Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 II. fáze – Hodnocení technické a finanční kvality projektu – externí experti 9.1.2014 Jitka Štainerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 II. fáze – Hodnocení technické a finanční kvality projektu – externí experti 9.1.2014 Jitka Štainerová."— Transkript prezentace:

1 1 II. fáze – Hodnocení technické a finanční kvality projektu – externí experti 9.1.2014 Jitka Štainerová

2 1.Kvalita a proveditelnost projektu 2.Technická proveditelnost 3.Časová proveditelnost 4.Kvalita rozpočtu 5.Kvalita věcná – marketingový mix 6.Rizikovost projektu 7.Udržitelnost po finanční a organizační stránce 8.Analýza trhu/prostředí a cílové skupiny 9.Multiplikační efekty 10.Výsledky projektu (pro každou oblast podpory samostatně) 11.Upozornění na nedostatky v minulosti Obsah - program 2

3 Představit systém hodnocení projektů tak, aby bylo zaručeno jednotné a kvalitní hodnocení předložených projektů. Smyslem hodnocení je vybrat kvalitní projekty splňující podmínky Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, které jsou smysluplné, skutečně realizovatelné, přinesou novou přidanou hodnotu a pomohou k úspěšnému naplnění cílů programu, přičemž budou zároveň udržitelné. Cíl hodnocení 3

4 Finanční a ekonomické hodnocení projektu (posouzení Studie proveditelnosti (SP), resp. CBA, příp. žádosti Benefit7) – max. 10 bodů  Posouzení věcné a technické kvality SP atd.  Základní struktura SP – projekt od 5 mil. Kč a více  Základní struktura SP + CBA – projekt od 90 mil. Kč a více Kvalita a proveditelnost projektu 4

5  Jasné definování cílů projektu, aktivit a definování konkrétních výstupů u jednotlivých etap, jasné zdůvodnění potřebnosti projektu + 0 – 2 body  Popis stavebních prací, pořízených technologií (odůvodnění výhod a potřebnosti), strojů a zařízení, popis pořízení investice (vymezení aktivit zabezpečených žadatelem osobně či ext. firmou, časová provázanost aktivit v rámci realizace projektu) + 0 – 2 body Kvalita a proveditelnost projektu 5

6  Projekty do 5 mil. Kč – zdroje financování projektu, podrobné členění způsobilých výdajů + 0 – 2 body  Projekty do 90 mil. Kč – správnost výpočtu cash-flow včetně doložení tabulkových výstupů + 0 – 2 body  Projekty 90 mil. Kč a více – správnost výpočtu ukazatelů ekonomické analýzy včetně uvedení vstupních výdajů a komentářů k výsledkům jednotlivých ukazatelů + 0 - 2 body  Realistické vyjádření ekonomických přínosů projektu + 0 – 2 body Kvalita a proveditelnost projektu 6

7  Projekty do 5 mil. Kč – udržitelnost projektu na základě očekávaného vývoje v investiční a provozní fázi projektu + 0 – 2 body  Projekty nad 5 mil. Kč – udržitelnost projektu na základě očekávaného vývoje cash-flow v investiční a provozní fázi (vyčíslení provozních příjmů a výdajů projektu, příjmy žadatele, čerpání/splácení úvěrů) + 0 – 2 body Kvalita a proveditelnost projektu 7

8  V projektu jsou jasně a srozumitelně popsány technické postupy, použité technologie a uvedeny praktické zkušenosti z jiných akcí + 0 - 3 - 6 bodů  Časová proveditelnost + 0 - 3 - 6 bodů  Kvalita rozpočtu + 0 - 3 - 6 bodů  Kvalita věcná, marketingový mix + 0 – 2 body Technická a časová proveditelnost projektu atd. 8

9  Rizikovost + 0 - 3 - 6 bodů  Udržitelnost po finanční stránce + 0 - 2 - 3 body  Udržitelnost po organizační stránce + 0 - 3 body  Analýza trhu/prostředí a cílové skupiny + 0 - 1 - 2 - 3 - 4 body  Multiplikační efekty (za každý 1 doložený a jasně odůvodněný multiplikační efekt = 1 bod) + 0 – 4 body Rizikovost, udržitelnost, analýza trhu a cílové skupiny 9

10  Projekt přispívá k obnově/rozvoji města, městských částí nebo center (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 1 - 2 body  Projekt zahrnuje modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (knihovny, vzdělávací infrastruktura, infrastruktura pro sociální péči a zdravotnictví) nebo regeneruje brownfields (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 1 - 2 body Přesný výčet aktivit viz programový dokument ROP SZ nebo Prováděcí dokument ROP SZ. Výsledky projektu – OP 1.1 (IPRM) – dílčí projekty 10

11  V rámci projektu dojde k pořízení nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě + 0 - 3 body  Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (plocha regenerovaného/revitalizovaného území) + 0 - 1 – 2 - 4 body  Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (regenerovaná/revitalizovaná plocha objektů) + 0 - 1 - 3 - 4 body Výsledky projektu – OP 1.1 (IPRM) – dílčí projekty 11

12  Vazba projektu na jiné aktivity (hodnotí se provázanost s jinými projekty nebo předpoklad budoucí vazby na další plánované projekty) + 1 – 2 - 4 body  Jak projekt ovlivní počet nově vzniklých nebo udržených podniků/organizací služeb v revitalizovaných částech města? + 0 - 1 bod Výsledky projektu – OP 1.1 (IPRM) – dílčí projekty 12

13  Projekt přispívá k obnově/rozvoji města, městských částí nebo center (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 1 - 2 body  Projekt zahrnuje výstavbu nebo rekonstrukci objektů občanské vybavenosti nebo objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor nebo regeneruje brownfields (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 1 - 2 body Přesný výčet aktivit viz programový dokument ROP SZ nebo Prováděcí dokument ROP SZ. Výsledky projektu – OP 1.2 13

14  Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (plocha regenerovaného/revitalizovaného území) + 0 - 1 - 2 - 5 bodů  Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (regenerovaná/revitalizovaná plocha dotčených objektů) + 0 - 1 - 3 - 5 bodů  Vazba projektu na jiné aktivity (hodnotí se provázanost s jinými projekty nebo předpoklad budoucí vazby na další plánované projekty) + 1 - 3 - 5 bodů Výsledky projektu – OP 1.2 14

15  Projekt přispívá k obnově a modernizaci středních nebo vyšších odborných škol (posuzována komplexnost projektu dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 3 - 6 bodů  Projekt přispívá k obnově a modernizaci infrastruktury pro sociální služby (posuzována komplexnost projektu dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 3 - 6 bodů  Projekt přispívá k obnově a modernizaci zdravotnické infrastruktury (posuzována komplexnost projektu dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) Výsledky projektu – OP 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lid. zdrojů 15

16  Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle - regenerovaná/revitalizovaná plocha v dotčených objektech určených pro oblast vzdělávání + 0 - 2 - 4 - 7 bodů  Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle - regenerovaná/revitalizovaná plocha v dotčených objektech určených pro sociální služby a zdravotní péči + 0 - 2 - 4 - 7 bodů Výsledky projektu – OP 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lid. zdrojů 16

17 Projekt přispívá ke zvýšení kvality života na venkově – aktivizace místních subjektů, informování veřejnosti  Realizací projektu se aktivizují místní subjekty (posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 3 - 5 bodů  Projekt přispívá k větší informovanosti veřejnosti o místním rozvoji nebo zahrnuje aktivity pro přípravu projektů (posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 3 - 5 bodů Výsledky projektu - OP 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj 17

18  V rámci projektu budou zpracovány informační a komunikační materiály nebo média vztahující se k iniciativám místního rozvoje (dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 3 - 5 bodů  V rámci projektu budou propojeny subjekty soukromého, veřejného a občanského sektoru + 0 - 3 - 5 bodů Výsledky projektu - OP 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj 18

19  Projekt přispívá k obnově a rozvoji obcí a jejich částí – veřejná prostranství, volnočasové aktivity, bezpečnost veřejné dopravy, místní technická infrastruktura (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 2 - 4 body  Projekt zahrnuje výstavbu nebo rekonstrukci objektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů – infrastruktura pro vzdělávání, zdravotnická a sociální zařízení (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 2 - 4 body Přesný výčet aktivit viz programový dokument ROP SZ nebo Prováděcí dokument ROP SZ). Výsledky projektu – OP 2.2 Integrovaná podpora místního rozvoje 19

20  Projekt zahrnuje výstavbu nebo rekonstrukci objektů pro hospodářský rozvoj města/obce – regenerace brownfields, technické infrastruktury, přístupových komunikací (integrovaný projekt – posuzováno dle počtu aktivit významnějšího rozsahu) + 0 - 2 - 4 body  Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (plocha regenerovaného/revitalizovaného území) + 0 - 1 - 2 - 4 body Výsledky projektu – OP 2.2 Integrovaná podpora místního rozvoje 20

21  Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle (plocha zregenerovaných a zrevitalizovaných objektů pro sociální a zdravotní péči, vzdělávání, zájmovou činnost a volnočasové aktivity nebo služby OVS) + 0 - 1 - 2 – 4 - 8 bodů  Vazba projektu na jiné aktivity (hodnotí se provázanost s jinými projekty nebo předpoklad budoucí vazby na další plánované projekty) + 1 - 2 - 4 body Výsledky projektu – OP 2.2 Integrovaná podpora místního rozvoje 21

22  Přispěje projekt k napojení na stávající silniční síť a TEN-T (v hierarchii: TEN-T, dálnice a regionální dopravní tahy – centra osídlení, jejich spojení, hraniční přechody – napojení na silnice II. a III. třídy) + 0 - 1 - 3 - 5 bodů  Přispěje projekt k naplnění kvantitativního cíle - délka vybudovaných nových a zrekonstruovaných stávajících komunikací (km) + 1 - 3 - 5 bodů Výsledky projektu – OP 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 22

23  Přispěje projekt k naplnění kvantitativního cíle - délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí (km) + 1 - 2 - 3 body  Jaký vliv bude mít realizace projektu na počet odbavených cestujících na regionálních letištích (%) + 0 - 4 - 7 bodů Výsledky projektu – OP 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 23

24  Projekt řeší dopravní obslužnost na úrovni kraje nebo mezi hlavními sídelními centry kraje, na úrovni spádového území obcí s pověřeným obecním úřadem nebo řeší místní dopravní obslužnost v rámci velmi omezeného počtu obcí či pouze pro zanedbatelný počet obyvatel + 0 - 1 - 2 - 4 body  Projekt přispívá k výstavbě nebo rekonstrukci zastávek a dopravních terminálů se zaměřením na osoby se zdravotním handicapem a seniory + 0 - 1 - 2 body Výsledky projektu – OP 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 24

25  Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě (% vzhledem k alokované částce) + 0 - 2 - 4 bodů  Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – délka nově vybudovaných cyklostezek celkem (km) + 1 - 3 - 5 bodů Výsledky projektu – OP 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 25

26  Zavedení integrovaného systému veřejné dopravy + 0 - 1 - 2 body  Instalace moderních informačních a odbavovacích systémů + 0 - 1 bod  Zavedení nových nebo rozšíření počtu stávajících dopravních spojů + 0 – 2 body Výsledky projektu – OP 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 26

27  Projekt povede k obnově kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR Ministerstva kultury + 0 - 5 bodů  Projekt povede k obnově nebo rozvoji základní nebo doprovodné infrastruktury pro turistiku včetně sportovně rekreačních zařízení + 0 - 3 - 5 bodů  Projekt povede k modernizaci a úpravám lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb v lázeňství + 0 - 3 - 5 bodů  Počet vytvořených pracovních míst + 0 - 3 - 5 bodů Výsledky projektu – OP 4.1 Budování atraktivit a infrastruktury CR 27

28  Naplnění kvantitativních cílů – počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek + 1 - 4 - 7 bodů  Naplnění kvantitativních cílů – počet nově vytvořených pracovních míst + 0 - 3 - 5 bodů  Projektem dojde k rozšíření kapacity stravovacího zařízení + 0 - 1 – 2 - 4 body  Dojde realizací projektu ke zvýšení využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů (%) + 1 - 2 - 4 body Výsledky projektu - OP 4.2 Zlepšování kvality ubytovacích zařízení 28

29  Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch + 0 - 2 - 5 - 8 bodů  Projektem dojde k propojení regionální sítě turistických informačních center + 0 - 3 - 5 bodů  Projekt se orientuje na propagaci významných kulturních akcí s regionálním dopadem + 0 - 3 - 5 bodů  Projekt podporuje regionální partnerství v oblasti cestovního ruchu + 0 - 2 body Výsledky projektu - OP 4.3 Podpora marketingu a tvorby produktů CR 29

30  Projekty, které získaly méně než 65 % vážených bodů, nemohou získat podporu  Projekty ohodnocené více než 80 % vážených bodů získávají podporu vždy, je-li alokace dostačující  VRR schvaluje finanční nebo bodovou hranici pro projekty, jejichž bodové hodnocení je v rozmezí 65 – 80 % vážených bodů, nad kterou budou projekty v případě dostatečné alokace podpořeny, přičemž však nemění pořadí projektů Rozhodnutí VRR o výběru a schválení projektů 30

31  Celkové zhodnocení projektu – kvalitu projektu a jeho proveditelnost je nutné posuzovat jako celek ve vztahu k proveditelnosti projektu  Pojem aktivita projektu – posuzovat jako samostatnou ucelenou akci dle vymezení v PD či PPŽ, jejíž realizace povede k naplnění alespoň jednoho indikátoru  Cíle projektu – posouzení konkrétních cílů s vazbou na výstupy projektu (nikoliv posuzování vazby na programové cíle ROP SZ)  Komentáře v odborných posudcích – zdůvodnění přidělené výše bodů, konkrétně popsat nedostatky ve vazbě na případná budoucí rizika projektu  Využít možnosti vyžádání si dodatečných podkladů, pokud nejsou úplné, od pracovníků OAP. Upozornění na nedostatky v minulosti 31

32 Děkuji za pozornost Závěr 32


Stáhnout ppt "1 II. fáze – Hodnocení technické a finanční kvality projektu – externí experti 9.1.2014 Jitka Štainerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google