Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉM TECHNICKÉ HARMONIZACE V METROLGII

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉM TECHNICKÉ HARMONIZACE V METROLGII"— Transkript prezentace:

1 SYSTÉM TECHNICKÉ HARMONIZACE V METROLGII
Den ÚNMZ Ing. Zbyněk Veselák

2 Historie technické harmonizace v metrologii
období převážně národních trhů a omezeného volného obchodu ochrana vlastního průmyslu i celé ekonomiky před konkurencí ostatních zemí prostřednictvím různých nástrojů a kvót zároveň vznikaly i technické překážky v podobě vnitrostátních právních předpisů a norem (navzájem se lišících) druhá polovina 20. století začaly být prosazovány snahy o postupné odstranění těchto technických překážek, čehož mělo být dosaženo sjednocením technických předpisů

3 Svět - dnes organizace s 57 členy a 65 pozorovateli
V roce 1955 byla založena Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML) - se záměrem podporovat celosvětovou harmonizaci postupů v legální metrologii - ČR byla na základě žádosti přijata za plnoprávného člena v roce 1993 jako nástupnický stát ČSFR - dnes organizace s 57 členy a 65 pozorovateli

4 Svět - OIML Tato mezivládní organizace vypracovává technické normy a mezinárodní doporučení jakožto mezinárodně sdílený základ pro členské státy aby na jejich základě vypracovaly regionálně či celostátně uznávané požadavky týkající se výroby a používání měřidel pro aplikace v legální metrologii – regulované sféře - návrhy doporučení /R/ a dokumentů /D/ OIML jsou připravovány v technických výborech a podvýborech složených ze zástupců členských států (pozn.: EK na některé dokumenty typu R nebo jejich části odkazuje jako na normativní dokumenty ke směrnicím MID a NAWID) - spolupráce OIML s institucemi jako je ISO a IEC má odstranit riziko duplicity při práci na mezinárodních normách

5 Doporučení /R/ dokumenty /D/ OIML
Svět - OIML Doporučení /R/ dokumenty /D/ OIML

6 Svět - OIML Systém certifikátů OIML - zavedený v roce 1991 - poskytuje výrobcům možnost získat certifikát OIML a tzv. Test report (protokol o zkoušce) - potvrzeno, že dané měřidlo vyhovuje příslušným mezinárodním požadavkům OIML - certifikáty jsou vydávány institucemi ustanovenými členskými státy OIML (v ČR ČMI) - certifikáty mohou být na základě dobrovolnosti uznávány národními metrologickými instituty

7 Svět - OIML Ujednání o vzájemném uznávání OIML
- v roce 2005 byla zahájena implementace tzv Mutual Acceptance Arrangement (MAA OIML) - vztahuje se na OIML posouzení typu (OIML Type Evaluation) - má zabezpečit automatické přejímání výsledků zkoušek ve formě předepsaných protokolů pro vydání národního certifikátu o schválení typu a odstranit tak nedostatek stávajícího certifikačního systému

8 Svět - ILAC The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) (mezinárodní spolupráce při akreditaci laboratoří) - ILAC začal jako konference v roce 1977 s cílem rozvinout mezinárodní spolupráci při usnadnění obchodování podporou uznávání výsledků akreditovaných zkoušek a kalibrací - v roce 1996 podepsáno Memorandum o porozumění (MOU), následně více než 40 akreditačních orgánů pro laboratoře podepsalo mnohonárodní dohodu (ILAC Arrangement), která poskytuje významnou podporu mezinárodnímu obchodu ILAC vydává dokumenty ve formě: Brochures, Guidance Series, Rules Series, Procedural Series a ILAC-IAF Joint Publication; V metrologické praxi jsou nejčastěji využívány návodové dokumenty (Guides).

9 ILAC návodový dokument
Svět - ILAC ILAC návodový dokument

10 Evropa Předpisy Evropského společenství
- právním předpisem, který položil základy technické harmonizace v metrologii  v Evropě, byla směrnice z roku 1971 číslo 71/316/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly - obsahuje horizontální požadavky pro všechny kategorie měřidel - dále byly vydávány od roku 1971 specifické směrnice týkající se požadavků na jednotlivé druhy měřidel (dnes jsou nazývány jako tzv. směrnice starého přístupu)

11 Evropa Předpisy Evropského společenství
směrnice 71/316/EHS byla nahrazena přepracovanou verzí, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES, o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly - směrnice obsahuje obecná ustanovení, která se zabývají zejména postupy pro ES schvalování typu a pro ES prvotní ověřování a ES metodami metrologické kontroly

12 Evropa Předpisy Evropského společenství
Rok 1985: Usnesení Rady o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci 85/C 136/01 - cílem tohoto usnesení bylo přepracovat technickou harmonizaci v Evropském společenství (později EU) na novém základě sladěním pouze základních požadavků na výrobky a uplatněním „odkazu na normy“ a zásady vzájemného uznávání - toto usnesení přineslo několik základních zásad:

13 Evropa Usnesení Rady 85/C 136/01 členské státy zajistí vzájemné uznávání výsledků zkoušek a zavedou harmonizované předpisy týkající se fungování certifikačních subjektů (zásada vzájemného uznávání) členské státy souhlasí s konzultací na úrovni Společenství, pokud by některé návrhy právních předpisů nebo vnitrostátní postupy ohrožovaly řádné fungování vnitřního trhu je třeba rozšířit „odkaz na normy“ upřednostňováním evropských (popř. vnitrostátních) norem

14 Evropa Usnesení Rady 85/C 136/01 harmonizace právních předpisů se omezí na základní požadavky bezpečnosti (nebo jiné požadavky veřejného zájmu), které budou muset splňovat výrobky uváděné na trh, aby jim byl umožněn volný pohyb v Evropské unii) úkol vypracovat technické výrobní specifikace je svěřen subjektům příslušným pro průmyslovou normalizaci, které při tom zohlední současný stav technologií

15 Evropa Usnesení Rady 85/C 136/01
tyto technické specifikace nebudou povinné, budou mít status dobrovolných norem správní orgány jsou povinny přiznávat výrobkům vyrobeným v souladu s harmonizovanými normami presumpci shody se základními požadavky stanovenými směrnicí. V případech, kdy se výrobce těmito normami neřídí, má povinnost prokázat, že jeho výrobky splňují základní požadavky

16 Evropa Evropský výbor pro normalizaci (CEN)
Evropské normalizační instituce Normy vypracovává po diskusi mezi průmyslovými odvětvími, veřejnými orgány, spotřebiteli apod.: Evropský výbor pro normalizaci (CEN) Evropský výbor pro normalizaci v oblasti elektrotechniky (CENELEC) Evropský institut pro telekomunikační normy (ETSI) Směrnice EU platí v tzv. Evropském hospodářském prostoru, tj. v členských zemích EU a v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

17 Evropa Oblast metrologie a předpisy ES První směrnicí tzv. nového přístupu byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 90/384/EHS, později nahrazená kodifikovaným zněním – směrnicí 2009/23/ES o vahách s neautomatickou činností: stanovuje technické požadavky na váhy s neautomatickou činností v závislosti na oblasti jejich použití udává dále možné postupy posouzení shody, které může zvolit výrobce za účelem uvedení vah na trh Váhy s neautomatickou činností, které splňují ustanovení této směrnice, se opatřují označením shody „CE“ a nálepkou s písmenem „M“.

18 Evropa pokrývá uvádění na trh deseti druhů měřidel
Oblast metrologie a předpisy ES Druhou metrologickou směrnicí nového přístupu je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích: pokrývá uvádění na trh deseti druhů měřidel stanovuje jednak obecné požadavky na všechna měřidla ve své působnosti a dále specifické požadavky na jednotlivé druhy měřidel stanovuje postupy posouzení shody, které musí dané měřidlo podstoupit, aby mohlo být uvedeno na trh Shoda měřidla s požadavky směrnice je vyznačena umístěním označení CE a doplňkového metrologického označení na měřidlo. Směrnicí 2004/22/ES zároveň byly zrušeny původní směrnice „starého“ přístupu, které se týkaly měřidel nově pokrytých touto směrnicí.

19 Evropa Měřidla v působnosti směrnice MID vodoměry,
plynoměry a přepočítávače množství plynu, elektroměry k měření činné energie, měřidla tepla, měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda, váhy s automatickou činností, taxametry, hmotné měrky, přístroje pro měření rozměrů, analyzátory výfukových plynů

20 Evropa Rušení směrnic starého přístupu
V roce 2011 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU kterou se zrušují „metrologické“ směrnice Rady, tj. harmonizační směrnice vydané podle směrnice 71/316/EHS. Uvedené směrnice se týkají: směrnice Rady 71/317/EHS pravoúhlých závaží střední přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcových závaží střední přesnosti od 1 do 10 kg, směrnice Rady 71/347/EHS měření objemové hmotnosti obilí, směrnice Rady 71/349/EHS kalibrace nádrží na plavidlech, směrnice Rady 74/148/EHS závaží vyšší než střední přesnosti od 1 mg do 50 kg, směrnice Rady 75/33/EHS vodoměrů na studenou vodu, směrnice Rady 76/765/EHS lihoměrů a hustoměrů na líh, směrnice Rady 76/766/EHS lihoměrných tabulek, směrnice Rady 86/217/EHS měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel.

21 Evropa Rušení směrnic starého přístupu
Směrnice 71/349/EHS byla zrušena s účinkem od 1. července 2011, s přechodným obdobím do roku 2021, ostatní směrnice s účinkem od 1. prosince 2015, s přechodným obdobím až do roku 2025. Argumentem pro zrušení byla zastaralost směrnic i zastarávání většiny měřidel spadajících do jejich působnosti. Při neexistenci harmonizace existuje možnost dobrovolného uplatnění existujících mezinárodních a evropských norem, dále uplatnění vnitrostátních předpisů, které ovšem mají vycházet z mezinárodních norem, přičemž volný pohyb výrobků na vnitřním trhu je zajištěn aplikací článků 34, 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie a zásady vzájemného uznávání. Z výše uvedených důvodů nebyla o měřidla v působnosti zrušených směrnic ani rozšířena směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích.

22 Evropa - WELMEC V roce 1990 byla založena Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii WELMEC (pozn. zkratka WELMEC zůstala i po úpravě na oficiální název European Co-operation in Legal Metrology v roce 1995) cílem činnosti je vytvořit harmonizovaný a jednotný přístup k evropské legální metrologii vytvořit vzájemnou spolupráci mezi orgány a organizacemi zabývajícími se metrologií zajistit výměnu informací podporovat odstranění bariér při obchodování s měřidly podporovat jednotnost interpretace a použití normativních dokumentů usnadnit proces implementace evropských směrnic a identifikovat případné problémy

23 Evropa - WELMEC WELMEC Návodové dokumenty jsou vypracovávány na úrovni pracovních skupin WELMEC. Návrhy návodových dokumentů schvaluje výbor WELMEC při svém každoročním zasedání. Některé z dokumentů jsou uznávány Evropskou komisí a jsou odkazovány na jejích stránkách: (

24 Evropa - WELMEC WELMEC Guides

25 Evropa - EA Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA = European co-operation in Accreditation - 7 výborů včetně 4 technických výborů (výbor pro laboratoře, výbor pro inspekce, výbor pro certifikace a výbor pro horizontální harmonizaci) - Výbor pro komunikaci a publikační činnost (Communications and Publications Committee) je výborem, který je zodpovědný EA za publikace a implementaci postupů komunikace EA) - procesní i technické dokumenty (často přejímané dokumenty ILAC)

26 Evropa - EA Technický dokument EA

27 Evropa - EA Multilaterální dohoda o vzájemném uznávání EA (MLA)
EA je uznaným regionem organizace ILAC. To znamená, že Multilaterální dohodu o vzájemném uznávání EA (EA MLA) ILAC uznává a následně jsou signatáři MLA (za předpokladu, že jsou členy ILAC) automaticky považováni za signatáře Dohody o vzájemném uznávání ILAC (ILAC MRA) pro daný rozsah akreditace.

28 Evropa - EA Oblasti multilaterální dohody o vzájemném uznávání EA (MLA) jsou uvedeny níže, norma používaná pro akreditaci v dané oblasti je uvedena v závorce: kalibrace (ISO/IEC 17025) zkušební (ISO/IEC 17025) a zdravotnické laboratoře (ISO 15189) inspekce (ISO/IEC 17020) certifikace systému managementu kvality - QMS a environmentálního managementu – EMS (ISO/IEC 17021) certifikace výrobků / služeb (ISO pokyn 65) certifikace osob (ISO/IEC 17024)

29 Evropa - EA Dokumenty EA využívané v metrologii, např.: EA-04/02
Vyjadřování nejistot měření při kalibracích (Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (previously EAL- R2), DEC 1999) - platný od: EA-04/07 Návaznost měřicího a zkušebního zařízení na státní etalony (Traceability of Measuring and Test Equipment to National Standards (previously EAL-G12), NOV 1995) - platný od:

30 ČR – národní normalizace v metrologii
Technická normalizační činnost v metrologii byla po roce 1960 zaměřena na tvorbu technických předpisů typu I (Instrukce/Inštrukcie) a na technické předpisy typu B (zajišťovaly z dnešního pohledu oblast legální metrologie). Předpisy typu I definovaly postupy pro úřední ověřování měřidel (metody zkoušení při ověřování), předpisy typu B stanovovaly technické požadavky na měřidla (často na etalonová zařízení), byly vydány v letech 1964 – 1978.

31 ČR – národní normalizace v metrologii
1980 až 1988 – tvorba podnikových norem ÚNMZ, označovány jako PNÚ + identifikační číslo = definování technických požadavků na měřidla, metody zkoušení při úředním ověřování nebo schémata návaznosti, většina norem stále v platnosti – postupné rušení, některé jsou využitelné při tvorbě kalibračních procedur i dnes, příklad těchto norem: PNÚ Etalónové kvapalinové tlakomery s hornými medzami meriaceho rozsahu od 5 do 250 kPa. Technické požiadavky. 1981

32 ČR – národní normalizace v metrologii
ČSN – české technické normy, dokument vytvořený podle zákona č. 22/1997 Sb., jehož vydání bylo oznámeno ÚNMZ ve Věstníku, používání norem není závazné, závaznost však může být určena právním předpisem standardně dobrá úroveň, zaměření na jednoznačnost požadavků na měřidla a jednoznačnost hodnocení metrologické úrovně měřidel v posledních letech jde spíše o implementaci mezinárodních předpisů (ČSN EN, ČSN ISO,…) / po roce orientace ČR na EN, členství v CEN/

33 ČR – národní normalizace v metrologii
Metodické pokyny pro metrologii (MPM) - vydává ÚNMZ

34 ČR – národní normalizace v metrologii
Metrologické předpisy (MP) jsou obdobou MPM, vydává je na své úrovni generální ředitel ČMI. Jsou závazné pro zaměstnance ČMI případně subjekty zabývající se danou činností

35 ČR – národní normalizace v metrologii
TPM – Technické předpisy metrologické definují technické a metrologické požadavky na měřidla a metody jejich zkoušení závazné pro oblast legální metrologie, ČMI, AMS = metoda pro ověřování, jsou uvedeny v podmínkách autorizace, vydávány od roku (2006 zatím poslední TPM) TPM Měřicí převodníky tlaku; metody zkoušení při ověřování TPM Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel; metody zkoušení při ověřování. 2002

36 ČR – národní normalizace v metrologii
Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

37 ČR – národní normalizace v metrologii
Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

38 ČR – národní normalizace v metrologii
Opatření obecné povahy změnou zákona č. 505/1990 Sb. zákonem č. 481/2008 Sb. zavedeno zmocnění k vydávání Opatření obecné povahy stanovuje technické a metrologické požadavky na stanovená měřidla stanovuje metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanoveného měřidla

39 ČR – národní normalizace v metrologii

40 ČR – využití normativních dokumentů v metrologii
využití dokumentů OIML (vzorové předpisy a mezinárodní doporučení) využití dokumentů EA (procesy a postupy pro kalibrační laboratoře) využití dokumentů WELMEC (návodové dokumenty) využití národních předpisů a norem (Instrukce ………….. OOP)

41 ČR – využití normativních dokumentů v metrologii
A komu by to nestačilo …. … tak pro vyjadřování nejistot měření použije dokument BIPM JCGM 100: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) dokument UKAS M003: The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement

42 Normativní dokumenty v metrologii aktuálně
OIML počínaje rokem 2013 zahájení provedení revize dokumentů OIML (od dokumentů nejstaršího data) v roce 2012 zrušeno: doporučení R 70, R 73 a dokument D 7 schváleno: R 35-2:2011, R 35-3:2011, R 46-1 a R 46-2:2012, R 80-1:2009, R 106-1:2011, R 106-2:2012, R 120:2010, R 126:2012, R 134-2:2009, R-137-1,2:2012, dopl. R 138:2009, R 143:2009 WELMEC viz … návodové dokumenty ČMI viz … OOP (úřední deska)

43 Ing. Zbyněk Veselák veselak@unmz.cz ÚNMZ, odbor metrologie www.unmz.cz
Děkuji za pozornost Ing. Zbyněk Veselák ÚNMZ, odbor metrologie


Stáhnout ppt "SYSTÉM TECHNICKÉ HARMONIZACE V METROLGII"

Podobné prezentace


Reklamy Google