Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby knihoven ve světle novely autorského zákona Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby knihoven ve světle novely autorského zákona Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Služby knihoven ve světle novely autorského zákona Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR

2 AZ a knihovnyListopad 20062 1.Novela autorského zákona (AZ), číslo 216/2006 Sb. 2.Zpřístupňování 3.Kopírování 4.Služby pro osoby se zdravotním postižením 5.Odměny za půjčování a kopie 6.Jiná užití 7.Sankce za porušení AZ

3 AZ a knihovnyListopad 20063 Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb.  příprava více než rok, přijetí se zpožděním  bývala by žádoucí větší a průběžná účast knihovnické obce  účinnost od 22. 5. 2006  vyhlášení úplného znění AZ po novele – č. 398/2006 Sb.

4 AZ a knihovnyListopad 20064 Novelizovaný AZ 2006 – dostupnost textu Sbírka zákonů : Česká republika, částka 126/2006 (10. 8. 2006) http://www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb126-06.pdf http://knihovnam.nkp.cz/docs/autZak/Zakon121_2000plne.doc on-line databáze Sagit ÚZ č. 567 (+ přehledy evropského a mezinárodního práva)

5 AZ a knihovnyListopad 20065 Poznámka - 1 V tomto výkladu -  Autor - také jiný držitel práv, neuvede-li se jinak  Dílo – také jiný předmět ochrany (záznam, databáze), neuvede-li se jinak  Ochrana, doba ochrany – majetková autorská práva a jejich trvání (pokud by se náhodně neuvedlo jinak)  Používá se (převážně) knihovnická terminologie, nikoli autorskoprávní (při respektování obsahu AZ)

6 AZ a knihovnyListopad 20066 Poznámka - 2 Neplatí, že "co není v AZ výslovně zakázáno, je možné dělat":  AZ v první řadě vyhrazuje VEŠKERÁ práva autorům a dalším oprávněným  další osoby mohou s příslušným předmětem nakládat jen tak, jak jim držitel práva výslovně povolil (smluvní licence) povoluje AZ (volná užití, zákonné licence – pro zveřejněné, resp. vydané předměty práva)  uživatelem ve smyslu AZ je i sama knihovna, škola... (s výjimkou půjčování hmotných nosičů v rámci MVS apod.)  pro volná užití a zákonné licence - "třístupňový test" jde o zvláštní případ stanovený v AZ užití předmětu není v rozporu s běžným způsobem užití užitím předmětu nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy držitele práv  knihovna není povinna vymáhat dodržování AZ uživatelem působí ovšem k jeho respektování (upozorňuje na AZ) poskytuje-li službu, ve své akci odpovídá za dodržení podmínek oprávnění – dozví-li se informaci o tom, že podmínky nejsou dodržovány, službu v daném kontextu neposkytne

7 AZ a knihovnyListopad 20067 Právo dílo užít Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem Právem dílo užít je: –právo na rozmnožování díla (kopírování) (§ 13), –právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), –právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), –právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), –právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), –právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18) právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla (+ rozhlasové a televizní vysílání/přenosy) –"dílo může být užito i jiným způsobem"

8 AZ a knihovnyListopad 20068 Doba trvání majetkových práv Autor – 70 let po jeho smrti Nakladatel – 50 let od vydání Výkonný umělec – 50 let od vytvoření / zveřejnění výkonu Výrobce zvukového a zvukově obrazového (= AV) záznamu – 50 let od pořízení // vydání / sdělení veřejnosti // zveřejnění Právo rozhlasového a televizního vysilatele – 50 let po prvním vysílání Zvláštní právo pořizovatele databáze – vždy 15 let od pořízení / podstatného kvantitativního/kvalitativního vkladu do databáze

9 AZ a knihovnyListopad 20069 Zpřístupňování obsahu 1.půjčování (uživatel dostane do rukou fyzický nosič) a)absenční b)prezenční půjčováním počítačového programu není, umožňuje-li pouze vnímání vlastního obsahu dokumentu na nosiči 2.přehrávání ze záznamu (analogový proces) 3.zpřístupňování v počítačové síti a)lokální b)vystavení v Internetu

10 AZ a knihovnyListopad 200610 Absenční půjčování  na absenčním půjčování se prakticky (takřka) nic nemění – s výjimkou placení odměn autorům  absenční půjčování vydaných textových dokumentů a dokumentů se statickým obrazem, bez ohledu na jejich formu tištěné knihy a časopisy digitální záznam na fyzicky obíhajícím nosiči  absenční půjčování zvukových a audiovizuálních záznamů, a to i vydaných, je nadále odkázáno na smluvní úpravu s nositeli práv oprávnění kolektivního správce uzavřít ROZŠÍŘENOU hromadnou smlouvu o půjčování zvukových dokumentů zvukové dokumenty – smlouva z 2. 1. 2004 audiovizuální dokumenty – není partner, navíc řada omezení

11 AZ a knihovnyListopad 200611 Prezenční půjčování  zaveden nový pojem "půjčování na místě samém"  prezenčně lze půjčovat všechny vydané dokumenty (obsahy na fyzicky obíhajícím nosiči) kromě počítačových programů a databází  knihovna je povinna zamezit možnosti zhotovit kopii zvukového nebo AV dokumentu  zvláštní ustanovení o prezenčním půjčování diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací pro účely výzkumu a soukromého studia pokud to autor nezakázal kopírování – omezeně (viz kopie dále)  [prezenční půjčování] reformátů na mikroformách formálně jde o zpřístupňování na technickém zařízení pro účely výzkumu a soukromého studia vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno (viz kopie dále)  za prezenční půjčování se odměna neplatí  přínos – právní jistota při půjčování zvukových a audiovizuálních dokumentů v knihovně, ve škole, v muzeu, galerii

12 AZ a knihovnyListopad 200612 Přehrávání ze záznamu (analogový proces)  přehrávání zveřejněného (tedy rovněž vydaného) analogového zvukového nebo audiovizuálního záznamu ve studiovém uspořádání – uživatel nedostane fyzicky obíhající nosič do rukou (vinylové, šelakové desky, magnetofonové pásky a kazety, VHS-kazety a jiné AV nosiče) pro jednotlivce pro účely výzkumu a soukromého studia

13 AZ a knihovnyListopad 200613 Zpřístupňování v lokální počítačové síti (či na lokálním počítači)  týká se zveřejněných děl  zpřístupňování kopie (reformátu) z fondu knihovny v rámci "digitální knihovny"  zpřístupňování obsahu z digitálního záznamu na fyzicky obíhajícím nosiči ("originál" zveřejněného obsahu, nebo reformát z fondu)  podmínky: zpřístupňování jednotlivcům pro účely výzkumu nebo soukromého studia "prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech" s výjimkou sdělování podle § 18 odst. 2 (= nikoli dálkový přístup) vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno (viz kopie dále) povinnost zamezit zhotovení kopie (= elektronické) uživatelem  v AZ velkorysá formulace (na rozdíl od Německa – Charta zum gemeinsamen Verständnis von § 52a UrhG ) – respektovat poctivé zvyklosti – určen k umožnění/usnadnění přístupu Charta zum gemeinsamen Verständnis von § 52a UrhG  uplatňujemevýklad, že lze aplikovat i na oprávněně nekomerčně šířené obsahy z Internetu (WebArchiv – jiná situace v podmínkách "e-p.v."; otázka přístupu – ÖNB x NK )...

14 AZ a knihovnyListopad 200614 Vystavení v Internetu  (bez smluvní licence) V zásadě pouze předměty práv volné pozitivně ověřené (nejčastěji monografie) NK ČR (resp: ČR) - konvenčně do roku vydání 1880 (zpravidla periodika)  pro srovnání – ÖNB do roku 1935  Vlastní [zaměstnanecké] dílo, databáze pokud na základě smlouvy o dílo, třeba v ní takové užití smluvit aplikace pro posudky závěrečných prací (je to žádoucí?)  (jiná) Autorská díla jen na základě uzavřené licence

15 AZ a knihovnyListopad 200615 Kopie pro knihovnu - 1  kopie jakéhokoli oprávněně zveřejněného dokumentu kromě počítačového programu a databáze, a to bez omezení formy kopie pro archivní a konzervační účely → nelze tedy zhotovit na konkrétní požadavek uživatele otázka užití (zpřístupnění) → pouze za účelem náhrady v budoucnu možná poškozeného nebo ztraceného předmětu? (MK ČR) → uplatňujeme výklad, že alespoň zpřístupňování kopií zdrojů oprávněně nekomerčně šířených na Internetu v lokální počítačové síti (viz dříve) je v rámci poctivých zvyklosti

16 AZ a knihovnyListopad 200616 Kopie pro knihovnu - 2  kopie vydaného předmětu práv, jenž byl poškozen či ztracen jde-li o malou část tištěného dokumentu, dílo (chápeme jako vydání) může být i na trhu jde-li o jiné předměty (záznamy analogové, digitální), celý tištěný dokument nebo jeho větší část, dílo již nesmí být na trhu → "rozumně vynaložené úsilí" – objednat u odborného knihkupce, v nakladatelství (a antikvariátu), zahraniční trh kopie se může následně půjčovat

17 AZ a knihovnyListopad 200617 Kopie pro knihovnu - 3  kopie oprávněně zveřejněného díla – kromě počítačového programu a databáze, a to ve formě zpřístupňované na technickém zařízení (bez omezení druhu) předloha musí být součástí fondu → vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno zpřístupňování – viz prezenční zpřístupňování a dále kopie pro uživatele → pouze v prostorách knihovny atd. (včetně lokální počítačové sítě) → jednotlivcům pro účely výzkumu nebo soukromého studia → povinnost zamezit zhotovení kopie uživatelem → lze zhotovit tiskový výstup na objednávku (= u mikroforem i v rámci poskytovaných samoobslužných reprografických služeb za úplatu – "reader-printer", obdobně tiskárna, za jejíž výtisky se odvádí poplatek )

18 AZ a knihovnyListopad 200618 Kopie pro uživatele v knihovně Obecně:  rozsah není omezen (ovšem požadavek "poctivých zvyklostí" – ČR x jinde)  vyloučeno kopírování notového materiálu  u disertací apod. doporučujeme omezit na část díla  samoobslužné kopírování fyzické soukromé i podnikající osoby, právnické osoby vlastní zařízení uživatele → bez omezení formy, předloha však reálně musí být zejména tištěným / grafickým dokumentem (viz dále) → u zvukového a AV záznamu je knihovna povinna zamezit možnosti zhotovit kopii (bez rozdílu, zda jde z hlediska knihovny o prezenční, či absenční výpůjčku) poskytnuté zařízení knihovny (PC) → nikoli audiovizuální dílo (tj. včetně "stahování" z volného internetu) pronajaté zařízení → reprografický výstup (kopírky, tiskárny, fotografie, kinofilm)  kopírování na objednávku pro vlastní potřebu fyzické osoby i vlastní vnitřní potřebu fyzické podnikající i právnické osoby → reprografický výstup (kopírky, tiskárny, fotografie, kinofilm...)

19 AZ a knihovnyListopad 200619 Kopie pro uživatele z knihovny  v rámci MRS (na papíře, mikrofilmu atd.) žádný rozdíl oproti přítomnosti čtenáře v knihovně (nově v SRN soudně zpochybňována oprávněnost -> MMRS na základě licencí) u disertací apod. - pouze v rámci MRS, nikoli přímé dodání kopie  podobně přímé dodávání kopií (DoDo), jde-li o dodávku poštou nebo faxem  e-DoDo – zásadní odlišnost z hlediska AZ zcela jiné užití vyžaduje souhlas držitelů práv (autora, nakladatele) novela - oprávnění kolektivnímu správci uzavřít s knihovnami rozšířenou hromadnou licenční smlouvu vyňaty notové materiály a díla, pokud je knihovna akvírovala na základě licence nebo pokud to autor či vydavatel zakázal pouze pro fyzické osoby (? – " jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání" ) pro účely výzkumu a soukromého studia třeba počítat s uplatněním DRM (ačkoli jejich "proveditelnost" zpracovatelé odmítli uznat) jednání NK s Dilií nedospěla dosud k závěru

20 AZ a knihovnyListopad 200620 Služby pro osoby se zdravotním postižením  všechny druhy vydaných dokumentů kromě počítačových programů a databází  Půjčování v souvislosti s jejich zdravotním postižením prezenční i absenční  Kopie v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotním postižením bez omezení formy včetně případné dodávky on-line (e-DoDo)  neplatí se za ně odměna netýká se odměny za reprografické kopie ()

21 AZ a knihovnyListopad 200621 Odměny držitelům práv 1. Absenční půjčování  pouze autorům  reálně – platba za půjčování knih především ve veřejných a krajských knihovnách  0,50 Kč za výpůjčku  celkové údaje o výpůjčkách – NIPOS a NK  započítá se 70 % evidovaných transakcí (bez prolongací a výpůjček volných děl)  údaje pro rozúčtování – vzorek z knihoven, jež evidují výpůjčky v automatizovaném systému  výplata autorům děl literárních, ale i autorům ilustrací  vydělena částka 25 miliónů Kč na rok  odměnu platí stát prostřednictvím Národní knihovny  kolektivní správce Dilia (a OOA-S)

22 AZ a knihovnyListopad 200622 Odměny držitelům práv 2. Reprografické kopie  autorům i nakladatelům  za kopie zhotovené na objednávku  za kopie zhotovené na rozmnožovacích zařízeních (kopírky, tiskárny)  sazba (bez ohledu na formát) černobílé kopie – Kč 0,20 barevné kopie – Kč 0,40  započítává se 70 procent zhotovených kopií v mnoha případech příliš tvrdé

23 AZ a knihovnyListopad 200623 Jiná oprávnění – 1  Knihovní katalog zařadit do katalogu, včetně zpřístupnění veřejnosti: → reprodukci obálky  kvalita, jež neumožní hospodářské/komerční zneužití → obsah  včetně možnosti vyhledávání  Oprávnění kolektivního správce uzavřít licenční smlouvu o nevýdělečném živém nedivadelním provozování díla (veřejná čtení) těsně před Týdnem knihoven zásadní dohoda retrospektivní hlášení  webový formulář webový formulář  písemně

24 AZ a knihovnyListopad 200624 Jiná oprávnění – 2  možnost konkludentního uzavření licenční smlouvy není nezbytné uzavření písemné smlouvy s podpisy obou stran uzavření smlouvy na základě přijetí návrhu tak, že se podle něho subjekt zachová vyjádření návrhu licenční smlouvy – → textem → konvenční značkou, znakem (např. )  otevírá pole pro knihovny při šíření těch obsahů, jejichž autoři, resp. další držitelé práv k tomu vyjádřili svou vůli např. digitální kopie článků, půjčování freeware...

25 AZ a knihovnyListopad 200625 Sankce  Poprvé se přímo v AZ zavádějí sankce za jeho porušení správní delikt právnická nebo podnikající fyzická osoba neoprávněné užití díla, uměleckého výkonu, zvukového či AV záznamu nebo databáze (aj.) pokuta až 150 000 Kč  § 152 trestního zákona zakotvuje i trestný čin v této oblasti včetně trestu na svobodě

26 Díky za pozornost vit.richter@nkp.cz l. 338 zdenek.matusik@nkp.cz l. 208


Stáhnout ppt "Služby knihoven ve světle novely autorského zákona Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google