Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priorita Lidské zdroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priorita Lidské zdroje"— Transkript prezentace:

1 Priorita Lidské zdroje
Zlata Houšková SKIP

2 O čem budeme mluvit Lidé za pultem Co je v Koncepci
Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava kvalifikací (NSK) Celoživotní vzdělávání knihovníků (CŽV) Pár aktualit navíc

3 Lidé za pultem Nejsilnější a zároveň nejrizikovější faktor knihovny; dokáže odstranit a kompenzovat téměř všechny bariéry v knihovně, ale také největší bariéry pro uživatele v knihovně vytvořit Lidský faktor (=knihovník) se obvykle dost podceňuje, a přitom bývá nejčastější příčinou selhání i uznání, úspěchů i bariér… Vše je výsledkem působení lidí v knihovně, jejich kvalifikace a dalších kompetencí a vlastností

4 Lidé za pultem Jak nás vidí veřejnost, jaká je prestiž naší profese:
Na jedné straně jako velmi vzdělané, chytré, informované. Ale je to pravda? Nedlužíme této pověsti něco? Jak jsme na tom se znalostí literatury, jak a CO čteme? Jak to prezentujeme a využíváme k posílení prestiže knihovny jako instituce veřejné služby? Na druhé straně jako chudé, ekonomické outsidery (nevhodné povolání pro perspektivu mladých…). Kdo v knihovně vlastně tedy pracuje? Viz Analýza…

5 Lidé za pultem Kdo to je Co mají znát Co mají umět
Co mají znát z obecného Jací mají být

6 Knihovník Knihovník akvizitér Knihovník katalogizátor
Knihovník pracovník správy fondů Knihovník v přímých službách* Referenční knihovník Knihovník správce digitální knihovny Knihovník v knihovně pro děti

7 Samostatný knihovník Samostatný knihovník akvizitér
Samostatný knihovník katalogizátor Samostatný knihovník pracovník správy fondů Samostatný referenční knihovník Samostatný knihovník správce digitální knihovny Samostatný knihovník v knihovně pro děti Samostatný systémový knihovník Samostatný knihovník metodik

8 Knihovník specialista
Knihovník specialista akvizitér Knihovník specialista katalogizátor Knihovník specialista pracovník správy fondů Referenční knihovník specialista Knihovník specialista správce digitální knihovny Systémový knihovník specialista Knihovník specialista metodik Knihovník specialista v knihovně pro děti

9 Co musí umět ? Podívejme se…

10 Lidé za pultem Komunikační dovednosti ve formě ústní, písemné i prostřednictvím ICT; znalosti principů komunikace s handicapovanými (v mnoha významech toho slova); empatie i asertivita, emoční inteligence; dodržování zásad etiky a etikety

11 Lidé za pultem Od knihovníka, zejména ve službách, se tedy dále očekává rychlost, přívětivost, ochota, vstřícnost, oproštění od předsudků, rovný přístup k uživatelům, kooperativnost v rámci instituce, systému knihoven i širším kontextu, fyzická dispozice k výkonu práce, kreativita, schopnost rychlého rozhodování, pečlivost, flexibilita, vytrvalost, přístup k práci, výkonnost, profesionalita, otevřenosti ke změnám a všechno to ostatní…

12 Co to tedy především znamená
Nutnost odborného (a dalšího) vzdělání Nutnost trvalého inovování, prohlubování a rozšiřování profesní kvalifikace Navíc profesní kvalifikace nestačí; i dokonalý odborník potřebuje další kompetence a vlastnosti…

13 Zhodnocení lidských zdrojů
Dobrý personální management Firemní kultura Interní PR Celoživotní vzdělávání knihovníků Motivace pracovníků – finanční i jiná Ztotožnění s posláním, úkoly, strategií knihovny

14 Priorita 19 – cíle Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle měnící se odborné nároky jejich profese Na základě analýzy současného stavu zpracovat koncepci celoživotního vzdělávání pro oblast knihovnictví s důrazem na požadavky praxe  Koncipovat a zavést systém akreditovaného celoživotního vzdělávání profesionálních knihovníků a informačních specialistů 

15 Priorita 19 - cíle Pokračovat v podpoře zvyšování kvalifikace neprofesionálních pracovníků knihoven formou pořádání vzdělávacích aktivit  Zpracovat typové pozice knihovnických profesí v Národní soustavě povolání  Vytvořit profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací  Periodicky proškolovat manažery knihoven v oblasti moderního řízení lidských zdrojů 

16 Akreditace vzdělávacích aktivit
Akreditační proces na MK ČR: MK ČR zatím odmítá akreditovat knihovnické inovační a specializační kurzy s odůvodněním, že nemá legislativní oprávnění Nabízená varianta „záštity“ není pro potřeby systému postačující Další jednání a hledání možností Zakotvit některé oblasti v Knihovním zákonu? Novela KZ = velmi obtížný krok s dalším časovým horizontem…

17 Vzdělávací aktivity Vzdělávací aktivity různých subjektů probíhají jako dosud, bohužel se nezlepšuje (spíše naopak) jejich časová synchronizace a obsahová koordinace 

18 Knihovnické profese v NSP a NSK
Národní soustava profesí (NSP, Národní soustava kvalifikací (NSK,

19 Národní soustava povolání
Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce Sektorové rady pro všechny sektory národního hospodářství a jejich pracovní skupiny tvoří popisy požadavků pro jednotlivá povolání, typové pozice apod. Vzniká otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která odráží situaci na trhu práce

20 Národní soustava povolání
Zdroj informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech stupních, posílení role zaměstnavatelů v těchto oblastech, základna pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu Evropské unie Společně s Národní soustavou kvalifikací přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích ve všech úrovních vzdělávání

21 Základní prvky katalogu NSP
Povolání Typová pozice Menší jednotka práce

22 Základní prvky katalogu NSP
Povolání (P): soubor souvisejících pracovních činností, vyžadujících soubor kompetencí, vyjadřuje společný kvalifikační základ souvisejících typových pozic a menších jednotek práce – př. KNIHOVNÍK Typová pozice (TP): soubor pracovních činností, vycházejících z obvyklé dělby práce, vyžadujících soubor kompetencí, obsahuje např. pracovní činnosti, průměrné výdělky, kompetence, zastřešující povolání a podřízené MJP – př. KNIHOVNÍK - KATALOGIZÁTOR Menší jednotka práce (MJP): část, specializace nebo průřezová součást typových pozic, popisuje specifická úzká zaměření prací existujících na trhu práce – př. JMENNÁ KATALOGIZACE MONOGRAFIÍ

23

24

25 Knihovník – hotovo Knihovník akvizitér Knihovník katalogizátor
Knihovník pracovník správy fondů Knihovník v přímých službách* Referenční knihovník Knihovník správce digitální knihovny (připraveno) Knihovník v knihovně pro děti

26

27 Knihovník specialista
Knihovník specialista akvizitér (2014) Knihovník specialista katalogizátor Knihovník specialista pracovník správy fondů (2014) Referenční knihovník specialista Knihovník specialista správce digitální knihovny (2015) Systémový knihovník specialista (2015) Knihovník specialista metodik (2015) Knihovník specialista v knihovně pro děti (2015)

28

29 Samostatný knihovník Samostatný knihovník akvizitér
Samostatný knihovník katalogizátor Samostatný knihovník pracovník správy fondů (připraveno) Samostatný referenční knihovník Samostatný knihovník správce digitální knihovny (2013-4) Samostatný knihovník v knihovně pro děti (2013-4) Samostatný systémový knihovník (2014) Samostatný knihovník metodik (2014)

30

31

32

33

34

35

36 Schváleno Celková struktura: 23 typových pozic
V r. 2012: zveřejněno 11 schválených typových pozic V r. 2013: hotovy 2 a připravují se 2 typové pozice V r – 2015: zbývajících 8 typových pozic

37 Národní soustava kvalifikací
Informační základna o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikacích (PK) v ČR Legislativně zakotveno zákonem 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Systémový rámec pro počáteční i další vzdělávání a uznávání výsledků učení Most mezi vzděláváním a sférou výkonu práce

38 Národní soustava kvalifikací
Obsahuje kvalifikační standardy seskupené do jednotlivých úrovní Obsahuje hodnotící standardy kompetencí každé PK a podmínky pro autorizované osoby Umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávaných v jiných evropských státech

39

40 Obory počátečního vzdělávání
Model vazeb NSP a NSK 1:1 NSK NSP Povolání Typová pozice Menší jednotka práce Úplné kvalifikace Dílčí kvalifikace Další vzdělávání Jiné formy učení Obory počátečního vzdělávání 1:1 1:1

41 NSK – hotovo 2012 Návrhy profesních kvalifikací k typovým pozicím (před schválením na MŠMT): Knihovník katalogizátor Referenční knihovník Knihovník akvizitér Knihovník pracovník správy fondů Knihovník v přímých službách Knihovník v knihovně pro děti

42 NSK – hotovo 2013 Návrhy profesních kvalifikací k typovým pozicím (předloženo stvrzovatelům): Knihovník správce digitální knihovny (poslední PK z úrovně 4, tj. SŠ) Samostatný knihovník akvizitér Samostatný knihovník katalogizátor Samostatný referenční knihovník Samostatný knihovník správce fondu

43 Národní soustava kvalifikací
2014: dokončit úroveň 6 (VOŠ, Bc.): Samostatný knihovník v knihovně pro děti Samostatný knihovník metodik Samostatný systémový knihovník Samostatný knihovník správce digitální knihovny začít úroveň 7 (VŠ): Knihovník specialista akvizitér Knihovník specialista katalogizátor Knihovník specialista správce fondů Referenční knihovník specialista

44 Národní soustava kvalifikací
2015: dokončení zbývajících PK: Knihovník specialista v knihovně pro děti Knihovník specialista metodik Systémový knihovník specialista Knihovník specialista správce digitální knihovny

45 Národní soustava kvalifikací
Náročný schvalovací proces: Odborný garant z Národního ústavu vzdělávání Stvrzovatelé Ministerstvo kultury ČR Národní ústav vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mezitím vždy zapracování připomínek

46 Národní soustava kvalifikací
Úplná profesní kvalifikace Knihovník (složená z profesních kvalifikací)

47 Pracovní tým Národní knihovna ČR SKIP
Národní technická knihovna, Knihovna A. Švehly ÚZEI (specializované knihovny) Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Vysokoškolské knihovny Krajské knihovny Veřejné knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí

48 Stvrzovatelé SKIP Sdružení knihoven Asociace knihoven vysokých škol
Největší veřejná knihovna Krajské knihovny Menší veřejná knihovna Oborové školy

49 Pokračování Návaznost vzhledem ke koncepci: změny v Katalogu prací
Změny v rekvalifikačních knihovnických kurzech a specializačních kurzech, standardizace, akreditace, vytvoření koncepce CŽV v oboru…

50 Koncepce celoživotního vzdělávání
Analýza situace Analýza vzdělanostní a věkové struktury Analýza studijních programů formálního vzdělávání Analýza vzdělávacích programů neformálního vzdělávání  

51 Analýza 1 Analýza věkové, mzdové a vzdělanostní situace v knihovnách ČR Knihovnictvo stárne (téměř 40% knihovníků je ve věku nad 50 let, z toho téměř 10% nad 60 let) a většina setrvává v knihovně dlouhodobě V knihovnách pracují na knihovnických odborných místech především ne-knihovníci; nejpočetnější skupina = středoškoláci s ne-knihovnickým vzděláním; roste i počet vysokoškoláků s ne-knihovnickým vzděláním

52 Analýza formálního vzdělávání
Analýza formálního vzdělávání (studijní programy oborových škol) se dokončuje VŠ: vysokoškolské v bakalářské i magisterské úrovni v denním i kombinovaném studiu na 3 univerzitách, doktorské studium na ÚISK VOŠ, SŠ: 2 specializované VOŠ, cca 8 středních škol studijní program realizuje (letos zrušily 2 školy), akreditován (a nerealizován) na více SŠ, zejména OA

53 Analýza formálního vzdělávání
Hluboký pokles zájmu o obor na středoškolské úrovni Malý zájem absolventů oborových škol o nástup do knihoven Studijní programy pokrývají celou šíři oborové problematiky; úroveň absolventů jednotlivých škol je různá…

54 Analýza neformálního vzdělávání
Pravidelně rekvalifikace: akreditované rekvalifikační knihovnické kurzy; resp. neakreditované základní knihovnické kurzy Stabilně část oborového jádra: neakreditovaný e-learning (katalogizace, akvizice NK ČR, ZKK MSVK, moduly RKK MZK, specializační kurzy KISK) Častěji opakované: akreditované kurzy pro školní knihovníky a některé specializační kurzy (neakreditované, spíše neprofilové) a kurzy ZPG (klesající frekvence)

55 Analýza neformálního vzdělávání
Profilové kurzy: malá trvalá nabídka, většinou neakreditované, s výjimkou RKK Neprofilové kurzy: relativně velká nabídka neakreditovaných kurzů, a to i v e-learningu, některé pravidelně Nabídka jako celek spíše nekoncepční: kurzy nárazově, jednorázově, nesystematicky, nedostatečně pokrývají oborové jádro

56 Analýza neformálního vzdělávání
Nadbytek vzdělávacích aktivit s negarantovanou kvalitou, nulová koordinace termínů Pro systém neformálního CŽV by se muselo zcela změnit: pravidelná (každoroční) dostupnost inovačních kurzů nezbytná (krajově minimálně 7 kurzů), rozšíření počtu rekvalifikačních kurzů, resp. ZKK

57 Principy koncepce CŽV Typy vzdělávání v systému
Rekvalifikace: povinná pro všechny odborné knihovnické pracovníky bez oborového vzdělání (třídy 6-7 alespoň na úrovni ZKK 40 hod.(?); třída 8-11 na úrovni RKK (160 hodin?), vedoucí pracovníci od třídy 12 – PGS?); speciálně formulovat pro knihovny s 1 pracovníkem, nebo povinný RKK (KZ?)

58 Principy koncepce CŽV Typy vzdělávání v systému
Specializační kurzy: nepovinné (rozhodnutí managementu knihovny)? Povinné od třídy 10? Klíč? Inovační kurzy: povinné (prezenční nebo e-learning, akreditované); třídy 6-7 po 5-8 letech?, třídy 8-9 po 5 letech?, třídy 10 a výše po 3-5 letech?; speciálně formulovat pro knihovny s 1 pracovníkem (KZ?) Kredity?

59 Principy koncepce CŽV Typy vzdělávání v systému
Vzdělávání neprofesionálních knihovníků: nelze stanovit povinnost; ale trvat na 8 hodinách ročně dle standardu VKIS (KZ?), zaměřit na profilové vzdělávání s inovací!

60 Principy koncepce CŽV Vzdělávací instituce
Oborové školy (garance formálního vzdělávání, rozvoj e-learningu…) Národní knihovna ČR, KI (garance publikování trendů, školení školitelů v krajích, školení „centrálních“ a nových témat, jednotnosti RKK a evaluačních metod…) Krajské knihovny (garance RKK, inovací a specializací pro knihovny v kraji…)

61 Principy koncepce CŽV Vzdělávací instituce
Knihovny podílející se na výkonu RF a další knihovny (garance sledování vzdělanostní úrovně v rámci pověření v PK i nePK, školení nePK…) Ústřední knihovny sítí (= jako krajské knihovny pro sítě…) Ostatní (především doplňkové a specializační vzdělávání; nevylučuje se zásah do ostatních typů vzdělávání) Certifikace NSK

62 Principy koncepce CŽV Zaměření kurzů ve vazbě na typové pozice
Požadavky na finance 

63 Principy koncepce CŽV Vyřešit rekvalifikace všech pracovníků na knihovnických pozicích do 10 let (?) Do dvou let po schválení koncepce CŽV zahájit proces inovačních kurzů (jedno-?denní)? Rekvalifikace – úhrady jako dosud? Specializace – úhrady jako dosud? Inovace (povinné) bezplatné (?) – dotace MK ČR (?) Kurzy pro potřeby PK Certifikace PK (autorizované osoby)

64 Posilování bipartitního dialogu
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a odbory Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému Prodloužení věku odchodu do důchodu – bude to ekonomicky i jinak náročné Kolik a jakých bude profesí, které budou problematické, co se bude dít (východisko = NSP)

65 Posilování bipartitního dialogu
Změna pracovních nástrojů, pracovních podmínek, pracovního režimu, příprava tréninku na nové podmínky… Kolik to bude stát, jak to zorganizujeme apod. Vytvoření informovaného prostředí (vybrané organizace se zájmem o participaci) – informační workshopy, dotazníky, příprava „auditu“, demografické prognózy; relevantní data pro odvětví

66 Informace Zlata Houšková (vedoucí pracovní skupiny Knihovnické profese, předsedkyně Sektorové rady Kultura) GSM:

67 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Priorita Lidské zdroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google