Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. fáze – Hodnocení technické a finanční kvality projektu – externí experti 9.1.2014 Jitka Štainerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. fáze – Hodnocení technické a finanční kvality projektu – externí experti 9.1.2014 Jitka Štainerová."— Transkript prezentace:

1 II. fáze – Hodnocení technické a finanční kvality projektu – externí experti
Jitka Štainerová

2 Obsah - program Kvalita a proveditelnost projektu
Kvalita a proveditelnost projektu Technická proveditelnost Časová proveditelnost Kvalita rozpočtu Kvalita věcná – marketingový mix Rizikovost projektu Udržitelnost po finanční a organizační stránce Analýza trhu/prostředí a cílové skupiny Multiplikační efekty Výsledky projektu (pro každou oblast podpory samostatně) Upozornění na nedostatky v minulosti

3 Cíl hodnocení Představit systém hodnocení projektů tak, aby bylo zaručeno jednotné a kvalitní hodnocení předložených projektů. Smyslem hodnocení je vybrat kvalitní projekty splňující podmínky Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, které jsou smysluplné, skutečně realizovatelné, přinesou novou přidanou hodnotu a pomohou k úspěšnému naplnění cílů programu, přičemž budou zároveň udržitelné.

4 Kvalita a proveditelnost projektu
Finanční a ekonomické hodnocení projektu (posouzení Studie proveditelnosti (SP), resp. CBA, příp. žádosti Benefit7) – max. 10 bodů Posouzení věcné a technické kvality SP atd. Základní struktura SP – projekt od 5 mil. Kč a více Základní struktura SP + CBA – projekt od 90 mil. Kč a více

5 Kvalita a proveditelnost projektu
Jasné definování cílů projektu, aktivit a definování konkrétních výstupů u jednotlivých etap, jasné zdůvodnění potřebnosti projektu + 0 – 2 body Popis stavebních prací, pořízených technologií (odůvodnění výhod a potřebnosti), strojů a zařízení, popis pořízení investice (vymezení aktivit zabezpečených žadatelem osobně či ext. firmou, časová provázanost aktivit v rámci realizace projektu)

6 Kvalita a proveditelnost projektu
Projekty do 5 mil. Kč – zdroje financování projektu, podrobné členění způsobilých výdajů + 0 – 2 body Projekty do 90 mil. Kč – správnost výpočtu cash-flow včetně doložení tabulkových výstupů Projekty 90 mil. Kč a více – správnost výpočtu ukazatelů ekonomické analýzy včetně uvedení vstupních výdajů a komentářů k výsledkům jednotlivých ukazatelů body Realistické vyjádření ekonomických přínosů projektu

7 Kvalita a proveditelnost projektu
Projekty do 5 mil. Kč – udržitelnost projektu na základě očekávaného vývoje v investiční a provozní fázi projektu + 0 – 2 body Projekty nad 5 mil. Kč – udržitelnost projektu na základě očekávaného vývoje cash-flow v investiční a provozní fázi (vyčíslení provozních příjmů a výdajů projektu, příjmy žadatele, čerpání/splácení úvěrů)

8 Technická a časová proveditelnost projektu atd.
V projektu jsou jasně a srozumitelně popsány technické postupy, použité technologie a uvedeny praktické zkušenosti z jiných akcí bodů Časová proveditelnost Kvalita rozpočtu Kvalita věcná, marketingový mix + 0 – 2 body

9 Rizikovost, udržitelnost, analýza trhu a cílové skupiny
bodů Udržitelnost po finanční stránce body Udržitelnost po organizační stránce body Analýza trhu/prostředí a cílové skupiny body Multiplikační efekty (za každý 1 doložený a jasně odůvodněný multiplikační efekt = 1 bod) + 0 – 4 body

10 Výsledky projektu – OP 1.1 (IPRM) – dílčí projekty
Projekt přispívá k obnově/rozvoji města, městských částí nebo center (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) body Projekt zahrnuje modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (knihovny, vzdělávací infrastruktura, infrastruktura pro sociální péči a zdravotnictví) nebo regeneruje brownfields (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) Přesný výčet aktivit viz programový dokument ROP SZ nebo Prováděcí dokument ROP SZ.

11 Výsledky projektu – OP 1.1 (IPRM) – dílčí projekty
V rámci projektu dojde k pořízení nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě body Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (plocha regenerovaného/revitalizovaného území) – body Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (regenerovaná/revitalizovaná plocha objektů) body

12 Výsledky projektu – OP 1.1 (IPRM) – dílčí projekty
Vazba projektu na jiné aktivity (hodnotí se provázanost s jinými projekty nebo předpoklad budoucí vazby na další plánované projekty) + 1 – body Jak projekt ovlivní počet nově vzniklých nebo udržených podniků/organizací služeb v revitalizovaných částech města? bod

13 Výsledky projektu – OP 1.2 Projekt přispívá k obnově/rozvoji města, městských částí nebo center (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) body Projekt zahrnuje výstavbu nebo rekonstrukci objektů občanské vybavenosti nebo objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor nebo regeneruje brownfields (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) Přesný výčet aktivit viz programový dokument ROP SZ nebo Prováděcí dokument ROP SZ.

14 Výsledky projektu – OP 1.2 Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (plocha regenerovaného/revitalizovaného území) bodů Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (regenerovaná/revitalizovaná plocha dotčených objektů) bodů Vazba projektu na jiné aktivity (hodnotí se provázanost s jinými projekty nebo předpoklad budoucí vazby na další plánované projekty) bodů

15 Výsledky projektu – OP 1. 3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lid
Výsledky projektu – OP 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lid. zdrojů Projekt přispívá k obnově a modernizaci středních nebo vyšších odborných škol (posuzována komplexnost projektu dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) bodů Projekt přispívá k obnově a modernizaci infrastruktury pro sociální služby (posuzována komplexnost projektu dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) Projekt přispívá k obnově a modernizaci zdravotnické infrastruktury (posuzována komplexnost projektu dle počtu aktivit významnějšího rozsahu)

16 Výsledky projektu – OP 1. 3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lid
Výsledky projektu – OP 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lid. zdrojů Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle - regenerovaná/revitalizovaná plocha v dotčených objektech určených pro oblast vzdělávání bodů Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle - regenerovaná/revitalizovaná plocha v dotčených objektech určených pro sociální služby a zdravotní péči

17 Výsledky projektu - OP 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj
Projekt přispívá ke zvýšení kvality života na venkově – aktivizace místních subjektů, informování veřejnosti Realizací projektu se aktivizují místní subjekty (posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) bodů Projekt přispívá k větší informovanosti veřejnosti o místním rozvoji nebo zahrnuje aktivity pro přípravu projektů (posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu)

18 Výsledky projektu - OP 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj
V rámci projektu budou zpracovány informační a komunikační materiály nebo média vztahující se k iniciativám místního rozvoje (dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) bodů V rámci projektu budou propojeny subjekty soukromého, veřejného a občanského sektoru

19 Výsledky projektu – OP 2.2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Projekt přispívá k obnově a rozvoji obcí a jejich částí – veřejná prostranství, volnočasové aktivity, bezpečnost veřejné dopravy, místní technická infrastruktura (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) body Projekt zahrnuje výstavbu nebo rekonstrukci objektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů – infrastruktura pro vzdělávání, zdravotnická a sociální zařízení (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) Přesný výčet aktivit viz programový dokument ROP SZ nebo Prováděcí dokument ROP SZ).

20 Výsledky projektu – OP 2.2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Projekt zahrnuje výstavbu nebo rekonstrukci objektů pro hospodářský rozvoj města/obce – regenerace brownfields, technické infrastruktury, přístupových komunikací (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) body Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (plocha regenerovaného/revitalizovaného území) body

21 Výsledky projektu – OP 2.2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (plocha zregenerovaných a zrevitalizovaných objektů pro sociální a zdravotní péči, vzdělávání, zájmovou činnost a volnočasové aktivity nebo služby OVS) – bodů Vazba projektu na jiné aktivity (hodnotí se provázanost s jinými projekty nebo předpoklad budoucí vazby na další plánované projekty) body

22 Výsledky projektu – OP 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
Přispěje projekt k napojení na stávající silniční síť a TEN-T (v hierarchii: TEN-T, dálnice a regionální dopravní tahy – centra osídlení, jejich spojení, hraniční přechody – napojení na silnice II. a III. třídy) bodů Přispěje projekt k naplnění kvantitativního cíle - délka vybudovaných nových a zrekonstruovaných stávajících komunikací (km) bodů

23 Výsledky projektu – OP 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
Přispěje projekt k naplnění kvantitativního cíle - délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí (km) body Jaký vliv bude mít realizace projektu na počet odbavených cestujících na regionálních letištích (%) bodů

24 Výsledky projektu – OP 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Projekt řeší dopravní obslužnost na úrovni kraje nebo mezi hlavními sídelními centry kraje, na úrovni spádového území obcí s pověřeným obecním úřadem nebo řeší místní dopravní obslužnost v rámci velmi omezeného počtu obcí či pouze pro zanedbatelný počet obyvatel body Projekt přispívá k výstavbě nebo rekonstrukci zastávek a dopravních terminálů se zaměřením na osoby se zdravotním handicapem a seniory body

25 Výsledky projektu – OP 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě (% vzhledem k alokované částce) bodů Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – délka nově vybudovaných cyklostezek celkem (km) bodů

26 Výsledky projektu – OP 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Zavedení integrovaného systému veřejné dopravy body Instalace moderních informačních a odbavovacích systémů bod Zavedení nových nebo rozšíření počtu stávajících dopravních spojů + 0 – 2 body

27 Výsledky projektu – OP 4.1 Budování atraktivit a infrastruktury CR
Projekt povede k obnově kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR Ministerstva kultury bodů Projekt povede k obnově nebo rozvoji základní nebo doprovodné infrastruktury pro turistiku včetně sportovně rekreačních zařízení bodů Projekt povede k modernizaci a úpravám lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb v lázeňství Počet vytvořených pracovních míst

28 Výsledky projektu - OP 4.2 Zlepšování kvality ubytovacích zařízení
Naplnění kvantitativních cílů – počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek bodů Naplnění kvantitativních cílů – počet nově vytvořených pracovních míst bodů Projektem dojde k rozšíření kapacity stravovacího zařízení – body Dojde realizací projektu ke zvýšení využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů (%) body

29 Výsledky projektu - OP 4.3 Podpora marketingu a tvorby produktů CR
Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch bodů Projektem dojde k propojení regionální sítě turistických informačních center bodů Projekt se orientuje na propagaci významných kulturních akcí s regionálním dopadem Projekt podporuje regionální partnerství v oblasti cestovního ruchu body

30 Rozhodnutí VRR o výběru a schválení projektů
Projekty, které získaly méně než 65 % vážených bodů, nemohou získat podporu Projekty ohodnocené více než 80 % vážených bodů získávají podporu vždy, je-li alokace dostačující VRR schvaluje finanční nebo bodovou hranici pro projekty, jejichž bodové hodnocení je v rozmezí 65 – 80 % vážených bodů, nad kterou budou projekty v případě dostatečné alokace podpořeny, přičemž však nemění pořadí projektů

31 Upozornění na nedostatky v minulosti
Celkové zhodnocení projektu – kvalitu projektu a jeho proveditelnost je nutné posuzovat jako celek ve vztahu k proveditelnosti projektu Pojem aktivita projektu – posuzovat jako samostatnou ucelenou akci dle vymezení v PD či PPŽ, jejíž realizace povede k naplnění alespoň jednoho indikátoru Cíle projektu – posouzení konkrétních cílů s vazbou na výstupy projektu (nikoliv posuzování vazby na programové cíle ROP SZ) Komentáře v odborných posudcích – zdůvodnění přidělené výše bodů, konkrétně popsat nedostatky ve vazbě na případná budoucí rizika projektu Využít možnosti vyžádání si dodatečných podkladů, pokud nejsou úplné, od pracovníků OAP.

32 Závěr Děkuji za pozornost 
Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce


Stáhnout ppt "II. fáze – Hodnocení technické a finanční kvality projektu – externí experti 9.1.2014 Jitka Štainerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google