Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaroslav Malsa 15.9.2014 Finanční analýza Plzeňský Prazdroj, a. s. Komplexní zhodnocení finančního zdraví a změn v efektivitě hospodaření společnosti v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaroslav Malsa 15.9.2014 Finanční analýza Plzeňský Prazdroj, a. s. Komplexní zhodnocení finančního zdraví a změn v efektivitě hospodaření společnosti v."— Transkript prezentace:

1 Jaroslav Malsa 15.9.2014 Finanční analýza Plzeňský Prazdroj, a. s. Komplexní zhodnocení finančního zdraví a změn v efektivitě hospodaření společnosti v důsledku provedené fúze a restrukturalizace

2 Finanční analýza 1 15.9.2014 Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika Pozice Plzeňského Prazdroje, a. s., na trhu - stručná charakteristika společnosti Výsledky finanční analýzy Odpovědi na otázky z posudků Případná diskuze

3 Finanční analýza 2 15.9.2014 Specifika odvětví pivovarnictví (OKEČ - 15.96) Poprivatizační nadšení – investice, rozšiřování kapacit Vysoká nasycenost domácího trhu Český paradox – vysoká poptávka + nízké marže Cenová válka, krachy pivovarů v 90. letech Nutná koncentrace a vstup zahraničních investorů, kapitálu Oligopolní struktura odvětví Nejvýznamnější pivovary ovládány nadnárodními holdingy Plzeňský Prazdroj, a. s. – South African Breweries (SABMiller) Pivovary Staropramen, a. s. – nizozemský Interbrew

4 Finanční analýza 3 15.9.2014 Rozdělení trhu

5 Finanční analýza 4 15.9.2014 Profil společnosti a základní fakta Cesta k dominanci Privatizace (hl. akcionáři: IPB + Harvardské investiční fondy) 1998: Vstup Nomury do IPB – Neoficiální jednání o převodu pivovarů již o dva roky dříve – Plzeňský Prazdroj + Pivovary Velké Popovice a Radegast – Úsilí o sdružení pivovarů – fúzi ÚOHS zamítá a následně v roce 1999 bez přezkumu povoluje (Vlna odporu drobných akcionářů) 1999, říjen: Nomura prodává spojené pivovary skupině SAB – Prodejní cena cca 22 mld. Kč – Odhadované náklady (vstup do IPB, nákupy podílů, …) 12 mld. – Odhadovaný zisk Nomury: 10 miliard korun SABMiller, plc. ovládá k 31.3.2004 prostřednictvím dceřiné spol. Pilsner Urquel Investments 96,9 % VK PP

6 Finanční analýza 5 15.9.2014 Profil společnosti a základní fakta Průběh fúze Zdlouhavý (žaloby drobných akcionářů): 1999 – 2002! Změna účetního období k 31.3. 2002 (sjednocení v rámci skupiny) Přechod majetku na Plzeňský Prazdroj, a. s.

7 Finanční analýza 6 15.9.2014 Důsledky pro finanční analýzu Abstrahujeme od hodnocení I.Q roku 2002 Nesrovnatelnost absolutních ukazatelů v čase Nárůst bilanční sumy mezi závěrkami k 31.12.2001 a 31.3.2003 – o 40 % Možnost zaměřit se na analýzu vývoje struktury majetku a kapitálu (Vertikální analýza výkazů) zhodnocení přínosu fúze a následné restrukturalizace a její vliv na optimalizaci majetkové a kapitálové struktury Srovnatelnost prostřednictvím poměrových ukazatelů a modelů z nich vycházejících (Bonitní m., Spider analýza)

8 Finanční analýza 7 15.9.2014 Výsledky finanční analýzy

9 Finanční analýza 8 15.9.2014 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Rozvaha Sloučené podniky měly obdobnou majetkovou i kap. strukturu Restrukturalizace a racionalizace výroby vedly k: – postupnému snižování podílu oběžných aktiv na celkovém majetku – zvláště pak poklesl podíl krátkodobého finančního majetku z cca 9 % před fúzí na pouhých 0,5 % v poslední účetní závěrce! -> agresivní řízení OA, respektive finančního majetku, -> důraz na podrobnou analýzu ČPK, vlivy na likviditu, rentabilitu Nárůst podílu vlastního kapitálu v důsledku vysokých zisků posledních účetních období. Recipročně s tím vytrvale klesá podíl všech složek cizích zdrojů na financování podniku. (Analýza ROE a finanční páky)

10 Finanční analýza 9 15.9.2014 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Výsledovka Prakticky všechny výnosové položky rostou rychlejším tempem než nákladové Růst hodnoty výkonů je skoro po celou sledovanou periodu výrazně vyšší než tempo růstu nákladů na ně vynaložených Stabilní růst poměru přidané hodnoty ku tržbám Růst provozního výsledku hospodaření S poklesem zadlužení a snížením položky nákladových úroků klesá ztráta z finanční oblasti Výsledek hospodaření za běžnou činnost i celkový výsledek hospodaření dynamicky roste

11 Finanční analýza 10 15.9.2014 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Výsledovka

12 Finanční analýza 11 15.9.2014 Poměrové ukazatele Ukazatele rentability daleko překonávají hodnoty dosahované konkurencí ukazatel rentability vlastního kapitálu více než čtyřnásobně převyšuje i ty nejlepší konkurenty, jak ukáže Spider analýza

13 Finanční analýza 12 15.9.2014 Poměrové ukazatele Ukazatele likvidity Odrážejí agresivní přístup k řízení krátkodobých aktiv Plzeňský Prazdroj nedosahuje, a to výrazně, dokonce ani hodnot běžné a peněžní likvidity, jež jsou považovány za minimální a dlouhodobě udržitelné, tedy 1 a 0,2. Souvislost s obratovým cyklem peněz a potřebou pracovního kapitálu, jak uvidíme dále

14 Finanční analýza 13 15.9.2014 Poměrové ukazatele Ukazatele aktivity racionalizace výrobního procesu, zrychlování výrobního cyklu, zlepšování vztahů s obchodními partnery a technologické změny, například i v platebním styku s tím vším klesá potřeba držet nadměrné objemy zásob nebo peněžních prostředků (vazba na předchozí snímek, obratový cyklus peněz, potřebu ČPK)

15 Finanční analýza 14 15.9.2014 Poměrové ukazatele Ukazatele zadluženosti Podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům se snižuje Stejně tak hodnota poměru cizího a vlastního kapitálu Důsledek postupného umořování dluhů již přijatých a eliminace nákladových úroků S tím roste ukazatel úrokového krytí Částečně je tím zvyšována stabilita financování podniku. Zajišťuje vyšší jistotu podnikání při agresivním řízení oběžných A.

16 Finanční analýza 15 15.9.2014 Poměrové ukazatele Ukazatele výrobně-provozní přidaná hodnota na jednu Korunu mezd činila více než sedm Korun – V Pivovarech Staropramen to bylo 2,71 Třikrát vyšší přidaná hodnota na pracovníka než ve Staropramenu Ale stabilní podíl spotřeby materiálu a energie na celkových výnosech (vlivy inflace, nízkých dosahovaných marží v odvětví) Vysoká efektivita výroby v důsledku přísné racionalizace a využití synergických efektů fúze a úspor z rozsahu výroby

17 Finanční analýza 16 15.9.2014 Poměrové ukazatele - shrnutí Rozbor vývoje poměrových ukazatelů v čase naznačuje výrazně pozitivní efekty fúze a restrukturalizace sloučených podniků na celkovou výkonnost subjektu Všechny skupiny ukazatelů se vyvíjejí vesměs pozitivním směrem, avšak s důrazem na ukazatele likvidity Byla odhalena potřeba podrobného rozboru řízení a financování oběžného majetku, respektive (čistého) pracovního kapitálu, jenž dosahuje záporných hodnot

18 Finanční analýza 17 15.9.2014 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Technicky vzato, Plzeňský Prazdroj, a. s., nedisponuje žádným čistým pracovním kapitálem. Financování části dlouhodobého majetku krátkodobým kapitálem Může se to zdát riskantní, ale závisí to na skutečné potřebě ČPK Krátkodobé závazky takřka dvojnásobně převýšily úhrn oběžných aktiv!

19 Finanční analýza 18 15.9.2014 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Hodnota ČPK se dostala do červených čísel již rok před uskutečněním fúze a od té doby stále klesá Většina oběžných aktiv je navíc tvořena málo likvidními zásobami a jejich podíl stále roste. nejmenší podíl na OA zaujímá krátkodobý finanční majetek Nepříjemná je i struktura krátkodobých závazků – velkou část z nich v posledním roce tvořily běžné bankovní úvěry (úroky!) Je taková situace udržitelná ? Proveďme si analýzu Obratového cyklu peněz (OCP)!

20 Finanční analýza 19 15.9.2014 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Obratový cyklus peněz a jeho vliv na potřebu fin. majetku Orientační propočet výše potřebného ČPK Potřeba ČPK = obratový cyklus peněz * denní provozní výdaje

21 Finanční analýza 20 15.9.2014 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) – shrnutí Z formálního hlediska nepříliš korektním, avšak didakticky přínosným způsobem jsme zdokumentovali vliv délky obratového cyklu peněz na potřebu ČPK Byla prokázána neexistence potřeby udržovat kladnou hodnotu ČPK Dlouhá doba odkladu plateb závazků spolu s krátkým výrobním cyklem, rychlým a pravidelným inkasem pohledávek (velký objem prodejů i tržeb) přivozuje situaci, kdy je potřeba fin. prostředků kryta přímo z tržeb a obratový cyklus peněz je tak „financován“ trpělivými dodavateli To přináší velkou úsporu díky nízké vázanosti majetku v OA

22 Finanční analýza 21 15.9.2014 Dodržování bilančních pravidel Z výše uvedeného je zřejmé, že ani jedno z bilančních pravidel není dodržováno Zlaté poměrové pravidlo nemohlo být ani vyhodnoceno – neznámá výše celkových investic v některých letech V praxi běžný jev, jejich dodržování je neudržitelné Zabraňuje využití finanční páky, zvyšuje náklady na kapitál… Oprávněnost požadavků bilančních pravidel je přinejmenším zpochybnitelná

23 Finanční analýza 22 15.9.2014 Aplikace bonitních a bankrotních modelů Opět rozporuplné výsledky Tyto modely nejsou schopny podchytit specifika financování analyzovaných pivovarů – distorze výsledné hodnoty Příklad za všechny – hodnocení Pivovarů Staropramen, a. s. (IN01) Viz vliv členu EBIT/NÚ při eliminaci využívání úročeného CK Přesto: Výsledné hodnoty pro Plzeňský Prazdroj, a. s., rostly z šedého průměru k „spíše lepším“ podnikům

24 Finanční analýza 23 15.9.2014 Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE)

25 Finanční analýza 24 15.9.2014 Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE)

26 Finanční analýza 25 15.9.2014 Du Pontova analýza změn rentability vlastního kapitálu (ROE) Závěry Zvyšovat rentabilitu tržeb – využití expanze na nenasycené trhy (například východní Evropa) Finanční páku lze posílit využitím CK pro investice do rozšiřování kapacit, které uspokojí poptávku těchto trhů – Není-li však možno investovat do projektu, tak aby investovaný kapitál měl vyšší výnosnost než i(1-t), pak raději volit cestu vyšší stability ROE není ROA – záleží, jaké cíle sledujeme

27 Finanční analýza 26 15.9.2014 Spider analýzy

28 Finanční analýza 27 15.9.2014 Spider analýzy Postupný a dynamický růst všech ukazatelů rentability Obratovost aktiv roste pomaleji. Nejvíce se zvýšil obrat pohledávek – zmiňovaný důvod pro snížení potřeby finančních prostředků, dovolující podniku pohybovat se na velmi nízké úrovni likvidity Tomu napomáhá i velice pomalý obrat závazků I tak se ale doba obratu závazků pomalu zkracuje, a bude tak nutné dávat si na úroveň likvidity pozor. Ta se totiž neustále snižuje, což by v budoucnu mohlo vést s růstem potřeby finančních prostředků až k platební neschopnosti

29 Finanční analýza 28 15.9.2014 Spider analýzy

30 Finanční analýza 29 15.9.2014 Spider analýzy

31 Finanční analýza 30 15.9.2014 Interpretace nízkých hodnot ČPK. Proč je nutno před jeho dalším snižováním varovat? Obratový cyklus peněz a jeho vliv na potřebu fin. majetku Orientační propočet výše potřebného ČPK Potřeba ČPK = obratový cyklus peněz * denní provozní výdaje

32 Finanční analýza 31 15.9.2014 Proč společnost snižuje podíl cizích zdrojů a snižuje tím účinek finanční páky? Otázkou je, jaký je vlastně současný primární cíl podniku. Je to skutečně maximalizace ROE? Může to být maximalizace zisku, případně ROA (zde FP nehraje takovou roli) Navíc snížením poměru CK/VK zvyšuji stabilitu podnikání, respektive snižuji finanční rizika (nutnost splácení úvěrů…) Vyšší rizikovost (s růstem CK/VK) by mohla znesnadnit agresivní řízení OA (spojené nádoby skrze finanční riziko) Vyšší podíl CK/VK -> vyšší ROE (ale ne vždy ROA) NAVÍC: Vysoké HV posl. let umožňují samofinancováním pokrýt zřejmě většinu investičních příležitostí (nasycený trh)

33 Finanční analýza 32 15.9.2014 Kde se bere rozdíl mezi analyzovanými společnostmi, když do obou vstoupil zahraniční investor? Jiné výchozí podmínky akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, Radegast i pivovary Velké Popovice dosahovaly již před sloučením kladných HV (synergie) Staropramen byl (skoro) vždy v červených číslech Esenciálně rozdílný přístup k restrukturalizaci Prazdroj: komplexní redesign procesů, struktury společnosti, sjednocení managementu, logistiky, … Staropramen: „pouze“ finanční restrukturalizace - spočívala ve snížení základního kapitálu a jeho následném navýšení prostřednictvím snížení nominální hodnoty akcií a následnou emisí nových, ve snaze snížit vnější dluhy a získat provozní kapitál. (záplatování záporné hodnoty vlastního kapitálu) Byly splaceny úvěry a eliminována položka nákladových úroků

34 Finanční analýza 33 15.9.2014 Kde se bere rozdíl mezi analyzovanými společnostmi, když do obou vstoupil zahraniční investor? Takové financování u Prazdroje neprobíhá! (Návaznost na další otázku)

35 Jaroslav Malsa 15.9.2014 Děkuji za případné ohlasy


Stáhnout ppt "Jaroslav Malsa 15.9.2014 Finanční analýza Plzeňský Prazdroj, a. s. Komplexní zhodnocení finančního zdraví a změn v efektivitě hospodaření společnosti v."

Podobné prezentace


Reklamy Google