Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- Praha 2005 - Prezentace na téma Úloha národního dozorového úřadu (NSA) workshop SES (MD/OCL, pondělí - 3.10.2005)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- Praha 2005 - Prezentace na téma Úloha národního dozorového úřadu (NSA) workshop SES (MD/OCL, pondělí - 3.10.2005)"— Transkript prezentace:

1 - Praha 2005 - Prezentace na téma Úloha národního dozorového úřadu (NSA) workshop SES (MD/OCL, pondělí - 3.10.2005)

2 FUNKCE ÚCL A JEHO ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AIRCRAFT CERTIFICATION AND PRODUCTION DEPARMENT DIRECTOR AIRWORTHINESSD IVISION EXECUTIVE OFFICE FLIGHT OPERATIONS DIVISION AVIATION REGULATION DEPARTMENT INTERNAL QUALITY CONTROL FLIGHT INSPECTION DEPARTMENT LEGAL SECTION AOC HOLDERS CONTROL ACCOUNTING SECTION INFORMATICS SECTION AERODROMES SECTION COMMERCIAL AIR TRANSPORTATION DEPARTMENT PERSONNEL LICENSING DEPARTMENT GENERAL AVIATION AND AERIAL WORK DEPARTMENT AIR TRAFFIC MANAGMENT SECTION AIRCRAFT CONTINUOUS AIRWORTHINESS DEPARTMENT ENGINEERING DEPARTMENT AIRWORTHINESS DIRECTIVES AND DOCUMENTATION SECTION AVIATION GROUND EQUIPMENT SECTION FLIGHT OPERATIONS SECTIONS FLIGHT INSPECTION AND MAINTENACE SECTION TECHNICAL AND OPERATION SECTION FLIGHT CREW LICENSING AND ENVIRONMENT SECTION AIR TRAFFIC MANAGEMENT & AERODROMES DIVISION Letecký stavební úřad Referát personálně provozní Organizační struktura ÚCL je kompatibilní s požadavky EASA a požadavky Zákona č. 218/2002 Sb. GROUNG AIR FACILITIES SECTION

3 DIRECTOR OF AIR TRAFFIC MANAGEMENT & AERODROMES DIVISION AERODROMES SECTION SECRETARY AIR TRAFFIC MANAGEMENT SECTION AVIATION GROUND EQUIPMENT SECTION ORGANIZAČNÍ SCHEMA ODBORU ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU A LETIŠŤ

4 NSA Licencování leteckého pozemního personálu CERTIFIKACE POSKYTOVATELE LPS Osvědčování leteckých pozemních zařízení (typová a provozní způsobilost) ÚKOLY ÚCL (NSA) (nový úkol) (současné úkoly) Výkon státního dozoru

5 č. 549/2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe č. 550/2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi č. 551/2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) ze dne 10. března 2004

6 200520062007 Stát je povinen hlásit implementaci SES legislativy, ustanovení NSA Postup certifikace Ukončení certifikace ANSP a MET Stát ustanovit certifikované poskytovatele Stát je povinen hlásit ukončení procesu certifikace a ustanovení ANSP Certifikovaný ANSP musí mít: Management systému kvality Plán nepředvídaných okolností ESARR 1 povinný 121012 1012 Certifikace a ustanovení ANSP – ukončené do jednoho roku od publikování požadavků (Common Requirements) v Úředním věstníku EU. ČASOVÝ PLÁN ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S LEGISLATIVOU SES

7 Článek 4 EC Reg – 549/2004 Státní dozorový orgán(y) – NSA (´s): 1. Členské státy nominují nebo zřídí orgán (nebo orgány) jako svůj státní dozorový orgán (orgány), aby převzal(y) úlohy přidělené tomuto (těmto) orgánu (orgánům) podle tohoto Předpisu a podle ustanovení uvedených v článku 3. 2. Státní dozorové orgány musí být nezávislé na poskytovatelích leteckých navigačních služeb (leteckých provozních služeb). Tato nezávislost se dosáhne dostatečným oddělením, alespoň na funkční úrovni, státních dozorových orgánů a provozovatelů – poskytovatelů. 3. Členské státy oznámí Komisi názvy a adresy státních dozorových orgánů a též jejich změny a provedená opatření v souladu s článkem. Oznámené (?) : 1.Name of NSA – Úřad pro civilní letectví ČR (CAA) ? 2. ? Datum: 31. Leden 2005 ? NSA – státní dozorový orgán

8 AČR - střelnice a výcvikové prostory - omezené prostory pro leteckou činnost - letecká cvičení - CTR, TMA vojenských letišť Poskytova telé LPS - tratě - CTR, TMA - příletové zóny, sektory Zahraniční uživatelé vzd. prostoru ČR - letištní prostory - sportovní soutěže -prostory pro sportovní létání Zahraniční poskytova telé LPS ve vzdušném prostoru ČR - tratě - CTR, TMA - příletové zóny, sektory Všeobecné letectví - letištní prostory - sportovní soutěže -prostory pro sportovní létání ATM VE VZDUŠNÉM PROSTORU ČESKÉ REPUBLIKY

9 Poskytovatelé letových provozních služeb - LPS (navigačních služeb - ANSP) musí být certifikováni : ATS - Letové provozní služby MET - Meteorologické služby CNS - Telekomunikační, navigační a přehledové služby AIS - Letecká informační služba Flexibilita - výjimky jsou možné pro některé „malé“ poskytovatele (rozsah provozu, druh služby ) KDO POTŘEBUJE CERTIFIKÁT – OSVĚDČENÍ ?

10  ANSP musí splnit „společné požadavky“ stanovené na Evropské úrovni  vojenský poskytovatel služeb pro GAT musí být též v souladu se společnými požadavky (oblast provozní bezpečnosti), členské státy jim ale mohou dovolit pracovat bez certifikátu  společné požadavky budou adoptované EK, v současnosti v legislativním procesu (10/2005) SPOLEČNÉ POŽADAVKY EU

11 SPOLEČNÉ POŽADAVKYNA ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ A JEHO UDRŽENÍ Politika regulace Certifikace Provozní bezpečnost Dohled Bezpečn. ochrana Dohled Licencování personálu Právní aspekty a pojištění Ekonomická způsobilost Dohled Provozní příručky Dohled Technické systémy Certifikace/Dohled NSA Organizační struktura Systém hlášení událostí Systém kvality SMS Systém bezpečnostní ochrany Lidské zdroje Finanční způsobilost Právní aspekty - pojištění Kvalita služeb Technická způsobilost Provozní způsobilost Postupy Poskytovatel ATS Technická a provozní způsobilost Technologie práce a provozní postupy Poskytovatel MET služeb ? Vojenský poskytovatel ATS

12 Technická a provozní způsobilost : ANSP musí byť schopný poskytovat služby bezpečným, účinným, nepřetržitým a udržitelným způsobem (shoda též s odpovídajícími ICAO standardy) Organizační struktura a management : Organizační struktura musí zohledňovat: pravomoci, nominované vedoucí a jejich odpovědnost atd. Management jakosti a bezpečnosti : Management bezpečnosti (pro ATS a CNS shoda s ESARR 3,4,5 – požadavky na technický personál a údržbu) Systém kvality (2 roky po vstoupení do platnosti ISO 9001) Provozní příručky SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ A JEHO UDRŽENÍ

13 Bezpečnostní ochrana (ochrana proti nezákonnému vměšování) Program bezpečnostní ochrany Bezpečnost zařízení, osob, operačních údajů Koordinace s odpovídajícími kompetentními civil. a voj. autoritami Lidské zdroje Program přijímání nových zaměstnanců Výcvik zaměstnanců Bezpečnostní prověrka zaměstnanců (je-li požadovaná) Finanční způsobilost Ekonomická a finanční způsobilost Finanční audit Právní odpovědnost a pojistné krytí (pojištění) ANSP musí mít zavedené opatření pokrývající odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů DALŠÍ POŽADAVKY - pokračování

14 Kvalita služeb Otevřené a transparentní poskytování služeb Publikované podmínky poskytování služeb Konzultační proces s uživateli Plán nepředvídatelných okolností Systém hlášení Roční hlášení ANSP o operační výkonnosti NSA Změny-zlepšení provozní bezpečnosti, infrastruktury, finančních výsledků DALŠÍ POŽADAVKY - pokračování

15  NSA certifikuje ANSP na místě výkonu daných služeb  Certifikace zahrnuje jednotlivou službu nebo celý soubor služeb  Forma certifikace podle národních postupů, je ale platná i v rámci společenství  Certifikát/Osvědčení obsahuje povinné podmínky a může obsahovat též dodatečné podmínky CERTIFIKACE

16 USTANOVENÍ – JMENOVÁNÍ POSKYTOVATELE LPS (ANSP DESIGNATES) Pověření k poskytování letových provoz. služeb ( ANSP Certificate) Členský stát EU Poskytovatel letových provozních služeb (SERVICE PROVIDER, ANS PROVIDER) Poskytovatel letových provozních služeb (SERVICE PROVIDER, ANS PROVIDER) OBECNÉ POŽADAVKY ------ Common Requirments NATIONAL SUPERVISLORY AUTHORITY (v České republice ÚCL) NATIONAL SUPERVISLORY AUTHORITY (v České republice ÚCL) USTANOVENÍ – JMENOVÁNÍ NSA CERTFIKACE

17  NSA, které certifikát vydává  Jméno a adresa žadatele  Služba která je certifikovaná  Stanovisko o shodě se společnými požadavky  Datum vydání  Doba platnosti certifikátu ÚDAJE, KTERÉ MUSÍ OBSAHOVAT CERTIFIKÁT (OSVĚDČENÍ)

18  Nediskriminační poskytování služeb  Úroveň služeb, zahrnující úroveň bezpečnosti a interoperability  Provozní specifikace  Systémové vybavení  Omezení netýkající se ANS služeb (konflikt zájmů)  Dohody s jinými stranami ohledem poskytovaných ANS služeb  Systém hlášení  Všeobecné právní podmínky provádění certifikace, vydávání, pozastavení nebo odebrání certifikátu a pod. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, KTERÉ MŮŽE OBSAHOVAT CERTIFIKÁT (OSVĚDČENÍ)

19  NSA musí organizovat pravidelné inspekci a průzkumy, musí mít umožněn přístup k provozním datům a vstup do provozních prostor, pohovory s personálem a pod.  Předběžný audit před certifikací  Každoroční kontrola shody v souladu s vydaným certifikátem  NSA – musí vypracovat indikativní inspekční program  Kooperační dohoda mezi členskými státy a NSA(´s)  Vzájemné ověřování národními dozornými orgány členských států  Asistence EK PROVÁDĚNÍ – VÝKON DOZORU

20 Seznámení se s legislativou a požadavky Příprava kontrolních listů na posouzení shody Evidence tzv.Issue ( nejasná ustanovení, otázky, problémové věci ) Ujasnění požadavků na shodu (AMC) Průběžná zpráva Předběžné datumy na jednotlivé audity ÚKOLY NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ

21 ODPOVĚDNOSTI VÝKONNÝCH SLOŽEK PRO CERTIFIKACI Management projektu: 1.Odpovídá za celkový projekt a má rozhodovací pravomoci 2.Pomáhá s přípravou a usměrňuje v případech nejasnosti 3.Je odpovědný za přípravu závěrečné zprávy Certifikační pracovní týmy: 1.Odpovídají za jednotlivé oblasti certifikace 2.Vykonávají průzkum, pohovory atd. 3.Odpovídají za přípravu kontrolních listů na posouzení shody 4.Provádí závěrečná posouzení shody 5.Jsou odpovědné za přípravu dílčích hlášení

22 Fáze1 Příprava Legislativa Certifikační pracovní skupiny Ujasnění požadavků na shodu Stanovení datumů auditů Fáze 2 Certifikace Fáze 3 Závěr Průzkum, pohovory Předběžné ověření shody Návrh a příprava „Závěrečné zprávy“ LedenČervenListopadČervenListopadProsinec Průběžné zprávy (dílčí) Průběžné zprávy (dílčí) Plán certifikace poskytovatele LPS na rok 2006

23 WORK BREAKDOWN STRUCTURE

24  Jmenování kontaktních osob, vytvoření efektivní komunikace  Schválení plánu certifikace: rozsah, metody, úlohy, termíny  Ujasnění aplikovatelnosti a dopad požadavků vyplývajících z CR  Identifikovat kritická místa (nejasné požadavky)  Schválení požadované míry shody s CR  Úvodní střetnutí certifikačních týmů - červen 2006 DALŠÍ KROKY CERTIFIKACE

25 Vojenský poskytovatel služeb ATS Civilní poskytovatel let. provozních služeb Poskytovatel METEOR služeb NSA Potvrzení shody MODEL 1 – CERTIFIKACE

26 ATS služby MET služby AIS služby CNS služby Všeobecné požadavky na zabezpečení ANS NSA Civilní poskytovatel služeb ATS Poskytovatel METEOR služeb Vojenský poskytovatel služeb ATS Trvalost shody poskytovatele služeb MODEL 1 – POTVRZENÍ SHODY

27 Vojenský poskytovatel služeb ATS Civilní poskytovatel služeb ATS Poskytovatel MET služeb NSA NSACertifikaceBezpečnostLicencovaníEkonomika Provozní hlediska Technická hlediska Právní hledisko NSA Potvrzení shody MODEL 2 – CERTIFIKACE

28 Standardní funkce dohledu Dohled Verifikace Mechanizmus interakce S jinými NSA S pověřenými organizacemi Kritéria rozsahu NSAs Pověřené organizace Management dokumentace Mandáty regulace Záznamy dohledu Pravidelné hlášení Regulační a auditorské funkce Speciální funkce dohledu Koordinace politiky NSA Konzistence NSAs MODEL 2 – POTVRZENÍ SHODY

29 NSA Pověřené organizace ProduktyPostupy Poskytovatel služeb InspekcePrůzkum Funkce dohledu MODEL 3 – CERTIFIKACE

30 NSApožadavky Koordinace politiky NSANSANSA Pověřená organizace 1 Pověřená organizace 2 Pověřená organizace 3 Pověřená organizace 4 Pověřená organizace 5 Pověřená organizace 6 Konzistentní NSAs + Pověřené organizace MODEL 3 – POTVRZENÍ SHODY

31 NSA NSA ? MOŽNOSTI – TYPY REGULACE

32 Všeobecné požadavky na poskytovatele ATS – budova (prostory), statut podniku, certifikace – technická a provozní způsobilost Všeobecné požadavky na poskytovatele ATS – budova (prostory), statut podniku, certifikace – technická a provozní způsobilost Pojištění – odpovědnost za škody z poskytování LPS – odpovědnost ostatní (jiné škody) Pojištění – odpovědnost za škody z poskytování LPS – odpovědnost ostatní (jiné škody) Právní odpovědnost – odpovědnost jednotlivého leteckého pozemního personálu – odpovědnost organizace (podniku) Právní odpovědnost – odpovědnost jednotlivého leteckého pozemního personálu – odpovědnost organizace (podniku) Organizační struktura – systém jakosti (SAFETY/QUALITY SYSTEM) – ochrana před protiprávnými činy (SECURITY)…. Organizační struktura – systém jakosti (SAFETY/QUALITY SYSTEM) – ochrana před protiprávnými činy (SECURITY)…. Existence nezávislého dozorového orgánu – existence NSA ve smyslu nařízení EU – prokazatelná ekonomická a organizační nezávislost poskytovatele LPS a NSA Existence nezávislého dozorového orgánu – existence NSA ve smyslu nařízení EU – prokazatelná ekonomická a organizační nezávislost poskytovatele LPS a NSA POSKYTOVATEL LPS MUSÍ SPLŇOVAT (část 1)

33 Letecký pozemní personál (ATCo, technici,…) – výcvik související s vydáním průkazu způsobilosti – výcvik související s udržováním průkazu způsobilosti – výcvik související s obnovou průkazu způsobilosti Letecký pozemní personál (ATCo, technici,…) – výcvik související s vydáním průkazu způsobilosti – výcvik související s udržováním průkazu způsobilosti – výcvik související s obnovou průkazu způsobilosti Technologie ATM ve smyslu leteckých pozem. zařízení – typová certifikace – provozní certifikace Technologie ATM ve smyslu leteckých pozem. zařízení – typová certifikace – provozní certifikace Dokumentace a její schvalování – technologie práce – postupy – výcvikové plány (UTP) stanovišť LPS Dokumentace a její schvalování – technologie práce – postupy – výcvikové plány (UTP) stanovišť LPS POSKYTOVATEL LPS MUSÍ SPLŇOVAT (část 2)

34 Předpis L-1, dodatek N – obsahuje požadavky na kvalifikaci po implementaci ESARR 5 – požadavky související s udržováním průkazu způsobilosti – výcvik související s obnovou průkazu způsobilosti – výcvik související s rozšířením kvalifikace Předpis L-1, dodatek N – obsahuje požadavky na kvalifikaci po implementaci ESARR 5 – požadavky související s udržováním průkazu způsobilosti – výcvik související s obnovou průkazu způsobilosti – výcvik související s rozšířením kvalifikace Zákoník práce – délka pracovní doby, odpočinek, pracovní podmínky – pracovně právní vztahy Zákoník práce – délka pracovní doby, odpočinek, pracovní podmínky – pracovně právní vztahy Dokumentace výcviku organizace provádějící výcvik – technologie práce – postupy – výcvikové plány (UTP) stanovišť LPS – učební osnovy Dokumentace výcviku organizace provádějící výcvik – technologie práce – postupy – výcvikové plány (UTP) stanovišť LPS – učební osnovy - z čeho se vychází při posuzování způsobilosti této kvalifikace : KVALIFIKACE ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU Evropská licence ATCo – Kdy? Jaká bude finální podoba a její uplatnění? Evropská licence ATCo – Kdy? Jaká bude finální podoba a její uplatnění?

35 Oddělení ŘLP a jeho úkoly (tabulka)… FUNKČNÍ STRUKTURA OŘLP („wordovský“ dokument)

36 DRAFT 04 – Detailní ( a jednoznačné) podmínky pro činnost NSA a ANSP JEDNOZNAČNÉ LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY ? („wordovský“ dokument)

37 Oddělení ŘLP a “webovské“ stránky INFORMACE PRO VEŘEJNOST („wordovský“ dokument)

38 ? OTÁZKY

39 Kontaktní adresy Adresa: Úřad pro civilní letectví ČR - Oddělení řízení letového provozu Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 E-mail: podatelna@caa.cz, caa@caa.cz www.caa.cz www.ucl.cz Vedoucí Oddělení řízení letového provozu: Ing. Jiří Vitásek vitasek @ caa.cz


Stáhnout ppt "- Praha 2005 - Prezentace na téma Úloha národního dozorového úřadu (NSA) workshop SES (MD/OCL, pondělí - 3.10.2005)"

Podobné prezentace


Reklamy Google