Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody a EU. Primární: Smlouvy (Treaties). Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Poskytují základní právní rámec. Nejdůležitější:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody a EU. Primární: Smlouvy (Treaties). Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Poskytují základní právní rámec. Nejdůležitější:"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody a EU

2 Primární: Smlouvy (Treaties). Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Poskytují základní právní rámec. Nejdůležitější: Maastrichtské sml. (o zřízení EU). Nejdůležitější: Maastrichtské sml. (o zřízení EU). Dále např.: Římské sml., Smlouva z Nice, … Dále např.: Římské sml., Smlouva z Nice, … Sekundární (odvozené): Závazné - směrnice, nařízení, rozhodnutí (EK). Závazné - směrnice, nařízení, rozhodnutí (EK). Nezávazné - doporučení a stanoviska (EK). Nezávazné - doporučení a stanoviska (EK). Rozhodnutí Soudního dvora EU. Rozhodnutí Soudního dvora EU. Prameny práva EU:

3 Nejčastěji používaná (i v ochraně přírody). Určuje povinnosti členských států (ne občanů). Určuje povinnosti členských států (ne občanů). Členské státy je musí začlenit do své legislativy. Členské státy je musí začlenit do své legislativy. Formu a metody si stát zvolí sám. Formu a metody si stát zvolí sám. Směrnice udává povinnosti, termíny, … Směrnice udává povinnosti, termíny, … Proces začleňování – tzv. TRANSPOZICE. Proces začleňování – tzv. TRANSPOZICE. Transpozice: není opsání směrnice, ale úprava zákonů tak, aby stát splnil povinnosti stanovené směrnicí v předepsané časové lhůtě. (Často umožňuje více variant, je dost obecná, …) (Často umožňuje více variant, je dost obecná, …) Směrnice (Directive):

4 Po přijetí se automaticky stává součástí legislativy členských států – přímá závaznost. Po přijetí se automaticky stává součástí legislativy členských států – přímá závaznost. Určuje povinnosti členských států i občanů. Určuje povinnosti členských států i občanů. Transpozice není nutná. Transpozice není nutná. Členské státy řeší jen prováděcí předpisy. Členské státy řeší jen prováděcí předpisy. Rozhodnutí (Decision): Zpravidla prováděcí předpisy (ke směrnicím, …). Zpravidla prováděcí předpisy (ke směrnicím, …). Často řeší technické či organizační detaily. Často řeší technické či organizační detaily. Je přímo závazné – nepřevádí se. Je přímo závazné – nepřevádí se. Nařízení (Regulation):

5 Nezávazné předpisy doporučujícího charakteru. Nezávazné předpisy doporučujícího charakteru. Rady, návody, metodiky, … Rady, návody, metodiky, … Judikatura Evr. soudního dvora: Jediný oprávněný vykládat legislativu EU. Jediný oprávněný vykládat legislativu EU. Výklady: - obecně závazné (precedentní právo). - publikovány v Úředním věstníku ES. Doporučení a stanoviska:

6 Generální ředitelství ES pro ŽP, jadernou bezpečnost a civilní ochranu. Sídlo: Brusel. Sídlo: Brusel. Řídí komisař EU Řídí komisař EU Evropské tematické středisko pro ochranu přírody. Odborná instituce. Odborná instituce. Sídlo: Paříž. Sídlo: Paříž. Instituce EU:

7 Celkem 11 legislativních opatření: Nejdůležitější - 2 směrnice: Směrnice o stanovištích Směrnice o stanovištích Směrnice o ptácích Směrnice o ptácíchDalší: Směrnice o CITES. Směrnice o CITES. Směrnice o zoologických zahradách. Směrnice o zoologických zahradách. …. atd. …. atd. Ochrana přírody v EU:

8 Celý název: O ochraně volně žijících ptáků. Celý název: O ochraně volně žijících ptáků. Číslo: 79/409/EEC (Birds directive). Číslo: 79/409/EEC (Birds directive). Přijata: 1979, v platnosti: od roku 1981. Přijata: 1979, v platnosti: od roku 1981. První směrnice ES na ochranu přírody. První směrnice ES na ochranu přírody. Řeší ochranu ptáků na 2 úrovních: Ochrana populací (regulace lovu vybraných druhů). Ochrana populací (regulace lovu vybraných druhů). Ochrana a obnova stanovišť (vyhlašování SPA). Ochrana a obnova stanovišť (vyhlašování SPA). SPA: Special Protected Areas Důležité: přílohy směrnice (celkem 6). Směrnice o ptácích:

9 Seznam chráněných druhů a poddruhů ptáků. Obsahuje: 181 druhů a poddruhů ptáků. Obsahuje: 181 druhů a poddruhů ptáků. Výskyt v ČR: 123 druhů. Výskyt v ČR: 123 druhů. Na návrh ČR doplněny: další 2 druhy: Na návrh ČR doplněny: další 2 druhy: - raroh velký, poštolka rudonohá. Pro tyto druhy se vyhlašují SPA. Pro tyto druhy se vyhlašují SPA.KOLIZE: Obsahuje některé druhy v ČR nechráněné: Obsahuje některé druhy v ČR nechráněné: (datel černý, lejsek bělokrký, žluna šedá) Neobsahuje některé druhy v ČR ohrožené: Neobsahuje některé druhy v ČR ohrožené: (byla snaha je doplnit – prošli jen 2) Příloha č.1:

10 Seznam druhů,které mohou být loveny. Obsahuje některé druhy v ČR ohrožené (čírka modrá, č. obecná, lžičák pestrý, bekasína otavní, skřivan polní, drozd zpěvný, čejka, křepelka). Obsahuje některé druhy v ČR ohrožené (čírka modrá, č. obecná, lžičák pestrý, bekasína otavní, skřivan polní, drozd zpěvný, čejka, křepelka). V rozporu se směrnicí je v ČR lov některých druhů v období návratu na hnízdiště a hnízdění (husa velká, sluka lesní, vrána, straka, racek chechtavý). V rozporu se směrnicí je v ČR lov některých druhů v období návratu na hnízdiště a hnízdění (husa velká, sluka lesní, vrána, straka, racek chechtavý). Další přílohy: 3. Seznam druhů, které mohou být uvedeny na trh. 4. Zakázané prostředky lovu a dopravní prostředky 5. Priority výzkumu. Příloha č. 2:

11 Celý název: O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Číslo: 92/43/EEC (Habitats directive). Číslo: 92/43/EEC (Habitats directive). Nejkonkrétnější závazek na ochranu přírody v mezinárodním právu. Nejkonkrétnější závazek na ochranu přírody v mezinárodním právu. Hl. cíl: komplexní ochr. biodiverzity na území EU. Hl. cíl: komplexní ochr. biodiverzity na území EU. Řeší ochranu přírody na 2 úrovních: Ochrana ohrožených druhů (kromě ptáků). Ochrana ohrožených druhů (kromě ptáků). Ochrana stanovišť (ohrožené typy stanovišť). Ochrana stanovišť (ohrožené typy stanovišť). Ochrana: SAC (Special Areas of Conservation) Směrnice o stanovištích:

12 Typy přírodních stanovišť jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC Obsahuje 198 typů stanovišť. Obsahuje 198 typů stanovišť. V ČR se vyskytuje 55, z toho 20 prioritních. V ČR se vyskytuje 55, z toho 20 prioritních. Na návrh ČR doplněny další 4 stanoviště. Na návrh ČR doplněny další 4 stanoviště. Příloha č.1:

13 Druhy rostlin a živočichů jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC Obsahuje: - 220 druhů živočichů, - 300 cévnatých rostlin - 29 nižších rostlin - 124 rostl. pro Makaronéskou oblast. Např.: vydra, sysel, perlorodka, roháč obecný, … Např.: vydra, sysel, perlorodka, roháč obecný, … ČR navrhovala zařadit dalších 113 druhů. ČR navrhovala zařadit dalších 113 druhů. Příloha č.2:

14 3. Kritéria pro výběr lokalit SAC. 4. Druhy vyžadující přísnou ochranu (živ. + rostl.). 5. Druhy, jejichž populace mohou být předmětem obhospodařování ve volné přírodě. 6. Zakázané prostředky odchytu a dopravní prostředky při lovu. Další přílohy:

15 Jednotně pojatá SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ, Jednotně pojatá SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ, budovaná na území členských států EU, budovaná na území členských států EU, na základě vědeckých kritérií, na základě vědeckých kritérií, podle směrnic EU (O ptácích a O stanovištích). podle směrnic EU (O ptácích a O stanovištích). Dvě rozdílně pojaté součásti: SPA: Special Protected Areas (Směrnice o ptácích) SAC: Special Areas of Conservation (S. o stanovištích) SPA + SAC = NATURA 2000 Informace: www. NATURA2000.cz NATURA 2000:

16 SPA (Ptačí oblasti): Členský stát: připraví a vyhlásí, Členský stát: připraví a vyhlásí, Podmínka: zajistit ochranu kritériových druhů. Podmínka: zajistit ochranu kritériových druhů. Pokud nedostačuje: hrozí napomenutí až pokuty. Pokud nedostačuje: hrozí napomenutí až pokuty. Platí rozsudek: využít lokality IBA. Platí rozsudek: využít lokality IBA. SAC (Evropsky významné lokality): Členský stát: připraví národní seznam. Členský stát: připraví národní seznam. Podmínka: zajistit ochranu kritériových druhů. Podmínka: zajistit ochranu kritériových druhů. EK: Zhodnotí (řeší vždy celou bigeografickou obl.). EK: Zhodnotí (řeší vždy celou bigeografickou obl.). Lokality schválené EK: stát musí zajistit ochranu. Lokality schválené EK: stát musí zajistit ochranu. Pokud návrh nedostačuje: sankce. Pokud návrh nedostačuje: sankce. Realizace:

17 The Biogeographical Regions Map

18 Zvláštní kategorie ochrany: PO (obecná ochrana). Zvláštní kategorie ochrany: PO (obecná ochrana). Návrh lokalit: připravila Česká spol. ornitologická. Návrh lokalit: připravila Česká spol. ornitologická. Podklad: Významná ptačí území (IBA). Podklad: Významná ptačí území (IBA). Návrh: 41 lokalit (5 pro každý druh). Návrh: 41 lokalit (5 pro každý druh). Projednání: Správy CHKO (s kraji, obcemi,vlastníky). Projednání: Správy CHKO (s kraji, obcemi,vlastníky). Vyhlášení: Nařízení vlády (38 už vyhlášeno). Vyhlášení: Nařízení vlády (38 už vyhlášeno). Zajištění ochrany: Správa ochrany přírody (spr. CHKO). Zajištění ochrany: Správa ochrany přírody (spr. CHKO). Ochranné podmínky: 1. Ze zákona: velmi obecné. 2. Při vyhlášení: konkretizují se vyhlašovacím předpisem. 3. Smluvní: smlouvy s vlastníky (nárok na kompenzace). SPA: Ptačí oblasti - ČR:

19

20 Návrh: připravuje AOPK (měl být k 1.5.2004). Návrh: připravuje AOPK (měl být k 1.5.2004). Podklady: Rozsáhlé mapování (druhy, stanoviště). Podklady: Rozsáhlé mapování (druhy, stanoviště). Návrh: hotovo Panonská i kontinentální oblast Návrh: hotovo Panonská i kontinentální oblast Národní seznam: zveřejněno - Nařízení vlády. Národní seznam: zveřejněno - Nařízení vlády. Předběžná ochrana: po dobu projednávání v Bruselu. Předběžná ochrana: po dobu projednávání v Bruselu. Po schválení EK: do 6 let zajistit ochranu. Po schválení EK: do 6 let zajistit ochranu.Ochrana: 1. Stávající CHÚ: maloplošná, velkoplošná. 2. Nová CHÚ: maloplošná, úpravy zonace VCHÚ. 3. Smluvní: smlouvy s vlastníky (nárok na kompenzace). Realizace: Správa ochrany přírody ČR (správy CHKO). Evropsky významné lokality:

21 Návrh soustavy NATURA 2000: ČR – Panonská oblast:

22 Monitoring: stav předmětu ochrany, ohrožení. Monitoring: stav předmětu ochrany, ohrožení. Zprávy EK: každé 3 roky, po 6 letech podrobná. Zprávy EK: každé 3 roky, po 6 letech podrobná. Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů: povinné. Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů: povinné.Konflikty: Komárov: projekt silnice (omezení rozlohy). Komárov: projekt silnice (omezení rozlohy). Poolzí: průmyslová zóna, dálnice (vláda zamítla). Poolzí: průmyslová zóna, dálnice (vláda zamítla). Bzenecká doubrava: silnice (omezení rozlohy). Bzenecká doubrava: silnice (omezení rozlohy). Krušné hory: větrné elektrárny (???). Krušné hory: větrné elektrárny (???). Boletice: lyžařský areál (blokuje Jihočeský kraj). Boletice: lyžařský areál (blokuje Jihočeský kraj). Českobudějovické rybníky a Dehtář (pozastaveno) Českobudějovické rybníky a Dehtář (pozastaveno) Ochrana – NATURA 2000:

23 AOPK: www. NATURA2000.cz ČSO: www. BirdLife.cz EU: NaturaMetr Další informace:


Stáhnout ppt "Ochrana přírody a EU. Primární: Smlouvy (Treaties). Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Poskytují základní právní rámec. Nejdůležitější:"

Podobné prezentace


Reklamy Google