Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-Dovoz AIS SMSK Praha 26.11.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-Dovoz AIS SMSK Praha 26.11.2009."— Transkript prezentace:

1 E-Dovoz AIS SMSK Praha

2 Obsah Úvodní informace Systém e-Dovoz CP – běžný postup
CP – zjednodušený postup

3 Systém e-Dovoz Část ICS Část AIS ESD Oznámení o příjezdu SD
Evidence dočasně uskladněného zboží Část AIS CP do dovozních celních režimů

4 ICS Přechodné období do 31.12.2009 Statistika podaných SD: Měsíc: 7 8
10 Počet SD 1802 23505 29899 32560 Počet položek SD 17467 65277 83199 94327

5 ICS - prosinec Procedurální změny – ICS
Zjednodušený postup schváleného příjemce v režimu tranzitu na podkladě nákladních listů CIM a naskladňování SD. Přidání nepovinného datového prvku „Číslo přepravního dokladu (CIM)“ do hlavičky SD. Přidání sloupců CIM a ZJP CIM do záložek Přijatá SD a Dočasně uskladněno. Naskladňování ukončených T2F tranzitů. Automatické naskladňování z aplikace NCTS a zpracování stejným způsobem jako T1. Odpisy tranzitů po potvrzení výstupu letištní autoritou – komunikace s ECS Aplikace ICS bude na žádost poskytovat aplikaci ECS kompletní aktuální data SD (ukončeného tranzitu). Následně, po potvrzení výstupu letištní autoritou, bude ECS posílat odpis daného SD.

6 ICS - prosinec Technické změny Oprava odpisů.
Za použití zvláštního uživatelského oprávnění (bude přiřazeno pouze Helpdesku) bude v záložkách Dočasně uskladněno, K dořešení a Vyřízeno umožněno opravovat údaje v odpisech zboží z dočasného skladu. Prodloužení lhůty na dočasné uskladnění. V záložkách Dočasně uskladněno a K dořešení bude možné prodloužit lhůtu na dočasné uskladnění. Zarovnání k DDNIA 4.0 – KEL v Implementace změn zveřejněných v uvedeném KELu. Přidání podmínky omezující alokaci částky zajištění celního dluhu na 10 % ve vyjmenovaných případech JESTLIŽE je použit druh zajištění „9110“ nebo „92ZL“ nebo všechny položky SD mají navržen některý ze způsobu proclení „2“, „D“ nebo „S“, PAK bude alokováno 10% stanovené částky zajištění, JINAK bude alokováno 100% stanovené částky zajištění. Odpisy zajištění zboží z dočasného skladu. Zpřísnění kontrol při odpisu zajištění (bude hlášena chyba při odpisu zajištění u nezajištěných SD, při překročení částky).

7 Systém e-Dovoz - AIS Účel zavedení zjednodušení dovozních postupů,
snížení nákladů, urychlení celního řízení, koordinace a zajištění společného postupu, zajištění a poskytování informací o pohybu zboží v mezinárodním dodavatelském řetězci, zajištění plynulé výměny dat mezi orgány zemí dovozu, mezi celními správami a hospodářskými subjekty WDIS

8 AIS – základní rozdělení
Běžný postup Běžné –papírové CP E-CP E-NCP Zjednodušený postup MŘ – úplné údaje MŘ – neúplné údaje, doplňkové

9 Právní prostředí CC, CCIP, CZ ZSDP (od 1.1.2011 daňový řád)
Čl. 61 odst. b) CC – (podání CP prostřednictvím zařízení pro zpracování dat) Čl. 4a, 4b CCIP – EDI – (počítačové zpracování dat) Čl. 77 odst. 1, 2 CC (nemusí být připojeny doprovodné doklady –musí být k dispozici) Čl. ostatní ZSDP (od daňový řád)

10 Elektronický podpis CS v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. požaduje elektronická data označená zaručeným elektronickým podpisem respektive zaručenou elektronickou značkou ve smyslu tohoto zákona Certifikáty mohou být: osobní zaměstnanecké Výčet certifikátů, které mohou být použity pro elektronický podpis podávaných zpráv, předkládá zmocněný zástupce deklaranta k žádosti o povolení elektronické komunikace s celním úřadem a jsou uvedeny v příloze tohoto povolení. Zahraniční certifikát bude-li chtít deklarant používat cizí certifikáty, musí o tom CS předem vyrozumět Musí se dodat daný podpis obsahující kvalifikovaný certifikát, na jehož základě byl zaručený elektronický podpis učiněn Musí se dodat důvěryhodný kořenový certifikát dané autority, která el. podpis vydala Musí se dodat tzv. ‚CRL‘ adresa, což je neustále dostupná adresa pro stahování revokačních listů

11 Základní a jediná technologická platforma - formát XML
Princip komunikace Deklarant CS ČR Sdělení (JSD + doklady) Sdělení (JSD + doklady) Přenosová cesta Zdroj SW WebKlient příjemce AIS WebKlient ECR brána kódování dekódování Zpětná vazba Základní a jediná technologická platforma - formát XML

12 Celně schválené určení
Čl. 4 odst. 15 CC Propuštění zboží do celního režimu Umístění zboží do SCS, SCP Zpětný vývoz zboží z celního území Společenství Zničení zboží Přenechání zboží ve prospěch státu

13 Celní režim & RHU Čl. 4 odst. 16 CC Propuštění do volného oběhu
Tranzit Uskladňování v celním skladu AZS Přepracování pod celním dohledem Dočasné použití PZS vývoz

14 Cyklus CP podání přijetí Opravné prostředky

15 Cyklus CP podání registrace přijetí Opravné prostředky

16 Systém e - zpracování dat
Podání e – CP + el. podpis = odpovědnost za správnost údajů uvedených v CP Pravost přiložených dokladů Splnění všech povinností v souvislosti s propuštěním do navrženého režimu CP je podané okamžikem obdržení datové zprávy celním úřadem CP je registrované okamžikem splnění všech náležitostí pro podané CP - registrace se sděluje prostřednictvím zprávy C_I_REGD CP je přijaté kontrolou dokladů, kterou provádí pracovník CÚ (Přijetí se sděluje prostřednictvím odpovědi strukturované odpovědi – zprávu C_R_PRID)

17 Volný oběh Místní příslušnost Podmínky pro přijetí CP
Místo předložení zboží (odst. 30CP) Celní prostor Místo schválené nebo určené celními orgány Celní řízení mimo celní prostor Osoba oprávněná k podání CP Zástupce Přímý nepřímý Čl. 201 (CP se podává CÚ, kde je zboží)

18 Volný oběh – podání e-CP
Zaslání e-CP na ECR bránu Chyby na komunikační úrovni Další zpracování - registrace Registrace Podmínky čl. 62 CC (podpis, obsah, doklady) Dovozní opatření Zajištění CD Přidělení MRN Přijetí

19 Průvodní doklady - předložení
Běžný postup písemné JSD – písemně e-CP – elektronicky Písemně Elektronicky Zjednodušený postup (MŘ) bez předložení či jejich „otisk“, popř. elektronicky

20 Průvodní doklady Odst. 44 CP – čl. 218 CCIP Archivování dokladů
Samostatná zpráva D_N_DOK Archivování dokladů Čl. 16 CC + § 52 CZ = 10 let D_N_DOK kontrola, zda velikost a formát každého scanu dokumentu odpovídá technické specifikaci, kontrola existence čísla MRN a pořadového čísla zbožové položky, ke které byl deklarován

21 Průvodní doklady 1. 2. Dvě varianty: D_N_PODD E-Dovoz (AIS) MRN
MRN + pol + typ Kontrola + přijetí CP 2. D_N_DOK E-Dovoz (AIS) ID D_N_PODD E-Dovoz (AIS) Odst. 44 = ID Kontrola + přijetí CP

22 Průvodní doklady – scan
Podpora nejrozšířenějších formátů (*.jpg. *.jpeg, *.tif, *.pdf, *.gif, *.png, *.bmp) Pro *.jpg: rozlišení – 96dpi, vždy komprimovat (1xA4 = kB) Koncem roku 2009 bude rozhodnuto o max. velikosti jedné zprávy zaslané deklarantem Nebude podporováno využívání komunikace a ani datové schránky

23 Průvodní doklady - xml v tomto formátu bude moci být zaslán doklad „Celní hodnota“. O dalších dokladech se uvažuje. pro xml formát je nutno mít pevnou strukturu a rozšířenější používání daného typu dokumentu. ISDOC - xml soubor s příponou .isdoc, jehož struktura je definovaná prostřednictvím zveřejněného XSD schématu – uvažuje se?

24 Průvodní doklady - hash
Hash = otisk daného dokumentu v elektronické podobě použitím hash dojde k zcela razantnímu zmenšení objemu zasílaných a archivovaných dat v produktech firmy Microsoft se používá termín miniatura Hash funkce je transformace, která jako vstup přijímá řetězec znaků o libovolné délce a výsledkem je pak řetězec znaků s pevnou délkou, tzv. hash nebo také otisk.

25 Přijetí CP Kontrola podmínek Registrováno – přijato
Informace C_R_PRID Informace o kontrole – záložka ke kontrole + info C_R_KOND Kvóta (odst. 36 CP) = alokace kvóty Dochází k ověřování CP Dodatečné předložení dokladů Kontrola zboží Odběr vzorků Ověřování CP

26 Propuštění Informace o propuštění zprávou C_R_PROD + sdělení o výši celního dluhu Systém deklaranta zašle zprávu D_I_PROD = potvrzení doručení rozhodnutí a převzetí sdělení o výši CD Žádost dle § 104 odst. 10 a 11 CZ = písemné rozhodnutí

27 Schéma podání - registrace – přijetí – propuštění e-CP

28 Nesrovnalosti v rámci ověřování CP
Zjištěny skutečnosti, které by mohly vést ke stanovení vyšší částky cla Pochybnosti o celní hodnotě Pochybnosti o sazebním zařazení Pochybnosti o původu zboží Pochybnosti o množství zboží Informace deklaranta o zpochybnění dat (C_R_VYZ) + současná výzva k ústnímu jednání Není – li reagováno na výzvu = nepropuštění zboží Nepropuštění = tisk rozhodnutí (§104 odst. 9 CZ) Potvrzení pochybností o správnosti dat = DOPV

29 Oprava registrovaného/přijatého CP
Oprava před přijetím, tj. stav registrováno – D_N_OPOD – oprava automaticky Oprava dle čl. 65 CC přijatých CP, tj. až po obdržení zprávy C_R_PRID – rozhodnutí o žádosti o povolení opravy - celník. Opravou nesmí být rozšířena působnost CP na jiné než původně uvedené zboží V rámci přijatého e-CP nelze opravovat: číslo MRN, datum přijetí, EORI číslo deklaranta nebo jeho zástupce, kód zastupování, kód celního režimu uváděný v kolonce 37.

30 Schéma oprava e-CP

31 Zrušení registrovaného/přijatého CP
Zrušení před přijetím, tj. stav registrováno – D_N_STOD – zrušení automaticky Na žádost dle čl. 66 CC Zboží navržené do režimu omylem, Zvláštní okolnosti – zboží již nemůže být do režimu propuštěno……. Žádost se podává zprávou D_N_STOD Je-li nařízena kontrola = nelze žádost přijmout, až po kontrole Vyhovění žádosti (zrušení CP) – C_R_STOD

32

33 Zjednodušené postupy Čl. 76 CC Omezení ZJP na:
místní řízení, neúplné CP (čl. 254 CCIP) Povolení vydává CÚ, u kterého bude zboží v rámci ZJP do režimu VO propuštěno (§ 320 odst. 3 CZ)

34 Povolení ZJP Neúplné celní prohlášení Místní řízení
Nepředkládá se zvláštní žádost Místní řízení Žádost se podává písemně Elektronicky + el. podpis Vzorový tiskopis – příloha 67 CCIP Řízení je vedeno v „písemné formě“ v povolení bude uvedeno, jaké údaje mohou chybět a v jaké lhůtě má být podáno DCP

35 Podmínky pro povolení ZJP
pro zboží nacházející se v tranzitním režimu Společenství nebo společném tranzitním režimu, pro něž bylo uvedené osobě povoleno zjednodušení formalit u celního úřadu určení ( ZJP schválený příjemce), pro zboží, které bylo předtím propuštěno do celního režimu s hospodářským účinkem, pro zboží, které bylo po předložení k celnímu řízení podle čl. 40 celního kodexu dopraveno do dotyčných prostor nebo na dotyčná místa v jiném tranzitním režimu, než který je uveden v první odrážce pro zboží, které vstoupilo na celní území Společenství jako zboží zproštěné povinnosti být předloženo k celnímu řízení podle čl. 41 písm. b) celního kodexu Čl. 263 CCIP

36 ZJP – místní řízení Dvě varianty Uvedení úplných dat (1:1)
Data dle přílohy 37 CCIP Zjednodušené a doplňkové podané v jeden okamžik Uvedení neúplných dat Minimální údaje dle přílohy 30A a údajů dnes stanovených pro ZCP Zajištění CD v max. výši Podání doplňkového CP Sdělení o výši CD na základě podání doplňkového CP Čl. 218 odst. 1 a čl. 226 písm. c) povolení jednotného zápisu částek CD

37 Časový harmonogram Podávání SD pro účely dočasného uskladnění od Přechodné období NK 273/2009: ? – zavedení e-CP (části AIS)

38 WEB

39 WEB

40 Nejdůležitější pojmy Elektronické celní prohlášení
Běžný postup - možnost Zjednodušený postup - povinnost

41 Konec


Stáhnout ppt "E-Dovoz AIS SMSK Praha 26.11.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google