Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Kateřina Slušná, advokátka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Kateřina Slušná, advokátka"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Kateřina Slušná, advokátka 6. 4. 2011
AUTORSKÉ PRÁVO Mgr. Kateřina Slušná, advokátka

2 Pojem duševního vlastnictví a autorských práv
zákonné a jiné právní označení, které vyjadřuje panství nad ideálními (nehmotnými) majetkovými hodnotami, které nejsou věcmi v dnešním právním smyslu. Práva k nehmotným statkům Všeobecná práva osobnostní Právo na ochranu osobnosti Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti a) právo k objevu, b) právo k vynálezu, průmyslovému vzoru, právo k užitnému vzoru c) právo autorské, právo výkonného umělce Práva k výsledkům netvůrčí povahy (právo výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, právo rozhlasového a televizního vysílatele a další práva související s právem autorským) Právo na označení (právo k obchodní firmě, ochranné známce, právo k označení původu výrobků)

3 Předmět ochrany autorského práva - Autorské dílo
Pozitivní i negativní vymezení stanoveno § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění (dále jen „AZ“): (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické. (3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené. (4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla. (5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem souborným.

4 Autorské dílo – negativní vymezení
§ 2 odst. 6 AZ Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě - Statky nechráněné jsou předmětem tzv. volného užití

5 Autor Fyzická osoba, která dílo vytvořila
Fyzická osoba, jejíž pravé jméno je na díle uvedeno Díla anonymní a pseudonymní Fikce autorství (audiovizuální dílo) Zaměstnanecká díla (zaměstnavatel vykonává autorova majetková práva k dílu), školní díla (škola má právo na uzavření licenční smlouvy a právo požadovat příspěvek na úhradu nákladů), soutěžní díla, díla vytvořená na objednávku (fikce poskytnutí licence k účelu, pro nějž bylo dílo vytvořeno)

6 Autorská práva osobnostní
§ 11 AZ rozhodnout o zveřejnění díla osobovat si autorství a právo rozhodnout, jakým způsobem bude autorství uvedeno právo na nedotknutelnost svého díla autor se jich nemůže vzdát a jsou nepřeveditelná

7 Autorská práva majetková
§ 12 AZ Autor má právo své dílo UŽÍT v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem (tzv. zákonné licence a volná užití) Majetkových práv se nelze vzdát, nelze je převést a nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí. Trvání – po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti; bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání od smrti spoluautora, který ostatní přežil

8 Právo užít dílo a) právo na rozmnožování díla (§ 13 AZ),
b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14 AZ), c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15 AZ), d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16 AZ), e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17 AZ), f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18 AZ), zejména právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla (§ 19 a § 20 AZ), právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21 AZ), právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22 AZ), právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23 AZ).

9 Sankce za porušení trestněprávní:
§ 270 trestního zákoníku Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi § 230 trestního zákoníku Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací § 232 trestního zákoníku Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti správní: § 105a – 105c AZ Přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob občanskoprávní: § 40 AZ Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména určení svého autorství, zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, odstranění následků zásahu do práva, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména omluvou nebo zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím, zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora. Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění. Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem. obchodněprávní: nekalosoutěžní jednání, § 44 – 54 obchodního zákoníku

10 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
§ 3 AZ Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní; užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

11 Volné dílo, volné užití a bezúplatné zákonné licence
Volné dílo - dílo, u nějž uplynula doba ochrany (s výjimkou prvního zveřejnění nezveřejněného díla) § 30 AZ Volné užití – pro osobní potřebu a užití děl nechráněných AZ Bezúplatné zákonné licence - rozmnožování na papír nebo na podobný podklad - citace - propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje - užití díla umístěného na veřejném prostranství - úřední a zpravodajská licence - užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy , v rámci školních představení a užití díla školního - volné užití díla souborného - knihovní licence - licence pro zdravotně postižené - licence pro dočasné rozmnoženiny - licence pro fotografickou rozmnoženinu - nepodstatné vedlejší užití díla - licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým - licence pro sociální zařízení - vystavení díla

12 Zákonná licence k rozmnožování na papír nebo jiný podobný podklad
§ 30a AZ Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou nebo obdobnou technikou pro osobní potřebu fyzické osoby nebo vnitřní potřebu právnické osoby Povinnost platit paušalizovanou odměnu kolektivnímu správci – výrobci, dovozci, poskytovatelé reprografických služeb

13 Citace v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů
výňatky nebo celá drobná díla pro účely kritiky či recenze vztahující se k jeho dílu, vědecké či odborné tvorby, a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem ilustrační účel při vyučování nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není hospodářský nebo obchodní prospěch a rozsah nepřesáhne sledovaný účel VŽDY je potřeba uvést jméno autora, název díla a pramen

14 Knihovní licence Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení, a) zhotoví-li rozmnoženinu díla, která neslouží k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu, pro své archivní a konzervační potřeby, b) zhotoví-li rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina byla poškozena nebo ztracena, a o němž lze na základě rozumně vynaloženého úsilí zjistit, že není nabízeno k prodeji, nebo tiskovou rozmnoženinu malé části díla, jež byla poškozena nebo ztracena; takovou oprávněně zhotovenou rozmnoženinu může také půjčovat, c) zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, s výjimkou sdělování díla počítačovou nebo obdobnou sítí, jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla (tzv. „terminálová licence“); (výjimka – bezúplatná licence k rozmnožování na papír) d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil. Katalogová licence – povinnost zamezit zneužití, povinnost uvádět autora

15 Licenční smlouva § 46 AZ Licencí autor uděluje jiným osobám užívací oprávnění k autorskému dílu – předmětu licence. Poskytnutím takového oprávnění pak vzniká samotnému autorovi povinnost strpět takové jednání nabyvatele licence, které je obsahem udělené licence. Licenci autor poskytuje licenční smlouvou. Uděluje je k jednotlivým způsobům užití nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném. Nedohodne-li se nabyvatel licence s autorem jinak, je povinen udělenou licenci využít. Autor uděluje licenci zpravidla za úplatu konkrétní osobě a je mu známo, v jakém rozsahu, co do způsobu užití autorského díla, místa a času takovou licenci uděluje. Autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu NIKDY NE PŘEVOD KUPNÍ SMLOUVOU!!! Licence výhradní X nevýhradní Územní, časový a množstevní rozsah licence, omezení dle způsobu užití Podlicenční smlouva

16 Licenční smlouva nakladatelská
§ 56 AZ Autor nabyvateli poskytuje licenci k rozmnožování a rozšiřování Není-li sjednáno jinak a není-li pro periodickou publikaci, pak výhradní Autorská korektura; bez ní možnost odstoupení ze strany autora

17 Otevřené licence odst. 5 a 6 ust. § 46 AZ
Za otevřené licence považujeme licence, které jsou autorem poskytnuty za situace, kdy autorovi není znám konkrétní nabyvatel takové licence nebo mu dokonce není znám ani konkrétní způsob užití díla nabyvatelem licence, neboť autor licenci poskytne k různým způsobům užití. Poskytování otevřených licencí v České republice umožnila novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. z roku 2006, kdy byla do zákona vložena ustanovení § 46 odst. 5 a 6. V praxi se s tímto způsobem přijetí návrhu na uzavření licenční smlouvy můžeme nejčastěji potkat např. při digitální akceptaci v dialogovém okně obsahujícím návrh obsahu licenční smlouvy, která slouží jako technická podmínka zpřístupnění díla nebo s podobnou variantou, kdy dialogové okno obsahuje odkaz na webovou stránku s odkazem na obsah návrhu takové licenční smlouvy. snaha o zabránění exklusivního využití autorských děl, bezplatná dostupnost software, vývoj zajišťovaný „dobrovolnickou“ komunitou možnost autorům poskytnout za stanovených podmínek právo užít jejich dílo neomezenému počtu uživatelů doplnit typy.. Svobodný software – Free software – navíc k open source licencí musí umožňovat uživatelům šířit díla odvozená z původního programu; projekt GNU (1984 – Richard Stallman); nejrozšířenější - copyleft GNU /GPL (General Public License), GNU/ Free Documentation License a GNU/LGPL (Lesser General Public License) -

18 Creative commons Creative commons (CC) - projekt stejnojmenné neziskové organizace (2001, Lawrence Lessing); používají se obvykle pro jiná díla než software a jeho dokumentaci (texty, fotografie, video, zvuk) Škála volných licenčních schémat – možnost pro nositele majetkových autorských práv nabídnout některá práva k užívání díla veřejnosti a některá si ponechat

19 SHRNUTÍ Relevantní právní úprava
Nehmotné statky a zejména výsledky tvůrčí duševní činnosti člověka jsou chráněny velmi striktně právními předpisy Většina dispozic s autorským dílem podléhá souhlasu autora nebo licenci Existují zákonné bezúplatné licence, volná užití a volná díla Otevřené licence např. CC umožňují transparentní legální užití autorských děl

20 Literatura a právní předpisy
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Literatura Telec, I., Tůma, B.: Autorský zákon. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H.Beck. 2007 Holcová, I., Křesťanová V., Voborník, M.: Ochrana autorského práva, 1. vydání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005 Čermák, J.: Internet a autorské právo, 2. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2003 Kříž, J., Holcová,I., Křesťanová, V., Kordač, J.: Autorský zákon. Komentář a předpisy související, 2. vydání Praha: Linde Praha a.s., 2005 MacQueen, H., Waelde, Ch., Laurie, G.: Contemporary Intellectual Property, Law and Policy, Oxford University Press, 2007 St. Laurent, Andrew: Understanding Open Source and Free Software Licensing, O'Reilly Media, Inc., 2004 Rosen, Lawrence: Open Source Licensing, Prentice Hall Professional Technical Reference, 2005

21 V případě dotazů se můžete obrátit
Dotazy a konzultace V případě dotazů se můžete obrátit na Kateřinu Slušnou Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Kateřina Slušná, advokátka"

Podobné prezentace


Reklamy Google