Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní a druhová ochrana přírody v EU - část II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní a druhová ochrana přírody v EU - část II."— Transkript prezentace:

1 Územní a druhová ochrana přírody v EU - část II.
Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích Katedra biologických disciplín Doc.JUDr.Vojtěch Stejskal, Ph.D.

2 Obsah: Ochrana volně žijících živočichů (mimo ptáků) a ochrana planě rostoucích rostlin in situ Ochrana přírodních stanovišť – vytvoření soustavy NATURA 2000

3 Ochrana volně žijících živočichů (mimo ptáků) a ochrana planě rostoucích rostlin in situ
Ekosystémy v EU trpí fragmentací způsobenou lidskou činností víc jak na jakémkoliv jiném kontinentu Pouze 3% lesů v západní Evropě lze klasifikovat jako nenarušené Od roku 1950 ztratila Evropa víc jak polovinu mokřadů Ohrožení vyhynutím: 42% savců, 45% motýlů, 30% obojživelníků, 45% plazů, 52% sladkovodních ryb, 800 druhů rostlin

4 Směrnice Rady č. 92/43/EHS o stanovištích
→ CÍL:přispět k zajištění biologické rozmanitosti na území členských států EU → základní povinnosti členských států: 1) Územní a 2) druhová ochrana -1) navrhnout seznam lokalit, v nichž se vyskytují přírodní stanoviště uvedená v příloze I a stanoviště druhů uvedených v příloze II, a předložit jej Evropské komisi, která schvaluje (může nařídit doplnění) seznam lokalit významných pro Společenství (Sites of Community Importance, SCI) vyskytujících se v jednotlivých členských státech; příslušný členský stát je poté povinen vyhlásit dané lokality jako zvláštní oblasti ochrany (special areas of conservation, SAC) – v ČR tzv.evropsky významné lokality - 2) přijmout nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné ochrany druhů uvedených v příloze IV

5 Předmět ochrany Ochrana stanovišť (typy biotopů – např.vodní toky, rašeliniště, lesy určitého typu, jeskyně), ochrana ohrožených druhů živočichů nepatřících mezi ptáky (např.vydra, bobr, rys, medvěd, čolek, kuňka, mihule, rak, losos, vranka, motýli,atd.) a ochrana ohrožených druhů rostlin (střevíčník pantoflíček, koniklec, hořeček, pelyněk, atd.)

6 Směrnice o stanovištích – Přílohy:
Příloha I – typy přírodních stanovišť + Příloha II – druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany Příloha III – kritéria pro výběr lokalit vhodných jako lokality významné pro Společenství a pro vyhlášení jako zvláštní oblasti ochrany Příloha IV – druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu Příloha V – druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem zvláštních opatření Příloha VI – zakázané metody a prostředky odchytu a usmrcování

7 Druhová ochrana podle čl.12-16 Směrnice č.92/43/EHS
Vybrané živočišné druhy dle přílohy č.IV.a Zákaz úmyslných forem lovu, odchytu usmrcení Zákaz úmyslného rušení Zákaz ničení a sběru vajec Zákaz poškozování stanovišť Zákaz držení, chovu a obchodu s jedinci odebranými z volné přírody (zákaz se nevztahuje na jedince legálně odebrané z přírody před účinností směrnice) Monitoring, možnost přijmout ochranná opatření

8 Druhová ochrana podle čl.12-16 Směrnice č.92/43/EHS
Vybrané planě rostoucí rostliny dle přílohy č.IV.b směrnice Zákaz úmyslného vyrývání, sběru, vyřezávání, vytrhávání nebo ničení rostlin v jejich přirozeném areálu rozšíření ve volné přírodě Zákaz držení a obchodu s jedinci odebranými z volné přírody(zákaz se nevztahuje na jedince legálně odebrané z přírody před účinností směrnice)

9 Druhová ochrana podle čl.12-16 Směrnice č.92/43/EHS
Čl.14, Příloha V. Druhy rostlin a živočichů, na kterých je zájem EU z hlediska jejich ochrany, ale je dovoleno jejich omezené využívání → musí být slučitelné se zachováním příznivého stavu druhu → monitoring Lze vyhlásit opatření k ochraně druhů

10 Druhová ochrana podle čl.12-16 Směrnice č.92/43/EHS
Opatření: Dočasný zákaz odebírání jedinců z volné přírody a využívání určitých populací Místní zákaz odebírání jedinců z volné přírody a využívání určitých populací Regulace metod odebírání Vytvoření systému povolení k odebírání jedinců nebo systém kvót lovu Kontrola obchodu Opatření na omezení odebírání jedinců z volné přírody

11 Druhová ochrana podle čl.12-16 Směrnice č.92/43/EHS
Příloha VI – zakázané metody a prostředky odchytu a usmrcování → vztahují se i na lovné druhy a povolenou regulaci jiných druhů Nevýběrové prostředky u savců (slepá nebo zmrzačená živá zvířata jako návnada, sítě, pasti, jedy, návnady s jedem, elektrická zařízení schopná usmrtit nebo omráčit, oslňující zařízení, zbraně se zásobníkem na víc jak dva náboje, hledí pro střelbu v noci, kuše, atd.) Nevýběrové prostředky u ryb (jed a výbušniny) Zakázané dopravní prostředky (letadla a motorová vozidla)

12 Druhová ochrana podle čl.12-16 Směrnice č.92/43/EHS
Výjimky (odchylky) podle čl.16 z druhové ochrany Podmínky: Neexistuje alternativní řešení, Zachování dobrého stavu populace příslušného druhu navzdory udělené výjimce Odchylka jen z vymezených důvodů

13 Čl.16: Odchylka jen z vymezených důvodů
V zájmu zdraví a bezpečnosti lidí Prevence závažných škod na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu a vodním hospodářství Za účelem ochrany fauny a flóry a jejich přírodních stanovišť Pro účely výzkumu Pro opětovné osídlení určitého areálu rozšíření Výjimečně i pro chov – druhy z přílohy IV.

14 Čl.22.b. : ochrana před invazními vetřeleckými druhy
Záměrné vysazování nepůvodního druhu ochrana in situ musí být členským státem řízeno (hodnocení, programy ochrany) může být čl.st.zakázáno nutnost čl.st.informovat EU Komisi v Bruselu prioritní opatření na ostrovech

15 Územní ochrana přírodních stanovišť podle směrnice č.92/43/EHS
1) podle Přílohy I.směrnice – habitaty (cca.225) 2) podle Přílohy II.směrnice – biotopy vybraných druhů (cca.800) Ad 1): habitaty- ohrožené - vzácné - výjimečné v rámci biogeografických regionů Ad 2): druhy- ohrožené - zranitelné Pro 1) a 2) se vymezují tzv. Evropsky významné lokality

16

17 Fáze zřizování evropsky významných lokalit
Fáze 1: aktivity členského státu Inventarizace přírodních území Identifikace a klasifikace habitatů dle Přílohy I. a II.směrnice (kritéria pro výběr vhodných ploch v příloze III směrnice) Navržení národního seznamu lokalit významných pro EU (vědecká kriteria: musí odrážet rozmanitost druhů a stanovišť, musí být dostatečně reprezentativní, musí být zastoupeny homogenní celky)

18 Fáze 2 Konečné stanovení území významných pro EU z hlediska kritérií směrnice o stanovištích Komise EU spolu se svým vědeckým poradním orgánem prověří, zda jsou národní seznamy členských států dostatečné Automaticky se schvalují členským státem navržené tzv.prioritní lokality a lokality pro prioritní druhy Ostatní lokality se dále hodnotí podle kritérií přílohy III/2 směrnice Komise EU může podle čl.4 směrnice národní seznamy EVL schválit nebo nařídit doplnění seznamu

19 Fáze 3 Vyhlášení EVL členským státem a zajištění její ochrany
Předběžná ochrana lokality je již od okamžiku zařazení lokality na národní seznam(např.nutnost preventivního hodnocení vlivů investičních projektů na lokalitu) Jakmile je seznam EVL schválen Komisí, jsou členské státy povinny EVL vyhlásit co nejdříve, ale nejpozději do 6 let a zajistit její praktickou ochranu (zahrnutí do územního plánování, hodnocení vlivů, péče o krajinné prvky a ochrana biokoridorů a migračních zastávek, ochrana stanovišť před ničením)

20 Směrnice o stanovištích Evropsky významné lokality (EVL)
Směrnice o ptácích Evropsky významné lokality (EVL) Ptačí oblasti (PO) příloha I: stanoviště příloha II: druhy rostlin a živočichů Ptačí druhy přílohy I a další stěhovavé druhy Příprava a odborný návrh (AOPK a NNO) Příprava a odborný návrh (AOPK a NNO – Birdlife International) Předání MŽP, projednávání Předání MŽP, projednávání Národní seznam navržený členským státem Odevzdání EK EK: Odsouhlasení národních seznamů pro biogeog. regiony Stát: Vyhlášení odsouhlasených seznamů EVL Vyhlášení PO vládou ČR

21 NATURA 2000 = spojitá evropská ekologická soustava zvláštních oblastí ochrany (čl. 3 odst. 1 Směrnice o stanovištích) → tvořena evropsky významnými lokalitami dle Směrnice o stanovištích a ptačími oblastmi dle Směrnice o ptácích rozdíl ve způsobu vyhlašování jednotlivých oblastí ochrany : (ptačí oblasti samostatně každým členským státem, evropsky významné lokality složitým procesem, kde má rozhodující slovo Evropská komise)

22 Natura 2000 CÍLE: Ochrana biodiverzity
Zajištění trvalé aktivní péče o nejhodnotnější části přírody Začlenění cenných přírodních fenoménů členských států do celoevropského kontextu v jeden funkční celek Prosazení šetrného hospodaření v chráněných územích

23 NATURA 2000 Natura 2000 představuje minimální společný základ územní ochrany v rámci celé EU. Členské státy mají právo chránit i další území podle svých tradic, potřeb a především zachovalosti své přírody. Natura tedy „národní“ ochranu přírody nenahrazuje, ale doplňuje.

24 Povolování ekonomických aktivit
V území Natura 2000 není apriori vyloučen žádný investiční záměr Nutnost ale povolení Podmínkou kladného povolení předchozí posouzení vlivů záměru, zda nebude mít významný (negativní) vliv na populace druhů a jejich stanoviště (příloha II.směrnice o stanovištích) a typy přírodních stanovišť (z přílohy I.směrnice o stanovištích)), a na ptačí oblasti (příloha I.směrnice o ptácích)

25 Posuzování vlivů záměrů na území Natura 2000
Bude-li výsledek posuzování vlivů záměru pro přírodu nepříznivý, pak je nutné posoudit i variantní řešení s nulovým negativním vlivem nebo nejmenším možným negativním vlivem Provedení preventivních kompenzačních opatření jako podmínka budoucí realizace projektu

26 Posuzování vlivů záměrů na území Natura 2000
Stavba Stavba Stavba

27 Závazky členských států EU jsou vymahatelné Soudním dvorem EU
Žalobcem je obvykle Evropská komise První úspěšný případ již v roce 1993 C-355/90 – 1993: Komise versus Španělsko (Marismas de Santoňas) – stát musí vyhlásit za zvláště chráněnou ptačí oblast takové území, které splňuje objektivně podmínky ochrany podle směrnice o ptácích, a je povinen zajistit ochranu tohoto území Při výběru území nesmí zohledňovat ekonomické zájmy, ty lze zohlednit až při povolování projektů na již vyhlášeném chráněném území.

28 V letech více než 100 případů porušení legislativy EU v oblasti ochrany přírody a biodiverzity Největší hříšníci: Španělsko, Řecko Itálie, Francie, Rakousko Velká Británie Typy protiprávních jednání: Nevyhlášení chráněných území Nezákonné stavební projekty či plány jejich výstavby Nezákonný lov živočichů Ohrožení přírodních stanovišť potřebných k přežití ohrožených druhů


Stáhnout ppt "Územní a druhová ochrana přírody v EU - část II."

Podobné prezentace


Reklamy Google