Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPF Group, v.o.s. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 - Analytický profil města - Indikátorová soustava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPF Group, v.o.s. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 - Analytický profil města - Indikátorová soustava."— Transkript prezentace:

1 SPF Group, v.o.s. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 - Analytický profil města - Indikátorová soustava

2 SPF Group, v.o.s. Analytický profil města  cíl:  shromáždit utříděné informace o aktuálním stavu a vývoji města, které jsou relevantní argumentační základnou pro rozhodování v návrhové části strategie  porovnání:  v čase – časové řady  v prostoru – referenční města

3 SPF Group, v.o.s. Analytický profil města  Struktura kapitol:  Základní charakteristika a poloha města  Obyvatelstvo a bydlení  Ekonomika  Cestovní ruch  Občanská vybavenost  Doprava a technická infrastruktura  Životní prostředí  Rozpočtové příjmy a výdaje  SWOT

4 SPF Group, v.o.s. Základní charakteristika a poloha města  Sídlo pověřeného obecního úřadu, správního obvodu obce s rozšířenou působností i kraje  Velký počet menších, ale přesto zčásti konkurenčních sídel v blízkosti města  Exponovaná poloha vůči dopravním osám  Negativní image města  Velký počet monofunkčních zón ve městě (bydlení, průmyslová výroba)  Dobrá vybavenost sítí drobných obchodů a služeb  Relativně málo kladné dojížďkové saldo, zejména v případě pracovní dojížďky

5 SPF Group, v.o.s. Základní charakteristika a poloha města  Dojížďka a vyjížďka:

6 SPF Group, v.o.s. Obyvatelstvo a bydlení  Mezi roky 1945 a 1989 rychlý nárůst počtu obyvatel, od 90. let naopak mírný úbytek  Stárnutí obyvatel, avšak relativně vyšší podíl mladších obyvatel

7 SPF Group, v.o.s. Obyvatelstvo a bydlení  Postupně se lepšící, nicméně stále relativně nízká úroveň vzdělanosti obyvatelstva  Nadprůměrné zastoupení několika národnostních menšin, zejména romské a vietnamské

8 SPF Group, v.o.s. Obyvatelstvo a bydlení  Většina bytů se nachází v panelových domech na sídlištích vystavěných v období mezi lety 1960 a 1989  V poslední době se zlepšující kvalita bytového fondu

9 SPF Group, v.o.s. Ekonomika  Tradiční průmyslové město si svou pozici v průmyslu částečně uchovává, klíčovým ekonomickým sektorem jsou však služby  Málo diverzifikovaná ekonomická základna, zejména v sektoru průmyslu  Dominance chemického a potravinářského průmyslu doplněná strojírenským a kovodělným průmyslem  Nová průmyslová zóna Severní Předlice a několik dalších průmyslových zón z období po roce 1989  V posledních letech růst podnikatelské aktivity ve městě

10 SPF Group, v.o.s. Ekonomika  Vysoká míra nezaměstnanosti v rámci Česka, relativně nízká v rámci kraje, v poslední době vykazuje pokles rokpočet uchazečů o zaměstn á n í nezaměstnanost (%) 20027 34014,8 20037 40514,7 20047 41914,7 20056 44812,8 20066 51812,9 20075 92711,8

11 SPF Group, v.o.s. Cestovní ruch  Atraktivní výškově členitá krajina a kombinace přírodních a kulturních hodnot  Výrazný pokles počtu nocujících návštěvníků v posledních letech v kraji  Nízká atraktivita centra města, absence hist. jádra  Nevyhovující kvalitativní struktura ubytovacích zařízení (málo zařízení vyšší kategorie)  Relativní nedostatek větších ubytovacích zařízení využitelných pro větší zájezdy a skupiny (kapacita je rozdělena do většího počtu zařízení s malou kapacitou)  Pro rozvoj CR nepříznivá výchozí image města  Existence regionální destinační organizace - Svazu cestovního ruchu Deliteus

12 SPF Group, v.o.s. Občanská vybavenost  Nedostatek míst v některých mateřských školách  Široký výběr středních odborných škol a učilišť  Přítomnost významné regionální univerzity ve městě  Odlišné tematické a odborné zaměření středních škol ve městě a UJEP  Příprava výstavby multifunkčního centra s multikinem  Významná sportovní odvětví ve městě: fotbal, volejbal, basketbal, hokejbal, bojová umění  Postup hokejového klubu do extraligy – růst prestiže města a významu sportu ve městě  Různorodost zařízení sociální péče

13 SPF Group, v.o.s. Doprava a technická infrastruktura  Město leží v exponované poloze z hlediska silniční, železniční, vodní a cyklistické dopravy  Stísněné podmínky labského údolí neumožňují šetrně vybudovat kapacitní silniční síť  Parkování působí velké problémy v centru města a na sídlištích  Potenciál pro rozvoj vodní dopravy  Veřejná doprava dosud není integrována  Roztříštěnost železničního uzlu, chybí železniční zastávky  Neatraktivní napojení západního a autobusového nádraží na centrum  S výjimkou Labské stezky chybí městské páteřní stezky pro bezpečnou cyklistiku  Bariéry dopravních staveb a členitost území brání většímu rozšíření pěší dopravy  Město postrádá lepší napojení na síť turistických tras pro pěší a cyklisty

14 SPF Group, v.o.s. Dopravní a technická infrastruktura  Vysoká kvalita pitné vody ve městě  Nedobudovaná kanalizace a plynofikace v některých částech města  Nedostatek kvalitních a atraktivních ploch veřejné zeleně

15 SPF Group, v.o.s. Životní prostředí  Znečištění ovzduší jako přetrvávající problém města Ústí nad Labem v oblasti životního prostředí  Zvyšování produkce emisí především oxidu siřičitého a oxidů dusíku v posledních letech  Vysoké překračování imisních koncentrací tuhých částic PM10 v posledních letech  Nárůst intenzity dopravy a tím i zvyšování podílu na negativních dopadech na životní prostředí (ovzduší, hluk)  Potenciál snižování spalování tuhých paliv (konverze paliv, využívání geotermální energie, ad.)  Zlepšování kvality vody v Labi  Riziko povodní vyvolávající řadu technických opatření

16 SPF Group, v.o.s. Životní prostředí  Cenné přírodní hodnoty lokalit na území města nebo v jeho blízkého okolí, včetně přilehlé CHKO České středohoří  Ohrožení biotopů při Labi plánovanou výstavbou vodních stupňů  Význam části městských lesů (lesy zvláštního určení) pro zachování ekologické stability krajiny  Zavedený a fungující systém sběru a svozu komunálních odpadů  Trend nárůstu produkce komunálních odpadů, jemuž neodpovídá nárůst vytříděných složek odpadů  Nutnost nákladného řešení materiálového využívání komunálních odpadů výstavbou střediska mechanicko-biologického zpracování odpadu  Existence starých ekologických zátěží a nutnost nákladných revitalizačních akcí  Pozitivní trend rozvoje EVVO ve srovnání s referenčními městy a jeho potenciál pro řešení některých problémů v oblasti ŽP

17 SPF Group, v.o.s. Rozpočtové příjmy a výdaje  Malé možnosti města ovlivnit své daňové příjmy  Výrazný podíl DPH a daně z příjmů PO a FO ze závislé činnosti na daňových příjmech  Relativně stálý, ale nízký význam nedaňových příjmů, kapitálové příjmy v posledních letech zanedbatelné  Předpoklad dalšího zvyšování významu dotací v rozpočtu města v souvislosti s růstem možností čerpání dotací ze SF; v důsledku toho pravděpodobný vzrůstající tlak na zvyšování zadluženosti  Výrazný růst zadluženosti města v r. 2006, ke kterému ale došlo v souvislosti s přijetím úvěru od EIB určeného především na dofinancování investičních projektů podpořených z fondů EU  Ve srovnání s referenčními městy vykazují daňové příjmy podprůměrné charakteristiky, nejnižší kapitálové výdaje mezi všemi krajskými městy  Několikanásobný vzrůst investic od roku 2001 doprovázený výrazným čerpáním prostředků z fondů EU v letech 2004 - 2006

18 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava  Význam indikátorů  sledují naplnění cílů strategie, poskytují zpětnou vazbu  umožňují monitorování a hodnocení úspěšnosti intervencí a efektivity vynaložených prostředků  =>přispívají k efektivnímu řízení distribuce finančních prostředků

19 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava  Východiska navržené indikátorové soustavy  provázanost s cíli strategie a s logikou intervencí  zohlednění hierarchie cílů strategie a rovnoměrné rozložení indikátorů podle jednotlivých intervencí  jednoduchý, prakticky využitelný systém, omezený počet indikátorů  užitečnost, citlivost jednotlivých indikátorů  dostupnost relevantních statistických dat (i s ohledem na řádovostní úroveň), případně omezené náklady na měření nebo získávání indikátorů

20 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava  Struktura indikátorové soustavy  indikátory na úrovni vize indikátory na úrovni globálních cílů IO –indikátory na úrovni specifických cílů priorit Informace pro každý indikátor Název indikátoru Cíle (výchozí a cílová hodnota) Jednotky měření Frekvence měření Metoda a zdroje sběru dat Poznámka

21 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava Indikátory na úrovni vize strategie  Spokojenost obyvatel s kvalitou života ve městě  Obecná míra nezaměstnanosti SPF Group, v.o.s.

22 Indikátorová soustava IO 1 Ekonomika města  GC: Zvýšit konkurenceschopnost města jako centra ekonomického růstu  SC11: Zlepšit podmínky pro podnikání a investice ve městě  SC12: Zvýšit potenciál města jako destinace CR  Regionální HDP na 1 obyvatele  Počet malých a středních podnikatelů  Počet návštěvníků SPF Group, v.o.s. Struktura indikátorůStruktura cílů

23 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava IO 2 Lidské zdroje a sociální oblast I.  GC: Zvýšit vzdělanost a sociální soudržnost obyvatel města  SC21: Zkvalitnit systém základního, středního, vysokoškolského a následného vzdělávaní a provázat školství s trhem práce  SC22: Přizpůsobit nabídku sociálních služeb v návaznosti na stávající a budoucí potřeby obyvatel města a zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb  Podíl populace se SŠ a VŠ vzděláním  Míra nezaměstnanosti absolventů škol  Dostupnost veřejných služeb SPF Group, v.o.s. Struktura indikátorůStruktura cílů

24 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava IO 2 Lidské zdroje a sociální oblast II.  SC23: Zlepšit podmínky pro rozvoj občanské společnosti a větší zapojení občanů do aktivit města  SC24: Zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity  SC25: Snížit kriminalitu ve městě  Počet činných NNO, spolků apod. jakožto jednotek občanské společnosti  Návštěvnost sportovních a kulturních akcí  Počet trestných činů na území města SPF Group, v.o.s. Struktura indikátorůStruktura cílů

25 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava IO 3 Fyzické prostředí města I.  GC: Zlepšit kvalitu prostředí města prostřednictvím harmonického územního rozvoje a zlepšení stavu jednotlivých složek ŽP  SC31: Zlepšit koordinaci rozvoje území, zvýšit urbanistickou hodnotu některých částí města a optimalizovat strukturu ploch z hlediska jejich funkčního využití  Spokojenost s kvalitou veřejných služeb  Podíl nově vymezených ploch s novými regulativy SPF Group, v.o.s. Struktura indikátorů Struktura cílů

26 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava IO 3 Fyzické prostředí města II.  SC32: Zlepšit stav některých složek ŽP  SC33: Vytvořit lepší podmínky pro environmentální vzdělávání, výchovu, poradenství a osvětu  Místní příspěvek ke globálním změnám – Emise CO 2 na 1 obyvatele  Počet účastníků akcí spojených s environmentálním vzděláváním a osvětou SPF Group, v.o.s. Struktura indikátorůStruktura cílů

27 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava IO 4 Doprava  GC: Zlepšit podmínky pro udržitelný rozvoj dopravy na území města ÚnL  SC41: Zefektivnit obslužnost města a jeho spádového území veřejnou dopravou, zvýšit atraktivitu veřejné dopravy a její vazbu na ostatní druhy dopravy  SC42: Zlepšit stav dopravní infrastruktury města  Mobilita a místní přeprava cestujících  Počet osob přepravených MHD/veřejnou dopravou  Spokojenost obyvatel a návštěvníků města s dopravní infrastrukturou SPF Group, v.o.s. Struktura indikátorůStruktura cílů

28 SPF Group, v.o.s. Indikátorová soustava IO 5 Řízení a správa města  GC: Zvýšit efektivitu řízení a správy města a vytvořit podm. pro větší zapojení občanů do aktivit města  SC51: Zvýšit efektivitu řízení a správy města  SC52: Posílit spolupráci města s vnějšími subjekty  SC53: Zlepšit prevenci mimořádných událostí a odstraňování jejich důsledků  Spokojenost obyvatel s činností MM ÚnL  Objem finančních prostředků získaných ze SF a FS EU  Počet projektů mezinárodní spolupráce s partnerskými městy  Podíl obyvatel chráněných před mimořádnými událostmi SPF Group, v.o.s. Struktura indikátorůStruktura cílů


Stáhnout ppt "SPF Group, v.o.s. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 - Analytický profil města - Indikátorová soustava."

Podobné prezentace


Reklamy Google