Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní poměr = vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO) = za úplatu odvedu práci • Vznik 1.Uzavření pracovní smlouvy –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní poměr = vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO) = za úplatu odvedu práci • Vznik 1.Uzavření pracovní smlouvy –"— Transkript prezentace:

1 Pracovní poměr = vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO) = za úplatu odvedu práci • Vznik 1.Uzavření pracovní smlouvy – dvoustranný právní vztah 2.Jmenováním – jednostranný akt, kterým oprávněná osoba nebo grémium ustanovuje určitou osobu do funkce, pověřuje něčím – pouze u vedoucích pracovníků organizačních složek státu – vedoucí odboru, ředitel školy, vedoucí fondu) 3.Zvolením - jednostranný právní úkon zaměstnavatele na základě zvláštních podmínek ( zastupitel, poslanec, senátor, prezident) Zákaz diskriminace - zákaz přímé i nepřímé diskriminace z důvodu – Pohlaví – Rasy – Sexuální orientace – Věku – Jazyka – Zdravotního stavu – Víry – Rodinného stavu – Členství k politické straně nebo hnutí

2 Pracovní smlouva • Povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s – právy a povinnostmi – pracovními a platovými podmínkami • Nezbytné náležitosti pracovní smlouvy – Přesné označení zaměstnance a zaměstnavatele – Druh práce – Místo výkonu práce – Den nástupu do práce – Datum a podpisy Možnost dohodnout i další podmínky, např. zkušební dobu max. 3 měsíce umožňuje rozvázat pracovní poměr bez udání důvodu ze strany zaměstnance i zaměstnavatele

3 Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele • Zaměstnavatel – Přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy – Platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech – Vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů – Dodržovat pracovní podmínky stanovené zákonnými předpisy a pracovní smlouvou • Zaměstnanec – Konat práci osobně – Dodržovat pracovní dobu – Dodržovat pracovní kázeň – Dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele – Právo na mzdu – Právo na bezpečnost a ochranu zdraví – Právo odmítnout práci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo život

4 Pracovní poměr Délka trvání pracovního poměru a)na dobu určitou ( přesně stanoven začátek i konec PP) b)Na dobu neurčitou (stanoven pouze začátek PP) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a)Dohoda o provedení práce • Max. 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele • Forma – písemná i ústní • Obsah – vymezení úkolu, odměna, termín splnění úkolu • Odměna – po splnění úkolu • Brigáda krátkodobá, hosteska, zpracování brožury pro potřeby školy b)Dohoda o pracovní činnosti • max 0,5 průměrně stanovené pracovní doby • Forma – písemná • Obsah – sjednaná práce, rozsah pracovní doby, termín ukončení, odměna • Výpovědní doba - 15-denní • Odměna – v obvyklých výplatních termínech • Dlouhodobá brigáda

5 Zvláštní podmínky pro ženy a mladistvé Zvláštní podmínky pro ženy – Zákaz prací v podzemí a při těžbě a ražbě štol – Zákaz prací ohrožujících mateřství – Zákaz prací ohrožujících těhotenství – Zákaz služebních cest do 8 (15) let věku dítěte bez souhlasu ženy – Zákaz přesčasové práce pro těhotnou a kojící ženu – Zákaz rozvázání pracovního poměru s těhotnou nebo pečující ženou o dítě do 3 let Zvláštní podmínky pro mladistvé – smlouva pouze se souhlasem zákonného zástupce – Pracovní doba max. 30 hodin týdně – Zákaz práce v noci ( výjimkou je pouze příprava budoucího povolání – max.1 hodina) – Zákaz práce přesčas – Zákaz prací, které ohrožují fyzické či mentální vývoj mladistvých

6 Pracovní doba • Pracovní doba= doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci bez doby odpočinku. • Délka pracovní doby činí obecně nejvýše 40 hodin týdně.( u mladistvých 30 hodin) • zpravidla rozvržena do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení zaměstnavatel přihlíží k několika hlediskům např. k možnostem zabezpečení plynulé dopravy zaměstnanců do zaměstnání. • Směna=část stanovené týdenní pracovní doby • Dvousměnný pracovní režim je takový režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve dvou směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. • V třísměnném pracovním režimu se zaměstnanci vzájemně střídají ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. • Nepřetržitý pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích po 7 dnů v týdnu.

7 Pracovní doba • Rozvržení pravidelné a nepravidelné • Nepravidelné – Pružná pracovní doba stanoví minimální část pr.doby, kterou je potřeba denně odpracovat – např. 9-13 hodin pracovník musí odpracovat celou pracovní dobu v režimu týdenním nebo měsíčním – Konto pracovní doby umožňuje pouze kolektivní smlouva nebo zákonné důvody např. 1 měsíc pracuji týdenně 50 hodin a 1 měsíc pouze 30 hodin

8 Pracovní doba • přestávku na odpočinek a jídlo  trvání 30 minut  Nezapočítává se do pracovní doby  Max. po 6 hodinách práce • Začátek a konec pracovní doby stanoví zaměstnavatel • kratší pracovní doba z těchto důvodů: provozní - důvod ze strany zaměstnavatele zdravotní – důvod ze strany zaměstnance jiné vážné důvody – ze strany zaměstnance

9 Překážky v práci na straně zaměstnance S náhradou mzdy  dočasné pracovní neschopnosti  karanténa  mateřské nebo rodičovské dovolené  ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti  nebo pokud se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření  Vyšetření nebo ošetření  Svatba  Narození dítěte  Úmrtí  Doprovod  Pohřeb spoluzaměstnance

10 Překážky v práci na straně zaměstnance Bez náhrady mzdy  Přestěhování  Vyhledání nového zaměstnání  Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků  Znemožnění cesty do zaměstnání  výkon veřejných funkcí např. poslanec, starosta  výkon občanských povinností např. svědek, poskytnutí první pomoci  jiné úkony v obecném zájmu např. přednáška, volební komisař, odběr krve, školení

11 Překážky v práci na straně zaměstnavatele • Prostoje = zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou (krátkodobou) závadu způsobenou – poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil – v dodávce surovin nebo pohonné síly – chybnými pracovními podklady • přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí • jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Pracovní poměr = vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO) = za úplatu odvedu práci • Vznik 1.Uzavření pracovní smlouvy –"

Podobné prezentace


Reklamy Google