Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.4.2015 Restrukturalizační návrh Pražské pivovary, a. s. k datu 31. 12. 1999 Komplexní zhodnocení efektivity hospodaření společnosti a nástin možností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.4.2015 Restrukturalizační návrh Pražské pivovary, a. s. k datu 31. 12. 1999 Komplexní zhodnocení efektivity hospodaření společnosti a nástin možností."— Transkript prezentace:

1 4.4.2015 Restrukturalizační návrh Pražské pivovary, a. s. k datu 31. 12. 1999 Komplexní zhodnocení efektivity hospodaření společnosti a nástin možností jejího zvýšení Jaroslav Malsa

2 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 1 4.4.2015 Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika Pozice Pražských pivovarů, a. s., na trhu - stručná charakteristika společnosti Výsledky finanční analýzy - situace k 31.12.1999, příčiny a projevy krize Návrh řešení situace Případná diskuze

3 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 2 4.4.2015 Specifika odvětví pivovarnictví (OKEČ - 15.96) Poprivatizační nadšení – investice, rozšiřování kapacit Vysoká nasycenost domácího trhu Český paradox – vysoká poptávka + nízké marže Cenová válka, krachy pivovarů v polovině 90. let Oligopolní struktura odvětví Do nejvýznamnějších pivovarů vstupují nadnárodní holdingy (potřeba kapitálu, koncentrace výroby) Pivovary Staropramen, a. s. – Bass Brewers Ltd. Plzeňský Prazdroj, a. s. – South African Breweries (SABMiller)

4 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 3 4.4.2015 Rozdělení trhu Zdroj: Zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu: Panoráma českého průmyslu. 1999 Dostupné na www.mpo.czwww.mpo.cz

5 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 4 4.4.2015 Profil společnosti a základní fakta Základní aspekty vývoje společnosti Leden 1997: sloučení společností Pražské pivovary, a. s., Pivovar Ostravar, a. s., a Pivovary Vratislavice nad Nisou, a. s. do jednoho právního subjektu Pražské pivovary, a. s. (Snaha zvýšit celkový obrat a zajistit vyšší stabilitu tržeb a podnikání) Vlastníci společnosti Holding Bass vlastní majoritní podíl akcií, avšak v rozhodování mu brání neustálé spory s menšími akcionáři a jejich žaloby Vlastníci / akcionáři ( k 31. 12. 1999 ) Podílnamajetku BASS International Holding Ltd. 80 % Fond národního majetku ČR 7,5 % Ostatní (drobní akcionáři) 12,5 %

6 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 5 4.4.2015 Profil společnosti a základní fakta Dlouhodobě napjaté vztahy s akcionáři Žaloba akcionářů pro porušení zákona, ke kterému mělo dojít v roce 1996 při navýšení základního jmění společností Bass, která měla mít povinnost navrhnout odkup ostatních, veřejně obch. akcií. V roce 1999 představenstvo nesplnilo povinnosti stanovené v § 193 (1) zákona č. 513/1991 Sb. ČR, Obchodní zákoník – Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat – Zatajování negativního trendu vývoje hospodaření společnosti…

7 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 6 4.4.2015 Profil společnosti a základní fakta Alarmující výsledky hospodaření v posledních třech letech Každoroční ztráta, výsledek hospodaření za účetní období roku 1998: -879,7 mil. Kč (při tržbách 2 266 mil.) => ROS = cca - 30 %! Záporná hodnota CF; za poslední tři roky: – 133,4 mil. Kč Záporná výše vlastního kapitálu, k 31. 12. 1999: - 305 mil. Kč – V důsledku kumulované neuhrazené ztráty minulých let Financování bankovními úvěry a výpomocemi – k 31. 12. 1999: 3,64 mld. Kč! => Zatížení nákladovými úroky!

8 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 7 4.4.2015 Důsledky pro finanční analýzu Respektujeme sektor působení subjektu – potravinářství (OKEČ 15.9) - a jeho specifika Nižší potřeba zásob materiálu (krátký business cycle) Menší podíl nedokončené výroby… Abstrahujeme od interpretace některých podílových ukazatelů Hlavně ukazatelů operujících s hodnotami EBIT, EBT, EAT Zaměříme se na analýzu vývoje struktury majetku a kapitálu (Vertikální analýza výkazů) Vývoj kapitálové struktury. Míra optimalizace majetkové struktury. Nesnadná srovnatelnost s konkurencí prostřednictvím poměrových ukazatelů a modelů z nich vycházejících např. Bonitní modely, Spider analýza

9 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 8 4.4.2015 Výsledky finanční analýzy

10 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 9 4.4.2015 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Rozvaha

11 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 10 4.4.2015 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Rozvaha Strana aktivní: – Relativně stabilní podíly jednotlivých složek aktiv – V posledním období nárůst položky nákladů příštích období.

12 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 11 4.4.2015 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Rozvaha Strana pasivní: – Prudký růst zadluženosti plynoucí rapidním snižováním podílu VK na P v důsledku kumulace neuhrazených ztrát – V roce 1999 podnik financován takřka pouze bankovními úvěry!

13 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 12 4.4.2015 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Výsledovka OK ! ! !!!

14 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 13 4.4.2015 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů Výsledovka Kolísavý podíl PH – Nestabilní efektivita výroby Vysoký podíl osobních nákladů na tržbách Nákladové úroky!

15 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 14 4.4.2015 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů

16 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 15 4.4.2015 Dopady na Cash Flow podniku CF, v porovnání s HV relativně příznivé, ALE…! Udržováno na úkor rostoucího zadlužení. Společnost se zatěžuje do příštích období! Nákladové úroky!

17 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 16 4.4.2015 Poměrové ukazatele Ukazatele rentability Vzhledem k zápornému VK a záporným HV nemá smysl interpretovat některé ukazatele (např. ROE) Ukazatele, které interpretovat lze, jsou hluboko pod výsledky dosahovanými konkurencí v odvětví.

18 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 17 4.4.2015 Poměrové ukazatele Ukazatele likvidity Odrážejí pokles likvidity v důsledku záporných HV – Kompenzováno přijímáním bank. Úvěrů a výpomocí Samy o sobě nezobrazují dostatečně důrazně naléhavost řešení finanční situace společnosti Souvislost s obratovým cyklem peněz a potřebou pracovního kapitálu, jak uvidíme dále

19 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 18 4.4.2015 Poměrové ukazatele Ukazatele aktivity Růst obratu aktiv – dílčí racionalizace výrobního procesu, zrychlování výrobního cyklu, zlepšování vztahů s obchodními partnery a technologické změny, například i v platebním styku s tím vším klesá potřeba držet nadměrné objemy zásob nebo peněžních prostředků (vazba na předchozí snímek, obratový cyklus peněz, potřebu ČPK)

20 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 19 4.4.2015 Poměrové ukazatele Ukazatele zadluženosti Podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům nebezpečně vzrostl Stejně tak hodnota poměru cizího a vlastního kapitálu Hospodářské výsledky jsou záporné – nelze z nich ani splácet úroky, natož umořovat dluhy Na to poukazuje ukazatel úrokového krytí Veškeré ukazatele zadluženosti jsou alarmující a standardně financovaný podnik bez podpory zahr. investora by to zahubilo.

21 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 20 4.4.2015 Poměrové ukazatele Ukazatele výrobně-provozní Produktivita mezd pomalu roste s tím, jak dochází k propouštění pracovníků – Ani zdaleka se však hodnoty nepřibližují výsledkům Plzeňského Prazdroje, a. s., kde jsou v průměru dvojnásobné. Třikrát nižší přidaná hodnota na pracovníka než v Prazdroji Pozitivním aspektem je pokles materiálové náročnosti výnosů – Svědčí o racionalizaci výrobního procesu a jeho vyšší ekonomičnosti

22 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 21 4.4.2015 Poměrové ukazatele - shrnutí Rozbor vývoje poměrových ukazatelů v čase naznačuje výrazně negativní efekty rostoucího zadlužení subjektu na jeho celkovou výkonnost. Nejzřetelnějším problémem je právě zadlužení a zátěž úrokových plateb z něho plynoucí. Z hlediska provozně-technického zaznamenán mírně pozitivní trend. Byla odhalena potřeba podrobného rozboru řízení a financování oběžného majetku, respektive (čistého) pracovního kapitálu, jenž dosahuje záporných hodnot

23 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 22 4.4.2015 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Technicky vzato, Pražské Pivovary, a. s., nedisponovaly ve sledované periodě žádným čistým pracovním kapitálem. Financování části dlouhodobého majetku krátkodobým kapitálem Může se to zdát riskantní, ale závisí to na skutečné potřebě ČPK Krátkodobé závazky pětinásobně převýšily úhrn oběžných aktiv!

24 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 23 4.4.2015 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Hodnota ČPK je od počátku v červených číslech a neustále klesá. Většina oběžných aktiv je navíc tvořena málo likvidními zásobami. nejmenší podíl na OA zaujímá krátkodobý finanční majetek Nepříjemná je i struktura krátkodobých závazků – skoro 94 % z nich v posledním roce tvořily běžné bankovní úvěry (úroky!) Je taková situace udržitelná ? Proveďme si analýzu Obratového cyklu peněz (OCP)!

25 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 24 4.4.2015 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Obratový cyklus peněz a jeho vliv na potřebu fin. majetku Orientační propočet výše potřebného ČPK Potřeba ČPK = obratový cyklus peněz * denní provozní výdaje

26 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 25 4.4.2015 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) – shrnutí Z formálního hlediska nepříliš korektním, avšak didakticky přínosným způsobem jsme zdokumentovali vliv délky obratového cyklu peněz na potřebu ČPK Byla prokázána neexistence potřeby udržovat kladnou hodnotu ČPK Dlouhá doba odkladu plateb závazků, krátký výrobní cyklus, rychlé a pravidelné inkaso pohledávek přivozuje situaci, kdy je část potřeby fin. prostředků kryta přímo z tržeb a obratový cyklus peněz je tak „financován“ trpělivými dodavateli To přináší úsporu díky nízké vázanosti majetku v OA I tak je ale záporná výše ČPK hluboko pod úrovní potřebného pracovního kapitálu pro zajištění plynulé výroby!

27 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 26 4.4.2015 Shrnutí příčin krizové situace Společnost je nepochybně v silné krizi likvidity Financuje svoji činnost skoro výhradně bankovními úvěry To implikuje zátěž nákladových úroků, které přivádějí společnost do spirály likvidní krize Zanedbaná inovace produktu – v letech 1996 až 1999 nepřišla společnost s žádným novým výrobkem; spoléhala se na růst exportu po vstupu nadnárodního holdingu Bass. Ten se však nedostavil. Důsledek neprozíravého opominutí strategického marketingového řízení, absence stanovení dlouhodobých cílů Nasycenost českého trhu přináší nízké marže Rigidní struktura managementu brání procesnímu řízení

28 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 27 4.4.2015 Restrukturalizační návrh

29 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 28 4.4.2015 Hlavní body – co je nutné udělat Nutnost snížení zátěže nákladových úroků Reorganizace zaměstnanců i managementu Zeštíhlení a zpružnění struktury řízení Snížit mzdové náklady – důsledná reorganizace, zmrazení prémií, klouzavé pracovní doby, apod. Udržet alespoň mírný růst efektivity výroby Provozní HV snižují i vysoké odpisy DHM (druhotný problém) Nepostihují CF, ale jsou značně vyšší než je v odvětví běžné Zajistit růst prodejů a tržeb Marketingová podpora, podpora v expanzi na zahr. trhy spol. BASS

30 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 29 4.4.2015 Hlavní body – konkretizace řešení Přímému kapitálovému vstupu společnosti BASS (dalšímu navýšení ZK) brání drobní akcionáři Nehodlají akceptovat snížení jejich podílu ve vlastnictví spol. Nutno hledat jiné cesty Dohoda o bezúročném úvěru od mateřské společnosti BASS Drobní akcionáři se brání – řešení? Aneb jak je obejít: – Prodej a zpětný pronájem dlouhodobých aktiv nebo materiálu spol. BASS při zachování kontinuity výroby. Prodejem nejméně utilizovaných částí DHM získáme finanční prostředky a snížíme položku odpisů. Získanými prostředky umořit co nejvíce bankovních úvěrů, které zatěžují společnost vícenáklady v podobě úroků.

31 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 30 4.4.2015 Hlavní body – konkretizace řešení Rychlý prodej části pohledávek faktoring krátkodobých a forfaiting dlouhodobých pohledávek Dohoda s mateřskou firmou BASS o odkupu a dlouhodobému výhodnému pronájmu Pivovarů Ostravar, a.s., a Pivovary Vratislavice nad Nisou, a.s. Nebo částí DHM Roli hraje zájem spol. BASS na udržení výroby v ČR. Předběžný prodej materiálu společnosti BASS s okamžitou splatností a jeho ponechání ve výrobě Alternativně dohoda s minoritními akcionáři o možnosti odkupu jejich akciového podílu společností BASS, které by pak již nic nebránilo do společnosti významně kapitálově vstoupit. Dlouhodobější řešení

32 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 31 4.4.2015 Hlavní body – konkretizace řešení Výchozí stav K 31. 12. 1999 A 3 889Celkem 794Oběžná aktiva 2 748Dlouhod. majetek 3 889 4060CK -305VK 347Přech. A P

33 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 32 4.4.2015 Hlavní body – konkretizace řešení Odkup části DHM Mateřskou spol. BASS Odkup materiálu s ponecháním ve výrobě Mateřskou spol. BASS Prodej části pohledávek Uhrazení části dluhů A 2 330Celkem Cca 500Oběžná aktiva cca1 500Dlouhod. majetek 2 330 Cca 2635CK -305VK Cca 330Přech. A P

34 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 33 4.4.2015 Hlavní body – konkretizace řešení Poskytnutí bezúročné půjčky Mateřskou spol. BASS Uhrazení další části dluhů (změna jejich struktury a splatnosti) Jednání s minoritními akcionáři o možnosti kapitálového vstupu BASS – jinak konkurz A 2 330Celkem cca1 500Dlouhod. majetek 2 330 Cca 2635 (změna struktury) CK -305VK Cca 330Přech. A P Cca 500Oběžná aktiva

35 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 34 4.4.2015 Hlavní body – konkretizace řešení Kapitálový vstup spol. BASS Odkup akcií Nová emise A 2 330Celkem cca1 500Dlouhod. majetek 2 330 1600CK 730VK Cca 330Přech. A P Cca 500Oběžná aktiva

36 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 35 4.4.2015 Hlavní body – konkretizace řešení Po překonání krize likvidity zahájit silnou marketingovou podporu prodeje, expanze na ové trhy… Pozvolný růst HV a VK Předpokládaná doba turnaroundu – 3 roky A 2 330Celkem Cca 500Oběžná aktiva cca1 500Dlouhod. majetek 2 330 1600CK 730VK Cca 330Přech. A P

37 Pražské pivovary, a. s. Restrukturalizační návrh 36 4.4.2015 Zdroje informací Výroční zprávy společnosti Účetní závěrky za roky 1996 – 2003 MarketLine Pro, Albertina Zápisy z valných hromad uskutečněných v letech 1997 – 2000 MarketLine Pro www.pivovary-staropramen.cz Zaměstnanci (bývalí i současní) Ředitelka návštěvnického centra - Marie Plachá Bývalý finanční kontrolor – Petr Seidl (2000 – 2002) Člen dozorčí rady (od 5.1999 do 6.2002) Ing. Adriana Vršková nar.: 6.5.1971 ČR

38 4.4.2015 Děkuji za Vaši Pozornost Pěkný zbytek dne! Jaroslav Malsa


Stáhnout ppt "4.4.2015 Restrukturalizační návrh Pražské pivovary, a. s. k datu 31. 12. 1999 Komplexní zhodnocení efektivity hospodaření společnosti a nástin možností."

Podobné prezentace


Reklamy Google