahrnut rovn ěž oce ň ovací rozdíl k nabytému majetku.

16  Cizí zdroje hodnotov ě nejvýznamn ě jší slo ž ka pasiv.  Do struktury pasiv se od roku 2007 projevil dopad fúze spole č nosti – zaú č tování oce ň ovacího rozdílu z p ř ecen ě ní.  V roce 2008 došlo k navýšení základního kapitálu z 300 mil. K č na 958,5 mil. K č – v souvislosti s fúzí.  Spole č nost má k 31. 12. 2009 závazky, které nejsou vykázány v rozvaze. Jedná se o závazky z leasingu ve výši 1 128 tis. K č a jsou vedeny v podrozvahové evidenci.  Více jak 50% cizích zdroj ů (v celkové výši 1,2 mld. K č ) tvo ř í bankovní úv ě ry a výpomoci.

17  Náklady na úroky vztahující se k bankovním úv ě r ů m za rok 2009 č inily 37 244 tis. K č.  Bankovní úv ě ry u CSOB a.s. a KB a.s. byly k 31. 12. 2009 zajišt ě ny ve prosp ě ch Komer č ní banky a.s.: zástavním právem k nemovitostem, zástavním právem k pohledávkám, zástavním právem k v ě cem movitým, zástavním právem k Ochranné známce, zástavním právem k akciím a zástavním právem k obchodnímu podílu.  Spole č nost poskytla záruky za úv ě ry poskytnuté bankami firm ě METALURGIE Rumburk s.r.o., které m ě ly k 31. 12. 2009 z ů statek ve výši 18 502 tis. K č a firm ě Obráb ě cí stroje Olomouc s.r.o. za úv ě ry poskytnuté CSOB v celkové výši 46 000 tis. K č.  K 31.12.2009 spole č nost č erpala bankovní úv ě ry v celkové výši 774 577 mil. K č. Bankovní úvěry a výpomoci (tis. Kč) BankaTermíny/podmínky Úroková sazbaLimit Komerční banka a.s.RVG3,80%165 000 ČSOB a.s.dlouhodobý4,20%680 000 ČSOB a.s.RVG4,20%200 000 ČSOB a.s.RVG5,52%90 000 ČSOB a.s.RVG3,22%500 000

18  Vývoj tr ž eb za vlastní výrobky a slu ž by v roce 2009 ovlivn ě n pokra č ující recesí v ě tšiny sv ě tového hospodá ř ství, co ž se projevilo také ve strojírenství.  Pokles zakázek + zost ř ená konkurence +obava bank z budoucího vývoje = velký tlak na cash flow a pot ř ebu okam ž ité redukce nákladu.  Poda ř ilo se v č as zareagovat a situaci dostat pod kontrolu.  Spole č nost na recesi reagovala: sní ž ením po č tu pracovník ů, omezením a ž z v ě tší č ásti odlo ž ením realizace p ř ipravených investi č ních zám ě r ů, zahájením nové aktivity v oblasti slu ž eb zákazník ů m a urychlením inovace portfolia produkt ů, v č etn ě rozší ř ení sortimentu nabízených stroj ů o portálové frézky vyráb ě né ve spolupráci s firmou Strojírny Tyc.  Výsledky roku 2009 na první pohled nepotvrzují p ř edcházející tvrzení o silném dopadu krize na podnikání spole č nosti.  Oproti roku 2008 došlo v tr ž bách sice k poklesu o 1/3, ale i p ř esto se poda ř ilo udr ž et dostate č nou míru zisku a sní ž it závazky v ůč i bankám.  Sporné hospoda ř ení nem ě lo negativní vliv na pokra č ování úkolu technického rozvoje zejména v oblasti inovací výrobního programu, kde bylo dokon č eno n ě kolik významných projekt ů, nap ř íklad vývoj, výroba a instalace pracovišt ě WRD 150 DUO.  Poda ř ilo se dohodnout odlo ž ení realizace projektu dotovaných ze strukturálních fond ů EU a nep ř ijít tak o významnou finan č ní podporu.  V ě tšina pozitivního v roce 2009 jde na vrub prvního pololetí, kdy byly realizovány výrobní zakázky získané ješt ě v dob ě konjunktury, které umo ž nily za prvních 6 m ě síc ů dosáhnout historicky nejvyššího výkonu firmy.

19  Business spole č nosti se podstatn ě zm ě ní.  Nelze o č ekávat návrat k r ů stu obratu meziro č n ě v desítkách procent, nevrátí se casy, kdy pro dostatek jiných p ř íle ž itostí spole č nost odmítala náro č né zakázky vy ž adující p ř ípadné i pot ř ebu vytvo ř ení konsorcia dodavatel ů.  Podstatn ě vzrostou po ž adavky zákazník ů na komplexní ř ešení jeho problém ů dodavatelem, po ž adavky na dodávky s vysokou spolehlivostí a pro zákazníka s prokazatelným finan č ním efektem z nasazení.  Doprovodná nabídka slu ž eb musí být taková, aby nejen zajistila provozuschopnost, kvalitu a výkonnost za ř ízení po dobu jeho ž ivotnosti, ale ř ešila i technologickou podporu a problémy související s p ř ípadnými zm ě nami výrobního programu zákazníka.  Nový p ř ístup se promítne i do filosofie podnikání spole č nosti TOS VARNSDORF.  Firma se bude orientovat na č innosti a produkty s nejvyšší p ř idanou hodnotou a práv ě r ů st produktivity práce z p ř idané hodnoty bude základním kritériem pro posuzování r ů stu hodnoty firmy, a tím i její úsp ě šnosti.  Do strategie TOSu pat ř i systematické budování konkuren č ní výhody prav ě v oblasti komplexnich zakaznickych ř ešeni „na KLÍ Č “.

20  P ř íjem nových zakázek v pr ů b ě hu celého roku 2009 na minimální úrovni v d ů sledku globální hospodá ř ské recese.  K č áste č nému navýšení poptávek a realizaci n ě kterých objednávek došlo a ž ve IV. č tvrtletí roku 2009.  Úrove ň dosa ž ených tr ž eb a po č et prodaných stroj ů (136) je tedy nutné pova ž ovat z velké č ásti ješt ě jako výsledek kontraktace v konjunkturním období roku 2008.  V pr ů b ě hu celého roku 2009 byla pravideln ě monitorována situace na jednotlivých trzích, a ť ji ž prost ř ednictvím teritoriálních zástupc ů spole č nosti TOS VARNSDORF, č i akvizi č ních cest prodejc ů.  Pravideln ě jedenkrát m ě sí č n ě probíhalo na úrovni p ř edstavenstva firmy projednávání situace na trhu, výhled rozpracovaných obchodních p ř ípad ů a stanovování obchodní strategie do dalších období.  P ř edstavenstvo a vedení firmy se zam ěř ilo na daleko masivn ě jší rozvoj aktivit v oblasti placené servisu, na akvizice dlouhodobých servisních slu ž eb apod. Aktivity firmy byly rovn ěž rozší ř eny o dva zásadní a zcela nové projekty, a to nabídku generálních oprav a retrofitu stroj ů produkce TOS VARNSDORF a rozší ř ení portfolia produktu o portálové frézy firmy Strojírna Tyc.

21  Nevyvá ž enost vyt ěž ování výrobních kapacit mezi prvním a druhým pololetím roku vy ž adovala enormní nároky na kvalitu ř ízení výrobního procesu.  V pr ů b ě hu roku 2009 došlo k dalšímu výraznému posílení role odboru technologie.  Došlo ke sní ž ení p ů vodn ě plánované č ástky investic.  Do rozvoje výrobní základny za daný rok bylo celkem investováno cca 53 mil. K č.  Realizace investi č ních akcí bude odlo ž ena, v č etn ě p ř ípad ů, kdy projekty jsou podporovány dotací z fondu EU.  Spole č nost bude realizovat pouze nezbytné investice a neodkladné opravy.  Díky rozsáhlým investicím v minulých letech by tento postup nem ě l mít negativní vliv na výrobní schopnosti ani na r ů st produktivity práce.  Spole č nost se bude soust ř edit na dokon č ení a vyu ž ívání strojních investic po ř ízených v minulosti.

22  Toté ž co v oblasti rozvoje výrobní základny platí ješt ě mnohem výrazn ě ji v oblasti technického rozvoje.  Spole č nost si uv ě domuje, ž e je nezbytn ě nutné se na tuto oblast maximáln ě zam ěř it tak, aby firma byla p ř i op ě tném nastartování ekonomiky p ř ipravena zásadn ě oslovit trh.  V pr ů b ě hu roku byly realizovány tyto základní akce technického rozvoje: byly dokon č eny komplexní zkoušky stroje SPEEDtec a provedeny úpravy stroje dle získaných poznatku ze zkoušek byla rozpracována studie stroje WRD 170 a následn ě byl zahájen vývoj tohoto stroje v č etn ě zpracování konstruk č ní dokumentace s následným uvoln ě ním dokumentace pro výrobu stroje. v rámci úkolu zam ěř eného na design a krytování byla ve spolupráci s externí firmou zpracována studie krytování pro stroje WHN a TOStec. ke stroj ů m WRD 130/150 byla v rámci modernizace navr ž ena ve spolupráci s externí firmou nová plošina obsluhy. v oblasti frézovacích hlav byly vyrobeny prototypy frézovacích hlav HV2/V a HOI 50 v provedení pro automatické nasazení a upnutí na stroji WRD 130 a WRD 150. Tyto hlavy byly za ř azeny do nabízeného sortimentu.  Vedle t ě chto úkol ů probíhají n ě které další strategické úvahy a studie o rozvoji výrobkového portfolia produkt ů TOS VARNSDORF.

23  Této oblasti je ve spole č nosti v ě nována trvalá pozornost, nebo ť spole č nost vychází z filozofie, ž e nejcenn ě jším know-how ka ž dé výrobní firmy jsou zam ě stnanci.  Klí č ové oblasti vzd ě lávání byly tyto: - odborné a profesní vzd ě lávání - mana ž erské vzd ě lávání - p ř íprava personálních rezerv - zákonná školení - jazyková p ř íprava - projekty v rámci inova č ního procesu ve firm ě  K 31. 12. 2009 bylo 35 aktivních dohod o hmotném zabezpe č ení a stipendiu se ž áky SPŠ technické ve Varnsdorfu.

24  Do roku 2005 po č et zam ě stnanc ů klesal, za sou č asného r ů stu mzdových náklad ů.  S r ů stem poptávky po výrobcích TOS VARNSDORF rostl i po č et zam ě stnanc ů.  V d ů sledku hospodá ř ské recese a útlumu v poptávce po OS došlo i ke sní ž ení po č tu zam ě stnanc ů v roce 2009 (590 zam ě stnanc ů ).  Osobní náklady v roce 2009 dosáhly 298 mil. K č.  Pr ů m ě rná mzda poklesla meziro č n ě z cca 31 tis. K č na 28 tis. K č.

25  Na rok 2010 p ř ipravena konzervativní varianta plánu vycházející z p ř edpokladu, ž e o ž ivování trhu bude velice pozvolné, citeln ě jší z ř ejm ě a ž v druhé polovin ě roku.  Za nezbytný faktor r ů stu pova ž ováno o ž ivení n ě meckého trhu, který zcela dominantn ě ovliv ň uje stav trh ů EU.  V záv ě ru roku 2009 došlo k výrazn ě jšímu navýšení poptávky v porovnání s p ř edchozím obdobím.  Do roku 2010 šlo p ř edstavenstvo a vedení firmy s konzervativní variantou stanovení plánu vycházející z p ř edpokladu, ž e o ž ivování trhu bude velice pozvolné, citeln ě jší z ř ejm ě a ž v druhé polovin ě roku.  Nezbytným faktorem op ě tovného nastartování r ů stu odv ě tví je vývoj n ě meckého trhu, který zcela dominantn ě ovliv ň uje stav trhu všech ostatních stát ů EU.  Plán prodej ů pro rok 2010 po č ítá s prodejem 100 ks stroj ů a tr ž bami ve výši 1,4 mld. K č.  K 22.4. 2010 registroval TOS VARNSDORF celkem 42 pevn ě p ř ijatých kontrakt ů.

26  TOS VARNSDORF p ů sobí na trhu obráb ě cích center a stroj ů pro vrtání, vyvrtávání, frézování a ř ezání závit ů  Výrobní program zahrnuje: Horizontální vyvrtáva č ky stolové Horizontální vyvrtáva č ky deskové Horizontální obráb ě cí centra Portálová obráb ě cí centra Speciální stroje

27 Obráb ě cí a tvá ř ecí stroje Obráb ě cí stroje Fyzikáln ě -chemické stroje Obráb ě cí centraSoustruhy Stroje pro vyvrtávání, vrtání, frézování a ř ezání závit ů Stroje pro broušení, ost ř ení, honování a lapování Stroje pro hoblování, obrá ž ení, protahování, ozubárenské stroje a pily Tvá ř ecí stroje

28  Podle velikosti obrobk ů (obrobky, které lze na jednotlivých strojích obráb ě t): Malé stroje – obrobení malých sou č ástí s pr ů m. hmotností 1000 kg do velikosti 0,5m 3. St ř ední stroje – stroje s pr ů m ě rem v ř etena 100-150 mm pro obráb ě ní sou č ástí od velikosti 1 m 3, hmotnosti obrobku cca 3000 kg a ž po rozm ě rné (max. délka cca 20 m) a t ěž ké obrobky (max. hmotnost cca 40 000 kg). Velké stroje - stroje s pr ů m ě rem v ř etena od 180 mm pro opracovani zvláš ť velkých a rozm ě rných obrobk ů č i obrobk ů s vysokou hmotnosti, nad 40 000 kg a s pojezdem stojanu nad 5 m.

29  Standardní segment stroj ů - v sou č asnosti nejv ě tší segment dnes ji ž klasických stroj ů, které svými parametry dosta č uji na opracování sou č ástí standardními metodami a technologiemi (WH 105 CNC, WHN(Q) 13 CNC, WHN 110/130.  Segment špi č kového za ř ízení - moderní „hightech“ stroje (nov ě vznikající): nové stroje vyu ž ívající nejnov ě jší koncepce a poznatky pro vysoce produktivní opracování moderními technologiemi (HSC, HPC, 5tiose obráb ě ní, vysoký komfort obsluhy, bezpe č nost a ekologi č nost, kompletnost stroje se všemi periferiemi – vým ě na palet a nástroj ů ). Stroje se v ě tšinou dodavaji jako technologicke celky (stroj + periferie + technologie), p ř edstavitelem jsou stroje TOStec.  Nízkonákladové stroje – vyjmuty z výrobního programu na konci roku 2008.

30  Vodorovná vyvrtáva č ka WHN 13 CNC je souvisle ř ízený stolový frézovací a vyvrtávací stroj moderní konstrukce, ideální pro výkonné kompletní obráb ě ní v ě tších obrobk ů do 12 tun.  Stroj WHN(Q) 13 / 15 CNC je nejúsp ě šn ě jším výrobkem TOS VARNSDORF a.s.  Je oblíben pro sv ů j vysoký výkon, velké p ř estavení skupin a moderní, ale sou č asn ě jednoduché konstruk č ní ř ešení a spolehlivost.  Je ideálním strojem pro výkonné kompletní obráb ě ní v ě tších obrobk ů.

31 STOLOVÉDESKOVÉ

32 HORIZONTÁLNÍPORTÁLOVÁ  Ř ady FVC a FPPC  Jedná se o moderní, technicky vysp ě lá obráb ě cí CNC centra ur č ená zvlášt ě pro výrobu forem, lisovacích nástroj ů, zápustek, rám ů automobil ů nebo kolejových vozidel.  Uplatní se také v automobilovém pr ů myslu a ve všeobecném strojírenství pro výrobu tvarov ě slo ž itých dílc ů, vy ž adujících i víceosé obráb ě ní.  Ř ady:  TOStec PRIMA  TOStec OPTIMA  TOStec VARIA  Pln ě krytovaná obráb ě cí centra s vodorovnou osou v ř etena, oto č ným upínacím stolem a uspo ř ádáním lo ž í do "T". Podle technologických pot ř eb jsou stroje rozši ř ovány o moduly automatické vým ě ny nástroj ů a automatické vým ě ny technologických palet.

33  Stroj SPEEDtec  Jedná se o vysoce produktivní obráb ě cí centrum pro rychlostní obráb ě ní sk ř í ň ových, deskových a prostorov ě č lenitých obrobk ů z litiny, ocelolitiny, oceli a ne ž elezných kov ů o max. hmotnosti 4000 kg.  Stroj je vhodný zejména pro sériovou výrobu a náro č né technologické vyu ž ívání, v č etn ě nejmodern ě jších metod obráb ě ní a vyu ž ití moderních nástroj ů.  K p ř ednostem stroje zejména pat ř í souvisle ř ízené sou ř adnice v polohové vazb ě a vybavení automatickou vým ě nou nástroj ů a palet s obrobkem.  Hlavní p ř edností stroje je mo ž nost sou č asného obráb ě ní obrobku dv ě ma nezávislými v ř eteny (nástroji) z obou stran, nebo sou č asné obráb ě ní dvou shodných nebo rozdílných obrobk ů.

34  Tlak na zvyšování produktivity OS - zpravidla sni ž ováním ř ezného odporu, a to bu ď velkou rychlosti posuvu, nebo vyu ž itím velké ř ezné rychlosti, tj. HSC a HPC obráb ě ní.  Nutné, aby stroj umo žň oval 5000 a více otá č ek v ř etena a aby pracovní posuvy byly 25 (m/min) a více.  Rám stroje a pohonné servosmy č ky musí mít tak vysokou statickou a dynamickou stabilitu, co nejni ž ší hmotnost a p ř ímé odm ěř ování, aby umo žň oval dosa ž ení vyšší p ř esnosti, dále pak teplotní, statickou a dynamickou stabilitu.  Zákazníci stále více vy ž aduji informace o mo ž ném maximálním vyu ž ití stroje- výrobce musí garantovat.  Výkonný stroj + vysoká míra univerzálnosti OS  Ž ádána stavebnicovost stroj ů = vyrobit a rychle dodat jen to, co p ř esn ě zakaznik chce (nic víc).  P ř ijatelný pom ě r ceny a u ž itných parametr ů.  Krátký dodací termín  Ekologi č nost a nízkoenergeti č nost - spíše psychologicky u č inek.  Neo č ekává se významná zm ě na ve výše uvedených trendech v horizontu min. 3-5 let.  Tradi č ními zákazníky spole č nosti jsou výrobci automobil ů a jejich dodavatelé.  V ě tší význam z hlediska odb ě ratel ů získávají nové obory jako nap ř. výroba v ě trných elektráren.

35  Produk č ní zahrnuje rozvinuté zem ě, stagnující, eventueln ě klesající tradi č ní trhy tyto trhy vykazuji ni ž ší r ů st spot ř eby OS díky jejich vysoké technologické úrovni nap ř.: Západní Evropa, USA, Kanada, oblasti v Indii, Č ín ě  Rozvojové dominují levná pod ř adná za ř ízení silný r ů stový vývoj ve standardním segmentu (TOS) a vznikajícím segmentem luxusních produkt ů nap ř.: Rusko, východní Evropa, Indie, Č ina, Brazílie

36  Bariéry vstupu: know-how, zkušenosti s výrobou podlo ž ené dlouhou tradicí, vytvo ř ená sí ť dodavatel ů, prodejc ů a odb ě ratel ů kvalifikovaná pracovní sila schopnost zajiš ť ovat dlouhodobý servis a dostupnost náhradních díl ů.  Atraktivita oboru investi č ní pobídky dopravní dosa ž itelnost a blízkost pr ů myslov ě nejvýznamn ě jšího trhu EU (SRN) č lenství Č R v EU  Hlavní hrozba hospodá ř ská recese p ř eh ř ívání č ínské ekonomiky

37 SpolečnostZeměKontinentHlavní oblast konkurence ALESAMONTIItálieEvropaCelý program COLGARItálieEvropaCelý program GIDDING&LEWIS ThyssenKruppUSAAmerikaCelý program JURISTIŠpanělskoEvropaCelý program KEKEISENNěmeckoEvropaCelý program LAZZATIItálieEvropaCelý program PAMAItálieEvropaCelý program SACHMANNěmeckoEvropaCelý program UNIONNěmeckoEvropaCelý program ZAYERŠpanělskoEvropaCelý program SHWNěmeckoEvropaDeskové stroje FPTItálieEvropaDeskové stroje ŠKODA MTČREvropaDeskové stroje SORALUCEŠpanělskoEvropaDeskové stroje TOS KUŘIMČREvropaDeskové stroje BURGHARDT WEBERNěmeckoEvropaTOStec STARRAGHECKERTNěmeckoEvropaTOStec CORREAŠpanělskoEvropaTOStec - deskové stroje ANAYAKŠpanělskoEvropaTOStec - deskové stroje CMEŠpanělskoEvropaTOStec - deskové stroje

38  Nejvíce konkurence v rámci celého odv ě tví = segment pr ů m ě ru v ř eten pod 100 mm.  Nejmén ě konkurent ů = segment nad 150 mm.  Rozhoduje know – how + zkušenosti v oboru.  Konkurenti v Č R: TOS KU Ř IM – OS, a.s. TST servis a.s.  Pro konkuren č ní sílu rozhodující: zkrácení inova č ních cykl ů, efektivita výrobních a obchodních č inností kvalit ě produkt ů dostupnost kvalifikované pracovní síly

39  Slabé stránky: pomalá reakce na servisni po ž adavky zákazník ů pomalé zavád ě ní nových i inovovanych výrobk ů na trh kvalita servisu zajiš ť ována externími pracovníky  Silné stránky: dostate č né kapacity pro zvyšování objemu produkce, kvalitní pracovníci dobré jméno spole č nosti na tradi č ních trzích (Evropa, Amerika, Rusko) + znalost trh ů  P ř íle ž itosti výrazný r ů st v segmentu „hightech“ stroj ů (vyšší uplatn ě ní stroj ů TOStec) nár ů st poptávky po speciálních pracovištích na kli č (stroje WRD + periferie) poprodejní slu ž by  Hrozby problémy s aplikaci moderních zp ů sob ů obráb ě ni na strojích typ ů HPC a HSC pomalá reakce na poptávky na speciální centra na kli č nizka kapacita na ř ešeni p ř ed a poprodejních slu ž eb nerovnom ě rné rozd ě leni tr ž eb dle teritorii

40  Neexistuje hlavní sm ě r ve vývoji obráb ě cích stroj ů  Celosv ě tový trend v oblasti obráb ě cích stroj ů v sou č asnosti: zvyšování u ž itných, technologických vlastností, celkové vyu ž itelnosti a p ř ív ě tivosti  Všechny uvedené zm ě ny jsou realizovány p ř i vyu ž ití sou č asných nejnov ě jších technologií a znalostí.  Nov ě vyvinuté stroje p ř edstavují lepší a efektivn ě jší vyu ž iti stávajicích konstrukcí a technologií.  Ústup od výroby č ist ě sériové sm ě rem k více  Trend výroby OS sm ěř uje k zákaznicky orientované výrob ě – tzv. speciální zákaznické provedeni.  Vznik segmentu luxusních (sofistikovaných) stroj ů, které jsou stav ě ny na zakázku.  Tlak na výrobce p ř izp ů sobit se novým po ž adavk ů m, jako je pru ž ný systém ř ízeni a plánování výroby a logistiky.  Velký tlak bude také kladen na vývoj v oblasti konstrukce a technologie.  Na tyto nové po ž adavky byla ji ž v mnohém uzp ů sobena organizace a systém ř ízeni TOS VARNSDORF.

41  Výro č ní zprávy spole č nosti TOS VARNSDORF (2008, 2009)  www.tosvarnsdorf.cz  www.justice.cz (VZ + Znal. posudek 269/2008)  www.mpo.cz (Panorama zpracovatelského pr ů myslu Č R)  www.mfcr.cz  www.czso.cz  www.cecimo.eu (Evropský výbor pro spolupráci pr ů myslových podnik ů v oboru obráb ě cich stroj ů )  www.ihned.cz  www.imtma.in (Indian Machine Tool Manufacturers' Association)  www.ntma.org (National Tooling and Machining Association)

42  vyjad ř ovat se spíše tezovit ě  pokud mo ž no tabulky dopln ě né komentá ř em, který bude zam ěř en na podstatná zjišt ě ní  popis p ř í č in, p ř ípadn ě alespo ň odhadu p ř í č in vývoje  hodnocení vývoje z pohledu kupce a dopadu do hodnoty majetku  propojit č asovou a prostorovou analýzu (nap ř. vývoj rentability v č ase a porovnání s konkurenty)  prostorové srovnání by m ě lo zahrnovat nejen medián odv ě tví, ale i hlavní konkurenty  alespo ň p ř ibli ž ný odhad, zda podnik tvo ř í, č i netvo ř í hodnotu  neopomíjet smíšené ukazatele typu produktivity práce, atp.  záv ě rem zhodnotit perspektivu oce ň ovaného podniku (neomezená, omezená v horizontu x-let, likvidace)  prostorové srovnání pokud mo ž no zahrnout ji ž do rozboru výkaz ů

43  email: luxemburk@seznam.cz


Stáhnout ppt "Prezentace spole č nosti pro ocen ě ní Zpracoval: Ing. Patrik Luxemburk Zadavatel: Prof. Ing. Miloš Ma ř ík, CSc. Datum zpracování: 19. února 2011 Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google