Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování diplomových prací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování diplomových prací"— Transkript prezentace:

1 Zpracování diplomových prací
Diplomový projekt Zpracování diplomových prací PhDr. Magda Gregarová 2009

2 Tel

3 Cíl semináře Hlavní cíl: napsat a obhájit vynikající diplomovou práci
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Cíl semináře Hlavní cíl: napsat a obhájit vynikající diplomovou práci Dílčí cíle: 1) vysvětlit pojem Diplomový projekt 2) téma budoucí diplomové práce 3) definování problému, který práce řeší 4) stanovení cílů 5) zásady zpracování DP: teoretické, analytické, projektové 6) realizovatelný projekt 7) hodnocení práce 8) prezentace práce

4 Témata pro diplomové práce vyhlašuje Ústav marketingových komunikací.
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Diplomový projekt Témata pro diplomové práce vyhlašuje Ústav marketingových komunikací. Téma může student přijmout v podobě vyhlášené ÚMK nebo v modifikované, upravené podobě. Vlastní téma - žádost na příslušném formuláři. Jen výjimečně. Harmonogram pro tuto fázi přípravy diplomové práce zveřejňuje Ústav marketingových komunikací v dostatečném předstihu.

5 Dobře zvolit téma budoucí diplomové práce. Zvolit konkrétní firmu.
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Zimní semestr Dobře zvolit téma budoucí diplomové práce. Zvolit konkrétní firmu. Dobře definovat problém. Rámcově stanovit cíl a postup zpracování.

6 Ukončení zimního semestru
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Ukončení zimního semestru Výsledkem práce v zimním semestru je anotace budoucí diplomové práce v rozsahu jedné strany A4, tj. stručná charakteristika budoucí práce. Po předložení anotace uděluje zápočet ředitel Ústavu marketingových komunikací. Na konci zimního semestru má každý student schválené téma a vedoucího pedagoga budoucí diplomové práce.

7 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Letní semestr V letním semestru přípravné práce pokračují – tj. sběr informací, práce s literaturou, event. příprava výzkumu. Výsledkem práce v letním semestru je synopse budoucí diplomové práce v rozsahu cca 10 stran A4, tj. stručné shrnutí obsahu budoucí práce podle jednotlivých kapitol. Po předložení synopse uděluje zápočet ředitel Ústavu marketingových komunikací. Synopsi lze konzultovat s příslušným pedagogem, vedoucím budoucí diplomové práce.

8 Soustavná práce studenta na diplomové práci.
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce 2. ročník Soustavná práce studenta na diplomové práci. V zimním semestru druhého ročníku jsou zpracovány Zásady a Zadání diplomové práce, ve spolupráci s vedoucím práce – podle časového plánu. V letním semestru – diplomová praxe, dokončení práce, odevzdání, obhajoba.

9 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Téma diplomové práce Dobře zvolené téma je prvním předpokladem kvalitní práce. Zvážit možnosti (vědomosti, čas - výzkum, dostupnost pramenů atd.). Zpracování konkrétního, užšího tématu má mnohem větší naději na úspěch.

10 Anotace k Diplomovému projektu
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Anotace k Diplomovému projektu Uplatní se i v Úvodu k vlastní diplomové práci. objasnění problému (proč), který práce řeší (aktuálnost tématu), stanovení cíle (co – v případě DP převážně realizovatelný projekt, který dosáhne změny) stanovení postupu řešení (jak). Tj. nastínění problému, který student bude v práci řešit, současný stav, literární rešerše, stanovení cíle a pracovních hypotéz (hypotézy jen zmiňujeme, formulovány budou v závěru teoreticko-metodologické části diplomové práce).

11 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Vymezení problému Problém a cíl musí být definovány jednoznačně, nelze připustit pouhý popis. K tomuto požadavku musí být přihlédnuto již při volbě tématu DP, tj. vyhýbat se tématům popisným Výjimkou mohou být témata „badatelská“, u nichž se předpokládá, že event. zpracovávají dřívější téma nebo konkrétní zadání od pedagoga. Vymezení problému je charakterizováno tématem diplomové práce, konkretizace probíhá při konzultacích s vedoucím práce a vlastním studiem literatury. Diplomová práce (až na schválené výjimky) řeší konkrétní problém konkrétní firmy.

12 Problém tedy charakterizuje: - nežádoucí stav,
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Problém Problémem rozumíme odchylku od žádoucího stavu. Proto vyžaduje řešení (změnu, zkvalitnění atd.). Problém tedy charakterizuje: - nežádoucí stav, - potřeba řešení tohoto stavu, - aktuální neznalost řešení. Z charakteristiky problému jako rozporu mezi daným stavem a cílovým stavem vyplývá, že k řešení problému je potřeba stanovit cíle, které k řešení povedou.

13 Stanovení cílů pracovních, orientačních.
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Stanovení cílů dílčích, pracovních, orientačních. V anotaci budoucí diplomové práce jsou cíle stanoveny jen „zhruba“, např. jen jeden hlavní cíl. Při vlastním zpracování diplomky jsou potom upřesňovány, upravovány, doplňovány.

14 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
V anotaci jsou cíle definovány rámcově, v synopsi by měly být konkrétnější.Nejpřesnější jsou v samotné práci. Obvykle má určitý problém více než jeden cíl, proto vycházíme z  pořadí důležitosti, závažnosti cílů – hierarchie cílů. Formulací hlavních cílů a jejich rozčleněním do dílčích cílů vytvoříme jejich soubor uspořádaný podle důležitosti, naléhavosti. Stanovení cílů diplomové práce musí odpovídat požadavkům na její odbornou úroveň (tedy odborná zdatnost studenta), ale také časovým možnostem studenta vzhledem k ostatním studijním povinnostem.

15 Stanovení pracovních hypotéz
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Stanovení pracovních hypotéz Hypotéza je vyjádřením vztahu mezi předpokládaným stavem a zjištěnou skutečností. Hypotézy – představy, tvrzení, domněnky vztahující se k danému problému – vznikají při vymezování problému, při formulaci cílů, při studiu literatury. Pracovní hypotézy jsou formulovány v obecnější poloze. Jejich platnost je pak testována v praktické části práce, která se týká konkrétního problémy, firmy, podniku, společnosti. Pracovní hypotézy jsou ověřovány na základě zpracované analýzy řešeného problému. V této etapě student hypotézu upřesní, potvrdí nebo vyvrátí

16 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
V anotaci uvádíme jen skutečnost, že v DP budeme pracovat s hypotézami, jejichž platnost bude ověřována, verifikována v podmínkách konkrétní firmy, společnosti, podniku. V synopsi lze hypotézy specifikovat, pokud ovšem budeme mít dostatečně nastudováno, dostatek informací z firmy, tedy bude- li vymezen problém, bude-li stanoveno, jak budeme problém analyzovat, jaké cíle stanovíme k řešení.

17 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Hypotézy formulujeme na závěr teoreticko-metodologické části s poznámkou, kde a jak budou testovány. Hypotézy verifikujeme na závěr analytické části práce – tj. srovnáváme předpokládaný stav a analýzou zjištěné skutečnosti. Výsledek testování pracovních hypotéz, tj. potvrzení či vyvrácení jejich platnosti, je východiskem k realizovatelnému projektu.

18 Projektová část diplomové práce
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Projektová část diplomové práce Projekt je vyústěním práce diplomanta: oporu má v teoreticko-metodologické a analytické části, v nichž byl vymezen problém, který má být řešen, cíl řešení a jeho realizace v projektu. V anotaci je obecně, v synopsi může být za určitých problému popsán podrobněji.

19 Základní informace k projektu
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Základní informace k projektu název podniku, firmy, společnosti – jejich právní norma, činnost podniku, firmy, společnosti (výrobní program, objem výroby....), postavení na trhu, hlavní konkurenti, typologie zákazníků, personální otázky (počet zaměstnanců...), event. zahraniční partneři (pokud ano, pak procento vlastněných akcií, podíl zahraničního partnera na managementu...), předpokládaný rozvoj společnosti v nejbližším období.

20 Stručná charakteristika. Cíl projektu.
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Struktura projektu Stručná charakteristika. Cíl projektu. Zpracování projektu (věcný a časový postup) na základě poznatků z předcházejících částí diplomové práce, včetně ověření platnosti pracovních hypotéz, které jsou testovány v podmínkách konkrétní firmy, společnosti. Finanční náročnost navrhované projektu. Vymezení případných rizik při realizaci projektu. Ani v diplomovém projektu není možné vyřešit všechno. Proto je třeba dobře zvážit, na co budou stačit síly i rozsah diplomové práce. Rozumné je zvolit jeden problém a tomu se náležitě věnovat.

21 Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie),
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Sběr informací Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie), 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), 3) databáze, 4) informace z internetu, 5) normotvorné zdroje (vyhlášky, zákony, předpisy, normy, statistiky).

22 Sběr informací Základní prameny
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Sběr informací Základní prameny Odborné knihy, vysokoškolské učebnice a skripta, které obsahují soubory trvalejších poznatků. 2) Odborné časopisy ( z oboru marketingu, marketingových komunikací, obchodu, ekonomie atd.).

23 Informativní čtení - postupujeme rychle s cílem zjistit
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Práce  s literaturou Informativní čtení - postupujeme rychle s cílem zjistit důležitá místa, jimž je později třeba věnovat větší pozornost. Informativním čtením rovněž zjistíme, zda je publikace pro naši práci použitelná. Pozornost věnujeme úvodu, názvům kapitol, nadpisům rozdělujícím text na odstavce, zdůrazněnému textu, obrázkům, schématům, grafům, rejstříku, seznamu pramenů.

24 Běžné čtení - následuje po získání prvních informací o
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Práce  s literaturou Běžné čtení - následuje po získání prvních informací o publikaci. Při běžném čtení stanovíme, kterými částmi textu se budeme dál zabývat a jakým způsobem (poznámky, záložky atd.).

25 Důkladné čtení umožní zapamatovat si text, osvojit si danou
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Práce  s literaturou Důkladné čtení umožní zapamatovat si text, osvojit si danou látku. Při tomto čtení pasáže důkladné promýšlíme, studujeme, podtrháváme, zpracováváme výpisky na volné listy papíru. Výpisky obsahují vedle stručného obsahu i anotační záznam – autor, název publikace, místo nakladatelství, rok vydání, číslo strany, ISBN.

26 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Citace, odkazy na použité prameny Každá práce musí obsahovat seznam použitých pramenů, tj. knih, časopisů, článků z internetu, uváděný na konci práce. Všechny písemné práce musí respektovat autorská práva a citační standardy. Pokud jsou v textu uvedeny doslovné citace ( např. jedna věta či jeden odstavec z publikace), musí být uvedeny v uvozovkách, případě kurzívou, s odkazem na původní zdroj, tj. knihu, časopis atd., z něhož byly převzaty.

27 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Citace, odkazy na použité prameny Příklad citace I: „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ [2, s. 271] Údaj v hranaté závorce je odkazem na pramen uvedeny v seznamu použité literatury. Tento způsob odkazu na citaci je nejobvyklejší.

28 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Citace, odkazy na použité prameny Příklad citace II: „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ (Eco, 1997, s. 271). V seznamu použité literatury je pak uveden standardní bibliografický záznam.

29 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Citace, odkazy na použité prameny Příklad citace III: „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ ² Pod čarou na stejné straně je pak u pořadového čísla uveden odkaz na citaci. V tomto případě pak číslování odkazů na každé straně začíná vždy číslem jedna.

30 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Stejně tak ostatní informace (obrázky, grafy, tabulky), včetně parafrázovaných textů, musí být uvedeny s odkazem na původní zdroj. Za původnost práce, za dodržení autorských práv, za přesné citace odpovídá student.

31 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Bibliografické citace ČSN ISO 690 Dokumentace – Bibliografické citace – obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut 1996. ČSN ISO 6910 Úprava písemností zpracovávaných textovými editory nebo psacím strojem. Praha: Český normalizační institut ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Zkratky názvů časopisů se řídí normou ČSN ( celé znění normy najdete na internetu).

32 Citace – umístění jedné věty, jednoho odstavce přímo v textu.
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Bibliografické citace Citace – umístění jedné věty, jednoho odstavce přímo v textu. Odkazem na citaci rozumíme odvolání v textu na citaci uvedenou na jiném místě (pod čarou, v seznamu literatury na konci práce atd.). Ve studentských pracích se nejčastěji cituji jednosvazková díla (knižní monografie), skripta, články v časopisech, ve sbornících z konferencí, podnikové dokumenty atd.

33 Digitalizované publikace, internetové zdroje Obvykle se člení na
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Digitalizované publikace, internetové zdroje Obvykle se člení na dokumenty on-line (dostupné na internetu), dokumenty off-line (CD-ROM, diskety atd. Do této skupiny patří i různé databáze). I tyto zdroje musí být citovány: autor, název článku (s poznámkou on-line, offline), místo původu, rok publikování. Dostupné z WWW: http//www. ... a následuje celá adresa. Dostupnost je bezpodmínečně nutné přesně uvádět!

34 Seznam použité literatury: Literatura
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Seznam použité literatury: Literatura Seznam použité literatury je povinnou součástí každé studentské práce. Pokud není uveden, je tato skutečnost považována za hrubou chybu. Umístěn je na konci práce, před přílohami.

35 Seznam použité literatury: Literatura
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Seznam použité literatury: Literatura Příklad bibliografického záznamu – knihy: DLOUHÝ, J. Marketingové komunikace. 2. vyd. Praha: Publishing, Počet stran 289. ISBN Příklad bibliografického záznamu – časopisy (řadíme do seznamu použité literatury): DLOUHÝ, J. Jak vypracovat PR projekt. Strategie, roč. 8, 2001, č. 3, s. 12 – 14. ISSN

36 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce

37 vizuální (projekce osnovy práce, podpůrný prostředek pro výklad),
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Prezentace práce Tři složky: vizuální (projekce osnovy práce, podpůrný prostředek pro výklad), akustická (projev studenta – modulace hlasu, zásady mluveného projevu), nonverbální (oblečení, postoj, gestikulace, mimika...).

38 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Prezentace práce Je zpracována šablona pro prezentace bakalářských a diplomových prací (Mgr. ing. Radim Bačuvčík). Dostupnost: hromadný . Při prezentaci nejde o přečtení celé diplomové práce, ale o shrnutí nejdůležitějších poznatků, osnova pro výklad studenta.

39 Diplomový projekt a zpracování diplomové práce
Diplomová práce nepatří do kategorie „volné tvorby“, ale do kategorie odborného textu, který má určitá pravidla, určité zákonitosti. Dodržení uváděných doporučení a pravidel usnadní práci studentům při zpracování a pedagogům při posuzování předložených odborných textů.

40 Dotazy, konzultace: Magda.Gregarova@seznam.cz tel. 603 836 538
Diplomový projekt a zpracování diplomové práce Dotazy, konzultace: tel. 603 


Stáhnout ppt "Zpracování diplomových prací"

Podobné prezentace


Reklamy Google