Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní odborný dozor nad oblastí BOZP. Osnova  Orgány státní správy  Inspekce práce  Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní odborný dozor nad oblastí BOZP. Osnova  Orgány státní správy  Inspekce práce  Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení."— Transkript prezentace:

1 Státní odborný dozor nad oblastí BOZP

2 Osnova  Orgány státní správy  Inspekce práce  Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení  Státní zdravotní dozor  Další oblasti státního dozoru

3 1. Orgány státní správy nad oblastí BOZP  Ústřední orgány státní správy:  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Ministerstvo zdravotnictví  Český báňský úřad  Státní úřad pro jadernou bezpečnost  Ostatní orgány státní správy:  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce  Krajské hygienické stanice  MO, MV

4 2.1 Inspekce práce  Státní úřad inspekce práce (SÚIP) + oblastní inspektoráty práce (OIP) – řízeny MPSV  regiony  počty inspektorů  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,  působnost a příslušnost orgánů inspekce práce,  práva a povinnosti při kontrole,  sankce za porušení stanovených povinností.

5 2.2 Předmět kontroly inspekce práce  Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů:  právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům nebo jejich zástupcům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích,  právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,  právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,  právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,  právních předpisů o zaměstnávání některých skupin zaměstnanců,  právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi.  Dodržování:  kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů,  vnitřních předpisů vydaných podle zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku, zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích.  Kontrola podle zvláštních předpisů

6 2.3 Působnost SÚIP a OIP  Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na:  zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na PO, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na FO vykonávající veřejné funkce,  FO, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují,  FO nebo PO podnikající podle zvláštního právního předpisu (a nikoho nezaměstnávají), například OSVČ podle živnostenského zákona,  spolupracujícího manžela nebo dítě osoby samostatně výdělečně činné,  vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby  PO, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další PO nebo FO, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť,  věznice, PO nebo FO zaměstnávající odsouzené a na odsouzené  PO a FO, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi.  Působnost úřadu a inspektorátů se nevztahuje např. na:  vojáky, bezpečnostní sbory, báňská činnost, jaderná činnost, ozbrojené síly, aj.

7 2.4 Společné činnosti SUIP a OIP  kontrola nad stanovenými oblastmi (viz předch.)  ukládání opatření z provedené kontroly včetně přiměřených lhůt a vyžadování podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,  kontrola plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,  ve stanovených případech ukládání pořádkových pokut,  rozhodování o přestupcích nebo správních deliktech,  poskytování bezplatného poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

8 2.5 Specifické činnosti SÚIP  řídí OIP a poskytuje jim technickou pomoc,  zpracovává roční plán kontrolních akcí,  koordinuje kontrolu prováděnou OIP ve vztahu k činnostem jiných správních úřadů,  vyžaduje od jiných správních úřadů informace potřebné k výkonu kontroly,  přezkoumává rozhodnutí o přestupcích nebo správních deliktech vydaných OIP,  poskytuje informace z výkonu kontroly jiným správním úřadům,  zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí inspekce práce,  vede a zajišťuje informační systém o pracovních úrazech a informační systém zaměřený na rizika a na opatření k jejich odstraňování a další.

9 2.6 Specifické činnosti OIP  přezkoumání opatření odborových orgánů,  kontrola příčin a okolnosti pracovních úrazů, účast na šetření v místě úrazového děje,  vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb (veřejný zájem/pracoviště),  uplatňuje při povolování staveb požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, aj.(veřejný zájem/pracoviště),  poskytování informací a zprávy o plnění úkolů, aj.

10 2.7 Postup inspektorátů při kontrole 1. Zahájení kontroly  přítomnost stanovených osob  ověřování totožnosti  oznamování kontroly  prokázání totožnosti inspektora  seznámení s cílem a zaměřením kontroly, předložení dokladů  informování zástupců zaměstnanců 2. Průběh kontroly  seznámení s postupy a dotazování  doprovod  opatření v souvislosti s PÚ  ukládání pokut  předávání poznatků  poradenství 3.Ukončení kontroly (seznámení kontrolované osoby s výsledky kontroly  vyhotovení protokolu  vyjádření k protokolu  seznámení s protokolem a jeho předání  poučením o právech a povinnosti 4.Opatření k odstranění nedostatků  ukládání opatření k odstranění nedostatků + lhůty  zpráva o opatřeních  kontrola plnění opatření

11 2.8 Práva a povinnosti inspektora při kontrole  Práva:  vykonávání kontroly + doprovod,  vstupování do objektů,  požadování informací a dokladů, dotazování,  ověřování totožnosti,  odebírání dokladů, vzorků, provádění měření.  nařízení o zachování místa úrazového děje.  zákaz práce přesčas/v noci, používání objektů, pracovišť, zařízení, aj.,  ukládání opatření/lhůt, požadování zpráv,  ukládání pokut,  další,.  Povinnosti:  prokazovat se průkazem inspektora,  informování zástupců zaměstnanců,  zachování mlčenlivosti a ochrana práv,  zjištění skutečného stavu a jeho doložení,  protokol – pořízení dílčího protokolu, seznámení a předání protokolu,  zacházení s doklady, aj.

12 2.9 Povinnosti kontrolované osoby  vytvoření podmínek k výkonu kontrolu a poskytnutí součinnosti,  poskytnutí materiálního a technického zabezpečení,  dostavení se k projednání výsledků kontroly.

13 3.1 Státní odborný dozor nad bezpečností VTZ  organizace státního odborného dozoru - Institut technické inspekce Praha (zřízený MPSV)  svoji činnost provádí za poplatky  Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  působnost a činnost orgánů státního odborného dozoru,  vymezení VTZ,  povinnosti organizací a podnikajících osob ve vztahu k VTZ, aj.

14 3.2 Vyhrazená technická zařízení = zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku  podléhají dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb.  technická zařízení:  tlaková (př. parní a kapalinové kotle, tlakové nádoby,aj.)  zdvihací (př. zdvihadla, jeřáby, plošiny, výtahy, aj.)  elektrická (př. zařízení pro výrobu, rozvod a odběr el.en.aj.)  plynová (př. zařízení pro výrobu, skladování, přepravu plynů, aj.)  zvláštní požadavky platí pro jejich:  výrobu, uvádění do provozu, ověřování spolehlivosti, vlastní provoz

15 3.3 Činnost ITI  podávání odborných a závazných stanovisek o plnění požadavků bezpečnosti technických zařízení při projektování, výrobě, montáži, aj.  provádění prohlídek, řízení a vyhodnocování zkoušek pro osvědčení, zda VTZ a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení, aj.  prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících FO k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,  prověřování odborné způsobilosti FO ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze VTZ a vydávají jim o tom osvědčení.

16 3.4 Oprávnění ITI  Oprávnění pověřených pracovníků:  vstupovat do prostoru organizací a provozních prostor podnikajících FO za účelem provedení dozoru,  k provedení dozoru vyžadovat potřebné doklady, informace,  k provedení dozoru vyžadovat vytvoření podmínek.

17 4.1 Státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci  krajské hygienické stanice, MO, MV  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  ochrana veřejného zdraví,  ochrana zdraví při práci - kategorizace prací, rizikové práce, hygiena,  státní odborný dozor nad ochranou veřejného zdraví a ochranou zdraví při práci, aj.

18 4.2 Vybrané oblasti činnosti krajských hygienických stanic v oblasti ochrany zdraví při práci  vykonávání státního zdravotního dozoru nad dodržováním předpisů k ochraně veřejného zdraví četně ochrany zdraví při práci před riziky,  rozhodování o kategorizaci prací,  stanovení rizikových prací,  stanovení podmínek pro výkon rizikových prací – sledování faktorů, lékařské prohlídky (vstupní, periodické, po skončení, aj.), sledování zaměstnanců, aj.,  ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání,  stanovení hygienických limitů faktorů pracovních podmínek,  dozor nad plněním povinnosti zajištění pracovnělékařské péče, aj.

19 4.3 Vybrané činnosti státního zdravotního dozoru  pozastavení provozu nebo používání zdroje hluku, vibrací, neionizujícího záření, aj.,  uložení určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek,  nařízení opatření k ochraně zdraví zaměstnance k omezení rizik (fyzikální, chemické, biologické, aj. podmínky),  stanovení přísnějších nejvyšších přípustných hodnot škodlivých faktorů pracovních podmínek ve stanovených případech,  nařízení mimořádných lékařských preventivních prohlídek, aj.

20 4.4 Oprávnění orgánů a jejich zaměstnanců  vstupování do provozoven,  vykonávání dozoru v provozovně (přítomnost stanovené osoby),  ověřování totožnosti FO,  provádění měření, odebírání materiálů a vzorků,  pořizování obrazové dokumentace,  nahlížení do dokladů a dalších písemností, výpisy, požadování vysvětlení,  nahlížení do zdravotní dokumentace, výpisy, aj.

21 5. Další oblasti státního dozoru  Orgány státní báňské správy  Český báňský úřad + obvodní báňské úřady  Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě  Státní dozor nad jadernou bezpečností, jadernými položkami, fyzickou ochranou, radiační ochranou a havarijní připraveností a kontrola dodržování povinností podle atomového zákona  Státní úřad pro jadernou bezpečnost  Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření („atomový zákon“)  Státní dozor na drahách  drážní správní úřady a Drážní inspekce+ MD  Zákon č. 266/1994., o drahách  Státní požární dozor  Hasičský záchranný sbor ČR + hasičské záchranné sbory krajů + MV  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně+ Vyhl. č. 246/2001 Sb.o požární prevenci


Stáhnout ppt "Státní odborný dozor nad oblastí BOZP. Osnova  Orgány státní správy  Inspekce práce  Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google