Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ASOCIACE ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU. Zákon o významné tržní síle Ing. Jaroslav Froulík Generální ř editel a místop ř edseda p ř edstavenstva, Jednota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ASOCIACE ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU. Zákon o významné tržní síle Ing. Jaroslav Froulík Generální ř editel a místop ř edseda p ř edstavenstva, Jednota."— Transkript prezentace:

1 ASOCIACE ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU

2 Zákon o významné tržní síle Ing. Jaroslav Froulík Generální ř editel a místop ř edseda p ř edstavenstva, Jednota SD Č eské Bud ě jovice Č len p ř edstavenstva COOP Centra Praha

3 Založeno: 10. 7. 2014v Brn ě A Č TO je subjekt, který reprezentuje č eské obchodníky Zakládajícími č leny je šest č eských obchodních ř et ě zc ů

4 Členové AČTA

5 Hlavním posláním A Č TA je hájit zájmy č eských obchodník ů A Č TO reprezentuje 7000 potraviná ř ských obchod ů s 25% podílem na trhu. Ve sdružení pracuje p ř es 30 tis. zam ě stnanc ů

6 Tržní síla a prodejní plocha Kupní síla jednoho obyvatele Č eské republiky č iní v pr ů m ě ru 7 313 € (200 000 K č ) a je tak na úrovni 53,6 procenta evropského pr ů m ě ru, což p ř edstavuje v po ř adí 26 místo v žeb ř í č ku evropských zemí. Pramen: Gfk 2015. Prodejní plocha v p ř epo č tu na jednoho obyvatele koncem roku 2014 č inila v Č R 1,03 m2, v N ě mecku pak 1,46 m2, to je 70%.Pramen Gfk 2015. Produktivita prodeje v K č na m2 prodejní plochy neodpovídá evropskému pr ů m ě ru a n ě kolik rok ů po sob ě klesala. Tato situace vyvolává mimo ř ádný tlak na cenu a kvalitu ze strany obchodník ů.

7 Co regulovat? P Ř Í Č INU – prodejní plochu a nebo D Ů SLEDEK – procesy. Zákon o významné tržní síle se snaží regulovat D Ů SLEDEK (obchodní vyjednávání) nevyvážené situace na trhu a jeho novela pokro č ila ješt ě dále. Nevyvážená situace spo č ívá pom ě rn ě nízké kupní síle na disponibilní prodejní plochu. Tato situace se projevuje v tlaku na dodavatele a mimo jiné i ve snižování po č tu malých prodejen na venkov ě, které plní i sociální funkci. Od roku 2007 se jejich po č et snížil o 1000. Pramen: Gfk.

8 Významná tržní síla Řešíme příčinu a nebo důsledek?

9 Zákon o významné tržní síle pozm ěň ovací návrh zem ě d ě lského výboru Poslanecké sn ě movny – maximální 3% hranice pro veškerá pen ě žní pln ě ní dodavatele v ůč i odb ě rateli, po č ítaná z ro č ních tržeb dodavatele za poslední ukon č ené ú č etní období v délce 12 m ě síc ů za potraviny dodané jednotlivému odb ě rateli v roce, ve kterém došlo k finan č nímu pln ě ní. Není jasné, pro č neplatí stejná pravidla i pro dodavatele, z nichž n ě kte ř í také disponují významnou tržní silou.

10 Zákon o významné tržní síle toto ustanovení má však negativní dopady na systém COOP snižuje se konkurenceschopnost dopad na zásobování venkova u zahrani č ních ř et ě zc ů „jedna kasa“ – nedostanou slevy, bonusy, budou požadovat nižší kupní cenu a je velký p ř edpoklad, že ji dostanou u COOP „tolik kas, kolik družstev“ – nelze promítnout do kupní ceny ř ešením z ř ejm ě není zvýšení 3% hranice; spíše vy ř ešit tak, aby do tohoto limitu byla zapo č ítávána jen ta pen ě žní pln ě ní od dodavatele, která nemají žádné protipln ě ní od odb ě ratele

11 Stanovisko AČTA k novele zákona o významné tržní síle. V obecné rovin ě je Asociace č eského tradi č ního obchodu proti nadm ě rné regulaci trhu a v ěř í, že trh by se m ě l regulovat sám, zejména pak poptávkou zákazník ů. Zárove ň však nemáme nic proti rozumné a zejména pot ř ebné legislativ ě, která zabrání nepoctivým praktikám velkých hrá čů na trhu. Ne vše totiž dokáže ovlivnit samoregulace a zejména za daného stavu je zapot ř ebí, aby n ě kterým vztah ů m na trhu dal zákon správný ř ád. Rozhodn ě nelze p ř ihlížet tomu, aby velcí nadnárodní prodejci zákon obcházeli. Trpí tím nejen zákazník, ale též tradi č ní č eský obchod i č eští výrobci a producenti. Ve v ě ci zákona o významné tržní síle jsme p ř ipomínkovali jedinou v ě c, a to ustanovení, týkající se č eských obchodních aliancí, které by nem ě ly trp ě t kv ů li nekalým praktikám konkurence.

12 Závěr D ě kuji za pozornost. Ing. Jaroslav Froulík


Stáhnout ppt "ASOCIACE ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU. Zákon o významné tržní síle Ing. Jaroslav Froulík Generální ř editel a místop ř edseda p ř edstavenstva, Jednota."

Podobné prezentace


Reklamy Google