Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIE 2. Úvod do ekonomie - Úvod do ekonomie. EKONOMIE 2 Rozsah přednášky Základní ekonomické pojmy Výrobní faktory Omezenost zdrojů Hranice produkčních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIE 2. Úvod do ekonomie - Úvod do ekonomie. EKONOMIE 2 Rozsah přednášky Základní ekonomické pojmy Výrobní faktory Omezenost zdrojů Hranice produkčních."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIE 2. Úvod do ekonomie - Úvod do ekonomie

2 EKONOMIE 2 Rozsah přednášky Základní ekonomické pojmy Výrobní faktory Omezenost zdrojů Hranice produkčních možností Tržní mechanismus Efektivní alokace ekonomických zdrojů Mikro a makroekonomie Tržní a centrálně plánovaná ekonomika - Úvod do ekonomie

3 EKONOMIE 3 Ekonomie a ekonomika Ekonomika hospodářství systém (ekonomických prvků a jejich vazeb) směna (zboží a výrobních faktorů) Ekonomie věda studující ekonomické prvky a jejich vazby věda o hospodářské činnosti věda o člověku a jeho rozhodování v jednotlivých situacích (homo economicus) - Úvod do ekonomie

4 EKONOMIE 4 Klasifikace věd - Úvod do ekonomie Vědy Přírodní Živá přírodaNeživá příroda Humanitní DuchovědnéSpolečenskovědní

5 EKONOMIE 5 Ekonomie jako věda Ekonomie je věda, která se zabývá studiem ekonomiky, tj. systému, s jehož pomocí a v jehož rámci se společnost snaží vyhovět zejména materiálním potřebám a požadavkům lidí tím, že produkuje žádané zboží a služby. Zboží - automobily, MWh elektřiny, benzín, obilí, chléb, pivo, dům, pitná voda, diamant, mobilní telefon, kB dat, noviny, kniha, oděvy, umělecká díla, CD, mp3, software, technologie, pozemek atd. Služby –kadeřnictví, zdravotní péče, poradenství, vzdělávání, obsluha v restauraci, zajištění zájezdu, průvodcovství, tlumočnictví, finanční asistence atd. - Úvod do ekonomie

6 EKONOMIE 6 Omezenost zdrojů Důvodem k existenci ekonomiky je fakt, že to co lidé potřebují, požadují nebo si přejí není volně dostupné v neomezeném množství. Ekonomické (vzácné) statky – předměty, kterých je omezené množství anebo které je třeba vyrábět, aby byly vůbec k dispozici. Statky volné x vzácné x neužitečné x veřejné - Úvod do ekonomie

7 EKONOMIE 7 Výrobní faktory Práce (odměnou za práci je mzda) všechny druhy fyzické a psychické činnosti jednotlivců Půda a přírodní zdroje (odměnou je tzv. renta) zemský povrch, ropa, uhlí, ruda, voda, ryby, klima atd. lidský kapitál Kapitál (odměnou je úrok) souhrn fyzických položek – stroje, pozemky, kanceláře, silnice, železince, kanalizace nejsou vyráběny k bezprostřednímu uspokojení požadavků spotřebitelů Pro zajištění produkce zboží a služeb je k zapotřebí kombinovat následující výrobní faktory: - Úvod do ekonomie

8 EKONOMIE 8 Hranice produkčních možností ukazuje všechny možné kombinace dvou výrobků, které je možné získat s daným zdrojem vzhledem k omezenosti zdrojů je jakákoliv produkce a tím i jakákoliv spotřeba omezena X Y - Úvod do ekonomie

9 EKONOMIE 9 Základní ekonomické problémy a otázky Základním ekonomickým problémem každé společnosti a)omezenost zdrojů b)neomezenost potřeb a požadavků spotřebitelů Alokace zdrojů CO? Jakou kombinaci statků a v jakém množství vyrábět…? JAK? V jaké kombinaci využít výrobní faktory pro produkci..? PRO KOHO? Jaké jsou jeho potřeby a přání…? - Úvod do ekonomie

10 EKONOMIE 10 Racionální jednání subjektivní preference, požadavky a přání racionalita lidí spočívá ve volbě prostředků k dosažení stanovených cílů člověk maximalizuje svůj užitek a minimalizuje své náklady racionalita spočívá např. v neopakování chyb „Každý jednotlivec se snaží použít svůk kapitál tak, aby jeho produkt měl co největší hodnotu. Obvykle nezamýšlí prosadit veřejný zájem, a ani neví do jaké míry ho prosazuje. Sleduje pouze své vlastní zabezpečení, pouze svůj vlastní prospěch. Přitom ho vede jakási neviditelná ruka, aby prosazoval cíl, o který mu vůbec nešlo. Sledování svého vlastního zájmu často prosazuje zájem společnosti účinněji, než když ho opravdu zamýšlí prosadit.“ Adam Smith – Bohatství národů - Úvod do ekonomie

11 EKONOMIE 11 Vstupy a výstupy Vstup (zdroj) - ekonomický statek používaný k výrobě jiných statků výstup = produkce (výroba) = přeměna zdrojů (vstupů) Cílem produkce spotřeba Spotřebou jedinci uspokojují své materiální potřeby a jiné požadavky a přání. Nebo-li konzumují zboží a služby. Jejich omezením je ale výše důchodů (příjmů). - Úvod do ekonomie

12 EKONOMIE 12 Ekonomický koloběh FIRMY ZBOŽÍ (STATKY)VÝROBNÍ FAKTORY DOMÁCNOSTI spotřební výdaje příjmy firem výdaje firem důchody domácností - Úvod do ekonomie spotřeba produkce investice práce

13 EKONOMIE 13 Svoboda volby Volba stanovení optimální skladby produkce, která uspokojí potřeby všech prvků společnosti výběr optimální kombinace výrobních faktorů, která povede k optimální skladbě produkce Svoboda volby člověk si neustále volí mezi možnostmi člověk sám je volen (je subjektem i objektem volby) svoboda volby je principem konkurence konkurence je principem tržní ekonomiky - Úvod do ekonomie

14 EKONOMIE 14 Ekonomický koloběh - Úvod do ekonomie

15 EKONOMIE 15 Základní ekonomické problémy a otázky Optimální rozdělení důchodů Jaká má být výše mezd? (rovnostářské rozdělení x podle zásluh) Jaká je přiměřená míra zisku? Jaká je oprávněná výše rent? Zajištění veřejných statků soukromé, veřejné a smíšené statky nerivalitní spotřeba - nevylučitelnost ze spotřeby národní obrana, pouliční osvětlení, důchody a společenské uplatnění sociálně slabých fiskální politika státu neziskový sektor - státní a tržní selhání - Úvod do ekonomie

16 EKONOMIE 16 Principy hospodářského života Hospodářský život každé společnosti je určen na základě kombinace následujících tří principů: 1.Zvyky (tradice) určující v ekonomicky primitivních společnostech neuvědomělý, intuitivní způsob koordinace charakteristika: tradiční a neměnný způsob výroby (dědičný princip), efektivnost a inovace produkce není tématem; do nástupu kapitalismu - Úvod do ekonomie

17 EKONOMIE 17 Principy hospodářského života 2.Příkazy (centrální koordinace) uplatňují se ve všech ekonomických systémech stěžejní místo v příkazových ekonomikách v demokratických ekonomikách v podobě cenových regulací, dotací a subvencí, sociálních dávek - Úvod do ekonomie

18 EKONOMIE 18 Organizace hospodářského života 3.Cenový systém předpokladem trh, svoboda podnikání, volný obchod cena je výsledek existující nabídky a poptávky Citováno v Holmanovi Příběh tužky (Leonard Read) Cena cínu (F.A. Hayek) Neviditelná ruka trhu Funkce ceny – informační, motivační, alokační a distribuční - Úvod do ekonomie

19 EKONOMIE 19 Příkazová ekonomika centrálně plánované ekonomiky - plán určuje nabídku i poptávku; převažující vlastnictví je veřejné, s jeho pomocí je naplňován plán poprvé v Sovětském svazu ve 20. a 30. letech ekonomiku lze ovládat centrálně - je podřízena politice potlačení svobody volby - tržní směny a konkurence potlačení svobody >>> potlačení motivace = pokles výkonu hospodářství (mezi válkami byla československá ekonomika na světové úrovni, na konci osmdesátých let byla na chvostu Evropy) - Úvod do ekonomie

20 EKONOMIE 20 Tržní ekonomika o tom, CO, JAK a PRO KOHO vyrábět, rozhoduje trh, tržní mechanismus a „neviditelná ruka trhu“ (působení konkurence = svobodné volby a motivace lidí ekonomické chování - maximalizace vlastních výnosů při minimalizaci nákladů, společenská a mezinárodní dělba práce) laissez faire vs. státní zásahy do ekonomiky - Úvod do ekonomie

21 EKONOMIE 21 Je trh „hrou bez pravidel“? Základní pravidla tržního systému: 1.Ochrana soukromého vlastnictví nacionalizace ve veřejném zájmu, justiční ochrana, soukromého vlastnictví 2.Volný vstup na trhy státem ustavené monopoly, zákonná omezení pro vstup do některých odvětví, kartelové dohody, nepsaná pravidla, šedá ekonomika - výpalné, nedostatečná ochrana investic 3.Dodržování smluv psané a nepsané dohody, éra „divokého kapitalismu“, interkulturní rozdíly - Úvod do ekonomie

22 EKONOMIE 22 Mikroekonomie a makroekonomie Mikroekonomie zkoumá ekonomické jevy z pohledu prvků hospodářství (domácností a jednotlivců) zkoumá svět abstrahovaných, ideálních jevů Makroekonomie zkoumá ekonomické jevy z hlediska hospodářství jako celku, používá agregované veličiny zkoumá svět ideálních jevů Hospodářství jako celek je možno plně pochopit pouze syntézou obou pohledů. - Úvod do ekonomie

23 EKONOMIE 23 Ekonomie jako věda k ověření hypotéz nelze v hospodářství provádět experimenty ekonomické situace jsou jedinečné, neopakují se v každé ekonomické situaci působí spousta okolních faktorů, mnohé jsou neuvědomované nebo přesně nepopsatelné ekonomické teorie popisují abstraktní situace (např. vztah dvou faktorů - ceteris paribus) ekonomické teorie mohou popsat určitou situaci, nemohou ji samy o sobě vyřešit Ekonomie je věda politická ekonomie se zabývá jevy, které mají velký dopad na životy lidí (jejich blahobyt - inflace, nezaměstnanost) ovlivňování těchto jevů je otázkou politickou (a jejich stav je otázkou kariéry politiků a jejich zvolení či nezvolení) - Úvod do ekonomie

24 EKONOMIE 24 Metody a nástroje ekonomické analýzy Ekonomická analýza není schopna postihnout současně hustou síť vztahů mezi všemi prvky ekonomického systému tak, jak reálně existuje Ekonomické modely a)znázorňují vztahy mezi vybranými proměnnými b)zjednodušují ekonomickou realitu c)podmínkou je přijetí zjednodušujících předpokladů 3 společné rysy všech ekonomických modelů a)ceteris paribus (za jinak stejných okolností) b)předpoklad optimalizace – racionální chování zúčastněných c)pozitivní nebo normativní přístup (zdroje jak jsou nebo jak by měly být rozmístěny) - Úvod do ekonomie

25 EKONOMIE 25 Ekonomie jako věda Pozitivní ekonomie -zkoumá a popisuje reálné hospodářské jevy, vytváří ekonomické teorie Normativní ekonomie -na základně pozitivních teorií dává doporučení jednotlivcům a skupinám, jak se chovat Realizace názorů ekonoma není výsledkem vědecké analýzy. - Úvod do ekonomie

26 EKONOMIE 26 Ekonomické myšlení Odborné vědecký výzkum a formulace teorií ekonomické myšlení není jednotné - pluralita paradigmat (např. neoklasická a keynesiánská ekonomie) každý ekonomický model je pouze abstrakcí v ekonomické realitě neexistuje jediné správné řešení - Úvod do ekonomie Laické homo economicus maximalizace výnosů při minimalizaci nákladů hledání ekonomicky optimální varianty porovnávání nabídky a poptávky „selský rozum“

27 EKONOMIE 27 Definice ekonomie „Ekonomie se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.“ SOUKUPOVÁ J. A KOL. Mikroekonomie „Ekonomie je věda o lidském jednání.“ HOLMAN R. Ekonomie „Ekonomie zkoumá, jak společnosti rozhodují o využití výrobních zdrojů, které mají alternativní užití, k výrobě různých komodit a jak rozhodují o jejich rozdělení mezi různé skupiny“ SAMUELSON P., NORDHAUS W. Ekonomie „Ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie - Úvod do ekonomie

28 EKONOMIE 28 Periodizace dějin podle materiálu používaného na výrobu nástorjů Doba kamenná  do roku 3000 př.n.l.  křemen (pazourek, hroty oštěpů, pěstní klíny, šperky) Doba bronzová  do r. 1000 př.n.l.  slitina mědi a cínu  hradiště, opevnění Doba železná  od roku 1000 př.n.l. Století páry, doba oceli, doba umělých hmot, století elektřiny - dějiny hospodářství

29 EKONOMIE 29 Historie lidstva Pravěk – od pračlověka do vzniku prvních států Mezopotámie kolem roku 4000 př.n.l. Starověk – do zániku Západořímské říše Středověk – do objevení Ameriky 1492 Novověk – do první světové války Moderní doba - dějiny hospodářství

30 EKONOMIE 30 Členění hospodářství domácí, městské, národní, světové naturální, peněžní, úvěrové tradiční, svobodné, řízené, etatizmu primární, sekundární, terciární - dějiny hospodářství

31 EKONOMIE 31 W. W. Rostow – Stádia hospodářského růstu 1.tradiční hospodářství 2.období přechodu 3.období hospodářského startu 4.období hospodářské zralosti 5.období masové spotřeby (konzumní společnost) - dějiny hospodářství

32 EKONOMIE 32 Alvin Toffler – civilizační vlny 1.První, zemědělská zdrojem obživy zemědělství, lidé ještě nejsou odtrženi od přírodních podmínek existence vesnická osídlení, výrobní zvyklosti a tradice výroba zboží pro trh má druhořadý význam 2.Druhá, industriální (zhruba 19. a 20. století) strojní průmysl hlavním zdrojem obživy kvalitativní změny v zemědělství a jiných oborech civilizace městského typu naturální výroba pro vlastní potřebu zatlačena do bezvýznamnosti tržní charakter hospodářství 3.Třetí, postindustriální (informační) mohutný rozvoj terciární sféry objem materiální výroby provázen poklesem pracovníků primární a sekundární sféry rostoucí význam vzdělání a informací kvalitativní změny životního stylu - dějiny hospodářství


Stáhnout ppt "EKONOMIE 2. Úvod do ekonomie - Úvod do ekonomie. EKONOMIE 2 Rozsah přednášky Základní ekonomické pojmy Výrobní faktory Omezenost zdrojů Hranice produkčních."

Podobné prezentace


Reklamy Google