Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGISTIKA A TEORIE SYSTÉMY 1. LOGISTICKÝ SYSTÉM 2. VLASTNOSTI LOGISTICKÉHO MULTISYSTÉMU 3. STRATEGIE LOGISTICKÉHO SYSTÉMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGISTIKA A TEORIE SYSTÉMY 1. LOGISTICKÝ SYSTÉM 2. VLASTNOSTI LOGISTICKÉHO MULTISYSTÉMU 3. STRATEGIE LOGISTICKÉHO SYSTÉMU."— Transkript prezentace:

1 LOGISTIKA A TEORIE SYSTÉMY 1. LOGISTICKÝ SYSTÉM 2. VLASTNOSTI LOGISTICKÉHO MULTISYSTÉMU 3. STRATEGIE LOGISTICKÉHO SYSTÉMU

2 Znaky nového pojetí logistiky 1. Logistika se stává součástí podnikové strategie - Logistika se podílí na dotváření metodologie formulace strategie firmy ve smyslu: Časově podmíněného umísťování zdrojů (nutná podmínka pro to, aby se dodání zboží uskutečnilo dle zákazníka) Harmonizování činnosti (vyžadujících rozdílný předstih)

3 2. Logistické služby – součást „Služby zákazníkům“ – Logistické služby jsou stále významnějším nástrojem k dosažení vyšší konkurenceschopnosti 3. Logistické procesy jsou všeobecně akceptovány a chápány jako ucelený logistický systém na bázi logistických řetězců 4. Zvětšuje se rozsah i hodnota zpětné logistiky

4 5. Klasické vztahy nahrazuje tvorba partnerství - dlouhodobá integrace podniků zúčastněných v LŘ 6. Probíhá změna kompetencí logistických specialistů – jsou připravování na řešení logistiky komplexně 7. Změny v logistickém myšlení manažerů se vyznačují novými rysy

5 1.LOGISTICKÝ SYSTÉM Systémový přístup - charakterizován jako způsob myšlení, spočívající v komplexním chápání jevů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech ( opak mechanického přístupu). Filosofické základy spočívají: celostním vidění neustálém pohybu, přeměn jednotlivých části reality komplexnosti

6 LOGISTICKÝ SYSTÉM představuje účelné uspořádání množiny všech technických prostředků, zařízení, budov, cest a pracovníků podílejících se na uskutečnění funkcí (činností) logistických řetězců můžeme považovat za zvláštní druh systému tzv. MULTISYSTÉM ve smyslu množiny systémů definovaných na jednom logistickém objektu podle různých hledisek.

7 CHARAKTERISTIKA LOGISTICKÉHO MULTISYSTÉMU Dynamický -měnící se v čase Samoorganizující - schopnost zlepšovat vlastní strukturu a organizaci v zájmu dosažení vyšší kvality systému Samoopravující se - schopnost nahradit své již nevyhovující vazby a prvky rezervními Otevřený - vybavený vstupy a výstupy(stochastický) S cílovým chováním ekonomického typu

8 STRUKTURA A CHOVÁNÍ (LS) Struktura - tvoří množina prvků a vazeb mezi nimi ( vazby jsou hmotně energetické a informační) Chování - rozumíme způsob realizace cílů systému kterými mohou být: – posílení a upevnění pozice podniku na trhu – optimalizace logistického výkonů se složkami logistické služby a log.náklady – musí být odvozeny od podnikových cílů

9 DEKOMPOZICE LOGISTICKÉHO SYSTÉMU Systém technicko - technologický - funkcí je realizace netechnologických operací, jejíchž převážná část spočívá ve změně místa pasivních prvků. – Prvky systému jsou: technické prostředky a zařízení, budovy, dopravní komunikace.

10 Systém řízení - uskutečňuje proces logistického řízení tj. Účelné působení řídícího subjektu (systému) na systém technicko-technologický, s cílem vyvolat takové chování jenž vede k dosažení konečného efektu s minimální potřebou času a co největší hospodárnosti

11 Systém informační - smíšený systém pořizující, zpracovávající, přenášející a uchovávající informace pro potřeby systému řízení. Požadavky na systém jsou: - poskytovat informace na potřebném místě, potřebném čase ve správné formě a rozsahu. Prvky jsou technické a pomocné prostředky, zařízení a lidé sloužící uvedenému účelu. Vazby jsou toky informací zprostředkované nosiči informací.

12 Systém komunikační – představuje: soustava technických prostředků a zařízení přenosové,organizační,automatizační a výpočetní techniky a lidí, sloužící potřebám informačního systému

13 2.VLASTNOSTI MULTISYSTÉMŮ Integrace systému – proces v němž dochází spojováním(sdružováním) prvků a vazeb systémů a sjednocování jejich vlastností a parametrů. – Tím dochází ke zlepšení konzistence a homogenity systému.

14 Konzistence systému – (hustota pevnost, vytrvalost), vlastnost spočívající v plném kvantitativním a kvalitativním sladění – prvků a vazeb, – cílů a funkcí, – včetně vlastností a parametrů. Tím je zaručena zvýšená odolnost, soudržnost a homogenita.

15 Homogenita systému – (stejnorodost), vlastnost, spočívající v účelovém odstranění: – různorodosti, – logické rozpornosti a neadekvátnosti prvků, vazeb, cílů a funkcí systému – nesouladu ve vlastnostech a parametrech.

16 Soudržnost systému – vlastnost systému a rovněž schopnost přizpůsobovat se změnám. – (Změna v jedné části systému vede ke změnám v dalších částech systému). Změny nevedou k rozpadu systému.

17 PŘÍKLAD – řešení technicko- technologického systému -Reorganizace netechnologické transformace velkoobchodního skladu pro zásobování 300tis. Obyvatel města, pro síť 477 až 949 maloobchodních prodejen -Nesladěnost aktivních prvků log.řetězce ( výrobních a balících linek, manipulační techniky, skladových regálů apod.) -Nesladěnost pasivních prvků log.řetězce ( základních a odvozených manipulačních jednotek

18 Formou modelování byly simulovány důsledky postupného odstraňování těchto rozporů Cílem je: růst integrace, konzistence a homogenity systému. MODEL 1 ( výchozí model) – simulována situace kdy výrobci dodávali zboží (z důvodu, že nevyhovovalo pro průtok skladem – nadměrná výška, hmotnost, půdorysný přesah) : část volně loženého část paletizováno V důsledku této situace byl ve skladovém hospodářství vysoký podíl ruční práce

19 Model 2 – (srovnávací model) výrobci dodávali do skladu všechno zboží paletizováno. Tím klesl podíl vynucené ruční práce. Model 3 – (srovnávací model – optimální situace) Všechno zboží paletizováno Všechny palety vyhovovaly průtoku skladem Palety byly vytvářeny ze základních manipulačních jednotek vhodných pro ruční manipulaci Tyto jednotky představovaly minimální objednací a odběrné množství

20 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 1.Porovnání provádění operací technickými prostředky a ručně:Model 11 : 8,89 Model 2 1 : 5,70 Model 31 : 4,70 2.Porovnání potřeby času na činnosti, z nich odvozena potřeba pracovní síly a vypočteny náklady na mzdy Model 2úspora74,63% Model 3úspora86,76% Efektivnost systému vzrostla

21 DALŠÍ ČLENĚNÍ - LS Makrologistický systém – systém překračující hranice podniku, většinou na úrovni určitého státu nebo několika státu Mikrologistický systém – zabývající se pohybem zboží uvnitř určitého podniku Metalogistický systém – soubor logistických systémů, které se týkají pouze určitého podniku, ale překračují hranice jeho činnosti např. speditérské firmy

22 SUBSYSTÉMY V LOG. SYSTÉMU MŮŽEME URČIT NAPŘ. TYTO SUBSYSTÉMY: ZÁSOBOVÁNÍ DOPRAVA VÝROBA DISTRIBUCE SKLADOVÁNÍ A BALENÍ APOD. MEZI TĚMITO SUBSYSTÉMY(ÚSEKY) PROBÍHAJÍ – HMOTNÉ A INFORMAČNÍ TOKY, KTERÉ JSOU VELMI ÚZCE SPOJENY

23 ZNAKY HOSPODÁRNÝCH LOGISTICKÝCH SYSTÉMU Pružné technologie – přizpůsobit tržním změnám Zákaznicky orientovaná firma – tzn. procesy orientované na zákazníka Učící se organizace – ochota vzdělávání, využití permanentní změny – chyba podněcuje změnu Výsledek orientovaný na výkon Podniková kultura orientovaná na pracovníka – podpora komunikace a prostor pro vlastní zodpovědnost Změny v organizaci práce – osobní rozvoj, práce v týmu, zvětšení času využití, pobídkový systém

24 3.STRATEGIE CHOVÁNÍ LOGISTICKÉHO SYSTÉMU OBECNÉ SCHÉMA PLÁNOVACÍHO PROCESU CÍLESTRATEGIETAKTIKAPLÁNYREALIZA CE KONTROLA

25 STRATEGIE A TAKTIKA STRATEGIE: je soubor alternativních rozhodnutí pro fungování a chování logistického systému v různých možných situacích jejichž účelem je dosažení žádoucího cíle systému. TAKTIKA : popis způsobů jak má systém realizovat jednotlivé kroky strategie

26 TYPY STRATEGICKÉHO MYŠLENÍ NÁKLADOVÁ PRIORITA : firma usiluje o dosažení nejnižších nákladů na výrobu a distribuci. DIFERENCIACE : firma se soustřeďuje na dosažení dokonalého výkonu v oblasti přínosu pro zákazníka. (servis) OHNISKO SOUSTŘEDĚNÍ : firma se zaměří na jeden či více úzkých segmentů trhů místo aby usilovala o celý trh

27 PŘÍSTUPY K TVORBĚ STRATEGIE 1.PŘÍSTUP – vychází ze silných stránek podniku a na nich staví další vývoj. Odpovídá na otázku“Co umíme lépe než ostatní“ tomu hledá odpovídající oblasti, trhy nebo výrobky. Tento přístup: - přizpůsobuje cíl zdrojům - krátkozraký

28 2.PŘÍSTUP: Ptá se na otázku „ Čím se chceme stát, jak by měl náš podnik vypadat v budoucnosti (např.za 10 let)“ Potom hledá cesty a prostředky jak tohoto zformulovaného cíle dosáhnout tzn. zjišťuje nezbytné zdroje, existující silné stránky. Tvůrčím způsobem přizpůsobuje zdroje definovaným cílům Více doporučován

29 SPRÁVNÁ STRATEGIE PODNIKU MUSÍ SLEDOVAT ÚSPORY ČASU - zvyšování pružnosti v reakci na poptávku SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ – RŮST KVALITY Předpokladem je růst produktivity práce jako základ existence podniku v budoucnosti jako zdroj veškeré ekonomické hodnoty.

30 Existují 4 rozhodující zdroje, které je třeba důsledně a systematicky řídit: kapitál, materiální aktiva, čas znalosti

31 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RŮST PRODUKTIVITY PRÁCE 1.Zkrácení průběžné doby – od objednání po dodání zboží zákazníkovi 2.Technologická inovace 3.Nižší zásoby – větší obrátkovost (vyšší prod.práce) 4.Účast pracujících na řízení 5.Vzdělanost pracovníků 6.Zdůraznění funkce nákupu surovin, materiálů, zboží. 7.Soutěže o prodejnost produkce apod.

32 Zaměřili se strategie logistického systému na zvýšení vnitřní výkonnosti systému vede to k : Zrychlení průtoku zboží (od suroviny po hotový výrobek) v systému až ke konečnému zákazníkovi Snížení zásob Uvolnění kapitálů vázaného v zásobách Poklesu nákladů v systému


Stáhnout ppt "LOGISTIKA A TEORIE SYSTÉMY 1. LOGISTICKÝ SYSTÉM 2. VLASTNOSTI LOGISTICKÉHO MULTISYSTÉMU 3. STRATEGIE LOGISTICKÉHO SYSTÉMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google