Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AIS Praha 21.10.2009.  Úvodní informace  Systém e-Dovoz  CP – b ěž ný postup  CP – zjednodušený postup.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AIS Praha 21.10.2009.  Úvodní informace  Systém e-Dovoz  CP – b ěž ný postup  CP – zjednodušený postup."— Transkript prezentace:

1 AIS Praha 21.10.2009

2  Úvodní informace  Systém e-Dovoz  CP – b ěž ný postup  CP – zjednodušený postup

3  Č ást ICS ESD Oznámení o p ř íjezdu SD Evidence do č asn ě uskladn ě ného zbo ž í  Č ást AIS CP do dovozních celních re ž im ů

4  Ú č el zavedení zjednodušení dovozních postup ů, sní ž ení náklad ů, urychlení celního ř ízení, koordinace a zajišt ě ní spole č ného postupu, zajišt ě ní a poskytování informací o pohybu zbo ž í v mezinárodním dodavatelském ř et ě zci, zajišt ě ní plynulé vým ě ny dat mezi orgány zemí dovozu, mezi celními správami a hospodá ř skými subjekty WDIS

5  B ěž ný postup B ěž né –papírové CP E-CP E-NCP  Zjednodušený postup M Ř – úplné údaje M Ř – neúplné údaje, dopl ň kové

6  CC, CCIP, CZ Č l. 61 odst. b) CC – (podání CP prost ř ednictvím za ř ízení pro zpracování dat) Č l. 4a, 4b CCIP – EDI – (po č íta č ové zpracování dat) Č l. 77 odst. 1, 2 CC (nemusí být p ř ipojeny doprovodné doklady –musí být k dispozici) Č l. ostatní  ZSDP (od 1.1.2011 da ň ový ř ád)

7  CS v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. po ž aduje elektronická data ozna č ená zaru č eným elektronickým podpisem respektive zaru č enou elektronickou zna č kou ve smyslu tohoto zákona  Certifikáty mohou být: osobní zam ě stnanecké Vý č et certifikát ů, které mohou být pou ž ity pro elektronický podpis podávaných zpráv, p ř edkládá zmocn ě ný zástupce deklaranta k ž ádosti o povolení elektronické komunikace s celním ú ř adem a jsou uvedeny v p ř íloze tohoto povolení.  Zahrani č ní certifikát bude-li chtít deklarant pou ž ívat cizí certifikáty, musí o tom CS p ř edem vyrozum ě t Musí se dodat daný podpis obsahující kvalifikovaný certifikát, na jeho ž základ ě byl zaru č ený elektronický podpis u č in ě n Musí se dodat d ů v ě ryhodný ko ř enový certifikát dané autority, která el. podpis vydala Musí se dodat tzv. ‚CRL‘ adresa, co ž je neustále dostupná adresa pro stahování revoka č ních list ů

8 Sd ě lení (JSD + doklady) Sd ě lení (JSD + doklady) Deklarant CS Č R Sd ě lení (JSD + doklady) Sd ě lení (JSD + doklady) Zdroj -SW -WebKlient Zdroj -SW -WebKlient ECR brána p ř íjemce - AIS -WebKlient p ř íjemce - AIS -WebKlient Základní a jediná technologická platforma - formát XML kódovánídekódování P ř enosová cesta Zp ě tná vazba

9 Č l. 4 odst. 15 CC  Propušt ě ní zbo ž í do celního re ž imu  Umíst ě ní zbo ž í do SCS, SCP  Zp ě tný vývoz zbo ž í celního území Spole č enství  Zni č ení zbo ž í  P ř enechání zbo ž í ve prosp ě ch státu

10 Č l. 4 odst. 16 CC  Propušt ě ní do volného ob ě hu  Tranzit  Usklad ň ování v celním skladu  AZS  P ř epracování pod celním dohledem  Do č asné pou ž ití  PZS  vývoz

11  Místní p ř íslušnost  Podmínky pro p ř ijetí CP  Místo p ř edlo ž ení zbo ž í (odst. 30CP) Celní prostor Místo schválené nebo ur č ené celními orgány Celní ř ízení mimo celní prostor  Osoba oprávn ě ná k podání CP Zástupce  P ř ímý  nep ř ímý  Č l. 201 (CP se podává CÚ, kde je zbo ž í)

12  Podání Zaslání e-CP na ECR bránu Chyby na komunika č ní úrovni Další zpracování - registrace  Registrace Podmínky č l. 62 CC (podpis, obsah, doklady) Dovozní opat ř ení Zajišt ě ní CD P ř id ě lení MRN  P ř ijetí

13  Podání e – CP + el. podpis = odpov ě dnost za správnost údaj ů uvedených v CP Pravost p ř ilo ž ených doklad ů Spln ě ní všech povinností v souvislosti s propušt ě ním do navr ž eného re ž imu  CP je podané okam ž ikem obdr ž ení datové zprávy celním ú ř adem  CP je registrované okam ž ikem spln ě ní všech nále ž itostí pro podané CP - registrace se sd ě luje prost ř ednictvím zprávy C_I_REGD  CP je p ř ijaté kontrolou doklad ů, kterou provádí pracovník CÚ (P ř ijetí se sd ě luje prost ř ednictvím odpov ě di strukturované odpov ě di – zprávu C_R_PRID)

14 B ěž ný postup písemné JSD – písemn ě e-CP – elektronicky Písemn ě Elektronicky Zjednodušený postup (M Ř ) bez p ř edlo ž ení č i jejich „otisk“, pop ř. elektronicky

15  Odst. 44 CP – č l. 218 CCIP Samostatná zpráva D_N_DOK  Archivování doklad ů Č l. 16 CC + § 52 CZ = 10 let  D_N_DOK kontrola, zda velikost a formát ka ž dého scanu dokumentu odpovídá technické specifikaci, kontrola existence č ísla MRN a po ř adového č ísla zbo ž ové polo ž ky, ke které byl deklarován

16 Dv ě varianty: D_N_PODD E-Dovoz (AIS) MRN D_N_DOK MRN + pol + typ E-Dovoz (AIS) D_N_PODD D_N_DOK E-Dovoz (AIS) ID Odst. 44 = ID E-Dovoz (AIS) Kontrola + p ř ijetí CP

17  Podpora nejrozší ř en ě jších formát ů (*.jpg. *.jpeg, *.tif, *.pdf, *.gif, *.png, *.bmp)  Pro *.jpg: rozlišení – 96dpi, v ž dy komprimovat (1xA4 = 100-150 kB)  Koncem roku 2009 bude rozhodnuto o max. velikosti jedné zprávy zaslané deklarantem  Nebude podporováno vyu ž ívání e-mail komunikace a ani datové schránky

18  v tomto formátu bude moci být zaslán doklad „Celní hodnota“. O dalších dokladech se uva ž uje.  pro xml formát je nutno mít pevnou strukturu a rozší ř en ě jší pou ž ívání daného typu dokumentu.  ISDOC - xml soubor s p ř íponou.isdoc, jeho ž struktura je definovaná prost ř ednictvím zve ř ejn ě ného XSD schématu – uva ž uje se?

19  Hash = otisk daného dokumentu v elektronické podob ě  pou ž itím hash dojde k zcela razantnímu zmenšení objemu zasílaných a archivovaných dat  v produktech firmy Microsoft se pou ž ívá termín miniatura Hash funkce je transformace, která jako vstup p ř ijímá ř et ě zec znak ů o libovolné délce a výsledkem je pak ř et ě zec znak ů s pevnou délkou, tzv. hash nebo také otisk.

20  Kontrola podmínek  Registrováno – p ř ijato Informace C_R_PRID Informace o kontrole – zálo ž ka ke kontrole + info C_R_KOND Kvóta (odst. 36 CP) = alokace kvóty  Ov ěř ování CP Dodate č né p ř edlo ž ení doklad ů Kontrola zbo ž í Odb ě r vzork ů Ov ěř ování CP

21  Informace o propušt ě ní zprávou C_R_PROD + sd ě lení o výši celního dluhu  Systém deklaranta zašle zprávu D_I_PROD = potvrzení doru č ení rozhodnutí a p ř evzetí sd ě lení o výši CD  Ž ádost dle § 104 odst. 10 a 11 CZ = písemné rozhodnutí

22  Zjišt ě ny skute č nosti, které by mohly vést ke stanovení vyšší č ástky cla Pochybnosti o celní hodnot ě Pochybnosti o sazebním za ř azení Pochybnosti o p ů vodu zbo ž í Pochybnosti o mno ž ství zbo ž í  Informace deklaranta o zpochybn ě ní dat (C_R_VYZ) + sou č asná výzva k ústnímu jednání  Propušt ě ní jen tehdy, je-li CD Zajišt ě n nebo spln ě n  Není – li reagováno na výzvu = nepropušt ě ní zbo ž í Nepropušt ě ní = tisk rozhodnutí (§104 odst. 9 CZ)  Potvrzení pochybností o správnosti dat = DOPV

23  Oprava p ř ed p ř ijetím, tj. stav registrováno – D_N_OPOD – oprava automaticky  Oprava dle č l. 65 CC p ř ijatých CP, tj. a ž po obdr ž ení zprávy C_R_PRID – rozhodnutí o ž ádosti o povolení opravy - celník.  Opravou nesmí být rozší ř ena p ů sobnost CP na jiné ne ž p ů vodn ě uvedené zbo ž í  V rámci p ř ijatého e-CP nelze opravovat: č íslo MRN, datum p ř ijetí, EORI č íslo deklaranta nebo jeho zástupce, kód zastupování, kód celního re ž imu uvád ě ný v kolonce 37.

24  Zrušení p ř ed p ř ijetím, tj. stav registrováno – D_N_STOD – zrušení automaticky  Na ž ádost dle č l. 66 CC Zbo ž í navr ž ené do re ž imu omylem, Zvláštní okolnosti – zbo ž í ji ž nem ůž e být do re ž imu propušt ě no…….  Ž ádost se podává zprávou D_N_STOD  Je-li na ř ízena kontrola = nelze ž ádost p ř ijmout, a ž po kontrole  Vyhov ě ní ž ádosti (zrušení CP) – C_R_STOD

25

26

27  Č l. 76 CC  Omezení ZJP na: místní ř ízení, neúplné CP ( č l. 254 CCIP)  Povolení vydává CÚ, u kterého bude zbo ž í v rámci ZJP do re ž imu VO propušt ě no (§ 320 odst. 3 CZ)

28  Neúplné celní prohlášení Nep ř edkládá se zvláštní ž ádost  Místní ř ízení Ž ádost se podává písemn ě Elektronicky + el. podpis Vzorový tiskopis – p ř íloha 67 CCIP Ř ízení je vedeno v „písemné form ě “ v povolení bude uvedeno, jaké údaje mohou chyb ě t a v jaké lh ů t ě má být podáno DCP

29  pro zbo ž í nacházející se v tranzitním re ž imu Spole č enství nebo spole č ném tranzitním re ž imu, pro n ěž bylo uvedené osob ě povoleno zjednodušení formalit u celního ú ř adu ur č ení ( ZJP schválený p ř íjemce),  pro zbo ž í, které bylo p ř edtím propušt ě no do celního re ž imu s hospodá ř ským ú č inkem,  pro zbo ž í, které bylo po p ř edlo ž ení k celnímu ř ízení podle č l. 40 celního kodexu dopraveno do doty č ných prostor nebo na doty č ná místa v jiném tranzitním re ž imu, ne ž který je uveden v první odrá ž ce  pro zbo ž í, které vstoupilo na celní území Spole č enství jako zbo ž í zprošt ě né povinnosti být p ř edlo ž eno k celnímu ř ízení podle č l. 41 písm. b) celního kodexu Č l. 263 CCIP

30 Dv ě varianty Uvedení úplných dat (1:1)  Data dle p ř ílohy 37 CCIP  Zjednodušené a dopl ň kové podané v jeden okam ž ik Uvedení neúplných dat  Minimální údaje dle p ř ílohy 30A a údaj ů dnes stanovených pro ZCP  Zajišt ě ní CD v max. výši  Podání dopl ň kového CP  Sd ě lení o výši CD na základ ě podání dopl ň kového CP  Č l. 218 odst. 1 a č l. 226 písm. c) povolení jednotného zápisu č ástek CD

31

32

33 edovoz@cs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "AIS Praha 21.10.2009.  Úvodní informace  Systém e-Dovoz  CP – b ěž ný postup  CP – zjednodušený postup."

Podobné prezentace


Reklamy Google