Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika"— Transkript prezentace:

0 Finanční analýza Plzeňský Prazdroj, a. s
Finanční analýza Plzeňský Prazdroj, a. s. Komplexní zhodnocení finančního zdraví a změn v efektivitě hospodaření společnosti v důsledku provedené fúze a restrukturalizace

1 Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika
Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika Pozice Plzeňského Prazdroje, a. s., na trhu - stručná charakteristika společnosti Výsledky finanční analýzy Odpovědi na otázky z posudků Případná diskuze 1

2 Specifika odvětví pivovarnictví (OKEČ - 15.96)
Specifika odvětví pivovarnictví (OKEČ ) Poprivatizační nadšení – investice, rozšiřování kapacit Vysoká nasycenost domácího trhu Český paradox – vysoká poptávka + nízké marže Cenová válka, krachy pivovarů v 90. letech Nutná koncentrace a vstup zahraničních investorů, kapitálu Oligopolní struktura odvětví Nejvýznamnější pivovary ovládány nadnárodními holdingy Plzeňský Prazdroj, a. s. – South African Breweries (SABMiller) Pivovary Staropramen, a. s. – nizozemský Interbrew 2

3 Rozdělení trhu 3

4 Profil společnosti a základní fakta
Profil společnosti a základní fakta Cesta k dominanci Privatizace (hl. akcionáři: IPB + Harvardské investiční fondy) 1998: Vstup Nomury do IPB Neoficiální jednání o převodu pivovarů již o dva roky dříve Plzeňský Prazdroj + Pivovary Velké Popovice a Radegast Úsilí o sdružení pivovarů – fúzi ÚOHS zamítá a následně v roce 1999 bez přezkumu povoluje (Vlna odporu drobných akcionářů) 1999, říjen: Nomura prodává spojené pivovary skupině SAB Prodejní cena cca 22 mld. Kč Odhadované náklady (vstup do IPB, nákupy podílů, …) 12 mld. Odhadovaný zisk Nomury: 10 miliard korun SABMiller, plc. ovládá k prostřednictvím dceřiné spol. Pilsner Urquel Investments 96,9 % VK PP 4

5 Profil společnosti a základní fakta
Profil společnosti a základní fakta Průběh fúze Zdlouhavý (žaloby drobných akcionářů): 1999 – 2002! Změna účetního období k (sjednocení v rámci skupiny) Přechod majetku na Plzeňský Prazdroj, a. s. 5

6 Důsledky pro finanční analýzu
Důsledky pro finanční analýzu Abstrahujeme od hodnocení I.Q roku 2002 Nesrovnatelnost absolutních ukazatelů v čase Nárůst bilanční sumy mezi závěrkami k a – o 40 % Možnost zaměřit se na analýzu vývoje struktury majetku a kapitálu (Vertikální analýza výkazů) zhodnocení přínosu fúze a následné restrukturalizace a její vliv na optimalizaci majetkové a kapitálové struktury Srovnatelnost prostřednictvím poměrových ukazatelů a modelů z nich vycházejících (Bonitní m., Spider analýza) 6

7 Výsledky finanční analýzy
Výsledky finanční analýzy 7

8 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Rozvaha Sloučené podniky měly obdobnou majetkovou i kap. strukturu Restrukturalizace a racionalizace výroby vedly k: postupnému snižování podílu oběžných aktiv na celkovém majetku zvláště pak poklesl podíl krátkodobého finančního majetku z cca 9 % před fúzí na pouhých 0,5 % v poslední účetní závěrce! -> agresivní řízení OA, respektive finančního majetku, -> důraz na podrobnou analýzu ČPK, vlivy na likviditu, rentabilitu Nárůst podílu vlastního kapitálu v důsledku vysokých zisků posledních účetních období. Recipročně s tím vytrvale klesá podíl všech složek cizích zdrojů na financování podniku. (Analýza ROE a finanční páky) 8

9 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Výsledovka Prakticky všechny výnosové položky rostou rychlejším tempem než nákladové Růst hodnoty výkonů je skoro po celou sledovanou periodu výrazně vyšší než tempo růstu nákladů na ně vynaložených Stabilní růst poměru přidané hodnoty ku tržbám Růst provozního výsledku hospodaření S poklesem zadlužení a snížením položky nákladových úroků klesá ztráta z finanční oblasti Výsledek hospodaření za běžnou činnost i celkový výsledek hospodaření dynamicky roste 9

10 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Výsledovka 10

11 Poměrové ukazatele Ukazatele rentability
Poměrové ukazatele Ukazatele rentability daleko překonávají hodnoty dosahované konkurencí ukazatel rentability vlastního kapitálu více než čtyřnásobně převyšuje i ty nejlepší konkurenty, jak ukáže Spider analýza 11

12 Poměrové ukazatele Ukazatele likvidity
Poměrové ukazatele Ukazatele likvidity Odrážejí agresivní přístup k řízení krátkodobých aktiv Plzeňský Prazdroj nedosahuje, a to výrazně, dokonce ani hodnot běžné a peněžní likvidity, jež jsou považovány za minimální a dlouhodobě udržitelné, tedy 1 a 0,2. Souvislost s obratovým cyklem peněz a potřebou pracovního kapitálu, jak uvidíme dále 12

13 Poměrové ukazatele Ukazatele aktivity
Poměrové ukazatele Ukazatele aktivity racionalizace výrobního procesu, zrychlování výrobního cyklu, zlepšování vztahů s obchodními partnery a technologické změny, například i v platebním styku s tím vším klesá potřeba držet nadměrné objemy zásob nebo peněžních prostředků (vazba na předchozí snímek, obratový cyklus peněz, potřebu ČPK) 13

14 Poměrové ukazatele Ukazatele zadluženosti
Poměrové ukazatele Ukazatele zadluženosti Podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům se snižuje Stejně tak hodnota poměru cizího a vlastního kapitálu Důsledek postupného umořování dluhů již přijatých a eliminace nákladových úroků S tím roste ukazatel úrokového krytí Částečně je tím zvyšována stabilita financování podniku. Zajišťuje vyšší jistotu podnikání při agresivním řízení oběžných A. 14

15 Poměrové ukazatele Ukazatele výrobně-provozní
Poměrové ukazatele Ukazatele výrobně-provozní přidaná hodnota na jednu Korunu mezd činila více než sedm Korun V Pivovarech Staropramen to bylo 2,71 Třikrát vyšší přidaná hodnota na pracovníka než ve Staropramenu Ale stabilní podíl spotřeby materiálu a energie na celkových výnosech (vlivy inflace, nízkých dosahovaných marží v odvětví) Vysoká efektivita výroby v důsledku přísné racionalizace a využití synergických efektů fúze a úspor z rozsahu výroby 15

16 Poměrové ukazatele - shrnutí
Poměrové ukazatele - shrnutí Rozbor vývoje poměrových ukazatelů v čase naznačuje výrazně pozitivní efekty fúze a restrukturalizace sloučených podniků na celkovou výkonnost subjektu Všechny skupiny ukazatelů se vyvíjejí vesměs pozitivním směrem, avšak s důrazem na ukazatele likvidity Byla odhalena potřeba podrobného rozboru řízení a financování oběžného majetku, respektive (čistého) pracovního kapitálu, jenž dosahuje záporných hodnot 16

17 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK)
Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Technicky vzato, Plzeňský Prazdroj, a. s., nedisponuje žádným čistým pracovním kapitálem. Financování části dlouhodobého majetku krátkodobým kapitálem Může se to zdát riskantní, ale závisí to na skutečné potřebě ČPK Krátkodobé závazky takřka dvojnásobně převýšily úhrn oběžných aktiv! 17

18 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK)
Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Hodnota ČPK se dostala do červených čísel již rok před uskutečněním fúze a od té doby stále klesá Většina oběžných aktiv je navíc tvořena málo likvidními zásobami a jejich podíl stále roste. nejmenší podíl na OA zaujímá krátkodobý finanční majetek Nepříjemná je i struktura krátkodobých závazků – velkou část z nich v posledním roce tvořily běžné bankovní úvěry (úroky!) Je taková situace udržitelná ? Proveďme si analýzu Obratového cyklu peněz (OCP)! 18

19 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK)
Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Obratový cyklus peněz a jeho vliv na potřebu fin. majetku Orientační propočet výše potřebného ČPK Potřeba ČPK = obratový cyklus peněz * denní provozní výdaje 19

20 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) – shrnutí
Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) – shrnutí Z formálního hlediska nepříliš korektním, avšak didakticky přínosným způsobem jsme zdokumentovali vliv délky obratového cyklu peněz na potřebu ČPK Byla prokázána neexistence potřeby udržovat kladnou hodnotu ČPK Dlouhá doba odkladu plateb závazků spolu s krátkým výrobním cyklem, rychlým a pravidelným inkasem pohledávek (velký objem prodejů i tržeb) přivozuje situaci, kdy je potřeba fin. prostředků kryta přímo z tržeb a obratový cyklus peněz je tak „financován“ trpělivými dodavateli To přináší velkou úsporu díky nízké vázanosti majetku v OA 20

21 Dodržování bilančních pravidel
Dodržování bilančních pravidel Z výše uvedeného je zřejmé, že ani jedno z bilančních pravidel není dodržováno Zlaté poměrové pravidlo nemohlo být ani vyhodnoceno – neznámá výše celkových investic v některých letech V praxi běžný jev, jejich dodržování je neudržitelné Zabraňuje využití finanční páky, zvyšuje náklady na kapitál… Oprávněnost požadavků bilančních pravidel je přinejmenším zpochybnitelná Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika Týká se pouze skladby kapitálu, a tak nemá žádný vztah k majetku, tedy k použití finančních prostředků. Vztah vlastního a cizího kapitálu by měl být jedna ku jedné Zlaté bilanční pravidlo financování Mezi dobou, během níž jsou vázány prostředky v majetku, tedy trváním jednotlivých požadavků na kapitál, a dobou, během níž je kapitál získaný pro jejich krytí k dispozici, musí být shoda Zlaté pari pravidlo Základní pojetí tohoto pravidla požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt vlastním kapitálem v plné výši. 21

22 Aplikace bonitních a bankrotních modelů
Aplikace bonitních a bankrotních modelů Opět rozporuplné výsledky Tyto modely nejsou schopny podchytit specifika financování analyzovaných pivovarů – distorze výsledné hodnoty Příklad za všechny – hodnocení Pivovarů Staropramen, a. s. (IN01) Viz vliv členu EBIT/NÚ při eliminaci využívání úročeného CK Přesto: Výsledné hodnoty pro Plzeňský Prazdroj, a. s., rostly z šedého průměru k „spíše lepším“ podnikům 22

23 Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE)
Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE) Rentabilita tržeb nízká – důsledek cenové války a českého paradoxu – nízké marže Obrat aktiv relativně stabilní Finanční páka klesala – negativní vliv 23

24 Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE)
Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE) 24

25 Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE)
Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE) Závěry Zvyšovat rentabilitu tržeb – využití expanze na nenasycené trhy (například východní Evropa) Finanční páku lze posílit využitím CK pro investice do rozšiřování kapacit, které uspokojí poptávku těchto trhů Není-li však možno investovat do projektu , tak aby investovaný kapitál měl vyšší výnosnost než i(1-t), pak raději volit cestu vyšší stability ROE není ROA – záleží, jaké cíle sledujeme 25

26 Spider analýzy 26

27 Spider analýzy Postupný a dynamický růst všech ukazatelů rentability
Spider analýzy Postupný a dynamický růst všech ukazatelů rentability Obratovost aktiv roste pomaleji. Nejvíce se zvýšil obrat pohledávek – zmiňovaný důvod pro snížení potřeby finančních prostředků, dovolující podniku pohybovat se na velmi nízké úrovni likvidity Tomu napomáhá i velice pomalý obrat závazků I tak se ale doba obratu závazků pomalu zkracuje, a bude tak nutné dávat si na úroveň likvidity pozor. Ta se totiž neustále snižuje, což by v budoucnu mohlo vést s růstem potřeby finančních prostředků až k platební neschopnosti 27

28 Spider analýzy 28

29 Spider analýzy 29

30 Interpretace nízkých hodnot ČPK. Proč je nutno před jeho dalším snižováním varovat? Obratový cyklus peněz a jeho vliv na potřebu fin. majetku Orientační propočet výše potřebného ČPK Potřeba ČPK = obratový cyklus peněz * denní provozní výdaje Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika Týká se pouze skladby kapitálu, a tak nemá žádný vztah k majetku, tedy k použití finančních prostředků. Vztah vlastního a cizího kapitálu by měl být jedna ku jedné Zlaté bilanční pravidlo financování Mezi dobou, během níž jsou vázány prostředky v majetku, tedy trváním jednotlivých požadavků na kapitál, a dobou, během níž je kapitál získaný pro jejich krytí k dispozici, musí být shoda Zlaté pari pravidlo Základní pojetí tohoto pravidla požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt vlastním kapitálem v plné výši. 30

31 Proč společnost snižuje podíl cizích zdrojů a snižuje tím účinek finanční páky? Otázkou je, jaký je vlastně současný primární cíl podniku. Je to skutečně maximalizace ROE? Může to být maximalizace zisku, případně ROA (zde FP nehraje takovou roli) Navíc snížením poměru CK/VK zvyšuji stabilitu podnikání, respektive snižuji finanční rizika (nutnost splácení úvěrů…) Vyšší rizikovost (s růstem CK/VK) by mohla znesnadnit agresivní řízení OA (spojené nádoby skrze finanční riziko) Vyšší podíl CK/VK -> vyšší ROE (ale ne vždy ROA) NAVÍC: Vysoké HV posl. let umožňují samofinancováním pokrýt zřejmě většinu investičních příležitostí (nasycený trh) Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika Týká se pouze skladby kapitálu, a tak nemá žádný vztah k majetku, tedy k použití finančních prostředků. Vztah vlastního a cizího kapitálu by měl být jedna ku jedné Zlaté bilanční pravidlo financování Mezi dobou, během níž jsou vázány prostředky v majetku, tedy trváním jednotlivých požadavků na kapitál, a dobou, během níž je kapitál získaný pro jejich krytí k dispozici, musí být shoda Zlaté pari pravidlo Základní pojetí tohoto pravidla požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt vlastním kapitálem v plné výši. 31

32 Kde se bere rozdíl mezi analyzovanými společnostmi, když do obou vstoupil zahraniční investor? Jiné výchozí podmínky akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, Radegast i pivovary Velké Popovice dosahovaly již před sloučením kladných HV (synergie) Staropramen byl (skoro) vždy v červených číslech Esenciálně rozdílný přístup k restrukturalizaci Prazdroj: komplexní redesign procesů, struktury společnosti, sjednocení managementu, logistiky, … Staropramen: „pouze“ finanční restrukturalizace - spočívala ve snížení základního kapitálu a jeho následném navýšení prostřednictvím snížení nominální hodnoty akcií a následnou emisí nových, ve snaze snížit vnější dluhy a získat provozní kapitál. (záplatování záporné hodnoty vlastního kapitálu) Byly splaceny úvěry a eliminována položka nákladových úroků Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika Týká se pouze skladby kapitálu, a tak nemá žádný vztah k majetku, tedy k použití finančních prostředků. Vztah vlastního a cizího kapitálu by měl být jedna ku jedné Zlaté bilanční pravidlo financování Mezi dobou, během níž jsou vázány prostředky v majetku, tedy trváním jednotlivých požadavků na kapitál, a dobou, během níž je kapitál získaný pro jejich krytí k dispozici, musí být shoda Zlaté pari pravidlo Základní pojetí tohoto pravidla požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt vlastním kapitálem v plné výši. 32

33 Kde se bere rozdíl mezi analyzovanými společnostmi, když do obou vstoupil zahraniční investor? Takové financování u Prazdroje neprobíhá! (Návaznost na další otázku) Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika Týká se pouze skladby kapitálu, a tak nemá žádný vztah k majetku, tedy k použití finančních prostředků. Vztah vlastního a cizího kapitálu by měl být jedna ku jedné Zlaté bilanční pravidlo financování Mezi dobou, během níž jsou vázány prostředky v majetku, tedy trváním jednotlivých požadavků na kapitál, a dobou, během níž je kapitál získaný pro jejich krytí k dispozici, musí být shoda Zlaté pari pravidlo Základní pojetí tohoto pravidla požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt vlastním kapitálem v plné výši. 33

34 Děkuji za případné ohlasy


Stáhnout ppt "Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika"

Podobné prezentace


Reklamy Google