Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do."— Transkript prezentace:

1 VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Seminář „Ochrana práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory),systém jejich ochrany na UP a možnosti financování nových firem“ Dne 5. listopadu 2009 od 13.00 do 14.30 hod Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 - Představení VTP UP - Ochrana průmyslového vlastnictví - Směrnice Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP Radek Žilka, 5.11.2009

3 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby, využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého pro firmy za výhodných podmínek.

4 PORADENSKÉ SLUŽBY Konzultace k podnikatelským záměrům začínajících firem, dotační poradenství a dotační management, ochrana duševního vlastnictví, rizikový kapitál. VÝZKUM, MĚŘENÍ A ANALÝZY PRO FIRMY NA ZAKÁZKU Nabídka špičkového přístrojového vybavení a know-how Univerzity Palackého zejména z oborů farmacie, chemie, biotechnologie, optiky a nanotechnologie pro firmy. PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR Pronájem kanceláří a výrobních prostor na dobré adrese pro firmy s ojedinělým nápadem a zaměřením. Pomoc s rozjezdem podnikání zdarma, nebo za výhodných podmínek. K pronájmu 2600m².

5 PORADENSKÉ SLUŽBY PRO FIRMY

6 Radíme v následujících oblastech: Dotační poradenství a příprava žádostí o dotaci Ochrana duševního vlastnictví, patenty, licenční smlouvy Začátky v podnikání Rizikový kapitál letos 5 zakázek na přípravu žádostí o dotaci do OPPI pro firmy

7 VÝZKUM, MĚŘENÍ A ANALÝZY PRO FIRMY NA ZAK Á ZKU

8 Využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého v Olomouci za výhodných podmínek Univerzita Palackého disponuje přístrojovým vybavením vhodným zejména pro obory farmacie, chemie, biotechnologie, optiky a nanotechnologie Špičkové technické vybavení a know-how mohou využít firmy v ČR i ve světě Připravíme nabídku, smlouvy, dohlédneme na realizaci zakázky Brána do UP - VTP UP je kontaktní místo pro firmy

9 - Představení VTP UP - Ochrana průmyslového vlastnictví - Směrnice Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP

10 Duševní vlastnictví Nehmotné statky, výsledek tvůrčí činnost - Díla chráněná podle autorského zákona - Předměty spadající pod průmyslově právní ochranu

11 Průmyslové vlastnictví : výsledky duševní činnosti, které jsou nové průmyslově (hospodářsky) využitelné. Jde o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory, typografie, polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, odrůdy rostlin, biotech. vynálezy, ochranné známky Ochrana předmětu průmyslového vlastnictví: je realizována zápisem (a udržováním) patentů, užitných vzorů, ochranných známek, topografií polovod. výrobků nebo odrůd rostlin do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví). Vynález je řešení, které je výsledkem tvůrčí duševní činnosti původce, je nové a průmyslově využitelné a znamená ve srovnání se světovou úrovní poznání pokrok, projevující se novým nebo vyšším účinkem. Vynález není – objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her, obchodní činnost, poč. programy, podávání informací

12 Zákonné normy upravující podávání patentů pro zaměstnance a studenty v ČR Zákon č. 527/1990 Sb. O vynálezech a zlepšovacích návrzích, konkrétně „zákonná cese“ v paragrafu § 9 (podnikový vynález) Zákon č. 206/2000 Sb. O ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

13 Zákon č. 527/1990 Sb. O vynálezech a zlepšovacích návrzích §8: právo na patent (má původce nebo jeho právní zástupce) původce: ten, kdo jej vytvořil spolupůvodci: mají právo v takovém rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu §9: podnikový vynález: vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru:přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak, původcovství není tímto dotčeno původce je povinen zaměstnavatele písemně vyrozumět o vytvoření vynálezu a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění právo na patent, přechází toto právo na původce zakládá původci právo na odměnu

14 Kritéria patentovatelnosti a) novost, b) technické řešení, c) průmyslově využitelné d) výsledkem vynálezecké činnosti NOVOST: Zákon 527/1990 Sb. §5 zakládá také tzv. novost a říká, že (1)Vynález je nový, není-li součástí stavu techniky (2)Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli vynálezu právo přednosti umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem

15 Pozor na vlastní konkurenci! grantová žádost, časopisecký článek, jakákoliv veřejně přednesená přednáška nebo zveřejnění na internetu, abstrakt na konferenci zveřejněné samotným původcem (původci) před podáním přihlášky vynálezu je na závadu novosti, případně vynálezeckého kroku předmětu patentové přihlášky, a tudíž může bránit patentování této přihlášky

16 Zveřejňování a priorita Nejdříve je možno zveřejnit výsledky až po podání prioritní přihlášky vynálezu. Doporučováno je však vyčkat se zveřejněním až do podání přihlášek v zahraničí nárokujících prioritu z dané prioritní přihlášky, většinou se jedná o PCT (patent cooperation treaty) přihlášku.

17 Kategorie vynálezu Věci – výrobky, zařízení, zapojení, látky, směsi, látky získané přeměnou atomového jádra, kmenu produkčních mikroorganizmů Postupy (způsoby) – zejména postupy výroby – časová následnost operací Specifická skupina – použití věci nebo postupu k novému účelu na základě zjištění nové vlastnosti Možnost kombinace kategorií, pokud uskutečňují jednu myšlenku (např. výrobek + způsob + zařízení)

18 Fáze života předměty / ochrany Vytvoření (předmětu ochrany, označení) Rozhodování o uplatnění Řízení k získání ochrany Péče o nabytá práva

19 Kreativní řešení Označení

20 Patent – prokazuje světovou novost vynálezu splňujícího podmínky pro udělení patentu, zaručuje vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití tohoto vynálezu Užitný vzor - zaručuje vlastníkovi vynálezu výhradní právo k průmyslovému využití tohoto vynálezu; který však neprokazuje (ačkoliv předpokládá) světovou novost. Jde o tzv. „malý patent“ Ochranná známka - zaručuje vlastníkovi výlučné právo používat specifické označení ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna Označení schopné grafického znázornění, zejména slova, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obalu, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby různých osob Průmyslový vzor – zaručuje vlastníkovi výlučné právo používat předmět průmyslového vzoru, představujícího zejména designérské řešení vnějšího vzhledu výrobků a jejich obalů. Průmyslovým vzorem není podstata technického řešení, ale výsledek tvůrčí činnosti průmyslového návrhářství, spočívající zejména ve znacích linií, obrys, barev, tvaru, struktury i materiál výrobku samotného nebo jeho zdobení.

21 Majitel patentu má výlučné právo využívat vynález (neporušuje-li tím práva třetích osob), poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám nebo na ně patent převést Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu předmět patentu využívat, vyrábět, nabízet, uvádět na trh, dovážet, skladovat, ani dodávat nebo k dodání nabízet prostředky týkající se podstatného prvku vynálezu

22 Patent (zákon 527/1990 Sb.) Podmínky: světová novost, výsledek vyn. činnosti, průmyslová využitelnost, přesahuje rámec odborné dovednosti, úplný průzkum Získání a doba platnosti : podání přihlášky – vzniká právo přednosti (priorita) – 12 měsíců, následuje úplný průzkum ÚPV, do 36 měsíců od podání přihlášky, udělení patentu po 3-5 letech, doba platnosti max 20 let (lečiva, prostředky na ochranu rostlin max 25 let) Vhodný při: generační vynález, náročný aplikovaný výzkum, technicky náročné řešení, perspektivní, silná konkurence v odvětví, potřeba licencovat Náklady v Kč: Přihláška – 1200 (600 pokud přihlašuje původce) Žádost o úplný průzkum – 3000 Patentová listina (10 stran) – 1 600 (100 za další strany) Patentový zástupce – 10 000 - 30 000 Udržování – 1. – 4. rok (1000/rok), 5. – 8. rok (2000/rok), až 20. rok (24 000/rok)

23 Užitný vzor (zákon 478/1992 Sb.) Podmínky: novost, nepublikováno, průmyslová využitelnost, přesahuje rámec odborné dovednosti Získání a doba platnosti : podání přihlášky – vzniká právo přednosti (priorita) – 12 měsíců, po 2-3 měsících zašle ÚPV osvědčení o registraci, doba platnosti max 10 let, pouze formální průzkum Vhodný při: obchodní případ s kratším čas. horizontem, jednorázový prodej v plánu, rychlé zavedení do výroby, technicky jednodušší, vlastní výroba majitel s následným prodejem výrobků Náklady v Kč: Přihláška – 1000 (500 pokud přihlašuje původce) Patentový zástupce – 5 000 - 20 000 Ochrana 4 roky po přihlášce Udržování – 6 000 na každé další 3 roky

24 Patent x Užitný vzor P je silnější a bezpečnější ochrana vynálezu P je nákladnější P vyžaduje úplný průzkum ÚPV P udělen po delší době (2 -5 let) P významně zvyšuje hodnotu firmy (investoři, zájemci o licenci) P umožňuje zvýšit příjmy z licencí U v některých zemích neexistuje Odbočení /na užitný vzor z patentové přihlášky/ Podání přihlášky užitného vzoru Požádání o přiznání data podání / priority Přihlaška UV– ne vynález, ale „technické řešení“, ne patentové nároky, ale „nároky na ochranu“

25 Rešerše Souhrn záznamů dokumentů nebo jejich částí nebo souhrn faktografických informací vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu.

26 Zdarma - z Internetu, „nezaručené“ - upv.cz, ep.espacenet.com, www.uspto.gov - obvykle budete hledat osobně Za peníze - databáze s přidanou hodnotou - CA, Thomson Derwent, STN - obvykle budete zadavateli V knihovnách - v Praze Úřad průmyslového vlastnictví - Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec,… - obvykle budete navštěvovat osobně Možnosti získání patentových informací

27 Podle čeho lze hledat  Čísla dokumentů  Klíčová slova – používat technické ekvivalenty  Jména vynálezců, přihlašovatelů  Data priority, podání, publikace  Patentová klasifikace: MPT, ECLA (pouze EP), USCl – na ÚPV spisy řazeny podle MPT, MPT má různé verze

28 Mezinárodní patentové třídění (9. vydání) Sekce ASekce A - LIDSKÉ POTŘEBY Sekce BSekce B - PRŮMYSLOVÉ TECHNIKY; DOPRAVA Sekce CSekce C - CHEMIE; HUTNICTVÍ Sekce DSekce D - TEXTIL; PAPÍR Sekce ESekce E - STAVEBNICTVÍ Sekce FSekce F - MECHANIKA; OSVĚTLOVÁNÍ; TOPENÍ; ZBRANĚ; PRÁCE S TRHAVINAMI Sekce GSekce G - FYZIKA Sekce HSekce H - ELEKTROTECHNIKA Sekce, podsekce, třídy, podtřídy, skupina, podskupina

29

30 Evropská patentová přihláška se podává v angličtině, francouzštině nebo němčině (úřední jazyk EPO) Místo podání: u EPÚ v Mnichově nebo v jeho pobočce v Haagu nebo kanceláři v Berlíně Lze také u ÚPV v Praze (od 1/7/2002) Lze podat přímo nebo poštou faxem, pokud to úřady smluvních států připouštějí Elektronické podání: v systému EPOLINE EP má účinky v státech EU + Albánie, Srbsko, Bosna a Hercegovina (systém rozšíření) Evropská patentová přihláška (EP)

31 POPLATKY ZA EP Přihlašovací poplatek180 EUR Poplatek za rešerši1050 EUR Poplatek za určení jednoho nebo více smluvních států,(splatný do 6 měsíců ode dne, kdy je v Evropském patentovém věstníku oznámeno zveřejnění zprávy o evropské rešerši) 500 EUR Poplatek za rozšíření (lhůta pro platbu jako výše) 102 EUR Poplatek za 16. a každý další nárok 50 / od 51 nároků za každý200/500 EUR Poplatek za průzkum, sleva 20% při podání žádosti v češtině 1405 EUR

32 mezinárodní přihláška vynálezu se podává v angličtině, němčině nebo francouzštině Ochrana ve 141 smluvních státech PCT a 4 regionální patenty (vč. EP) Lze podat u ÚPV v Praze nebo ve WIPO v Ženevě Mezinárodní fáze řízení sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky 18 měsíců od priority. Na základě mezinárodní rešerše se přihlašovatel rozhodne, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. PCT vyjde v celkových výdajích cca 1 300 000 Kč. Podání mezinárodní přihlášky vynálezu podle smlouvy PCT

33 Poplatky spojené s podáním PCT předávací poplatek 1500 Kč, příp. poplatek za vyhotovení dokladu o právu přednosti 600 Kč (pokud bude uplatňováno právo přednosti z dříve podané české přihlášky), mezinárodní přihlašovací poplatek 848 EUR a 1700 EUR za mezinárodní rešerši Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství a sídlo v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku. Pokud je několik přihlašovatelů, musí tyto podmínky splňovat každý z nich. Formuláře žádostí: http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htmhttp://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm

34 Prioritní česká přihláška Evropská přihláška Japonská přihláška PCT přihláška US přihláška US patent Slovenský Patent Francouzský patent Evropský patent Japonský patent Německý patent Polský patent

35 Možnost financování patentové ochrany z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (Program Patent)

36 nápad Potřeba realizovat výrobu -- výrobní kapacity Vymyslet Vyvinout Vyrobit a prodat Prototyp POTENCIÁLINOVACE-inovační projekty Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví Potřeba realizovat V&V -- kapacity V & V -- lidé, laboratoře, zkušební zařízení, atd. Uvedení na trh

37 a) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě: -- patentů v ČR a zahraničí -- užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí -- průmyslových vzorů v zahraničí -- ochranných známek v zahraničí

38 Výše podpory10 – 1 000 tis. Kč/projekt Forma podpory Dotace Veřejná výzkumná instituce 75 % způsobilých výdajů Vysoká škola MSP/fyzická osoba45 % způsobilých výdajů MSP spolupracující s VŠ nebo VVI55 % způsobilých výdajů

39 Příjem Registračních žádostí od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010 Příjem Plných žádostí Od 1.7. 2009 do 31.8. 2010 Lhůta pro předložení Plné žádosti 90 dní Konec realizace projektu 31. 12. 2014 Výše alokace na výzvu 50 mil. Kč

40 - Představení VTP UP - Ochrana průmyslového vlastnictví - Směrnice Realizace práv průmyslového vlastnictví

41 B3-09/1-SR Tato směrnice stanovuje jednotný postup při zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví vzniklých na Univerzitě Palackého v Olomouci, a to za účelem co nejlépe chránit zájmy UP, jejích zaměstnanců i studentů a poskytnout podporu pro uplatnění tvůrčího potenciálu UP Účinnost: 28.4.2009

42 Předmětem této směrnice je úprava vztahů vznikajících při vzniku a realizaci práv k předmětům průmyslového vlastnictví na UP. Činnosti spojené s realizací práv průmyslového vlastnictví na UP spadají do působnosti Vědecko- -technického parku UP (dále jen „VTP UP“), aniž by tím byly dotčeny povinnosti ostatních osob a subjektů stanovené vnitřními předpisy UP.

43 Obsah: -Výklad základních pojmů -Povinnosti vůči zaměstnavateli -Postup oznámení vzniku předmětu průmyslového vlastnictví (Oznámení / patentová přihláška) -Stanovení odměny Přílohy: -Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví -Dohoda o spolupůvodcovství -Souhlas s komerčním využitím (nepovinné)

44 Základní principy: -Převod práva z předmětu na zaměstnavatele -Vyjasnění vlastnických podílů (spoluvlastnictví) -Oznamovací povinnost -Povinnost spolupracovat -Náklady na ochranu nese pracoviště původce -Čistý příjem dělen mezi původce/pracoviště/fakultu/VTP UP

45

46 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do."

Podobné prezentace


Reklamy Google