Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinická logopedie v KNTB, a.s. Zlín Mgr.Bc. Renata Mlčochová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinická logopedie v KNTB, a.s. Zlín Mgr.Bc. Renata Mlčochová"— Transkript prezentace:

1 Klinická logopedie v KNTB, a.s. Zlín Mgr.Bc. Renata Mlčochová
Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Zlín Gerontologické centrum Klinická logopedie Klinická logopedie v KNTB, a.s. Zlín Mgr.Bc. Renata Mlčochová

2 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
V krajské zlínské nemocnici již téměř 20 let Od počátku profilováno jako klinické pracoviště specializované na dospělé klienty V současné době 2 kliničtí logopedi s atestací v klinické logopedii

3 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
rok nově evidovaných pacientů celkem 2007 – 253 pacientů rok konzultací

4 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Statistika 2007 Afázie –151 Dysartrie - 93 Balbuties – 1 Dyslálie – 5 OVŘ - 1 Dysfagie - 34 Demence - 15

5 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Kooperující odbornosti Lékaři a odborný personál (vč. rehabilitační ošetřovatelky) – geriatrie Lékaři a odborný personál - neurologie Lékaři a odborný personál - neurochirurgie Lékaři a odborný personál – intenzívní péče Lékaři a odborný personál (fyzioterapeuti) – rehabilitace

6 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Spolupráce Program Edukace příbuzných v zajištění péče o pacienta propuštěného z nemocnice do domácího ošetřování

7 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Vybavení pracoviště Počítačová technika, fotografie, obrázkové sady, psací potřeby apod. Nutnost aktivního přístupu – Grantové projekty – finance na vybavení pracoviště – Zdravotnický grant 2005 – „Počítačová technika v logopedii“ – notebook a výukový software Mentio se všemi programovými složkami.

8 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Dominující typy NKS: Afázie – dle MKN R47.0 Dysartrie, Anartrie – dle MKN R47.1 Pozn. Apraxie - R 48.2 Pozn. Agnozie - R 48.0

9 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Diagnostika Afázie – WAB (Kertezs, 1982), Token test (DeRenzi, Vignolo, 1962) Test afázie v akutním stádiu onemocnění – nestandardizované; Vyšetření afázie v chronickém stádiu – NK přístup (Csefalvay)‏ Dysartrie – Test 3F (Hedánek, Roubíčková 1997)‏ Dysfagie – orientační zhodnocení (Rehabilitace orofaciální oblasti,Debra Gangale) Demence – WAB, MMSE, Clock test, Token test

10 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Logopedická intervence Akutní stádium – do 3 měsíců od vzniku onemocnění Edukace příbuzných a všech nejbližších klienta (včetně personálu)‏

11 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Logopedická intervence Subakutní stádium – od 3 měsíců do 1 roku od vzniku onemocnění Lázeňská péče

12 Klinická logopedie v KNTB, a.s.
Průběh logopedické intervence Chronické stádium – více než 1 rok od vzniku onemocnění Skupinová terapie

13 Afázie Afázie –vyšší kortikální poruchy
Neschopnost rozumět jazykovým symbolům a neschopnost je užívat. Ztráta již naučené schopnosti dorozumívat se řečí (mluvenou, čtenou, psanou)‏ Organická etiologie – důsledek ložiskové léze korových a podkorových oblastí mozku – CMP, trauma, tumor

14 Afázie – symptomatologie I.
Dysfluence Dysprozodie – tempo Anomie Řečové automatizmy Perseverace Agramatizmy Parafázie Poruchy rozumění řeči Alexie, agrafie

15 Afázie – symptomatologie II.
Orientace – osoba, místo, čas, pravo-levá orientace Koncentrace pozornosti Paměť Myšlení Deprese Sociální deficit

16 Afázie – tradiční klasifikace I.
Afázie motorická (expresivní) – deficit schopnosti mluveného projevu při relativně zachovaném rozumění řeči. Afázie senzorická (impresivní)- deficit schopnosti percepce a rozumění řeči, vyjadřování je postiženo sekundárně, v důsledku špatného rozumění Afázie totální (globální, senzomotorická) - celkový rozpad řeči, nemocný nemluví, nerozumí řeči, užívá žargon

17 Afázie – tradiční klasifikace II.
Afázie amnestická – deficit při aktualizaci slova z z individuálního slovníku  Afázie smíšená - rysy motorické i senzorické afázie

18 Afázie – Bostonská klasifikace
Lingvistický aspekt Nonfluentní afázie – globální, Brocova, TMA, Izolace řečových zón Fluentní afázie – Wernickeho, TSA, Konduktivní, Anomická

19 Afázie – Lurijova klasifikace
Afázii pojímá jako součást funkčního systému - respektive porušeného funkčního systému, který je postižen buď v části aferentní (dostředivé, senzorické) nebo eferentní (odstředivé, výkonové)‏ Precentrální lokalita - afázie dynamická, eferentní motorická Postcentrální lokalita - aferentní motorická, akusticko-mnestická, senzorická, sémantická

20 Afázie – Hrbkova klasifikace
Hrbek vychází z předpokladu, že je mozková kůra tvořena komplexem specifických analyzátorů a neuroefektorů. Základní fyziologický mechanismus řeči tvoří okrsky: Proprioceptivně logestetický (hlavní programátor vnitřní řeči) PL, proprioceptivně grafestetický PG, logomotorický LM, grafomotorický GM, akustický A, optický O

21 Afázie – Olomoucká klasifikace
Opírá se o Hrbkovu klasifikaci, ale dále ji, pod vlivem zkušeností se zobrazovacími metodami, rozvíjí. Expresivní afázie, Integrační afázie (s Gerstmannovým syndromem), Percepční afázie, Amnestická afázie, Globální (totální) afázie

22 Afázie - etiologie CMP Trauma mozku Tumor CNS
Zánětlivá onemocnění mozku Degenerativní onemocnění CNS – Alzheimerova demence Toxikománie

23 Agrafie Totální Disociovaná – zánik jen některých výkonů psané řeči (např. psaní na diktát) Amnestická –ztráta schopnosti vybavit si písmeno či slovo Konstrukční – neschopnost napsat, nakreslit přímku nebo křivku Paragrafie Grafická perseverace

24 Alexie Paralexie Globální čtení
Syndrom alexie bez agrafie – nelze přečíst vlastní napsaný text

25 Agnozie I. Ztráta nebo porucha poznávání objektivní reality
Agnozie optická – ztráta schopnosti identifikovat předměty, obličeje, barvy, děje vnímané zrakem při zachovaném optickém vnímání (prosopagnozie – ztráta schopnosti poznávat obličeje rodinných příslušníků nebo známých osob). Agnozie akustická – ztráta schopnosti poznávat akustické vjemy při zachovaném sluchovém vnímání Somatognozie

26 Agnozie II. Neglect syndrom
Gertsmanův syndrom – agnozie prstů ruky, porucha pravo-levé orientace, agrafie, porucha kalkulie

27 Apraxie Ztráta nebo porucha schopnosti provádět životní praxí osvojené pohybové výkony nebo napodobovat pohyby předvedené jinou osobou. Konstrukční – kresba, psaní Motorická – neobratné pohyby Ideomotorická – záměny pohybů, chybné pohyby jsou překvapivě přesné, provede spontánně pohyb, který na výzvu neprovede Ideativní – zcela jiný pohyb

28 Cévní mozková příhoda (iktus)‏
80 % ischemie, 20 % hemoragie CMP - urgentní stav – iktová jednotka Incidence / obyvatel

29 Cévní mozková příhoda (iktus)‏
Ischemický iktus - tranzitorní ischemická ataka, reverzibilní ischemický neurologický deficit, dokončený iktus, progredující iktus Intrakraniální hemoragie - intracerebrální hemoragie (15 %), subarachnoidální krvácení ( %)‏

30 Cévní zásobení mozku Mozek je cévně zásoben dvěma řečišti - řečiště karotické a řečiště vertebrobazilární Řečiště se spojují ve Wilisově okruhu. Cévy odstupující z Wilisova okruhu jsou konečné a jejich ucpání způsobuje ischémii části mozkové tkáně, kterou zásobují.

31 Důsledky postižení cévního zásobení
a. cerebri anterior - 3% mozkových ischémií. Kontralaterální hemiparéza, více DK, HK nemusí být postižena vůbec. Někdy lehká kontralaterální centrální obrna lícního nervu. a. cerebri media (zásobuje zevní stranu hemisféry a bazální ganglia) - 50% mozkových ischémií. Kontralaterální hemiparéza, více HK, hlavně akrálně. Centrální obrna lícního nervu, kontralaterální porucha cítivosti. Porucha fatických funkcí.

32 Důsledky postižení cévního zásobení
a. cerebri posterior - poruchy zrakové, nejčastěji tzv. homonymní hemianopsie. Přítomny poruchy komplexních zrakových funkcí, jako je čtení, zrakové halucinace apod. a. basilaris – úplná neprůchodnost není slučitelná se životem. Vždy se jedná o těžký stav s postižením hlavových nervů na straně léze a s ochrnutím končetin opačné poloviny těla.

33 Důsledky postižení cévního zásobení
uzávěr některé z mozečkových artérií - porucha rovnováhy i porucha pohyblivosti. Stejnostranná končetina je nejistá s nekoordinovanými pohyby. Krvácivé CMP - 80% krvácení do capsula interna a putamen, 20% jde o postižení bílé hmoty mozkových polokoulí, mozkového kmene nebo mozečku. Klinicky se projevují druhostrannou obrnou končetin a n. facialis a n. hypoglosus.

34 Cévní mozková příhoda (iktus)‏
TIA - cévní příhoda (nejč. mikroembolizace), během 24 hodin zcela ustoupí klinické projevy. monoparéza, pokles koutku postižené strany, poruchy výslovnosti. Náhlá ztráta zraku na jednom oku. Poruchy trvají minuty, ale také jen několik sekund. Během dne se mohou opakovat.

35 Cévní mozková příhoda (iktus)‏
Dokončený iktus – stav se vyvíjí do 24 hodin, poté už se nemění. Do 24 hodin zcela neustoupí. Nejčastější projev je porucha hybnosti - hemiparéza až hemiplegie. Aterosklerotická obturace lumen cévy, porucha hemodynamiky. Komplikace - srdeční dekompenzace, pneumonie či aspirační bronchopneumonie, porucha výživy při obtížném polykání, rozvoj spasticity.

36 Cévní mozková příhoda (iktus)‏
Progredující iktus – rozvíjí se během hodin až dnů. Dochází k oslabení stejnostranných končetin. Hybnost se zhoršuje do plegie (většinou HK), či parézy (většinou DK). Progrese poruchy řeči - obtížné mluvení až ztráta schopnosti srozumitelně se vyjadřovat. Progredující iktus se může vyvíjet i v nárazech - mnohokrát se opakující TIA, která se opakovaně dostavuje a upravuje, až dojde k trvalému zhoršení.

37 Cévní mozková příhoda (iktus)‏
Hemoragie – Subarachnoideální krvácení – krvácení mezi pia mater a arachnoideu. Často je spojeno s průnikem krve do mozkového parenchymu. Následek primární tkáňové hemoragie, trauma. Cévní aneurysma, ruptura stěn cév změněných aterosklerózou nebo arteriální disekace.

38 Cévní mozková příhoda (iktus)‏
Hemoragie – Intracerebrální hemoragie – ruptura cévní stěny. Ztenčení, ztráta elasticity cévní stěny – degenerativní změny; hypertenzní angiopatie.

39 Komplexní rehabilitace
Pohybová léčba Fyzikální terapie Ergoterapie Logopedie

40 Dysartrie získaná Dysartrie - motorická porucha řeči.
Narušena schopnost tvořit artikulovanou řeč, ale užití jazyka jako systému narušeno není. Anartrie - pacient není schopen tvořit artikulovanou řeč vůbec. Poškození motorického systému.

41 Dysartrie - symptomatologie I.
artikulace (řeč může být setřelá, namáhavá, nekoordinovaná)‏ respirace - dýchání (dýchání může být přerývané, povrchní, nekoordinovaná fonorespirace)‏ fonace - tvorba hlasu (hlas může být zcela nepřítomen, může být drsný, přiškrcený, nepřirozeně tichý, hlasitý, kolísavý)‏ nosní rezonance (vzduch při řeči uniká nosem a řeč tak nabývá nosový, „huhňavý“ charakter)‏ prozódie (narušeno řečové tempo, rytmus, frázování, přízvuk, pauzy)‏

42 Dysartrie - symptomatologie II.
Faciokineze – faciální svalová činnost Reflexy ‏- polykání, kašel, žvýkání Diadochokineze – přesnost opakovaných pohybů

43 Dysartrie – klasifikace
Dysartrie chabá (periferní, flakcidní) Dysartrie spastická (centrální) Ataktická (cereberální) Extrapyramidová (hypokinetická) Extrapyramidová (hyperkinetická) Smíšená

44 Dysartrie - etiologie Poškození centrálního nervového systému (kdekoliv na úrovni korové, na úrovni drah)‏ Poškození nervosvalového přenosu nebo svalu samotného. Dysartrie může vzniknou u dospělých jedinců nebo dětí náhle jako důsledek cévní mozkové příhody, úrazu hlavy, nádoru, infekčního onemocnění nebo degenerativního onemocnění.

45 Dysartrie - terapie Ovlivnění svalového tonu Orofaciální stimulace
Artikulační, fonační, dechové cvičení Hlasové cvičení, rezonance Rytmizace

46 Dysfagie Porucha polykání při neurologických onemocněních (CMP, Parkinsonova chorova, nervosvalová onemocnění) Méně tumory, zánětlivá onemocnění, choroby jícnu Polykání – přípravná fáze, orální, faryngeální, ezofaryngeální V. trigeminus, VII. facialis, IX. glossopharyngeus, X. vagus, XI. accesorius, XII. hypoglossus

47 Dysfagie - symptomatologie
Bolestivé polykání (odynofagie) Aspirace Penetrace Reflux Drooling – vypadnutí tekutiny nebo pevného sousta

48 Dysfagie - terapie Kompenzační strategie – poloha těla, konzistence a objem stravy, rychlost příjmu stravy, zvýšení senzorické citlivosti Aktivní postupy – motorika mluvidel, senzomotorická integrace (teplo, taktilní a chuťové podněty), polykací manévry (usilovné polykání)

49 Demence Syndrom demence – soubor duševních poruch, které se projevují získaným úbytkem kognitivních funkcí, zejména paměti a intelektu. Organická etiologie, traumata CNS Syndrom – kognitivní poruchy, poruchy chování, poruchy verbální i neverbální komunikace, psychické poruchy (paranoidně-perzekuační bludy)

50 Demence - symptomatologie
Paměť, orientace Abstraktní myšlení Pozornost, motivace Afázie, apraxie, agnozie Emotivita Chování Komunikace Dezintegrace osobnosti

51 Demence - etiologie Primárně degenerativní – 60% - Alzheimerova demence Ischemicko - vaskulární – multiinfarktová demence, posttraumatická Sekundární – infekce, alkohol, otravy,trauma, tumory Kortikální –Alzheimerova demence, multiinfarktová Subkortikální – Parkinsonova choroba,toxo- metabolické


Stáhnout ppt "Klinická logopedie v KNTB, a.s. Zlín Mgr.Bc. Renata Mlčochová"

Podobné prezentace


Reklamy Google