Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Cíle strukturální politiky Evropské unie Cíl 1: Podpora rozvoje a strukturálních změn v zaostávajících regionech: HDP na 1 obyvatele měřený v paritě kupní síly (za poslední tři roky) je nižší než 75% průměru EU Cíl 2: Podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí Cílem 2 se sleduje především: pomoc ekonomické diversifikaci v regionu; pomoc životnímu prostředí v regionu; pomoc malému a střednímu podnikání v regionu; zlepšení přístupu k novým technologiím; pomoc v propojení venkovských oblastí infrastrukturou s nejbližšími městy. Cíl 3: Rozvoj lidských zdrojů Jednotný programový dokument pro Cíl 2

3 V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 lze Prahu považovat za „městskou oblast v obtížích“, která zřetelně vykazuje některé problémy, na jejichž řešení se vztahuje pomoc, poskytovaná ze strukturálních fondů Evropské unie. JPD 2 Praha využívá finanční podpory pro vybrané projekty z Evropského fondu regionálního rozvoje. Struktura dokumentů JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (prosinec 2003) Programový dodatek JPD 2 (září 2004) Příručka pro žadatele pro 1. Výzvu (červenec 2004) vše k dispozici na www.praha-mesto.cz/JPD2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

4 Strategický cíl Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 „Odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby byla Praha schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie“. Globální cíl Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 „Zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy lepším využitím městského území a posílením inovačních funkcí podnikatelského prostředí a lidských zdrojů.“ Jednotný programový dokument pro Cíl 2

5 Vazba na Jednotný programový dokument Praha pro Cíl 3 JPD 2 úzce souvisí s JPD 3 regionu soudržnosti Praha JPD 2 – doplňkový zdroj JPD 3, pokrývající potřebu investic do infrastruktury týkajících se lidských zdrojů na území Cíle 2 (např. poradenská střediska) činnosti v JPD 2, prosazující rozvoj informační společnosti, podporu malých a středních podniků, princip partnerství, neziskového sektoru, vědeckovýzkumných kapacit a zkvalitnění podmínek zejména na sídlištích mohou být využity i k podpoře většiny činností v rámci JPD 3 JPD 3 realizován na celém území hl. m. Prahy Jednotný programový dokument pro Cíl 2

6 Synergické efekty JPD 3 1.12.12.23.13.24.14.24.3 JPD 2 1.1 -------- 1.2 -------- 1.3 -+------ 2.1 +-++ + + +- 2.2 + ++- + + ++ 2.3 + + + + + + Zdroj: JPD 2, prosinec 2003 Předpokládané synergické efekty mezi vybranými opatřeními JPD 2 a JPD 3 +++ silná přímá vazba + slabá vazba ++ středně silná přímá vazba - nepřímá vazba

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Priority Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 a jejich alokace (2004-2006) Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí 107 240 254 € 75,2% Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území 31 793 358 € 22,3% Priorita 3 Technická pomoc 3 557 188 € 2,5% (celkové částky - příspěvek z ERDF a národních zdrojů) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 JPD 2 celkem 142 590 800 €

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí Podstatou priority je vytvoření podmínek pro citlivý rozvoj města a zkvalitnění jeho prostředí, včetně revitalizace nevyužívaných areálů a ploch, především průmyslových. 107 240 254 € Opatření 1.1 : Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí: 40% (42 510 964 €) Opatření 1.2 : Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch: 41% (44 482 816 €) Opatření 1.3: Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích: 19% (20 246 474 €) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

9 Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2

10 Opatření 1.3 změna převážně monofunkčního charakteru sídlištních celků a zkvalitnění života v nich; snižování nebezpečí sociální degradace a následné zkvalitnění technické infrastruktury; zlepšení veřejné infrastruktury - rozšíření nabídky služeb, veřejné vybavenosti (kulturních a sportovních zařízení, sociálních a komunitních center) a pracovních příležitostí; dobudování a obnova technické infrastruktury obytných území, dovybavení technickými prostředky ke zvýšení bezpečnosti (veř. osvětlení, bezpečnostní kamerové systémy); řešení urbanistických, funkčních a estetických nedostatků obytného parteru; zlepšení stavu zeleně, rozšíření zelených ploch a celkové posílení ekologického potenciálu prostředí. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

11 Žadatelé o dotaci 1.3 Hlavní město Praha; Vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Nestátní neziskové organizace. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

12 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území Projekty se soustředí na povzbuzení ekonomické a sociální činnosti na území vybraného pro JPD 2 tak, aby se postupně stalo plnohodnotnou součástí městského ekonomického prostoru. Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu: 44% Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí: 39% Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze: 17% Jednotný programový dokument pro Cíl 2

13 Opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Opatření 2.1 zabezpečení informačních vazeb v nově vytvářených komunikačních sítích; vytváření institucionálního rámce k monitorování problémů rozvoje města; vznik nových technologických a vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center a poradenských středisek. Žadatelé Hlavní město Praha, vybrané městské části a organizace jimi zřízené a založené Podnikající právnické a fyzické osoby; Profesní sdružení; Nestátní neziskové organizace; Specializované subjekty poradenstvía zprostředkování; Organizace výzkumu a vývoje.

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí; maximálně využít místních zdrojů (pracovních sil); zvýšit atraktivitu vybraného území pro cestovní ruch; zvýšit úroveň spolupráce s regionem Střední Čechy. Žadatelé Dílčí opatření 2.2.1 Malé a střední podniky dle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o podpoře malého a středního podnikání Dílčí opatření 2.2.2 Hlavní město Praha, vybrané městské části, organizace jimi zřízené a založené; Podnikatelská a profesní sdružení a reprezentace; Specializované subjekty poradenství, zprostředkování a vzdělání; Nestátní neziskové organizace; Pražská informační služba.

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Opatření 2.3 vybudování informačního prostředí pro komunikaci města a jeho správy s veřejností; implementace moderních informačních technologií; podpora rovných možností přístupů k informacím, resp. využití nových produktů informační technologie pro skupiny ohrožené sociální exkluzí (nově příchozí cizinci, dlouhodobě nezaměstnaní, rodiče pečující o děti, atd.). Žadatelé Hlavní město Praha, vybrané městské části, organizace jimi zřízené a založené; Podnikající právnické a fyzické osoby; Profesní sdružení; Nestátní neziskové organizace; Fondy a účelově zřízené organizace; Vzdělávací organizace.

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Informace pro předkladatele projektových záměrů v JPD 2 internetové stránky, např. Magistrát hl. m. Prahy: www.praha-mesto.cz/JPD2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz /JPD2 Centrum pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz instruktážní semináře, tisk Příručka pro žadatele pro 1. Výzvu k předkládání projektů Programový dodatek JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google