Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sněm RVŠ 17. 5. 2012 JUDr. Lenka Valová EKONOMICKÉ INFORMACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sněm RVŠ 17. 5. 2012 JUDr. Lenka Valová EKONOMICKÉ INFORMACE."— Transkript prezentace:

1 Sněm RVŠ 17. 5. 2012 JUDr. Lenka Valová EKONOMICKÉ INFORMACE

2 1. Vázání prostředků rozpočtu 2. Zásady financování VVŠ část limity financovaných studentů – ukazatel A 3. Analýza vnitřní skladby rezortních prostředků (regionální - vysoké školství) 4. Zápisné 5. Příprava rozpočtu 2013 OBSAH

3  30. 3. 2012 www MŠMT návrh MŠMT na realizaci vázání uvnitř rezortu: „cca 600 milionů korun bude vázáno na financování vysokých škol (investiční výdaje) a zbývajících 1,9 miliardy korun bude vázáno v regionálním školství“  Reprekomise 5. 4. 2012 upřesněno – pro oblast VVŠ 450 - 560 mil. posunuté akce programového financování zůstanou součástí programu a bude je možno realizovat v dalších létech  Stále nebylo definitivně rozhodnuto … 1. VÁZÁNÍ PROSTŘEDKŮ

4 Část týkající se počtu studií v ukazateli A Návrh zásad předložen MŠMT 30. 3. Reprekomise k nim zasedala 5. 4. Obecná východiska  demografický pokles (do roku 2015 o cca 25 %)  střednědobý výhled rozpočtu vysokých škol (do roku 2014 pokles o cca 25 %)  vysoká neúspěšnost studia (úspěšně ukončí studium pouze cca 58 % studentů) 2. ZÁSADY FINANCOVÁNÍ VVŠ 2013 LIMITY POČTU FINANCOVANÝCH STUDENTŮ

5  Zásady jsou předloženy s velkým zpožděním  Mezi 25 % demografickým poklesem 19letých a 25 % očekávaným poklesem rozpočtu není relevantní vazba – klesá počet 1. ročníků, zatímco pokles rozpočtu zasáhne ročníky všechny  Propustnost (tj. vazba mezi počtem Bc a pokračujících NMg) nad 100 % není a priori negativní, může to být naopak známka kvality školy  Uplatněná metodika zapojení nezaměstnanosti je chybná – doporučení – do určitého procenta nezaměstnaných absolventů ji do krácení nezapojovat (např. do 5 %), při vyšším podílu ji uplatnit, ovšem vypočítávat ji ze všech absolventů, ne pouze z nepokračujících – mj. problematika kombinovaného studia  VKM tak jak je navrženo nemá u Bc studií nic společného s kvalitou  Nutno prověřit, zda nový SW používaný Úřady práce vůbec umí potřebně rozlišit nezaměstnané dle jednotlivých VŠ a oborů studia  Nezaměstnanost by se neměla posuzovat dle regionu bydliště  U PhD by nemělo platit pravidlo, že při nedočerpání limitu financovaných studentů se pro příští rok stane základem skutečný počet studentů  VKM – zvýšit váhu výstupů vázaných na mobilitu – samoplátci a přijímaní studenti  Oblasti VŠ ve spojení se snižováním rozpočtu chybí politické zadání jasného dalšího postupu PŘIPOMÍNKY – REPREKOMISE 5. 4. 2012

6 P R I O R I T Y  Snižovat počet studentů  Diverzifikace VŠ uplatněním ukazatelů kvality a výkonu VKM – jeho aplikací - nedochází k celkovém počtu snížení studentů ve vysokém školství, ale k jejich přerozdělení mezi jednotlivými VŠ ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VVŠ 20. 4. 2012

7  významnější snižování počtů studentů v prvních letech studia  zapojení nezaměstnanosti na snižování počtů studentů  odlišný výpočet základny v jednotlivých kategoriích  odstranění možnosti navýšit počty bakalářů v důsledku poklesu v ukazatelích magisterských a doktorských programů  zvláštní přístup pro umělecké a neuniverzitní vysoké školy NAVRŽENÉ ZMĚNY 2013

8 0. základna u B1, M1, N1 = nižší z údajů – skutečné přepočtené počty studentů k 31. 10. 2012 X dohodnutý limit není tedy započten bonus 10 % u P1 skutečný financovaný počet studentů tedy včetně bonusu 10 % 1. Plošné snížení základny v závislosti na demografickém výhledu B1, M1 = - 5 % N1 = - 2 % P1 = 0 % 2. Uplatnění VKM diferencovaně – škola vkládá do „soutěže“ 5 % v B1 // 10 % v M1, N1 // 20 % v P1 celkový počet studentů se nemění u B1 a u M1, N1 a P1 mírný pokles (pravidlo krácení celkového nárůstu o 50 %) 3. Snížení výsledného počtu diferencovaně dle míry nezaměstnanosti absolventů každé VŠ (standardizovaná míra všech absolventů evidovaných na úřadech práce) tak, aby celkový pokles studentů byl B1, M1 = - 5 % N1 = - 8 % P1 = 0 % VLASTNÍ VÝPOČET LIMITU

9 Bude zachováno pravidlo, které umožňuje vysokým školám přijmout nižší počet studentů, než je dohodnutý limit: − pokud přepočetný počet studentů k 31. 10. 2012 nepoklesne o více než 10 % oproti dohodnutému limitu, budou škole započteni studenti pro financování roku 2013 dle limitu; − pokud počet poklesne o více než 10 % oproti dohodnutému limitu, budou škole započteni studenti pro financování roku 2013 ve výši skutečného stavu přepočteného počtu studentů k 31. 10. 2012 + 10 %; − pokud přepočetný počet studentů k 31. 10. 2012 bude vyšší než dohodnutý limit, bude škole započtený pro financování roku 2013 dohodnutý limit. ZAPOČTENÍ LIMITU

10 Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých školBc.Mgr.Ph.D. Celkem100 % Vědecký výkon vysoké školy40 %50 %60 % Zapo č ítané body RIV (absolutn ě )29,5 %39 %44,5 % Zapo č ítané body RUV0,5 %1 %0,5 % Ú č elové neinvesti č ní prost ř edky na výzkum5 % 10 % Vlastní p ř íjmy5 % Odborná kvalita pedagog ů 30 %20 %10 % Vážený po č et profesor ů a docent ů 30 %20 %10 % Mezinárodní mobilita30 % Cizinci v p ř íslušném typu studijního programu5 % „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu5 % Vyslaní v rámci mobilitních program ů 10 % P ř ijatí v rámci mobilitních program ů 10 %

11 1. Neuniverzitní vysoké školy - nedojde ke krácení v důsledku demografického vývoje ani v důsledku zaměstnanosti - budou součástí posuzování kvality skrze VKM 2. Umělecké vysoké školy - limit bude stanovený na úrovni roku 2012, možný výkyv +/- 10 % - nedojde ke krácení v důsledku demografického vývoje ani v důsledku zaměstnanosti - v ukazateli A nebudou předmětem hodnocení skrze VKM (neboť počty na těchto institucích není třeba vzájemně přerozdělovat, počty jsou stabilní) - budou mít k dispozici fixní podíl finančních prostředků alokovaných v ukazateli A, který si v závislosti na normativním počtu studentů (se zohledněním koeficientu ekonomické náročnosti) přerozdělí tyto 4 umělecké vysoké školy (AMU, JAMU, AVU, VŠUP) SPECIFICKÝ PŘÍSTUP V UKAZATELI A

12 5. 4.20. 4. po DŘ skut.  Bc1- 11,2 % - 9,4 ? ?  Mg1 - 11,4 % - 10,3  NMg1- 12,1 % - 10,7  PhD1 - 7,5 % - 1,7  SP2+ - 2,3 % - 1,8  SP - 5,4 % - 5,0 CELKOVÉ SNÍŽENÍ LIMITŮ STUDIÍ

13  Materiál MŠMT 17. 4. 2012 - Vysoké školy v ČR a jejich veřejné finanční zdroje (s důrazem na kapitolu 333) a srovnání s regionálním školstvím 2004 - 2012  Prezentace Ing. Krčála 3. ANALÝZA REZORTNÍCH PROSTŘEDKŮ ŠKOLSTVÍ

14 14 Jednotkové výdaje

15 15 Výdaje na vzdělávání z kapitoly 333 - MŠMT

16 16 Jednotkové výdaje

17 17 Jednotkové výdaje

18 18 Jednotkové výdaje

19  Analýza MŠMT potvrdila naše předpoklady  Vývoj počtu studentů a žáků je naprosto odlišný od vývoje rozpočtu RgŠ a VŠ  Od roku 2011 je výdaj na 1 žáka RgŠ vyšší než na 1 studium na VŠ (bez VaV)  V roce 2012 je tento poměr 74 tis./žáka RgŠ x 69 tis./studium VŠ (bez VaV)  Předpoklad 2014 v obou segmentech o cca 10 tis. méně  Naprostá absence zdůvodnění dosavadního vývoje, stavu a výhledu ZÁVĚR

20  Informace pouze z médií  3 000 – 3 500 Kč za semestr  JEDNOZNAČNÁ VAZBA NA KRYTÍ DEFICITU ROZPOČTU VŠ  Úvaha o návaznosti na vázání rozpočtu již v letošním roce  Usnesení SK RVŠ 4. ZÁPISNÉ

21  Střednědobý výhled rozpočtu rezortu školství - 2012 - 2014 pokles celkem o 19 mld. - z toho na VŠ (bez VaV) pokles o 4 mld.  Zahájena jednání s MF ČR – pokles roku 2013 za celý rezort školství nižší – 2 - 3 mld. 5. PŘÍPRAVA ROZPOČTU 2013

22  Rada VŠ žádá MŠMT, aby Zásady a pravidla financování VVŠ obsahující pravidla pro stanovení limitu počtu zapsaných studentů byly zpracovávány s dostatečným předstihem před přijímacím řízením na jednotlivých školách a aby materiály projednávané na Reprezentativní komisi byly jejím členům zasílány s větším, přibližně třítýdenním, předstihem.  Rada VŠ žádá MŠMT, aby v Zásadách a pravidlech financování VVŠ byl uplatněn princip delší časové stability jednotlivých zásad a parametrů tak, aby byly pro vysoké školy dopředu předvídatelné.  Rada VŠ opětovně důrazně upozorňuje na likvidační dopad současně platného střednědobého výhledu rozpočtu vysokých škol nejen na kvalitu, ale i na samotnou existenci veřejných vysokých škol. USNESENÍ PRVŠ PŘIJATÁ K PROJEDNÁVANÝM OTÁZKÁM

23 Rada VŠ bere na vědomí informace ministra školství o dosavadním vývoji přípravy rozpočtu vysokého školství pro rok 2013. Rada VŠ důrazně upozorňuje na dlouhodobý stav podfinancování oblasti VŠ, jakož i na nezbytnost komplexního řešení financování VŠ v dalších letech. Rada VŠ konstatuje, že bez odpovídající výše veřejných prostředků není možné udržet stávající úroveň a kvalitu vysokých škol, natož zajistit jejich rozvoj. NÁVRH USNESENÍ SNĚMU RVŠ


Stáhnout ppt "Sněm RVŠ 17. 5. 2012 JUDr. Lenka Valová EKONOMICKÉ INFORMACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google