Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika"— Transkript prezentace:

0 Restrukturalizační návrh Pražské pivovary, a. s. k datu 31. 12
Restrukturalizační návrh Pražské pivovary, a. s. k datu Komplexní zhodnocení efektivity hospodaření společnosti a nástin možností jejího zvýšení Jaroslav Malsa

1 Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika
Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika Pozice Pražských pivovarů, a. s., na trhu - stručná charakteristika společnosti Výsledky finanční analýzy - situace k , příčiny a projevy krize Návrh řešení situace Případná diskuze 1

2 Specifika odvětví pivovarnictví (OKEČ - 15.96)
Specifika odvětví pivovarnictví (OKEČ ) Poprivatizační nadšení – investice, rozšiřování kapacit Vysoká nasycenost domácího trhu Český paradox – vysoká poptávka + nízké marže Cenová válka, krachy pivovarů v polovině 90. let Oligopolní struktura odvětví Do nejvýznamnějších pivovarů vstupují nadnárodní holdingy (potřeba kapitálu, koncentrace výroby) Pivovary Staropramen, a. s. – Bass Brewers Ltd. Plzeňský Prazdroj, a. s. – South African Breweries (SABMiller) Pivovary Staropramen, a. s. – Bass Brewers Ltd. Nyní InBev (nizozemský InterBrew) 2

3 Rozdělení trhu Zdroj: Zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu: Panoráma českého průmyslu Dostupné na 3

4 Profil společnosti a základní fakta
Profil společnosti a základní fakta Základní aspekty vývoje společnosti Leden 1997: sloučení společností Pražské pivovary, a. s., Pivovar Ostravar, a. s., a Pivovary Vratislavice nad Nisou, a. s. do jednoho právního subjektu Pražské pivovary, a. s. (Snaha zvýšit celkový obrat a zajistit vyšší stabilitu tržeb a podnikání) Vlastníci společnosti Holding Bass vlastní majoritní podíl akcií, avšak v rozhodování mu brání neustálé spory s menšími akcionáři a jejich žaloby Vlastníci / akcionáři  ( k 31. ) Podíl na majetku BASS International Holding Ltd. 80 % Fond národního majetku  ČR 7, 5 Ostatní (drobní akcionáři) 12,5 4

5 Profil společnosti a základní fakta
Profil společnosti a základní fakta Dlouhodobě napjaté vztahy s akcionáři Žaloba akcionářů pro porušení zákona, ke kterému mělo dojít v roce 1996 při navýšení základního jmění společností Bass, která měla mít povinnost navrhnout odkup ostatních, veřejně obch. akcií. V roce 1999 představenstvo nesplnilo povinnosti stanovené v § 193 (1) zákona č. 513/1991 Sb. ČR, Obchodní zákoník Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat Zatajování negativního trendu vývoje hospodaření společnosti… Představenstvo § 193 (1) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. 5

6 Profil společnosti a základní fakta
Profil společnosti a základní fakta Alarmující výsledky hospodaření v posledních třech letech Každoroční ztráta, výsledek hospodaření za účetní období roku 1998: -879,7 mil. Kč (při tržbách mil.) => ROS = cca - 30 %! Záporná hodnota CF; za poslední tři roky: – 133,4 mil. Kč Záporná výše vlastního kapitálu, k : mil. Kč V důsledku kumulované neuhrazené ztráty minulých let Financování bankovními úvěry a výpomocemi k : 3,64 mld. Kč! => Zatížení nákladovými úroky! Představenstvo § 193 (1) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. 6

7 Důsledky pro finanční analýzu
Důsledky pro finanční analýzu Respektujeme sektor působení subjektu – potravinářství (OKEČ 15.9) - a jeho specifika Nižší potřeba zásob materiálu (krátký business cycle) Menší podíl nedokončené výroby… Abstrahujeme od interpretace některých podílových ukazatelů Hlavně ukazatelů operujících s hodnotami EBIT, EBT, EAT Zaměříme se na analýzu vývoje struktury majetku a kapitálu (Vertikální analýza výkazů) Vývoj kapitálové struktury. Míra optimalizace majetkové struktury. Nesnadná srovnatelnost s konkurencí prostřednictvím poměrových ukazatelů a modelů z nich vycházejících např. Bonitní modely, Spider analýza 7

8 Výsledky finanční analýzy
Výsledky finanční analýzy 8

9 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Rozvaha 9

10 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Rozvaha Strana aktivní: Relativně stabilní podíly jednotlivých složek aktiv V posledním období nárůst položky nákladů příštích období. 10

11 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Rozvaha Strana pasivní: Prudký růst zadluženosti plynoucí rapidním snižováním podílu VK na P v důsledku kumulace neuhrazených ztrát V roce 1999 podnik financován takřka pouze bankovními úvěry! 11

12 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Výsledovka OK ! ! !!! !!! !!! 12

13 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Výsledovka Kolísavý podíl PH Nestabilní efektivita výroby Vysoký podíl osobních nákladů na tržbách Nákladové úroky! 13

14 Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů
Strukturní (a trendová) analýza účetních výkazů 14

15 Dopady na Cash Flow podniku
CF, v porovnání s HV relativně příznivé, ALE…! Udržováno na úkor rostoucího zadlužení. Společnost se zatěžuje do příštích období! Nákladové úroky! 15

16 Poměrové ukazatele Ukazatele rentability
Poměrové ukazatele Ukazatele rentability Vzhledem k zápornému VK a záporným HV nemá smysl interpretovat některé ukazatele (např. ROE) Ukazatele, které interpretovat lze, jsou hluboko pod výsledky dosahovanými konkurencí v odvětví. 16

17 Poměrové ukazatele Ukazatele likvidity
Poměrové ukazatele Ukazatele likvidity Odrážejí pokles likvidity v důsledku záporných HV Kompenzováno přijímáním bank. Úvěrů a výpomocí Samy o sobě nezobrazují dostatečně důrazně naléhavost řešení finanční situace společnosti Souvislost s obratovým cyklem peněz a potřebou pracovního kapitálu, jak uvidíme dále 17

18 Poměrové ukazatele Ukazatele aktivity
Poměrové ukazatele Ukazatele aktivity Růst obratu aktiv – dílčí racionalizace výrobního procesu, zrychlování výrobního cyklu, zlepšování vztahů s obchodními partnery a technologické změny, například i v platebním styku s tím vším klesá potřeba držet nadměrné objemy zásob nebo peněžních prostředků (vazba na předchozí snímek, obratový cyklus peněz, potřebu ČPK) 18

19 Poměrové ukazatele Ukazatele zadluženosti
Poměrové ukazatele Ukazatele zadluženosti Podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům nebezpečně vzrostl Stejně tak hodnota poměru cizího a vlastního kapitálu Hospodářské výsledky jsou záporné nelze z nich ani splácet úroky, natož umořovat dluhy Na to poukazuje ukazatel úrokového krytí Veškeré ukazatele zadluženosti jsou alarmující a standardně financovaný podnik bez podpory zahr. investora by to zahubilo. 19

20 Poměrové ukazatele Ukazatele výrobně-provozní
Poměrové ukazatele Ukazatele výrobně-provozní Produktivita mezd pomalu roste s tím, jak dochází k propouštění pracovníků Ani zdaleka se však hodnoty nepřibližují výsledkům Plzeňského Prazdroje, a. s., kde jsou v průměru dvojnásobné. Třikrát nižší přidaná hodnota na pracovníka než v Prazdroji Pozitivním aspektem je pokles materiálové náročnosti výnosů Svědčí o racionalizaci výrobního procesu a jeho vyšší ekonomičnosti 20

21 Poměrové ukazatele - shrnutí
Poměrové ukazatele - shrnutí Rozbor vývoje poměrových ukazatelů v čase naznačuje výrazně negativní efekty rostoucího zadlužení subjektu na jeho celkovou výkonnost. Nejzřetelnějším problémem je právě zadlužení a zátěž úrokových plateb z něho plynoucí. Z hlediska provozně-technického zaznamenán mírně pozitivní trend. Byla odhalena potřeba podrobného rozboru řízení a financování oběžného majetku, respektive (čistého) pracovního kapitálu, jenž dosahuje záporných hodnot 21

22 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK)
Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Technicky vzato, Pražské Pivovary, a. s., nedisponovaly ve sledované periodě žádným čistým pracovním kapitálem. Financování části dlouhodobého majetku krátkodobým kapitálem Může se to zdát riskantní, ale závisí to na skutečné potřebě ČPK Krátkodobé závazky pětinásobně převýšily úhrn oběžných aktiv! 22

23 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK)
Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Hodnota ČPK je od počátku v červených číslech a neustále klesá. Většina oběžných aktiv je navíc tvořena málo likvidními zásobami. nejmenší podíl na OA zaujímá krátkodobý finanční majetek Nepříjemná je i struktura krátkodobých závazků – skoro 94 % z nich v posledním roce tvořily běžné bankovní úvěry (úroky!) Je taková situace udržitelná ? Proveďme si analýzu Obratového cyklu peněz (OCP)! 23

24 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK)
Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) Obratový cyklus peněz a jeho vliv na potřebu fin. majetku Orientační propočet výše potřebného ČPK Potřeba ČPK = obratový cyklus peněz * denní provozní výdaje denní provozní výdaje = (náklady na prodané zboží + výkonová spotřeba + osobní náklady + daně a poplatky + ostatní provozní náklady)/360 24

25 Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) – shrnutí
Rozbor čistého pracovního kapitálu (ČPK) – shrnutí Z formálního hlediska nepříliš korektním, avšak didakticky přínosným způsobem jsme zdokumentovali vliv délky obratového cyklu peněz na potřebu ČPK Byla prokázána neexistence potřeby udržovat kladnou hodnotu ČPK Dlouhá doba odkladu plateb závazků, krátký výrobní cyklus, rychlé a pravidelné inkaso pohledávek přivozuje situaci, kdy je část potřeby fin. prostředků kryta přímo z tržeb a obratový cyklus peněz je tak „financován“ trpělivými dodavateli To přináší úsporu díky nízké vázanosti majetku v OA I tak je ale záporná výše ČPK hluboko pod úrovní potřebného pracovního kapitálu pro zajištění plynulé výroby! 25

26 Shrnutí příčin krizové situace
Shrnutí příčin krizové situace Společnost je nepochybně v silné krizi likvidity Financuje svoji činnost skoro výhradně bankovními úvěry To implikuje zátěž nákladových úroků, které přivádějí společnost do spirály likvidní krize Zanedbaná inovace produktu – v letech 1996 až 1999 nepřišla společnost s žádným novým výrobkem; spoléhala se na růst exportu po vstupu nadnárodního holdingu Bass. Ten se však nedostavil. Důsledek neprozíravého opominutí strategického marketingového řízení, absence stanovení dlouhodobých cílů Nasycenost českého trhu přináší nízké marže Rigidní struktura managementu brání procesnímu řízení 26

27 Restrukturalizační návrh
Restrukturalizační návrh 27

28 Hlavní body – co je nutné udělat
Hlavní body – co je nutné udělat Nutnost snížení zátěže nákladových úroků Reorganizace zaměstnanců i managementu Zeštíhlení a zpružnění struktury řízení Snížit mzdové náklady – důsledná reorganizace, zmrazení prémií, klouzavé pracovní doby, apod. Udržet alespoň mírný růst efektivity výroby Provozní HV snižují i vysoké odpisy DHM (druhotný problém) Nepostihují CF, ale jsou značně vyšší než je v odvětví běžné Zajistit růst prodejů a tržeb Marketingová podpora, podpora v expanzi na zahr. trhy spol. BASS 28

29 Hlavní body – konkretizace řešení
Hlavní body – konkretizace řešení Přímému kapitálovému vstupu společnosti BASS (dalšímu navýšení ZK) brání drobní akcionáři Nehodlají akceptovat snížení jejich podílu ve vlastnictví spol. Nutno hledat jiné cesty Dohoda o bezúročném úvěru od mateřské společnosti BASS Drobní akcionáři se brání – řešení? Aneb jak je obejít: Prodej a zpětný pronájem dlouhodobých aktiv nebo materiálu spol. BASS při zachování kontinuity výroby. Prodejem nejméně utilizovaných částí DHM získáme finanční prostředky a snížíme položku odpisů. Získanými prostředky umořit co nejvíce bankovních úvěrů, které zatěžují společnost vícenáklady v podobě úroků. Vleklý soudní spor se společností Prague Securities a dalšími minoritními akcionáři brání pivovarnické skupině Bass, aby kapitálově podpořila firmu Pražské pivovary. Ta se přitom potýká se splátkami vykokých bankových úroků. Člen dozorčí rady Pavel Ferkl na mimořádné valné hromadě uvedl, že žaloba znemožňuje v současné době restrukturalizaci základního jmění Pražských pivovarů. Představenstvo společnosti proto ve spolupráci s majoritním akcionářem - britským podnikem Bass - zkoumá alternativní způsoby, jak snížit zadluženost, která firmu zatěžuje. Skupina akcionářů během valné hromady vznesla protest proti způsobu odpovědí členů představenstva na jejich dotazy. Protest obsahoval snížnosti na minimální připravenost jednotlivých členů představenstva. Pražské pivovary vykázaly v roce 1999 ztrátu ve výši 370 miliónů korun. V roce 2000 hodlá společnost investovat především do dalaí modernizace výroby, zabepečení majetku a chce dosáhnout bodu zvratu v oblasti provozního hospodářského výsledku. Provozní ztráta v roce 1999 činila 18,6 miliónů korun. 29

30 Hlavní body – konkretizace řešení
Hlavní body – konkretizace řešení Rychlý prodej části pohledávek faktoring krátkodobých a forfaiting dlouhodobých pohledávek Dohoda s mateřskou firmou BASS o odkupu a dlouhodobému výhodnému pronájmu Pivovarů Ostravar, a.s., a Pivovary Vratislavice nad Nisou, a.s. Nebo částí DHM Roli hraje zájem spol. BASS na udržení výroby v ČR. Předběžný prodej materiálu společnosti BASS s okamžitou splatností a jeho ponechání ve výrobě Alternativně dohoda s minoritními akcionáři o možnosti odkupu jejich akciového podílu společností BASS, které by pak již nic nebránilo do společnosti významně kapitálově vstoupit. Dlouhodobější řešení Vleklý soudní spor se společností Prague Securities a dalšími minoritními akcionáři brání pivovarnické skupině Bass, aby kapitálově podpořila firmu Pražské pivovary. Ta se přitom potýká se splátkami vykokých bankových úroků. Člen dozorčí rady Pavel Ferkl na mimořádné valné hromadě uvedl, že žaloba znemožňuje v současné době restrukturalizaci základního jmění Pražských pivovarů. Představenstvo společnosti proto ve spolupráci s majoritním akcionářem - britským podnikem Bass - zkoumá alternativní způsoby, jak snížit zadluženost, která firmu zatěžuje. Skupina akcionářů během valné hromady vznesla protest proti způsobu odpovědí členů představenstva na jejich dotazy. Protest obsahoval snížnosti na minimální připravenost jednotlivých členů představenstva. Pražské pivovary vykázaly v roce 1999 ztrátu ve výši 370 miliónů korun. V roce 2000 hodlá společnost investovat především do dalaí modernizace výroby, zabepečení majetku a chce dosáhnout bodu zvratu v oblasti provozního hospodářského výsledku. Provozní ztráta v roce 1999 činila 18,6 miliónů korun. 30

31 Hlavní body – konkretizace řešení
Hlavní body – konkretizace řešení A P -305 VK 4060 CK Výchozí stav K 2 748 Dlouhod. majetek Vleklý soudní spor se společností Prague Securities a dalšími minoritními akcionáři brání pivovarnické skupině Bass, aby kapitálově podpořila firmu Pražské pivovary. Ta se přitom potýká se splátkami vykokých bankových úroků. Člen dozorčí rady Pavel Ferkl na mimořádné valné hromadě uvedl, že žaloba znemožňuje v současné době restrukturalizaci základního jmění Pražských pivovarů. Představenstvo společnosti proto ve spolupráci s majoritním akcionářem - britským podnikem Bass - zkoumá alternativní způsoby, jak snížit zadluženost, která firmu zatěžuje. Skupina akcionářů během valné hromady vznesla protest proti způsobu odpovědí členů představenstva na jejich dotazy. Protest obsahoval snížnosti na minimální připravenost jednotlivých členů představenstva. Pražské pivovary vykázaly v roce 1999 ztrátu ve výši 370 miliónů korun. V roce 2000 hodlá společnost investovat především do dalaí modernizace výroby, zabepečení majetku a chce dosáhnout bodu zvratu v oblasti provozního hospodářského výsledku. Provozní ztráta v roce 1999 činila 18,6 miliónů korun. 794 Oběžná aktiva Celkem 3 889 3 889 347 Přech. A 31

32 Hlavní body – konkretizace řešení
Hlavní body – konkretizace řešení A P -305 VK Cca 2635 CK Odkup části DHM Mateřskou spol. BASS Odkup materiálu s ponecháním ve výrobě Prodej části pohledávek Uhrazení části dluhů cca1 500 Dlouhod. majetek Cca 500 Oběžná aktiva Cca 330 Přech. A Vleklý soudní spor se společností Prague Securities a dalšími minoritními akcionáři brání pivovarnické skupině Bass, aby kapitálově podpořila firmu Pražské pivovary. Ta se přitom potýká se splátkami vykokých bankových úroků. Člen dozorčí rady Pavel Ferkl na mimořádné valné hromadě uvedl, že žaloba znemožňuje v současné době restrukturalizaci základního jmění Pražských pivovarů. Představenstvo společnosti proto ve spolupráci s majoritním akcionářem - britským podnikem Bass - zkoumá alternativní způsoby, jak snížit zadluženost, která firmu zatěžuje. Skupina akcionářů během valné hromady vznesla protest proti způsobu odpovědí členů představenstva na jejich dotazy. Protest obsahoval snížnosti na minimální připravenost jednotlivých členů představenstva. Pražské pivovary vykázaly v roce 1999 ztrátu ve výši 370 miliónů korun. V roce 2000 hodlá společnost investovat především do dalaí modernizace výroby, zabepečení majetku a chce dosáhnout bodu zvratu v oblasti provozního hospodářského výsledku. Provozní ztráta v roce 1999 činila 18,6 miliónů korun. Celkem 2 330 2 330 32

33 Hlavní body – konkretizace řešení
Hlavní body – konkretizace řešení A P -305 VK Cca 2635 (změna struktury) CK Poskytnutí bezúročné půjčky Mateřskou spol. BASS Uhrazení další části dluhů (změna jejich struktury a splatnosti) Jednání s minoritními akcionáři o možnosti kapitálového vstupu BASS – jinak konkurz cca1 500 Dlouhod. majetek Cca 500 Oběžná aktiva Cca 330 Přech. A Vleklý soudní spor se společností Prague Securities a dalšími minoritními akcionáři brání pivovarnické skupině Bass, aby kapitálově podpořila firmu Pražské pivovary. Ta se přitom potýká se splátkami vykokých bankových úroků. Člen dozorčí rady Pavel Ferkl na mimořádné valné hromadě uvedl, že žaloba znemožňuje v současné době restrukturalizaci základního jmění Pražských pivovarů. Představenstvo společnosti proto ve spolupráci s majoritním akcionářem - britským podnikem Bass - zkoumá alternativní způsoby, jak snížit zadluženost, která firmu zatěžuje. Skupina akcionářů během valné hromady vznesla protest proti způsobu odpovědí členů představenstva na jejich dotazy. Protest obsahoval snížnosti na minimální připravenost jednotlivých členů představenstva. Pražské pivovary vykázaly v roce 1999 ztrátu ve výši 370 miliónů korun. V roce 2000 hodlá společnost investovat především do dalaí modernizace výroby, zabepečení majetku a chce dosáhnout bodu zvratu v oblasti provozního hospodářského výsledku. Provozní ztráta v roce 1999 činila 18,6 miliónů korun. Celkem 2 330 2 330 33

34 Hlavní body – konkretizace řešení
Hlavní body – konkretizace řešení A P Kapitálový vstup spol. BASS Odkup akcií Nová emise cca1 500 Dlouhod. majetek 730 VK 1600 CK Cca 500 Oběžná aktiva Cca 330 Přech. A Vleklý soudní spor se společností Prague Securities a dalšími minoritními akcionáři brání pivovarnické skupině Bass, aby kapitálově podpořila firmu Pražské pivovary. Ta se přitom potýká se splátkami vykokých bankových úroků. Člen dozorčí rady Pavel Ferkl na mimořádné valné hromadě uvedl, že žaloba znemožňuje v současné době restrukturalizaci základního jmění Pražských pivovarů. Představenstvo společnosti proto ve spolupráci s majoritním akcionářem - britským podnikem Bass - zkoumá alternativní způsoby, jak snížit zadluženost, která firmu zatěžuje. Skupina akcionářů během valné hromady vznesla protest proti způsobu odpovědí členů představenstva na jejich dotazy. Protest obsahoval snížnosti na minimální připravenost jednotlivých členů představenstva. Pražské pivovary vykázaly v roce 1999 ztrátu ve výši 370 miliónů korun. V roce 2000 hodlá společnost investovat především do dalaí modernizace výroby, zabepečení majetku a chce dosáhnout bodu zvratu v oblasti provozního hospodářského výsledku. Provozní ztráta v roce 1999 činila 18,6 miliónů korun. Celkem 2 330 2 330 34

35 Hlavní body – konkretizace řešení
Hlavní body – konkretizace řešení A P Po překonání krize likvidity zahájit silnou marketingovou podporu prodeje, expanze na ové trhy… Pozvolný růst HV a VK Předpokládaná doba turnaroundu – 3 roky cca1 500 Dlouhod. majetek 730 VK 1600 CK Cca 500 Oběžná aktiva Cca 330 Přech. A Vleklý soudní spor se společností Prague Securities a dalšími minoritními akcionáři brání pivovarnické skupině Bass, aby kapitálově podpořila firmu Pražské pivovary. Ta se přitom potýká se splátkami vykokých bankových úroků. Člen dozorčí rady Pavel Ferkl na mimořádné valné hromadě uvedl, že žaloba znemožňuje v současné době restrukturalizaci základního jmění Pražských pivovarů. Představenstvo společnosti proto ve spolupráci s majoritním akcionářem - britským podnikem Bass - zkoumá alternativní způsoby, jak snížit zadluženost, která firmu zatěžuje. Skupina akcionářů během valné hromady vznesla protest proti způsobu odpovědí členů představenstva na jejich dotazy. Protest obsahoval snížnosti na minimální připravenost jednotlivých členů představenstva. Pražské pivovary vykázaly v roce 1999 ztrátu ve výši 370 miliónů korun. V roce 2000 hodlá společnost investovat především do dalaí modernizace výroby, zabepečení majetku a chce dosáhnout bodu zvratu v oblasti provozního hospodářského výsledku. Provozní ztráta v roce 1999 činila 18,6 miliónů korun. Celkem 2 330 2 330 35

36 Zdroje informací Výroční zprávy společnosti
Zdroje informací Výroční zprávy společnosti Účetní závěrky za roky 1996 – 2003 MarketLine Pro, Albertina Zápisy z valných hromad uskutečněných v letech 1997 – 2000 MarketLine Pro Zaměstnanci (bývalí i současní) Ředitelka návštěvnického centra - Marie Plachá Bývalý finanční kontrolor – Petr Seidl (2000 – 2002) Člen dozorčí rady (od do ) Ing. Adriana Vršková nar.: ČR Zlaté pravidlo vyrovnávání rizika Týká se pouze skladby kapitálu, a tak nemá žádný vztah k majetku, tedy k použití finančních prostředků. Vztah vlastního a cizího kapitálu by měl být jedna ku jedné Zlaté bilanční pravidlo financování Mezi dobou, během níž jsou vázány prostředky v majetku, tedy trváním jednotlivých požadavků na kapitál, a dobou, během níž je kapitál získaný pro jejich krytí k dispozici, musí být shoda Zlaté pari pravidlo Základní pojetí tohoto pravidla požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt vlastním kapitálem v plné výši. 36

37 Děkuji za Vaši Pozornost Pěkný zbytek dne!
Jaroslav Malsa


Stáhnout ppt "Struktura prezentace Odvětví pivovarnictví a jeho specifika"

Podobné prezentace


Reklamy Google