Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační programy pro obce rok 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační programy pro obce rok 2014"— Transkript prezentace:

1 Dotační programy pro obce rok 2014
Ing. Marta Novotná

2 Dotační programy Z rozpočtu Olomouckého kraje
Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR OP Přeshraniční spolupráce OP Přeshraniční spolupráce Z finančních mechanismů EHP/Norsko Z programu švýcarsko – české spolupráce Z komunitárních programů EU

3 A. Z rozpočtu Olomouckého kraje
Program obnovy venkova Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje Vodohospodářský fond Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014 25-tis Kč příspěvky Významné projekty Místní akční skupiny (MAS)

4 Program obnovy venkova OK (POV)
Celková alokace: 12,0 mil. Kč Vyhlášení: Žádosti: OP 1: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce Žadatelé: obce OK do 600 obyvatel Min. dotace Max. dotace Max. uznatel. nákladů Kč Kč 50% OP 2: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace Kč Kč 50% Kontakt: Ing. Marta Novotná (tel ) > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Program obnovy venkova

5 Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
Celková alokace: 9,0 mil. Kč Sběr žádostí: průběžně, do vyčerpání finančních prostředků Max. výše dotace: Kč Podmínky: Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje, nejedná-li se o lesy určené pro obranu státu Žadatelé: vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa Na stejný předmět příspěvku nelze čerpat v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů včetně fondů EU Žadatel nesmí být ČR nebo jí zřízená osoba pověřená správou lesů v majetku státu Kontakt: Ing. Vlastimil Dřímal (tel ) > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

6 Vodohospodářský fond Celková alokace 40 mil. Kč
Sběr žádostí do: 1. Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací 2. Výstavba a modernizace vodovodů a úpraven vod 3. Obnova environmentálních funkcí území Žadatelé: Obce do 2000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí s méně než 2000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3000 EO. Svazky obcí zajišťující akci pro obce s počtem do 2000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí (sídla) s méně než 2000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3000 EO. Max. dotace 5 mil Kč, max. uznatelné náklady 80% Při souběhu podpor jiných zdrojů bude poskytnuta podpora max. 50% z vlastního podílu žadatele Kontakt: Ing. Vladimíra Kubišová (tel. 585 508 630) > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

7 Program podpory kultury a památkové péče
Celková alokace: 19,35 mil. Kč Vyhlášení: Žádosti do: 1. Obnova kulturních památek v OK Žadatelé: Vlastníci/nájemci kulturních památek zapsaných v „Ústředním seznamu kulturních památek ČR“, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu Min. dotace Max. dotace Max. uznatel. nákladů Kč/ Kč Kč 50% 2. Obnova staveb drobné architektury místního významu v OK Žadatelé: Vlastníci/nájemci staveb drobné architektury, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu 0 Kč Kč 100% 3. Podpora kulturních aktivit v OK Žadatelé: Fyzické/právnické osoby organizující/realizující kulturní aktivity Kontakt: Program 1 - Ing. Jana Mrňková (tel ) Program 2 - Ing. Naděžda Procházková (tel ) Program 3 - Mgr. Jana Konečná (tel ) > Granty a dotace > Krajské zdroje > Příspěvky z rozpočtu

8 Příspěvek dobrovolným hasičům OK
Celková alokace: 5 mil. Kč Vyhlášení: Žádosti do: Příspěvek je možné kombinovat se státní dotací z rozpočtu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci programu obnovy požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Min. dotace Max. dotace Max. spoluúčast 0 Kč Kč 40% Kontakt: Mgr. Bc. Milada Udvorková (tel  247) > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Příspěvek dobrovolným hasičům OK

9 Finanční příspěvky do 25-tis. Kč
Celková alokace: tis. Kč Příspěvky se poskytují na činnosti přínosné pro OK a jeho obyvatele, jejichž žádost o neinvestiční finanční příspěvek nemůže být uspokojena z jiných dotačních titulů OK pro daný rok případně z Významných projektů OK. Žadatelé: právnické a fyzické osoby (kdokoliv) Veřejně prospěšná činnost na území OK v oblastech: vzdělávání a věda mládež, kultura, sport a tělovýchova prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí zdravotnictví, sociální služby a humanitární pomoc turistický ruch, životní prostředí, spolková činnost Sběr žádostí: průběžně, do do 14:00 hod., vždy nejpozději 14 dnů před ROK. Žádosti budou předkládány na ROK v termínech 6. 2., , ,

10 Finanční příspěvky do 25-tis. Kč
Jednomu žadateli může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze jeden tento finanční příspěvek Po posouzení věcné stránky, potřebnosti a kvality projektu rozhodne o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ROK Kritéria hodnocení: - hodnocení důvěryhodnosti žadatele (reference, zkušenosti) - hodnocení věcné a časové reálnosti projektů - hodnocení přínosu projektu pro OK a jeho obyvatele - případná další specifická kritéria dle jednotlivých oblastí - vícezdrojové financování projektu Příspěvek lze použít pouze na činnosti, které nebudou představovat podnikatelskou činnost a nesmí být kalkulován zisk Schválený neinvestiční finanční příspěvek nelze použít na nákup darů (mimo ceny v soutěžích) a pohoštění (mimo pitný režim při sportovních soutěžích), na krytí mezd a honorářů

11 Finanční příspěvky do 25-tis. Kč
Sbory dobrovolných hasičů OK si mohou požádat o příspěvek na pořádání: Okresního kola dospělých, okresního kola mládeže, krajského kola dospělých, krajského kola mládeže, setkání zasloužilých hasičů, požární soutěž, požární soutěž mládeže a významné oslavy výročí založení SDH Kontakt: Ing. Jiří Juřena (tel ) > Příspěvky, granty a dotace > Krajské příspěvky a dotace > Finanční příspěvky do výše 25 tis.

12 Významné projekty Celková alokace: 2 050 tis. Kč
Příspěvky se poskytují na činnosti přínosné pro OK a jeho obyvatele, jejichž žádost o neinvestiční finanční příspěvek nemůže být uspokojena z jiných dotačních titulů OK Žadatelé: právnické a fyzické osoby (kdokoliv) Veřejně prospěšná činnost na území OK v oblastech: vzdělávání a věda mládež, kultura, sport a tělovýchova prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí zdravotnictví, sociální služby a humanitární pomoc turistický ruch, životní prostředí, spolková činnost Sběr žádostí: průběžně, do do 14:00 hod. Jednomu žadateli může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze jeden tento finanční příspěvek

13 Významné projekty Příspěvek ale nelze poskytnout žadateli, který obdržel Finanční příspěvek z příspěvků do výše 25 tis. Kč Po posouzení věcné stránky, potřebnosti a kvality projektu rozhodne o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ROK Kritéria hodnocení: - hodnocení důvěryhodnosti žadatele (reference, zkušenosti) - hodnocení věcné a časové reálnosti projektů - hodnocení přínosu projektu pro OK a jeho obyvatele - případná další specifická kritéria dle jednotlivých oblastí - vícezdrojové financování projektu

14 Místní akční skupiny (MAS)
Podpora tvorby strategie pro rozvoj místních akčních skupin (MAS) Výše poskytnuté podpory v rámci POV 2013: 9 % z celkového objemu (2 mil. Kč) Oprávnění žadatelé: Místní akční skupiny se sídlem na území Olomouckého kraje Příspěvek byl poskytnut na mzdové náklady spojené s přípravou a tvorbou integrované strategie rozvoje území MAS pro období Podporované aktivity: tvorba integrované strategie rozvoje území MAS podpora činnosti projektového manažera Výše příspěvku: Minimální částka: ,- Kč Maximální částka: ,- Kč Procentní sazba: maximálně do 50 % celkových vhodných výdajů projektu

15 Místní akční skupiny (MAS)
Oblast podpory se zaměřením na podporu tvorby strategie rozvoje území místních akčních skupin (dále MAS) byla z POV 2014 vyloučena. Případná finanční podpora bude řešena samostatně Výzvou v 1. čtvrtletí 2014 po dořešení podmínek financování, s ohledem na souběh s dalšími evropskými dotacemi a s ohledem na Metodiku přípravy strategií připravovanou MZe a MMR. Podpora tvorby strategie pro rozvoj místních akčních skupin (MAS) pro rok 2014 Žadatelé: 16 MAS na území Olomouckého kraje Podpora zaměstnanosti, podnikatelských příležitostí, zlepšení vybavenosti venkova a služeb, ochrany životního prostředí Příspěvek naváže na pravidla r. 2013 Pravidla schvaluje ROK v 1 QAE 2014

16 Místní akční skupiny (MAS)
Jiné zdroje pro MAS na zpracování strategií: OP Technická pomoc (OPTP) Cílem je vytvoření kvalitních integrovaných strategií pro ITI a IPRÚ a území MAS pro období 2014–2020 Vyhlášení: Žádosti – 1. kolo: do , žádosti – 2. kolo: do Financování mzdových nákladů až do 100%, do Výzva umožňuje projekty na podporu vzniku: komunitně vedených strategií místního rozvoje pro území MAS integrovaných strategií pro Integrované územní investice (ITI) integrovaných strategií pro Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) podpůrné aktivity organizací zastřešujících nadpoloviční většinu nositelů integrovaných přístupů (konkrétně Národní síť MAS ČR a Svaz měst a obcí ČR).

17 Místní akční skupiny (MAS)
Národní zdroje Ministerstva zemědělství Projekty MAS na podporu vzniku integrovaných strategií Podmínky zatím nepřipraveny

18 B. Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Dotační tituly v Programu obnovy a rozvoje venkova 2014: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Vyhlášení: 2. prosince 2013 Žádosti lze podávat do: 17. února 2014 > Podpora regionů a cestovní ruch Regionální politika > Programy a dotace > Podpora obnovy a rozvoje venkova

19 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul 2: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Žadatelé: obec do 3000 obyvatel či svazek obcí v případě, že projekt je realizován na území více obcí Akce s výstupy sloužící převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru/realizaci se prokazatelně podíleli Obnova a údržba občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), veřejných prostranství a zeleně, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky) Akci nelze dotovat z jiných národních programů nebo dotačních titulů státního rozpočtu a prostředků EU Min. dotace Max. dotace Max. uznatel. nákladů Kč Kč 70%

20 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Dotační titul 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Žadatelé: obec do 3000 obyvatel či svazek obcí v případě, že projekt je realizován na území více obcí Akce nadregionálního významu Prezentace úspěšných projektů a výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova Akci nelze dotovat z jiných národních programů nebo dotačních titulů státního rozpočtu a prostředků EU Min. dotace Max. dotace Max. uznatel. nákladů 0 Kč Kč 70%

21 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Dotační titul 4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Žadatelé: obec do 3000 obyvatel či svazek obcí v případě, že projekt je realizován na území více obcí Akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb (kaple, sochy, boží muka, kříže, úpravy prostranství v okolí) Min. dotace Max. dotace Max. uznatel. nákladů Kč Kč 70%

22 C. Z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR
Program prevence kriminality na rok 2014 Sběr žádostí do: Podporované aktivity: kamerové soubory, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení či oplocení rizikových míst, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely, sportovní hřiště, plácky a soubory. Kontakt: na Krajském úřadu OK - Bc. Michal Poláček, tel ; > Nabídky a zakázky > Dotace a granty > Vyhlášení programu prevence kriminality na rok 2014

23 D. Z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
Fond mikroprojektů (aktuální výzvy) Euroregion Praděd kolo výzvy – příjem žádostí do 31. března 2014 Euroregion Glacensis kolo výzvy – příjem žádostí do 14. února 2014 Podporované aktivity: Posilování spolupráce místních a regionálních společenství Podpora integrace společenství v příhraniční oblasti Podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oprávnění příjemci: obce, příspěvkové organizace, mikroregiony, nestátní neziskové organizace Celková alokace: EUR Výše příspěvku: od do EUR (85% ERDF, 5% SR) Spoluúčast žadatele: 10 % uznatelných nákladů projektu Další informace:

24 E. Z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014-2020
Příprava OPPS ČR-PR Pracovní skupina Task Force zřízená MMR ČR Schválení programu do konce roku 2014 Důraz na koncentraci, výkonnostní rámec programu, monitoring Alokace programu 226 mil. EUR Očekávané výzvy 1. Q roku 2015 Investiční priority budoucího programu Rozvoj systémů krizového řízení, řešení zvláštních rizik Ochrana, podpora a rozvoj kulturního a přírodního dědictví Zvýšení dostupnosti regionálních kulturních a přírodních zdrojů Vývoj a realizace společných programů všeobecného a profesního vzdělávání Institucionální spolupráce veřejnoprávních institucí

25 F. Z Finančních mechanismů EHP/Norsko 2009-2014
Program – Kulturní dědictví a současné umění (zprostředkovatel MK ČR) 1. výzva – leden/únor 2014 Programová oblast č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví Obnova movitého a nemovitého památkového fondu, sbírek muzejní povahy Alokace 393 mil. Kč, výše příspěvku od 4,2 do 29,7 mil. Kč Programová oblast č Podpora rozmanitosti v kultuře a umění Bilaterální spolupráce mezi subjekty ČR a EHP (divadlo, hudba, výtvarné umění, film) Alokace 40 mil. Kč, výše příspěvku od 0,25 do 3,9 mil. Kč Oprávnění příjemci Obce a jimi zřízené organizace, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve Spoluúčast žadatele 10 – 40 % uznatelných nákladů projektu dle typu žadatele Další informace:

26 G. Z Programu švýcarsko – české spolupráce
Program Zdraví (zprostředkovatel MZd ČR) 2. výzva – leden/únor 2014 Cíl: Posílení primární a sekundární zdravotní péče se zaměřením na seniory Aktivity: Podpora rozvoje domácí ošetřovatelské péče Podpora institucionálního zajištění NNO v oblasti zdravotnictví Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni Alokovaná částka: 72 mil. Kč Oprávnění příjemci: Poskytovatelé zdravotní péče - organizace zřízené kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby Spoluúčast žadatele: 15 – 40 % uznatelných nákladů projektu dle typu žadatele Další informace:

27 H. Z komunitárních programů EU
Program Evropa pro občany Paměť a Evropské občanství (žádosti do ) Demokratická angažovanost a občanská účast (žádosti do a ) Cílem podpory je rozvoj mezinárodní spolupráce obcí, občanské participace, výměna poznatků o osvědčených postupech při rozvoji a chodu obce. OK4EU připravil k programu vzdělávací seminář v termínu od 13:00 v zasedací místnosti v 10. patře KÚOK Cílem akce je seznámit účastníky s možnostmi financování projektů z programu Evropa pro občany a předat jim informace, jak mají postupovat při vyplňování projektové žádosti. Rozpočet vypočítáván na základě paušálních sazeb. Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vráželová

28 H. Z komunitárních programů EU
Program Erasmus+ cíle: Vzdělávání Spolupráce na inovacích Podpora reformy politiky Partnerství pro spolupráci v oblasti sportu Sběr žádostí se liší dle jednotlivých podtitulů Celkový rozpočet programu na období let 2014 – 2020 byl zvýšen o 40% oproti stávajícímu období a činí celkem 14,7 mld. EUR. - podpora v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (žádosti do )

29 H. Z komunitárních programů EU
Spolupráce na inovacích - strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (žádosti do ) Podpora reformy politiky - setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže (žádosti do a ) Partnerství pro spolupráci v oblasti sportu (žádosti do ) - neziskové evropské sportovní akce nadnárodního charakteru (žádosti do a ) kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vráželová

30 Děkuji za pozornost Ing. Marta Novotná Vedoucí oddělení regionálního rozvoje


Stáhnout ppt "Dotační programy pro obce rok 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google