Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby knihoven ve světle novely autorského zákona České Budějovice 30.1.2007 Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Autorský zákon po novele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby knihoven ve světle novely autorského zákona České Budějovice 30.1.2007 Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Autorský zákon po novele."— Transkript prezentace:

1 Služby knihoven ve světle novely autorského zákona České Budějovice 30.1.2007 Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Autorský zákon po novele 216/2006 Sb.

2 2 Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1.Vliv ICT na vztah knihoven a autorského zákona 2.Jak vykládat autorský zákon? 3.Půjčování – absenční, prezenční 4.Přehrávání ze záznamu 5.Zpřístupňování v lokální síti 6.Vystavení na internetu 7.Kopírování – pro knihovnu + pro uživatele 8.Služby pro osoby se zdravotním postižením 9.Odměny za půjčování a kopie 10.Jiná užití autorských děl v knihovnách – veřejné čtení 11.Sankce za porušení AZ

3 3 Novelizovaný AZ 2006 – dostupnost textu Sbírka zákonů : Česká republika, částka 126/2006 (10. 8. 2006) http://www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb126-06.pdf http://knihovnam.nkp.cz/docs/autZak/Zakon121_2000plne.doc on-line databáze Sagit ÚZ č. 567 (+ přehledy evropského a mezinárodního práva)

4 4 Terminologická poznámka Autor = držitel autorských práv, např. autor, překladatel, výkonný umělec, vydavatel, dědic Autorské dílo = vše, co je předmětech ochrany práv, např. text knihy, přednes výkonného umělce apod. Zveřejněné, vydané dílo = oprávněně zveřejněné, vydané dílo

5 5 Legislativní dokumenty Autorský zákon č. 121/2000 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl - 1886, revize 1971 Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech 1996 Smlouva WIPO o právu autorském 1996 Směrnice EU – Směrnice 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů – Směrnice 92/100/EHS o právu na pronájem a na půjčování – Směrnice 93/98/EHS o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským – Směrnice 96/9/ES o právní ochraně databází – Směrnice 29/2001 o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejících v informační společnosti

6 6 Autorský zákon: hledání nové rovnováhy Práva auto r ů, vydavatelů Práva uživatelů Právo na přístup k informacím a ke vzdělávání

7 7 Nové technologie narušují dosaženou rovnováhu Do první pol. 20. století – knihovny pouze půjčují Nástup nových technologií – Analogové kopie: kopírovací přístroje, magnetofony, videopřístroje – Digitální kopie, komunikace: kopírování CD, digitalizace, internet – kopie stejné kvality jako originál Půjčování a jeho omezení: zvukové a zvukově obrazové dokumenty, multimédia, počítačové programy Rozvoj trhu, zisk jako kritérium úspěchu a efektivity – Knihovny se stávají součástí trhu – Komercionalizace vzdělávání – Obtížné rozlišení pirátství a bohulibého užití autorských děl

8 8 Na co knihovny narážejí? Výlučné právo autora rozhodnout o užití díla Povinnost platit autorovi odměnu za užití díla ……………………………………………………………… Výjimky pro knihovny, archivy, školy, vědecké instituce: – Omezení výlučného práva – Osvobození od povinnosti platit odměnu

9 9 Obecný trend Posilování výlučných práv Získání vyšší odměny Omezování výjimek Snahy o omezení kopírování pro osobní potřebu ROZPOR: nové technologie umožňují pohotové a kvalitní služby, ale ochrana autorských práv omezuje jejich legální využití pro oblast vzdělávání

10 10 Jak vykládat autorský zákon? Neplatí, že "co není v AZ výslovně zakázáno, je možné dělat"  AZ v první řadě vyhrazuje VEŠKERÁ práva autorům  Ostatní mohou s autorským dílem nakládat jen tak, jak jim: autor výslovně povolil (smluvní licence) povoluje AZ (volná užití, zákonné licence – pro zveřejněné, resp. vydané předměty práva)  Volná užití a zákonné licence - "třístupňový test" jde o zvláštní případ stanovený v AZ užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití – „fair use“ užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora  Knihovní licence § 37 platí pro knihovnu, muzeum, archiv, školu...  Knihovna není povinna sledovat dodržování AZ uživatelem, ale: podporuje jeho dodržování (upozorňuje na AZ) poskytuje-li vlastní službu, odpovídá za dodržení stanovených podmínek

11 11 Právo dílo užít Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem Právem dílo užít je: –právo na rozmnožování díla (kopírování) (§ 13), –právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), –právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), –právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), –právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), –právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18)

12 12 Doba trvání majetkových práv Autor – 70 let po jeho smrti Anonymní díla – 70 let od zveřejnění Nakladatel – 50 let od vydání Výkonný umělec – 50 let od zveřejnění výkonu Výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu – 50 let od pořízení záznamu Právo rozhlasového a televizního vysilatele – 50 let po prvním vysílání Právo pořizovatele databáze – 15 let První zveřejnění volného nezveřejněného díla - 25 let

13 13 Absenční půjčování  Absenčním půjčování se nic nemění  výjimka: placení odměn autorům  Půjčování vydaných textových dokumentů a dokumentů se statickým obrazem, bez ohledu na jejich formu tištěné knihy a časopisy digitální záznam na "hmatatelném" nosiči Možno půjčovat text, text-obraz, text-zvuk + počítačový program  Půjčování zvukových a audiovizuálních záznamů – vázáno na smlouvu s nositeli práv oprávnění kolektivního správce uzavřít ROZŠÍŘENOU hromadnou smlouvu o půjčování zvukových dokumentů zvukové dokumenty – smlouva z 2. 1. 2004 audiovizuální dokumenty – není partner, řada omezení  Půjčování databází a počítačových programů – pouze v souladu se zakoupenou licencí  Půjčování v rámci MVS – není užitím dle AZ - důvodová zpráva

14 14 Provoz videopůjčoven Videopůjčovny nejsou provozovány na základě práva půjčování (§16), na základě práva pronajímání (§15) Živnostenské oprávnění, komerční činnost, oddělené účetnictví Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou DILIA – od 1.1. 2006 - vybírání přiměřených odměn z pronájmu za autory a výkonné umělce Výše odměny % z celkových hrubých tržeb: – 3% do 10000 obyvatel – 4% do 50000 obyvatel – 5% nad 50000 obyvatel

15 15 Prezenční půjčování  Zaveden nový pojem "půjčování na místě samém"  Prezenčně lze půjčovat všechny vydané dokumenty ("hmatatelné nosiče") kromě počítačových programů a databází knihovna je povinna zamezit možnosti zhotovit kopii zvukového nebo AV dokumentu  Prezenční půjčování diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací pro účely výzkumu a soukromého studia pokud to autor nezakázal kopírování – omezeně (viz kopie dále)  Prezenční půjčování mikrofilmů a jiných mikromédií pro účely výzkumu a soukromého studia vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno (viz kopie dále)  Neplatí se odměna  Přínos – právní jistota při půjčování zvukových a audiovizuálních dokumentů v knihovně, ve škole apod.

16 16 Přehrávání ze záznamu  Přehrávání zveřejněného (vydaného) zvukového nebo audiovizuálního záznamu ve studiovém uspořádání – uživatel nedostane hmotný nosič do rukou (CD, DVD, vinylové, šelakové desky, magnetofonové pásky a kazety, VHS-kazety a jiné AV nosiče) pro jednotlivce pro účely výzkumu a soukromého studia !Neplatí pro veřejné provozování autorských děl při kolektivních akcích! – nutno uzavřít licenční smlouvu

17 17 Vystavení v Internetu  Vlastní [zaměstnanecké] dílo, databáze pokud na základě dohody o provedení práce, třeba v ní takové užití smluvit  Autorská díla s uzavřenou licencí  Volná autorská díla konvenčně do roku vydání 1880 ( zpravidla periodika) → podstatná část novodobého obsahu Digitální knihovny (bez ohledu na případné další vztahy mezi knihovnami) ani nemůže být knihovnami sdílena, pokud nemají ve fondu tentýž dokument → (totéž se týká případného postoupení kopií mikrofilmových apod. reformátů)

18 18 Kopie pro archivní a konzervační účely  Kopie zveřejněného autorského díla kromě počítačového programu a databáze je možno zhotovit: pro archivní a konzervační účely → bez omezení formy kopie → nelze zhotovit na konkrétní požadavek uživatele Způsob užití (zpřístupnění) → pouze za účelem náhrady v budoucnu možná poškozeného nebo ztraceného předmětu? (MK ČR) → Prezenční zpřístupnění?? → uplatňujeme výklad, že alespoň zpřístupňování kopií zdrojů oprávněně nekomerčně šířených na Internetu v lokální počítačové síti (viz dříve) je fair use

19 19 Kopie z KF pro potřebu knihovny  Kopie (digitální+mikrofilm) zveřejněného autorského díla kromě počítačového programu a databáze, a to ve formě zpřístupňované na technickém zařízení (počítač, čtečka, přehrávač) Dokument musí být součástí fondu!! → vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno Způsob zpřístupňování → pouze v prostorách knihovny (školy) atd. (včetně lokální počítačové sítě) → jednotlivcům pro účely výzkumu nebo soukromého studia → povinnost zamezit zhotovení kopie uživatelem → lze zhotovit tiskový výstup na objednávku (= u mikroforem i v rámci poskytovaných samoobslužných reprografických služeb za úplatu – "reader-printer")

20 20 Zpřístupňování na počítači nebo v lokální síti  Týká se zveřejněných autorských děl  Zpřístupňování kopie (nejčastěji reformátu) z fondu knihovny v rámci "digitální knihovny"  Zpřístupňování obsahu z digitálního záznamu na "hmatatelném" nosiči (CD-ROM, nebo reformát z fondu)  Lze aplikovat i na oprávněně nekomerčně šířené obsahy z Internetu (WebArchiv)  Podmínky: zpřístupňování jednotlivcům pro účely výzkumu nebo soukromého studia vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno (viz kopie dále) povinnost zamezit zhotovení kopie uživatelem

21 21 Kopie poškozených a ztracených děl  Kopie vydaného autorského díla, jenž bylo poškozeno či ztraceno, je možno zhotovit: jde-li o malou část tištěného dokumentu, dílo (vydání) může být i na trhu jde-li o jiné předměty (záznamy analogové, digitální), celý tištěný dokument nebo jeho větší část, dílo již nesmí být na trhu → "rozumně vynaložené úsilí" – objednat u odborného knihkupce, v nakladatelství (a antikvariátu) kopie se může následně půjčovat

22 22 Kopie (papírová) pro uživatele v knihovně Obecně:  rozsah není omezen (ale - "fair use")  vyloučeno kopírování notového materiálu + i pro osobní potřebu - § 30a§ 30a  u disertací apod. doporučujeme omezit na část díla  Kopírování na objednávku a za úplatu + samoobslužné kopírky za úplatu pro vlastní potřebu fyzické osoby i právnické osoby → reprografický výstup (kopírky, tiskárny, fotografie, kinofilm...)  Povinnost platit odměnu  Kopírování uživatelem, např. digitální fotoaparátem pro vlastní potřebu fyzické i právnické osoby zpravidla textové dokumenty používání skeneru v knihovně??? – bez pomoci knihovníka a bezplatně  Co se nesmí: u zvukového a AV záznamu je knihovna povinna zamezit možnosti zhotovit kopii (bez rozdílu, zda jde z hlediska knihovny o prezenční, či absenční výpůjčku)

23 23 Zákaz kopírování notových matereriálů § 30a AZ - Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad: (1) Do práva autorského nezasahuje d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby – zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25. SMĚRNICE 2001/29/ES o informační společnosti – Čl. 5 - Výjimky a omezení 2. Členské státy mohou stanovit výjimky a omezení práva na rozmnožování podle článku 2 v těchto případech: (a) pro rozmnoženiny na papír nebo na podobný podklad, zhotovené s použitím jakéhokoli druhu fotografické techniky nebo jakýmkoli jiným procesem, který má podobné účinky, s výjimkou psaných a tištěných hudebnin, za předpokladu, že nositelé práv obdrží přiměřenou náhradu;

24 24 Meziknihovní reprografické služby a DoDo  MRS (na papíře, mikrofilmu atd.) žádný rozdíl oproti přítomnosti čtenáře v knihovně  Přímé dodávání kopií (DoDo), jde-li o dodávku poštou nebo faxem u disertací apod. - pouze v rámci MRS, nikoli přímé dodání kopie  Elektronické dodávání dokumentů – zásadní odlišnost z hlediska AZ zcela jiné užití – „on demand“ vyžaduje souhlas držitelů práv (autora, nakladatele) novela - oprávnění kolektivnímu správci uzavřít s knihovnami rozšířenou hromadnou licenční smlouvu vyňata díla, pokud jsou dodávána on-line na základě licence (vydavatelem...) nebo pokud to vydavatel apod. zakázal třeba počítat s limitem počtu vytištěných kopií, DRM

25 25 Služby pro osoby se zdravotním postižením Všechny druhy vydaných dokumentů kromě počítačových programů a databází  Půjčování v souvislosti s jejich zdravotním postižením prezenční i absenční  Kopie v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotním postižením bez omezení formy včetně kopie notových materiálů včetně případné dodávky on-line (e-DoDo)  neplatí se za ně odměna (neplatí pro reprogr. kopie)

26 26 Odměny držitelům práv: Absenční půjčování  Pouze autorům (text + výtvarná složka)  0,50 Kč za výpůjčku, cca 25 miliónů Kč na rok  Odměnu platí stát prostřednictvím Národní knihovny Osvobození od poplatku – školní, vysokoškolská knihovny + NK, STK…  Celkové údaje o výpůjčkách – NIPOS a NK  Povinnost knihovny vykazovat statistiku  Kolektivní správce Dilia (a OOA-S)  Započítá se 70 % evidovaných transakcí (bez prolongací, prezenčních výpůjček a výpůjček volných děl)  Údaje pro rozúčtování – vzorek z knihoven, jež evidují výpůjčky v automatizovaném systému

27 27 Požadavek na údaje pro rozúčtován Název díla : Originální název díla v případě zahraničního autora Autor – příjmení, jméno Překladatel – příjmení, jméno Autor adaptace – příjmení, jméno Autor dramatizace – příjmení, jméno Autor výtvarné složky - příjmení, jméno Nakladatel : Rok vydání : ISBN

28 28 Odměny držitelům práv: Reprografické kopie  Autorům i nakladatelům – zastupuje Dilia  Kopie za úplatu zhotovené na rozmnožovacích zařízeních (kopírky, tiskárny)  Sazba (bez ohledu na formát) + 19% DPH černobílé kopie – Kč 0,20 barevné kopie – Kč 0,40  Započítává se 70 % zhotovených kopií v mnoha případech příliš tvrdé, obecní úřad 20% platí od 22.5.2006

29 29 Jiná oprávnění – 1  Knihovní katalog reprodukce obálky zařadit do katalogu, včetně zpřístupnění veřejnosti kvalita, jež neumožní hospodářské/komerční zneužití obsah  včetně možnosti vyhledávání  Oprávnění knihovny obejít "účinné technické prostředky ochrany" při zhotovování kopií pro knihovnu (pro archivní a konzervační účely, pro náhradu ztraceného nebo poškozeného dokumentu ) pro uživatele se zdravotním postižením  Veřejná čtení - oprávnění kolektivního správce uzavřít licenční smlouvu o nevýdělečném živém nedivadelním provozování díla jednání NK s Dilií

30 30 Veřejná čtení – principy licence Úhrada odměn autorům bude provedena paušální platbou – Jednotlivé knihovny nebudou odvádět žádný poplatek Nehlásí se akce, které jsou součástí vyučování a akce pro zdravotně postižené Každá knihovna pořádající VČ bude muset provést ohlášení do 10 dnů po akci Forma: webový formulář, papírový formulář Obsah: – Indentifikační údaje o knihovně – Datum – Údaje o díla: autor, překladatel, autor adaptace nebo dramatizace, název, rok vydání, vydavatel, ISBN – Vyloučení ze smlouvy

31 31

32 32 § 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

33 33 Jiná oprávnění – 2  Možnost konkludentního uzavření licenční smlouvy není nezbytné uzavření písemné smlouvy s podpisy obou stran uzavření smlouvy na základě přijetí návrhu tak, že se podle něho subjekt zachová vyjádření návrhu licenční smlouvy – → textem → značkou, znakem (např. )  Otevírá pole pro knihovny při šíření těch obsahů, jejichž autoři, resp. další držitelé práv k tomu vyjádřili svou vůli např. digitální kopie článků, půjčování freeware...

34 34 Co s neevidovanými knihovnami? Licence podle §37 platí i pro neevidované knihovny, pokud půjčují bezplatně Neevidované knihovny musí vykázat data o výpůjčkách a zajistit si úhradu odměny Dilia a OOA-S nemá zájem na tom komunikovat s jednotlivými knihovnami Kontroly Dilia a OOA u knihoven, které nejsou předmětem statistického šetření Licence na půjčování zvukových dokumentů, na veřejné čtení a e-DODO platí pouze pro evidované knihovny Doporučení: – Informovat knihovny a jejich provozovatele o novele AZ – sebrat statistická data i za neevidované veřejné knihovny provozované obcí

35 35 Sankce  Poprvé se přímo v AZ zavádějí sankce za jeho porušení správní delikt právnická nebo podnikající fyzická osoba neoprávněné užití díla, uměleckého výkonu, zvukového či AV záznamu nebo databáze (aj.) pokuta až 150 000 Kč  § 152 trestního zákona zakotvuje i trestný čin v této oblasti včetně trestu na svobodě

36 36 Na závěr Dodržovat autorský zákon Prosazovat zájmy knihoven a jejich uživatelů Nové možnosti: evropská iniciativa Digitální knihovny – Respektování autorských práv – Důraz na smluvní ujednání – Osiřelá díla – Díla nedostupná na trhu – Povinný „výtisk“ elektronických dokumentů

37 Díky za pozornost Dotazy zasílejte na: vit.richter@nkp.cz zdenek.matusik@nkp.cz

38 Veřejné provozování autorských děl

39 39 Kolektivní správa autorských děl Práva povinně spravovaná, například: – Právo na náhradní odměnu za půjčování – Užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam k obchodním účelů + rozhlas, televize – Užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům + rozhlas, televize – Zhotovení rozmnoženiny k osobní účelům – tisk, zvuk, zvuk+obraz – Právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla nebo výkonu umělce zaznamenaného na záznam Práva dobrovolně spravovaná, například: – Právo na zpřístupňování hudebních děl po internetu – Právo na veřejné provozování hudebních děl – Veřejná čtení

40 40 DILIA DILIA divadelní a literární agentura – občanské sdružení Zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebně- dramatických, choreografických, pantomimických, audiovizuálních, výtvarných, scénické hudby, vědeckých, kartografických + dědice Vykonává tato práva kolektivně spravovaná: – Právo na náhradní odměnu v souvislosti s rozmnožováním pro osobní potřebu – Právo na přiměřenou odměnu za pronájem rozmnoženiny – Právo na provozování díla literárního, dramatického, hudebně- dramatického – Právo na půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů

41 41 OSA Zastupuje autory textu, hudby a textu, hudby bez textu, hudební nakladatele, dědice Vykonává tato práva kolektivně spravovaná: – Právo na odměnu v souvislosti s rozmn. hudebního díla pro osobní potřebu – Právo na přiměřenou odměnu za pronájem a půjčování – Právo na zpřístupnění hudebních děl na internetu a v mobilních sítích – Právo na veřejné provozování hudebních děl – Právo na veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím technických zařízení – přehrávač, televizor – Právo na pronájem a půjčování rozmnoženin hudebních děl

42 42 Ostatní kolektivní správci Intergram – zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů OOA-S – Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl GESTOR – kolektivní správce práva na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého

43 43 Veřejné provozování hudebních děl „Provozování“ které je určeno veřejnosti – Tj. zpřístupnění díla neurčitému počtu osob individuálně neurčených – Firemní večírek, koncert pro zaměstnance a partnery – Modní přehlídka – Koncert populární hudby – Taneční zábavy a plesy – Diskotéky, večírek s reprodukovanou hudbou – Hodiny aerobiku – Výstavy, veletrhy – Reklamní a propagační akce – Jiné hudební produkce Druhy produkce: – Živá produkce – Reprodukovaná produkce Základní podmínky: – Souhlas s užitím autorského díla – Zaplacení odměny

44 44 Veřejné provozování hudebních děl Je možné ošetřit přímo s jednotlivými subjekty nebo prostřednictvím kolektivních správců Provozovatel oznámí 10 dní před konáním produkce kolektivnímu správci Živá produkce – Hudba – OSA – Divadelní představení – DILIA Reprodukovaná produkce – Reprodukovaná hudba – OSA (hudba, hudba+text) – Hudebně dramatická díla + divadlo – DILIA – Intergram – výkonní umělci a výrobci zvukových a zvukově- obrazových záznamů

45 45 Praktický postup Vyplnit žádost OSA o svolení k užití děl a zasla ji do OSA před plánovanou veřejnou produkcí Při živém vystoupení poslat se žádostí i tzv. repertoárový list. Na díla nezastupovaných autorů či volná díla se smlouva neuzavírá. V případě reprodukované hudby se seznam posílá na vyžádání. Obdržíte návrh licenční smlouvy + sazebník Uzavřete smlouvu a zaplatíte odměnu

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51 Licenční smlouvy

52 52 Úprava smluvních vztahů § 46 - 61 Licenční smlouva Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům užití nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. Není totožná se smlouvou o provedení díla podle OZ

53 53 Licenční smlouva – základní ustanovení (2) Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. (3) Nabyvatel je povinen licenci využít, ledaže je ve smlouvě sjednáno jinak.

54 54 § 47 - Výhradní nebo nevýhradní licence § 48 - Poskytnutí oprávnění třetí osobě

55 55 Forma licenční smlouvy (4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní. O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému okruhu osob. S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem, může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn.

56 56 § 49 - Odměna (1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení. (2) Není-li ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení, smlouva je neplatná, s výjimkou případů, kdy – a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez určení výše odměny; – b) strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně. (3) licence k pronájmu na zvukový nebo zvukově - vzniká právo na přiměřenou odměnu; tohoto práva se nemůže autor vzdát.

57 57 § 49 - Odměna (4) Je-li výše odměny dohodnuta v závislosti na výnosech z využití licence, je nabyvatel povinen umožnit autorovi kontrolu účetní (5) Nabyvatel je povinen poskytovat autorovi pravidelná vyúčtování odměny. (6) Není-li odměna stanovena v závislosti na výnosech a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. (7) Při sjednání odměny se přihlédne k účelu licence a způsobu a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.

58 58 § 50 - Omezení licence (1) Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času. (2) Nestanoví-li smlouva, ke kterým jednotlivým způsobům užití díla nebo k jakému rozsahu užití se licence poskytuje, má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy. (3) Nestanoví-li smlouva nebo nevyplývá-li z jejího účelu jinak, má se za to, že – a) územní rozsah licence je omezen na území ČR, – b) časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok, – c) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití.

59 59 § 50 - Omezení licence (4) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. (5) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin.

60 60 § 51 Omezení nabyvatele licence – upravovat a měnit dílo § 52 Rozmnoženina pro autora § 53 - Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele – Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy odstoupit. – Není-li stanoveno jinak – 2 roky, denní tisk 3 měsíce, ostatní periodika 1 rok – Povinnost autora uhradit škody vzniklé odstoupením od smlouvy

61 61 § 55 Zánik licence Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit.

62 62 § 56 Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že licence je poskytnuta výhradně; to neplatí, jde-li o rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci. (4) Neumožní-li nabyvatel autorovi provedení autorské korektury, může autor od smlouvy odstoupit, došlo-li by v důsledku toho k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. (5) Je-li množstevní rozsah licence omezen na určitý počet rozmnoženin a tyto rozmnoženiny byly rozebrány před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena, a smluvní strany se nedohodnou na zvýšení množstevního rozsahu licence do 6 měsíců ode dne, kdy autor vyzval nabyvatele k takové změně smlouvy, zaniká licence, pokud ještě trvá, marným uplynutím této lhůty.

63 63 Zvláštní ustanovení o některých dílech § 58 Zaměstnanecké dílo § 59 Kolektivní dílo § 60 Školní dílo § 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo

64 64 Využití vzorů licenčních smluv http://www.vzory.cz/ http://obcanskepravo.juristic.cz/ http://www.osa.cz/ Obec spisovatelů


Stáhnout ppt "Služby knihoven ve světle novely autorského zákona České Budějovice 30.1.2007 Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Autorský zákon po novele."

Podobné prezentace


Reklamy Google