Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DS Seminář Mgr KOMBI ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky Zpracoval: Petr Háva Téma: Plán výzkumu (výzkumný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DS Seminář Mgr KOMBI ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky Zpracoval: Petr Háva Téma: Plán výzkumu (výzkumný."— Transkript prezentace:

1 DS Seminář Mgr KOMBI ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky Zpracoval: Petr Háva Téma: Plán výzkumu (výzkumný projekt) Vymezení výzkumného problému Strategie rešerše literatury a dat 2.10.2009

2 Základní struktura plánu výzkumu Výzkumný problém Cíl, účel práce Konceptuální rámec Výzkumné otázky Metody –Sběr dat –Strategie výběru dat –Analýza dat –Validita

3 Výzkumný problém Studenti si poměrně často neví při volbě tématu (a jeho vstupním zpracování) diplomové práce rady: –Jde především o zdůvodnění potřeby výzkumného problému –DP není slohové cvičení, nejde jenom o přehled existujících poznatků –Cílem DP je řešit nový problém, přinést nové poznatky, v nových souvislostech

4 Vstupní sběr dat a jejich zpracování pro formulaci výzkumného problému Výsledky jiných, již realizovaných výzkumů (průzkumy veřejného mínění, granty – publikace v odborném tisku) Analýza dokumentů politické praxe (mezinárodní – OECD, EU, UN, domácí – vláda, ministerstva, NZO) je jednou z metod sběru dat, jde spíše o první krok určitého metodického postupu, za nímž následuje zpracování těchto dat Redukce dat - zobrazení dat - např. formou tabulek, blokových schémat a grafů) Zobrazení dat slouží k názorné organizaci a kompresi informací Redukce a zobrazení dat nám umožní a usnadní návrh závěrů a interpretací (např. analýza jednání různých skupin aktérů s využitím přehledné tabulky)

5 Tvorba typologií Při prezentaci kvalitativních dat si pomáháme tím, že organizujeme fenomény, věcné vztahy, předměty nebo osoby pomocí typologie Typologie znamená klasifikační systém, který rozděluje definovanou kategorii fenoménů do podkategorií –Např. typologie aktérů, typologie skupin aktérů (viz Howlett, Ramesh 1995; Frič 2008)

6 Zobrazovací prostředky Tabulky –příklad tabulky, analýza aktérů (Durda) Grafy, –Strom problémů, strom příčin, strom cílů (prezentace Doleželová 2007) Mapy, modely – Vývojová schémata –Influenční diagram, kauzální síť –Morfologická analýza (vybrané události, ukázka Králová – Obezita)

7 Kauzální model: Determinanty dobrovolné a nedobrovolné nezaměstnanosti starších osob Nedostatek poptávky po starších osobách Regulace mezd (min. mzda/ činnost odborů) Dobrovolná nezaměstnanost Neúspěšnost osob, které chtějí praco-vat, v nalezení zaměstnání Nespokojenost s nabízenou mzdou Aktivní hledání lepší práce Nedobro-volná nezaměstnanost Spokojenost s dávkami soc. podpory Nezájem starších osob pracovat Štědré dávky soc. podpory Celková nezaměstnanost Zdroj: Doleželová, 2007

8 Nedostatek podpory socio- kulturního zázemí Neatraktivní výše lidského kapitálu pro zaměstnava-tele Nedostatek dovedností a schopností Neinvestice do vzdělání Nezaměst-nanost starších osob Investice do vzdělání (rekval.) Nedostatek motivace se vzdělávat Další snížení lidského kapitálu 1.Kauzální model: Vznik nezaměstnanosti starších osob podle teorie lidského kapitálu

9 Myšlenková mapa Rodina Konflikt kultur Integrační politika Obohacení Nacionalismus Kulturní Jazyková Bohatství Obyvatelé Vzhled Pracovní příležitosti Legislativa Konkurence Kriminalita Daně Dotace Generační konflikty Neziskové organizace Školy Prolínání rodin

10 Determinanty časného odchodu z trhu práce ČASNÝ ODCHOD Z TRHU PRÁCE Překážky politik Pravidla veřejného důchodového systému Formální/neformální předčasný důchod Nedostatek možností pro postupný odchod do důchodu Nízká zaměstnatelnost Zastaralé znalosti Nedostatečná pomoc pro starší uchazeče o práci Nevyhovující pracovní podmínky Překážky na straně zaměstnavatele Negativní přístupy Vysoké náklady práce Nedostatečná pracovně-právní ochrana Zdroj: OECD. 2006b. Older Workers. Living longer, working longer. DELSA Newsletter, Issue 2; vlastní úprava Zdroj: OECD 2006, Doleželová,2006

11 Vymezení problému (3) Determinanty časného odchodu z práce (OECD, 2006)

12 Strom problémů Předčasný důchod Neefektivní reakce na demografické stárnutí Nezaměstnanost Vysoké výdaje na dávky sociálního zabezpečení Příčiny nízké ek. aktivity osob 50+ před dosažením důchod.věku Snižování životní úrovně osob 50+ v předdůchod. věku Oslabování ekonomiky Důsledky nízké ek. aktivity osob 50+ před dosažením důchod. věku Nízká ekonomická aktivita pracovníků 50+ nepobírajících důchod Neg. přístup k udržení/ zisku zaměstnání Nemožnost pracovat (zdrav.stav) Věková diskriminace Nevyužívání flexibilních forem práce Nedostatečná kvalifikace, adaptabilita Nízká poptávka Sociální exkluzeDeficit důch. syst. Pokles prac. síly

13 Zdroj: Durda, 2004

14

15 Source: WHO Health Data 2008 Graph. 1. Standardized death rate – cerebrovascular, all ages Standardized death rate – cerebrovascular, all ages Source: WHO Health database

16 Síť aktérů ve vztahu systémové stigmatizace v ČR (Bodnár 2009)

17 Analýza aktérů v psychiatrické péči- destigmatizačním předpoklady (převzato z BODNÁR, 2009) AKTÉR VZTAH K PROBLEMATICEPRIMÁRNÍ KOMPETENCEMOŽNOSTI VLIVU Ministerstvo práce a sociálních věcí -navrhování a implementace právního rámce -relevantní dotační programy -standardizace péče – soc. služeb -zaměstnanost duševně nemocných Právní rámec: -Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách -Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev -Vyhláška č. 284/1995 Sb., o zaměstnanosti Dotační podpora: -ESF, přímé dotace Osvětová činnost: -Destigmatizační programy Institucionální rámec: legislativa Výzkumná činnost Ministerstvo zdravotnictví -resortní příslušnost (16 přímo zakládaných PL) -navrhování a implementace právního rámce -silný vliv na institucionalizaci -relevantní dotační programy Právní rámec: -Zákon č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu -Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev -Zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti Dotační podpora: -ERDF, přímé dotace Vzdělávání: -lékařů a personálu PL Osvětová činnost: -Destigmatizační programy Institucionální rámec: -Legislativa -Deinstiucionalizace Výzkumná činnost Kraje-přechod systému léčby do psych. odd. nemocnic -povinnost zajištění péče -redistributivní funkce k poskytovatelům péče Právní rámec: -Zákon č. 129/200 Sb., zákon o krajích -Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Dotační podpora: -ESF, ERDF, přímé dotace Institucionální rámec: -Modernizace péče přechodem do krajských nemocnic -Podpora komunitní péče Zdravotní pojišťovny -financování péče -nákladovost/systém sledování kvality péče Právní rámec: -Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Úhradový systém: -ambulantní péče -komunitní péče -institucionální péče Prevence Poskytovatelé klasické péče -významná pozice na základě souč. modelu léčby -realizace vlastní primární léčby -snaha o zachování status quo Právní rámec: -Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu -Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Humanizace péče: -standardy -akceptace moderních trendů Akcentace lidských práv: -omezení nedobrovolné léčby

18 Model sítě aktérů vlivové a decisní sféry V R T A Organizace integrující obchodní aktivity (US Chamber of Commerce, WTO, WB, IMF, Think tanks) A1 A2 A3 A4 Sociální důsledky veřejné politiky, legitimita. A5 A6 A7 A8 Int. Health Summit Politické strany volby Zdravotnický systém Občanská participace Neformální a formální sítě aktérů: A1-A4 = podnikatelské subjekty, národní a nadnárodní korporace; A5-A8 = občanské subjekty Zdravotnické forum

19 Model vývoje zdravotnictví v Evropě 1900193019401960 19902000 Hospodářská krize Spojování fondů sociálního pojištění, kontrola státem Odchylný vývoj ve státech střední a východní Evropy, státní centralizované systémy 2. Světová válka a následný další vývoj lidských práv, ekonomický růst, umožňující rozvoj péče o zdraví Ropné šoky, ekonomická recese, tlumení růstu nákladů Nestátní sociální pojištění, korporace Změny v úhradách služeb DRG, FFS, kapitace Současné problémy Účinnost a účelnost Nerovnosti ve zdraví Health gap mazi EU15 a CEE Uplatnění nových paradigmat v péči o zdraví Obezita, kouření, alkohol, drogy, duševní zdraví Tlumení růstu nákladů Nedodržení lidských práv a sílící tlak tržně zaměřených přístupů Důraz na solidaritu, veřejné finance, větší vliv veřejné správy, uplatnění veřejnoprávních korporací a regulace podnikatelského jednání Transformace v CEE, reformy, autonomie, decentralizace, trh „modernizace“ NHS, národní zdravotní služby Aktéři s významným vlivem na vývoj zdravotnictví? Extenzivní rozvoj nabídky služeb Občané ve veřejnoprávních korporacích Farmaceutický průmysl, zdravotnické prostředky, zdravotní pojišťovny, IT, Investoři a soukromé korporace Sociální stát Rozvoj veřejného zdraví, podpory zdraví, nová paradigmata Nové strategie (WHO, OECD, Observatory, EU) Nestability ekonomických systémů, zlatý standard, hospodářská politika

20 Modely vs. složitost reality Množství aktérů a jejich zájmů Příklady: zájmové skupiny ve zdravotnictví (poskytovatelé služeb, boje mezi zástupci jednotlivých segmentů, profesní organizace, komory, odbory, dodavatelé technologií – informatici, léčiva, přístroje), převažující ekonomické motivace, rizika dehumanizace Jednání s těmito aktéry, reprezentace zájmů –je časově náročné, vyskytuje se množství rozporů, konfliktů, deficit poznatků, dat, rozhodování za neurčitosti –Aktéři používají různé komunikační techniky/postupy (mediální dezinformace, diskreditace, zjednodušující nálepkování, stávky, nátlaky na aktéry na straně státu, výběr slabých míst (např. méně informovaných jedinců) –Střety zájmů (příklad ředitelů nemocnic, kteří současně působí v četných firmách, podnikajících ve zdravotnictví – např. Homolka, Thomayerova nemocnice)

21 Kdo jsou aktéři veřejné politiky? Klasifikace aktérů: volení zástupci (parlament, místní zastupitelstva) pracovníci státní správy (exekutiva, legislativci) zájmové a profesní skupiny (nejčetnější) výzkum, analýzy média

22 Východiska tvorby zdravotní politiky NASTOLENÍ AGENDY (agenda setting) Objektivizované problémy (společenské problémy) –Výzkum, analýzy, statistiky, trendy vývoje Rozvojové příležitosti –Nové technologie, poznatky, vývoj institucí Základní principy –Lidská práva –Charakter zdravotnických služeb (veřejné) –Organizační uspořádání a financování služeb

23 Geneze problémů vedoucí k zaměření na globalizaci Problém mezery ve zdraví V4 ve srovnání s EU(15) Ukazatele úmrtnosti, střední délka života, specifická úmrtnost Zdravotnické reformy, které jsou ve všech zemích V4 podobně (shodně) orientované Privatizace nemocnic Privatizace zdravotních pojišťoven Spoluplatby, soukromé pojištění Dvojkolejné zdravotnictví Mezinárodní diskurz: WHO (Ljublaň, Talinn), OECD (group on health), EU (lisabonská strategie) Monitoring zdravotního stavu, hledání cest trvalé udržitelnosti, rozvoj poznatkové základny Proč? Faktory, trendy, aktéři, agendy? Globalizace, market driven reforms, individualizace společnosti, snahy o cost containment, globální hráči (Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace, think tanks)

24 Mezinárodní spolupráce  Mezinárodní právo  Mezinárodní organizace WHO, OSN, Rada Evropy, integrační procesy v Evropě Česká společnost  Vývoj demokracie  Kulturní kontext vývoje lidských práv a mechanismů jejich ochrany Tvorba aplikace práva v ČR Mechanismy ochrany lidských práv  mezinárodní smlouvy  Ústavní právo  Zdravotnické právo Psychiatrické léčebny  Kvalita péče  Práva pacientů Ukázka víceúrovňového vývoje agendy zdravotní politiky v oblasti ochrany práv pacientů a lidských práv v oblasti péče o duševní zdraví (hospitalizovaní pacienti v psychiatrických léčebnách) – MULTILEVEL GOVERNANCE

25 Typy dokumentů Typy dokumentů jsou: úřední (např. různé materiály vlády, ministerstev, parlamentu), archivní data, výstupy z médií, data dostupná na internetu Je zapotřebí rozlišovat mezi dokumenty a výsledky výzkumu, publikovaného v odborných časopisech nebo knihách

26 Kombinace kvalitativních metod Triangulace ( kombinace různých metod, výzkumníků, zkoumaných osob nebo skupin, různých okolností)

27 Rešerše literatury Rešerše literatury, strategie rešerše (zaměřeno na odborné časopisy a knihy) Důležité zdroje poznatků Potřeba udržet si kritičnost, nenaletět na běžné mediální manipulace

28 Vymezení poznávacího/výzkumného problému Vymezení poznávacího problému (výzkum, policy analysis) A.Veselý: Metody a metodologie vymezení problému (strukturace, definice, modelování a formulace problému v policy analysis). CESES, Praha 2005 (dostupné na stránkách CESES ve full textu) Charakter poznávacího problému v policy analysis je vztažen výrazně k reálným (existujícím) společenským (veřejným) problémům

29 Aktivity vymezení problému Strukturace – zmapování různých aspektů problému a perspektiv, z kterých lze tento problém nahlížet (dostupné poznatky, teorie, empirická data, vývojové trendy) Definice problému na základě požadavků analýzy a obecných doporučení policy analysis Model problému (zachycení příčin a důsledků, reprezentace skutečné reality, nikoliv představy nebo mínění zúčastněných aktérů) Formulace problému je pak výsledkem všech těchto tří aktivit

30 Zdroj: Veselý 2005

31 Strukturace problému Analýza existujících reprezentací problému (pozice aktérů, nezávislý výzkum, společenské důsledky) Určení povahy problému, míry jeho komplexnosti Strom problémů Kognitivní mapa Klasifikace perspektiv formou tabulky

32 Ukázky vymezení problému v úvodu práce Králová, V. Sociální příčiny a důsledky dětské obezity. Bakalářská práce SOSP, FSV UK 2006 Panchártková, V. Nová východiska pro rozvoj politiky duševního zdraví. Krejčíková, J. Registrované partnerství, dřív tabu, dnes normální. Bakalářská práce SOSP, FSV UK 2007. Bodláková, L. Podpora zdraví ve vztahu k rakovině prsu. Bakalářská práce SOSP, FSV UK 2007.

33 Strategie rešerše odborné literatury Jde o přístupy, dovednosti a návyky, které jsou rozvíjeny především v prostředí výzkumu (výzkumná pracoviště, vysoké školy) Tyto rešerše se liší od běžných, krátkodobě zaměřených analýz (např. pro účely politiky nebo žurnalistiky) Jde o systematický a kritický přístup!! Jde o poznatky z odborné produkce, jejíž vznik je podroben recenzím, diskusím

34 Základní pracovní postupy Výzkumný problém a jeho společenský kontext Úvod bakalářské práce Klíčová slova, pojmy Konceptuální rámec výzkumného problému (kognitivní mapa), související teorie Cíle a otázky výzkumu Vymezují výzkumný problém Data Metody Vlastní výzkum Očekávané a dosažené výsledky Jejich interpretace, diskuse, závěry (nové poznatky, poznatkový posun) Vyhledavače Google Web of Science Encyklopedie Wikipedie, SEP, Thompson a Gale, Routledge, Britanica KNIHY, šedá literatura Blackwells online Amazon, Questia, web pages (různé organizace) Odborné časopisy Science Direct EBSCO PROQUEST Četba odborných textů (knih, článků v časopisech, working papers, atd) Archiv výsledků vašich rešerší a četby Literatura v bakalářské práci Významné nadnárodní organizace OECD, EU, WB, WTO, ILO, UN,

35 Institute of Scientific Information Web of Science The Institute of Scientific Information (ISI), today known as Thomson Scientific, was established by Eugene Garfield, who devised a means of using citation analysis to identify the top experts in all social science and science field.Thomson ScientificEugene Garfieldcitation analysissocial science The Institute publishes the Social Science Citation Index and the Science Citation Index.Social Science Citation IndexScience Citation Index Both are available via DIALOG. Using these tools, it is possible to create a living directory of the top published experts, and through them, of the top unpublished experts.DIALOGdirectory

36 Thomson Scientific http://scientific.thomson.com/index.html Thomson Scientific information based solutions keep academic, government, corporate and pharma R&D professionals at the forefront of their markets by providing must-have authoritative content with innovative technologies that assist with discovery, analysis, product development and distribution.

37 Co je to přehledový článek (review)? (příklady, kde a jak je nalezneme) Přehledové články publikují přední odborníci (na mezinárodní úrovni). Přehledový článek(review) shrnuje vývoj poznatků ve vymezené oblasti, cituje obvykle několik set publikací, z nichž čerpá Přehledové články jsou publikovány takřka ve všech časopisech, ale pouze na ně se zaměřují např. Annual Review of ….. (sociology, Psychology, Genetics,) V oblasti přírodních a medicínských věd jsou dobré přehledy publikovány v časopisech Nature, Science (přední impaktované časopisy). Časopis Nature vydává samostatné řady Nature Reviews (http://www.nature.com/reviews/index.html)http://www.nature.com/reviews/index.html

38 Proč přehledové články (reviews)? S pomocí těchto přehledů se rychle dostanete na úroveň aktuálního vývoje poznatků a jejich diskuse Jde o novější poznatky, než které lze načerpat jenom z knih Oproti jednotlivým zdrojům (odborné články v časopisech nebo různá šedá literatura) mají tu výhodu, že lze poznatky získat relativně rychle a na standardní poznatkové úrovni (nejde o účelové manipulace veřejnosti, kterými jsme obklopeni v běžných médiích nebo v prostředí českého internetu)

39 Příklady přehledových článků Sociologický časopis Annual Review of Sociology Annual review of ….. Oxford review of economic policy

40 ČR: vláda, ministerstva, parlament, Ústavní soud Vláda ČR –www.vlada.czwww.vlada.cz –Archiv programových prohlášení vlády, programy jednání vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR –www.psp.crwww.psp.cr –Návrhy právních norem, novel, důvodové zprávy, časový průběh projednávání, výbory, stenozáznamy z projednávání na plénu Senát PČR –www.senat.czwww.senat.cz Ministerstva –Rychle přes www.vlada.czwww.vlada.cz Ústavní soud –http://www.concourt.cz/

41 ČR: statistika, veřejné finance, daně Český statistický úřad –http://www.czso.cz/http://www.czso.cz/

42 Které knihovny navštěvujete? Národní knihovna, Praha, Klementinum –www.nkp.czwww.nkp.cz –Studovny, studovna společenských a přírodních věd (otevřený přístup k 8 tis. svazků základních knih z jednotlivých oborů) Knihovna Akademie věd Knihovna Ústavu státu a práva (státověda, konstitucionalismus) CERGE –Ekonomicky zaměřená knihovna, literatura OECD, WB, statistiky, otevřený přístup ke knihám Městská knihovna v Praze Knihovny na jednotlivých fakultách –Studenti se mohou dobře pohybovat na jednotlivých fakultách UK (platí stejná průkazka) –Knihovna právnické fakulty – dobře vybavena časopisy s volným přístupem, např. časopis Právník těžko najdete jinde v kompletní formě Národní lékařská knihovna, Praha, –www.nlk.czwww.nlk.cz –Přístupy k elektronickým verzím časopisů

43 Informace o knihách prostřednictvím knihkupců Zahraniční Blackwell online –http://bookshop.blackwell.co.uk/jsp/welcome.jsphttp://bookshop.blackwell.co.uk/jsp/welcome.jsp –Ukázka knižní recenze prostřednictvím Blackwell online, jak si zpracovat pořízená data Další významná knihkupectví Oxford University Press http://www.oup.com/, jsou zde i volné full textyhttp://www.oup.com/ Edward Elgar http://www.e-elgar.co.uk/home.lasso?currency=UKhttp://www.e-elgar.co.uk/home.lasso?currency=UK Routledge http://www.routledge.com/http://www.routledge.com/ Sage http://www.sagepub.com/home.nav Palgrave macmillan http://www.palgrave.com/http://www.palgrave.com/ Springer http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0 Polity http://www.polity.co.uk/http://www.polity.co.uk/ Willey Amazon Antikvariáty Questia České Kosmas http://www.kosmas.cz/http://www.kosmas.cz/ Linde, ASPI, Eurolex Bohemia, Portál, Slon, Karolinum Filosofia – edice filosofie a sociální vědy, Oikumene, Centrum pro studium demokracie a kultury Brno, CH Beck,

44 Vybrané české časopisy Sociologický časopis –http://sreview.soc.cas.cz/http://sreview.soc.cas.cz/ –Mnoho článků je ve full textu Central European Journal of Public Policy –http://www.cejpp.eu/http://www.cejpp.eu/ Fórum sociální politiky Zdravotnictví v ČR Finance a úvěr (FSV) Politická ekonomie (VŠE) Právník

45 Encyklopedická hesla Wikipedia –http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Pagehttp://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Stanford Encyclopedia of Philosophy –http://plato.stanford.edu/http://plato.stanford.edu/ Různé encyklopedie, přístupné elektronicky (full texts) prostřednictvím knihovny v Jinonicích – ukázka přístupu do knihovny v Jinonicích

46 Mezinárodní organizace OECD, EU, WB, WTO, ILO, UN, WHO, Feantsa (bezdomovci), drogy OECD (ukázka vyhledávání dokumentů) –www.oecd.orgwww.oecd.org World Bank UN (ukázka) Social Development Report WHO –www.who.int, www.who.dkwww.who.intwww.who.dk –Ukázka WHO Health Data Observatory of Health Care Systems and Policies –Ukázky knih, časopisu eurohealth, HITs European Center for Disease Prevention and Control –http://ecdc.europa.eu/en/

47 EU, Rada Evropy EU online http://europa.eu/ –Jednotlivé komise, komisaři –Evropský soudní dvůr (European Court of Justice) Eurostat Eurobarometr –http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm Rada Evropy (Council of Europe) –http://www.coe.int/http://www.coe.int/ –Evropský soud pro lidská práva Lisabonský proces, Open method of coordination –Viz článek v Sociologickém časopise č. 2/2008 Mareš, Sirovátka

48 Mezinárodní právo a jeho ochrana Zdroj právních norem United Nation http://www.un.org/http://www.un.org/

49 Výzkumy V ČR VUPSV –www.vupsv.cz CESES CERGE MU Brno V zahraničí www.ippr.org

50 Výzkumy veřejného mínění, postojů veřejnosti STEM CVVM Factum


Stáhnout ppt "DS Seminář Mgr KOMBI ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky Zpracoval: Petr Háva Téma: Plán výzkumu (výzkumný."

Podobné prezentace


Reklamy Google