Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 251/2005 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 251/2005 Sb."— Transkript prezentace:

1 ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 251/2005 Sb.

2 Zákon o inspekci práce (ZIP) upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

3 IP KONTROLUJE dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích vč. právních předpisů o odměňování, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů, pracovní době, BOZP… dodržování kolektivních smluv dodržování vnitřních předpisů

4 MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST řídí se místem činnosti kontrolované osoby
ve výjimečném případě může být pověřen provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát

5 PRACOVIŠTĚ pracovištěm kontrolované osoby se rozumí místa určená nebo obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby ČINNOST = zajišťování výroby nebo poskytování služeb a jiná činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů

6 INSPEKTORÁT vykonává kontrolu v rozsahu uvedeném v ZIP
ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních kontroluje plnění opatření poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek

7 INSPEKTOR JE OPRÁVNĚN vykonávat kontrolu podle ZIP
vstupovat bezplatně do objektů požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací ověřovat totožnost FO požadovat předložení dokladů a pořizovat kopie dotazovat se zaměstnanců bez přítomnosti dalších FO

8 INSPEKTOR JE OPRÁVNĚN ukládat opatření k odstranění nedostatků a vyžadovat písemnou zprávu o přijatých opatřeních ukládat FO jménem orgánu IP pořádkovou pokutu za nesplnění povinností (neposkytnutí součinnosti pokuta až do výše , a to i opakovaně)

9 POVINNOSTI INSPEKTORA
prokázat se průkazem informovat odbory o zahájení kontroly chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění pořídit o výsledku kontroly protokol a seznámit kontrolovanou osobu s protokolem

10 PRŮKAZ INSPEKTORA

11 Povinnosti kontrolované osoby
vytvořit podmínky k výkonu kontroly poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly dostavit se v určeném termínu k projednání výsledků kontroly

12 součinnost zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance
zaměstnavatel porušil povinnost podle ZP (např. § 62, 277, 279… projednání, informování odborů) pokuta do výše ,-Kč

13 rovné zacházení nezajistil rovné zacházení se všemi zaměstnanci (pracovní podmínky, odměňování, diskriminace apod.) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv pokuta do výše ,-Kč

14 pracovní poměr a dohody
zaměstnavatel porušil stanovené povinnosti při vzniku, změnách nebo skončení pracovního poměru, DoPP nebo DoPČ pokuta do výše ,-Kč zaměstnavatel neuzavřel písemně pracovní smlouvu, DoPP nebo DoPČ pokuta do výše ,-Kč

15 NELEGÁLNÍ PRÁCE podle § 5 písm. e) bod 1 zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) se nelegální prací rozumí výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah pokud je umožněn výkon nelegální práce, je to podle ZoZ správní delikt, za který může být uložena pokuta od ,-Kč do ,-Kč

16 odměňování neposkytne mzdu alespoň ve výši minimální mzdy popř. nejnižší úrovně zaručené mzdy neposkytne mzdu nebo některou její složku ve stanoveném termínu provede srážku ze mzdy bez dohody neposkytne odměnu z dohody pokuta do výše ,-Kč

17 odměňování neposkytne náhradní volno za práci ve svátek, nebo mzdu nebo příplatek za takovou práci neposkytne mzdu nebo náhradní volno za přesčas nezajistí podmínky stanovené pro normování práce pokuta do výše ,-

18 odměňování neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci neposkytne odměnu za pracovní pohotovost nebo ji neposkytne ve stanovené výši pokuta do výše ,-Kč

19 náhrady zaměstnavatel neposkytne náhradu mzdy nebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce pokuta do výše ,-Kč

20 pracovní doba zaměstnavatel nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti neprojedná s odbory nebo zástupcem pro BOZP otázky BOZP a organizaci práce v noci pokuta do výše ,-Kč

21 pracovní doba nevede evidenci pracovní doby
nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřesáhla stanovenou hranici nevybaví „noční“ pracoviště pokuta do výše ,-Kč

22 pracovní doba neposkytne přestávku na jídlo a oddech nebo bezpečnostní přestávku nerozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu zaměstnanec pracující v noci není vyšetřen lékařem pokuta do výše ,-Kč

23 pracovní doba nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn nařídí práci přesčas v rozporu se ZP přesčas nad rámec stanovený ZP zaměstná mladistvé prací přesčas pokuta do výše ,-Kč

24 dovolená zaměstnavatel poruší povinnosti týkající se dovolené, dovolené za odpracované dny ………. čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu pokuta do výše ,-Kč

25 zvláštní pracovní podmínky
při zaměstnávání mladistvých se neřídí lékařským posudkem nebrání mu vážné provozní důvody a zaměstnavatel nevyhověl žádosti osoby pečující o dítě mladší 15 let nebo o osobu „postiženou“ o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby pokuta do výše ,-

26 zvláštní pracovní podmínky
porušil ustanovení týkající se vysílání na pracovní cesty nebo přeložení (těhotná, pečující osoba) neposkytne MD nebo RD nebo je poskytne v rozporu se ZP nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého pokuta do výše ,-Kč

27 zvláštní pracovní podmínky
nepřevede těhotnou, nebo zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu nebo kojící na jinou práci neposkytne přestávky na kojení nebo je poskytne v rozporu se ZP zaměstná mladistvé zaměstnance v rozporu se ZP pokuta do výše ,-Kč

28 další oblasti PVP agenturní zaměstnávání (§ 308 a 309 ZP)
pokuta do výše ,-Kč výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti – umožní dítěti výkon této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší pokuta do výše ,-Kč

29 další oblasti – správní delikty v oblasti:
bezpečnosti práce úsek bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví úsek vyhrazených technických zařízení pokuta podle správního deliktu až do ,-Kč +zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení

30 POŘÁDKOVÁ POKUTA fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle ZIP (poskytnout součinnost při kontrole), může být uložena pořádková pokuta až do výše ,-Kč pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně

31 POKUTA Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k jejím poměrům, k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, uplynul-li 1 rok od zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

32 SPECIALIZOVANÝ ODBORNÍK
výjimečně lze přibrat ke kontrole specializovaného odborníka – nesmí být vůči kontrolované osobě podjatý, pomáhá inspektorovi, zachovává mlčenlivost kontrolované osoba je povinna umožnit specializovanému odborníku, aby se podílel spolu s inspektorem na výkonu kontroly

33 PROTOKOL kontrolovaná osoba může písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů ode dne seznámení s protokolem inspektor přezkoumá protokol a kontrolovanou osobu písemně vyrozumí proti výsledku přezkoumání může do 15 pracovních dnů kontrolovaná osoba podat námitky – rozhodne vedoucí inspektor


Stáhnout ppt "ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 251/2005 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google