Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 DS Seminář Mgr KOMBI ZS 2012 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky Zpracoval: Petr Háva, Pavla Mašková Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 DS Seminář Mgr KOMBI ZS 2012 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky Zpracoval: Petr Háva, Pavla Mašková Téma:"— Transkript prezentace:

1 1 DS Seminář Mgr KOMBI ZS 2012 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky Zpracoval: Petr Háva, Pavla Mašková Téma: 1. Základní pojmy z oblasti výzkumu 2.Vymezení výzkumného problému v úvodu vaší práce 5.10.2012

2 2 Struktura prezentace 1.Co je návrh výzkumu, plán výzkumu, výzkumný projekt, research design 2.Jak postupovat při vymezení výzkumného problému v úvodu vaší práce

3 3 Návrh výzkumu (Punch: Úspěšný návrh výzkumu) Je to dokument, který pojednává O čem je navrhovaný výzkum Co se pokusí vyzkoumat nebo čeho dosáhnout Jak se dospěje k cíli Co z toho pro nás plyne a proč je to významné

4 4 Návrh výzkumu Jako plán - návrh slouží také jako plán činností při provádění výzkumu Dílo – samostatný dokument Proces - návrh je produktem procesu plánování a navrhování výzkumu Fáze – plánování, navrhování, provedení výzkumu Z určitého hlediska není dělící čára mezi návrhem výzkumu a výzkumem tak zřejmá

5 5 Model výzkumu Zdroj: Punch, 2006, str. 31 Cíle výzkumu Výzkumný problém

6 6 Základní struktura plánu výzkumu I. (Hendl: Kvalitativní výzkum) Výzkumný problém Cíl, účel práce Konceptuální rámec Výzkumné otázky Metody –Sběr dat –Strategie výběru dat –Analýza dat –Validita Zdroj: Hendl 2005, str.146

7 7 Výzkumný problém Cíl, účel práce – čeho chceme dosáhnout (chceme něco vysvětlit, analyzovat, hodnotit, srovnat, něčemu porozumět atd.?) a proč je toho za potřebí Konceptuální rámec – teorie předmětu, který chceme zkoumat, zohledňujeme vlastní zkušenosti, výsledky dosavadního výzkumu, existující teorie Výzkumné otázky – co je zapotřebí zodpovědět, abychom dosáhli cíle Metody – techniky výzkumu, jakým způsobem budeme shromažďovat data a následně je zpracovávat –Sběr dat –Strategie výběru dat –Analýza dat –Validita Základní struktura plánu výzkumu II.

8 8 Hlavní části návrhu výzkumu O čem je navrhovaný výzkum Co se pokouší odhalit nebo čeho chce dosáhnout Jak se při tom bude postupovat Jaké bude ponaučení, co se dozvíme a proč je to cenné ∑ Co? Jak? Proč? Vymezení problému Výzkumné cíle, otázky Teoretická východiska Metody a zdroje dat Analytická část Diskuse Závěry Literatura

9 9 Pojmy Návrh výzkumu = plán výzkumu = výzkumný projekt Výzkumný design (research design) V širším smyslu = plán výzkumu V užším smyslu = popis výzkumného postupu (především výběr metod, sběr dat) Teze DP, rozšířený projekt DP

10 10 Výzkumný problém Studenti si poměrně často neví při volbě tématu (a jeho vstupním zpracování) diplomové práce rady: –Jde především o zdůvodnění potřeby výzkumného problému –DP není slohové cvičení, nejde jenom o přehled existujících poznatků –Cílem DP je řešit nový problém, přinést nové poznatky, v nových souvislostech

11 11 Akademický výzkum X policy research a policy analysis Hlavním cílem společenskovědního akademického výzkumu je lepší porozumění společnosti a ekonomice, klient je nespecifikovaný (veřejný zájem), předmětem analýzy je obor, disciplína, výsledný produkt - studie, odborný článek Policy research a policy analysis je výzkum nebo analýza fundamentálního sociálního problému s cílem poskytnout rozhodovatelům pragmatické návody na řešení problému Zdroj: Veselý, Nekola 2007 kapitola 1

12 12 Vymezení problému v úvodu práce Uvedení do problematiky, uvedení DP na scénu Vymezení problému, ale v širším kontextu – jak zapadá daná problematika do toho, co už je známé, co naopak není známé, čemu se literatura nevěnuje (málo věnuje) Širší kontext: Jaká je např. historie vývoje, vývojové trendy, aktéři, situace v EU a v ČR, mezinárodní hledisko, vývoj poznatků (teorie v dané oblasti) V čem je aktuálnost problému, důvod proč je potřeba se tématem vůbec zabývat, dobré je podložit fakty, odkazy na literaturu Osobní důvod výběru tématu může být uveden Uvést v čem konkrétně spatřujete problém! Strukturace do tématických odstavců

13 13 Zdroj: Veselý 2005

14 14 Aktivity vymezení problému Strukturace – zmapování různých aspektů problému a perspektiv, z kterých lze tento problém nahlížet (dostupné poznatky, teorie, empirická data, vývojové trendy, skupiny aktérů), výsledek je pole problémů Definice problému na základě požadavků analýzy a obecných doporučení policy analysis (např.myslete ve formě deficitů a nadbytků, definice má být hodnotící (selhání, nerovnosti, diskriminace, neschopnost veřejného sektoru plnit funkce…), podmínky, které způsobují problémy, jsou také problémy, nepředcházení problému je také problém) Výsledek – zúžení problému Model problému (schématické zachycení příčin a důsledků, reprezentace skutečné reality, nikoliv představy nebo mínění zúčastněných aktérů) Formulace problému je pak výsledkem všech těchto tří aktivit

15 15 Objektivní a subjektivní pojetí problému I. Objektivní pojetí pokládá za problém takové stavy nebo takové druhy chování, které komplikují dosahování společenských cílů, poškozují plynulé fungování společnosti a narušují sociální rovnováhu Subjektivní pojetí – problémem je to, co je za problém pokládáni (označeno) samotnými aktéry Kombinace obou přístupů – problémem je sociální stav, který značná část společnosti pokládá za narušení norem nebo za zásah do hodnot

16 16 Objektivní a subjektivní pojetí problému II. V oblasti veřejné politiky – problém mívá jak objektivní, tak subjektivní stránku Jedna z definic – problém = nepřijatelný rozpor (gap) mezi normativním ideálem či aspirací na jedné straně a současnými nebo budoucími podmínkami na straně druhé. Více viz. Veselý, Nekola 2007, kap.8

17 17 Vstupní sběr dat a jejich zpracování pro formulaci výzkumného problému Výsledky jiných, již realizovaných výzkumů (průzkumy veřejného mínění, granty – publikace v odborném tisku) Analýza dokumentů politické praxe (mezinárodní – OECD, EU, UN, domácí – vláda, ministerstva, NZO) je jednou z metod sběru dat, jde spíše o první krok určitého metodického postupu, za nímž následuje zpracování těchto dat Redukce dat - zobrazení dat - např. formou tabulek, blokových schémat a grafů) Zobrazení dat slouží k názorné organizaci a kompresi informací Redukce a zobrazení dat nám umožní a usnadní návrh závěrů a interpretací (např. analýza jednání různých skupin aktérů s využitím přehledné tabulky)

18 18 Základní pracovní postupy Výzkumný problém a jeho společenský kontext Úvod diplomové práce Klíčová slova, pojmy Konceptuální rámec výzkumného problému (kognitivní mapa), související teorie Cíle a otázky výzkumu Vymezují výzkumný problém Data Metody Vlastní výzkum Očekávané a dosažené výsledky Jejich interpretace, diskuse, závěry (nové poznatky, poznatkový posun) Vyhledavače Google, google books Web of Science Encyklopedie Wikipedie, SEP, Thompson a Gale, Routledge, Britanica KNIHY, šedá literatura Blackwells online Amazon, Questia, web pages (různé organizace) Odborné časopisy Science Direct EBSCO PROQUEST Četba odborných textů (knih, článků v časopisech, working papers, atd) Archiv výsledků vašich rešerší a četby Literatura v diplomové práci Významné nadnárodní organizace OECD, EU, WB, WTO, ILO, UN, Již publikované závěrečné práce

19 19 Zdroj: DP Adéla Tomíčková 2011 Redukce dat Příklad - zpracování vstupních dat

20 20 Příklad - zpracování vstupních dat

21 21 Zdroj: DP Adéla Tomíčková 2011

22 22 Tvorba typologií Při prezentaci kvalitativních dat si pomáháme tím, že organizujeme fenomény, věcné vztahy, předměty nebo osoby pomocí typologie Typologie znamená klasifikační systém, který rozděluje definovanou kategorii fenoménů do podkategorií –Např. typologie aktérů, typologie skupin aktérů (viz Howlett, Ramesh 1995; Frič 2008)

23 23 Příklad: Analýza aktérů v psychiatrické péči- destigmatizačním předpoklady (převzato z DP BODNÁR, 2009) AKTÉR VZTAH K PROBLEMATICEPRIMÁRNÍ KOMPETENCEMOŽNOSTI VLIVU Ministerstvo práce a sociálních věcí -navrhování a implementace právního rámce -relevantní dotační programy -standardizace péče – soc. služeb -zaměstnanost duševně nemocných Právní rámec: -Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách -Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev -Vyhláška č. 284/1995 Sb., o zaměstnanosti Dotační podpora: -ESF, přímé dotace Osvětová činnost: -Destigmatizační programy Institucionální rámec: legislativa Výzkumná činnost Ministerstvo zdravotnictví -resortní příslušnost (16 přímo zakládaných PL) -navrhování a implementace právního rámce -silný vliv na institucionalizaci -relevantní dotační programy Právní rámec: -Zákon č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu -Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev -Zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti Dotační podpora: -ERDF, přímé dotace Vzdělávání: -lékařů a personálu PL Osvětová činnost: -Destigmatizační programy Institucionální rámec: -Legislativa -Deinstiucionalizace Výzkumná činnost Kraje-přechod systému léčby do psych. odd. nemocnic -povinnost zajištění péče -redistributivní funkce k poskytovatelům péče Právní rámec: -Zákon č. 129/200 Sb., zákon o krajích -Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Dotační podpora: -ESF, ERDF, přímé dotace Institucionální rámec: -Modernizace péče přechodem do krajských nemocnic -Podpora komunitní péče Zdravotní pojišťovny -financování péče -nákladovost/systém sledování kvality péče Právní rámec: -Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Úhradový systém: -ambulantní péče -komunitní péče -institucionální péče Prevence Poskytovatelé klasické péče -významná pozice na základě souč. modelu léčby -realizace vlastní primární léčby -snaha o zachování status quo Právní rámec: -Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu -Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Humanizace péče: -standardy -akceptace moderních trendů Akcentace lidských práv: -omezení nedobrovolné léčby

24 24 Zdroj: DP Durda, 2004 Příklad: klasifikace aktérů

25 25 Zobrazovací prostředky používané při vymezení problému Tabulky –příklad tabulky, analýza aktérů (Durda) Grafy, –Strom problémů, strom příčin, strom cílů (prezentace Doleželová 2007) Mapy, modely –Myšlenkové mapy Vývojová schémata –Influenční diagram, kauzální síť –Morfologická analýza (vybrané události)

26 26 Myšlenkové mapy Dobré pro úvodní zamyšlení se nad problémem, uvědomění, co vše o něm víme a jak tyto informace uspořádat do logických celků a vzájemných vztahů mezi nimi. Nejen příčinné souvislosti, ale i volné asociace. Je to strukturované, grafické znázornění našich myšlenek, pojmů, faktů, klíčových slov, jejich vztahů a hierarchie. Použití pro popis a analýzu problému i při identifikaci variant řešení

27 27 Geneze problémů vedoucí k zaměření na globalizaci Problém mezery ve zdraví V4 ve srovnání s EU(15) Ukazatele úmrtnosti, střední délka života, specifická úmrtnost Zdravotnické reformy, které jsou ve všech zemích V4 podobně (shodně) orientované Privatizace nemocnic Privatizace zdravotních pojišťoven Spoluplatby, soukromé pojištění Dvojkolejné zdravotnictví Mezinárodní diskurz: WHO (Ljublaň, Talinn), OECD (group on health), EU (lisabonská strategie) Monitoring zdravotního stavu, hledání cest trvalé udržitelnosti, rozvoj poznatkové základny Proč? Faktory, trendy, aktéři, agendy? Globalizace, market driven reforms, individualizace společnosti, snahy o cost containment, globální hráči (Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace, think tanks)

28 28 Myšlenková mapa (struktura) zkoumaného problému DISKURZ DŮCHODOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE IDEOLOGIE POZNATKY SPOLEČENSKÉ PROBLÉMY, ZÁJMY, VEŘEJNÝ ZÁJEM, HODNOTY, INSTITUCE POLITICKÝ DISKURZ ODS, ČSSD, KSČM, KDU- ČSL, STRANA ZELENÝCH, (TOP 09) MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ DISKURZ VĚDA, VÝZKUM, SPOLEČENSKÉ VĚDY MÉDIÁLNÍ DISKURZ ČESKÁ TELEVIZE, ČESKÝ ROZHLAS* POLITICKÉ ROZHODOVÁNÍ POLITIČTÍ AKTÉŘI VOLIČI VÝSLEDKY POLITIKY, SOCIÁLNÍ ZMĚNA Agendy veřejné politiky Zdroj: DP Adéla Tomíčková 2011

29 29 Příklad

30 30 Příklad - Myšlenková mapa Rodina Konflikt kultur Integrační politika Obohacení Nacionalismus Kulturní Jazyková Bohatství Obyvatelé Vzhled Pracovní příležitosti Legislativa Konkurence Kriminalita Daně Dotace Generační konflikty Neziskové organizace Školy Prolínání rodin

31 31 Strom problémů Metoda identifikace, priorizace a vizualizace problémů Jde o diagram příčin a důsledků, tedy faktorů které způsobují určitý problém Kmen – problém Kořeny – příčiny problému Větve – důsledky problému

32 32 Strom problémů DP Bodnár 2009

33 33 Strom problémů Předčasný důchod Neefektivní reakce na demografické stárnutí Nezaměstnanost Vysoké výdaje na dávky sociálního zabezpečení Příčiny nízké ek. aktivity osob 50+ před dosažením důchod.věku Snižování životní úrovně osob 50+ v předdůchod. věku Oslabování ekonomiky Důsledky nízké ek. aktivity osob 50+ před dosažením důchod. věku Nízká ekonomická aktivita pracovníků 50+ nepobírajících důchod Neg. přístup k udržení/ zisku zaměstnání Nemožnost pracovat (zdrav.stav) Věková diskriminace Nevyužívání flexibilních forem práce Nedostatečná kvalifikace, adaptabilita Nízká poptávka Sociální exkluzeDeficit důch. syst. Pokles prac. síly

34 34 Vymezení problému Česká republika – postavení nemocnic Příčiny Podnikatelské zájmy ve zdravotnictví (WTO, WB, globalizace a v ČR) Občanská společnost nedokáže účinně čelit podnikatelským zájmům a vyvažovat tak jejich rizika Zjednodušující přístupy transformačního procesu –Ideologie –Neoklasická ekonomie Podcenění významu sociálních důsledků, právního rámce a dalších institucí Opakovaně narušovaná kontinuita nezávislého výzkumu v ČR Důsledky, rizika Kvalita péče –dostupnost –účinnost a účelnost –ohrožení práva na zdraví a zdravotní péči –nerovnosti Netransparentnost pro občana, pacienta Společenské ztráty v důsledku neefektivního hospodaření a ztrát majetku Riziko nedostatečné strukturace problému a nevyhodnoceného rozhodnutí Problémy  Neurčitost institucionálního (právního) rámce  Nevyužitá příležitost reformy veřejné správy  Demokratický deficit zdravotní politiky  Hospodaření nemocnic

35 35 Model, modelování Model je určitý objekt (materiální či myšlenkový), který v procesu poznávání a na základě přesně určeného vztahu zastupuje jiný objekt (originál) a zprostředkovává o něm informace relevantní z hlediska zvoleného výzkumného záměru (cíle)“ (Velký sociologický slovník). Modelování problému – „zmapování“ oblasti, kterou se zabýváme, má podpořit jednak naši imaginaci, jednak schopnost vidět různé věci ve vzájemných souvislostech, a to právě zjednodušením a uspořádáním jinak velmi komplexní a neuspořádané reality

36 36 Dle Veselý – prezentace v MAP

37 37 Dle Veselý – prezentace v MAP

38 38 Základní charakteristiky modelu 1. model musí být představitelem určitého originálu a vztah mezi modelem a originálem musí být přesně vymezen 2. model neobsahuje všechny vlastnosti originálu, zobrazuje originál vždy jen z určitého hlediska, které odpovídá výzkumnému záměru 3. modelové zobrazení musí být zjednodušující (maximálně přípustné zjednodušení)

39 39 Modely vs. složitost reality Množství aktérů a jejich zájmů Příklady: zájmové skupiny ve zdravotnictví (poskytovatelé služeb, boje mezi zástupci jednotlivých segmentů, profesní organizace, komory, odbory, dodavatelé technologií – informatici, léčiva, přístroje), převažující ekonomické motivace, rizika dehumanizace Jednání s těmito aktéry, reprezentace zájmů –je časově náročné, vyskytuje se množství rozporů, konfliktů, deficit poznatků, dat, rozhodování za neurčitosti –Aktéři používají různé komunikační techniky/postupy (mediální dezinformace, diskreditace, zjednodušující nálepkování, stávky, nátlaky na aktéry na straně státu, výběr slabých míst (např. méně informovaných jedinců) –Střety zájmů (příklad ředitelů nemocnic, kteří současně působí v četných firmách, podnikajících ve zdravotnictví – např. Homolka, Thomayerova nemocnice)

40 40 Model vývoje zdravotnictví v Evropě 1900193019401960 19902000 Hospodářská krize Spojování fondů sociálního pojištění, kontrola státem Odchylný vývoj ve státech střední a východní Evropy, státní centralizované systémy 2. Světová válka a následný další vývoj lidských práv, ekonomický růst, umožňující rozvoj péče o zdraví Ropné šoky, ekonomická recese, tlumení růstu nákladů Nestátní sociální pojištění, korporace Změny v úhradách služeb DRG, FFS, kapitace Současné problémy Účinnost a účelnost Nerovnosti ve zdraví Health gap mazi EU15 a CEE Uplatnění nových paradigmat v péči o zdraví Obezita, kouření, alkohol, drogy, duševní zdraví Tlumení růstu nákladů Nedodržení lidských práv a sílící tlak tržně zaměřených přístupů Důraz na solidaritu, veřejné finance, větší vliv veřejné správy, uplatnění veřejnoprávních korporací a regulace podnikatelského jednání Transformace v CEE, reformy, autonomie, decentralizace, trh „modernizace“ NHS, národní zdravotní služby Aktéři s významným vlivem na vývoj zdravotnictví? Extenzivní rozvoj nabídky služeb Občané ve veřejnoprávních korporacích Farmaceutický průmysl, zdravotnické prostředky, zdravotní pojišťovny, IT, Investoři a soukromé korporace Sociální stát Rozvoj veřejného zdraví, podpory zdraví, nová paradigmata Nové strategie (WHO, OECD, Observatory, EU) Nestability ekonomických systémů, zlatý standard, hospodářská politika

41 41 Kauzální model: Determinanty dobrovolné a nedobrovolné nezaměstnanosti starších osob Nedostatek poptávky po starších osobách Regulace mezd (min. mzda/ činnost odborů) Dobrovolná nezaměstnanost Neúspěšnost osob, které chtějí praco-vat, v nalezení zaměstnání Nespokojenost s nabízenou mzdou Aktivní hledání lepší práce Nedobro-volná nezaměstnanost Spokojenost s dávkami soc. podpory Nezájem starších osob pracovat Štědré dávky soc. podpory Celková nezaměstnanost Zdroj: Doleželová, 2007

42 42 Nedostatek podpory socio- kulturního zázemí Neatraktivní výše lidského kapitálu pro zaměstnava-tele Nedostatek dovedností a schopností Neinvestice do vzdělání Nezaměst-nanost starších osob Investice do vzdělání (rekval.) Nedostatek motivace se vzdělávat Další snížení lidského kapitálu 1.Kauzální model: Vznik nezaměstnanosti starších osob podle teorie lidského kapitálu

43 43 Model nemocnice jako obchodní společnosti – soukromý model

44 44 Determinanty časného odchodu z trhu práce ČASNÝ ODCHOD Z TRHU PRÁCE Překážky politik Pravidla veřejného důchodového systému Formální/neformální předčasný důchod Nedostatek možností pro postupný odchod do důchodu Nízká zaměstnatelnost Zastaralé znalosti Nedostatečná pomoc pro starší uchazeče o práci Nevyhovující pracovní podmínky Překážky na straně zaměstnavatele Negativní přístupy Vysoké náklady práce Nedostatečná pracovně-právní ochrana Zdroj: OECD. 2006b. Older Workers. Living longer, working longer. DELSA Newsletter, Issue 2; vlastní úprava Zdroj: OECD 2006, Doleželová,2006 Další příklady strukturace problému

45 45

46 46 Literatura pro studium Návrh výzkumu, plán výzkumu: Punch, K.F. Úspěšný návrh výzkumu. Portál, Praha 2008 (kapitola 1,2,3) Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005 (kapitola 5) Vymezení problému: A.Veselý: Metody a metodologie vymezení problému (strukturace, definice, modelování a formulace problému v policy analysis). CESES, Praha 2005 (dostupné na stránkách CESES ve full textu) Veselý, A., Nekola, M.: Analýza a tvorba veřejných politik. SLON, Praha 2007 Veselý, A.: Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Karolinum, 2009 Další – ukázky diplomových prací na sambě


Stáhnout ppt "1 DS Seminář Mgr KOMBI ZS 2012 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky Zpracoval: Petr Háva, Pavla Mašková Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google