Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup registrace ekologicky hospodařícího zemědělce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup registrace ekologicky hospodařícího zemědělce"— Transkript prezentace:

1 Postup registrace ekologicky hospodařícího zemědělce
Zadání cvičného projektu

2 Postup registrace Každý nový zájemce, který hodlá podnikat v ekologickém zemědělství, (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a biosadby a ekologický včelař) musí podat žádost o registraci na MZe. Vzor žádosti o registraci je uveden v příloze 1 prováděcí vyhlášky č. 16/2006 Sb., která nabyla účinnosti dnem Rozsah žádosti je jedna strana, žádost je možné si vyžádat na MZe (tel , u kontrolních organizací. Žádost si lze také přímo vytisknout z elektronické verze předpisu.

3 Postup registrace Žádost se podává na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, odbor ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie, Těšnov 17, Praha 1. Kontaktní místo pro ekologické zemědělství na MZe je také odbor ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie, tel nebo ,

4 Postup registrace Přílohou žádosti o registraci musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení. V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdříve zkontaktuje příslušnou kontrolní organizaci, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, uzavře s ní smlouvu o kontrole, kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení (§ 6 odst. 5), které tvoří přílohu žádosti o registraci.

5 Postup registrace Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena MZe výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. K byly MZe pověřeny výkonem kontroly a certifikace následující kontrolní organizace:

6 Kontrolní organizace KEZ o.p.s. Poděbradova 909 537 01 Chrudim
Tel.: , fax: ABCERT AG Lidická 40 Brno Tel.: , fax: BIOKONT CZ, s.r.o. Měříčkova 34 Brno Tel.: , fax:

7 Postup registrace Evidence zemědělské půdy v ekologickém zemědělství a přechodném období probíhá v rámci systému LPIS.

8 Postup registrace V případě ekologických zemědělců vystaví MZe po podání žádosti o registraci informaci o zahájení přechodného období, případně rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství (po uplynutí doby přechodného období). U ostatních osob podnikajících v ekologickém zemědělství vystaví MZe po podání žádosti rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství. Na žádost o registraci pro ekologické zemědělství se vylepuje kolek 1000,- Kč.

9 Další přílohy, které EZ farmář vyplňuje:
Přílohy, které je nutné vyplnit určuje to, zda se registrujete k podnikání pouze v rostlinné výrobě /přílohy P1-P11/ P1 Platný doklad opravňující žadatele k podnikání v úředně ověřené kopii. P2 Mapa s přehledně vyznačenými pozemky na kterých bude žadatel ekologicky hospodařit. P3 Doklad o vlastnictví pozemků či jiném právním důvodu k zemědělskému hospodaření. P4 Soupis pozemků na kterých bude žadatel ekologicky hospodařit podle údajů v katastru nemovitostí. Zde si žadatel musí vytvořit vlastní tabulku, která by měla obsahovat soupis parcel řazených podle honů, název a číslo honů, katastrální čísla parcel, výměry jednotlivých parcel, řezení do půdních bloků, katastrální území, kultury, celkové součty výměr za jednotlivé hony a půdní bloky. P5. Přehled pozemků zařazovaných do přechodného období podle hospodářského využití + Sumář osevních ploch zařazovaných do přechodného období k ekologickému zemědělství P5.1 Přehled pozemků zařazených v ekologickém zemědělství a v přechodném období podle hospodářského využití P6. Soupis pozemků obhospodařovaných jinou zemědělskou výrobou podle hospodářského využití v roce …. P7 Soupis hospodářských budov a provozních zařízení které bude žadatel používat k ekologickému hospodaření, podle údajů katastru nemovitostí. P8 Osevní postup v ekologickém zemědělství, druhy plodin, zelené hnojení na dobu 3 let. P9 Druhy a roční dávky všech hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek na dobu 3 let. P10 Způsob a uplatňované metody ochrany rostlin a použití přípravků podle povinné evidence na dobu 3 let. P11 Popis způsobu zajištění ochrany ekologického zemědělství před negativními vlivy zemědělské činnosti ( podle § 10 zákona).

10 Zadání cvičného projektu
Praktické zpracování cvičného projektu

11 Zadání cvičného projektu
Tříčlenné skupiny studentů Průběžná příprava dle zadání Dle harmonogramu (na konci semestru) příprava prezentace a obhájení projektu Všechny vyplňované dokumenty stačí elektronicky.

12 Zadání cvičného projektu
Vyplnění žádosti o vstupní kontrolu (formulář příslušné kontrolní organizace – dle vlastního výběru – zdroj web KEZ, ABcert, Biokont CZ) Vyplnění žádosti o registraci (MZe) Satelitní mapa pozemků se zákresem (např. nebo Zpracování zadávacího listu:

13 Zadání cvičného projektu
1. Zadávací list cvičného projektu ekofarmy: charakteristika půdně-klimatických podmínek okres: nadmořská výška: průměrné roční srážky: průměrná roční teplota: půdní typ a druh: výrobní zaměření farmy hlavní plodiny (min. 4-5): volba jedné „modelové“ plodiny: hospodářská zvířata na farmě: Popis ekofarmy – cca řádků (viz příklad)


Stáhnout ppt "Postup registrace ekologicky hospodařícího zemědělce"

Podobné prezentace


Reklamy Google