Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODOROVNÉ ÚČINKY VOZIDEL NA VOZOVKU Hlavní zdroje vodorovných sil: Tažná síla motoru, která se přenáší otáčivým pohybem na vozovku (zejména při akceleraci)-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODOROVNÉ ÚČINKY VOZIDEL NA VOZOVKU Hlavní zdroje vodorovných sil: Tažná síla motoru, která se přenáší otáčivým pohybem na vozovku (zejména při akceleraci)-"— Transkript prezentace:

1 VODOROVNÉ ÚČINKY VOZIDEL NA VOZOVKU Hlavní zdroje vodorovných sil: Tažná síla motoru, která se přenáší otáčivým pohybem na vozovku (zejména při akceleraci)- síly proti směru pohybu vozidla Brzdění vozidel - síly ve směru pohybu vozidla V menším rozsahu mohou vznikat i při rovnoměrném pohybu nebo při jízdě v oblouku.

2 Velikost vodorovné síly na povrchu Směr pohybu P BRZDĚNÍ T KRYT

3 Velikost vodorovné síly na povrchu Směr pohybu P AKCELERACE T KRYT

4 Velikost vodorovné třecí síly:T= f 1 P T … velikost vodorovné síly f 1 … součinitel odporu proti smyku při smykání v podélném směru pohybu vozidla P … tlak na kolo nápravy V případě výpočtu vodorovné síly vznikající při jízdě obloukem: T= f 2 P f 2 … součinitel bočního odporu proti smyku Součinitelé odporu proti smyku závisí na kvalitě povrchu ( drsnost, čistota, led,voda)

5 Vozovka je vodorovnými silami namáhaná především : - v úsecích s velkými podélnými sklony - v obloucích o malých poloměrech - v místech intenzivního brždění a akcelerace (křižovatky, zastávka apod.) Vodorovnými silami je namáhaný především kryt, v ostatních vrstvách se účinek vodorovných sil téměř neprojevuje. Z tohoto důvodu se v běžné praxi s vlivem vodorovných sil při dimenzování obvykle neuvažuje.

6 DYNAMICKÉ ÚČINKY, VIBRACE - jsou vyvolány nerovnostmi vozovky (příčné spáry na betonových vozovkách,výtluky, krátké příčné vlny před křižovatkou), v důsledku nichž vzniká rázová síla a dochází k rozkmitání vozidla - velikost rázové síly závisí na : rychlosti vozidla velikosti tlaku na nápravu velikosti překážky - způsobují opotřebování vozovky, poškození vozidla, zvýšenou spotřebu pohonných hmot

7 DYNAMICKÝ SOUČINITEL: P d … velikost dynamické síly P s … velikost statické síly

8 Nejnepříznivější dopad mají mají rychlosti mezi km/h. U odpružených částí vozidel (karosérie+náklad) je frekvence kmitání f= Hz, u neodpružených částí (nápravy, kola) může být frekvence 9-16 Hz. Pro zatěžování vozovek má význam kmitání karosérie s nákladem (větší hmotnost). Nejčastější frekvence f=2 Hz,v=40 km/h, délka vlny :

9 1 překážka vyvolá několik dynamických impulsů na vozovku, dochází k opotřebení nejen v místě nerovnosti, ale i v několika místech za ní. Dynamické účinky se šíří i do okolí ve všech směrech: - uvnitř poloprostoru (intenzita klesá se čtvercem vzdálenosti - na povrchu (Rayleighovy vlny) jejich intenzita klesá s první mocninou vzdálenosti Tyto dynamické účinky mohou negativně působit na okolní zástavbu, mohou vznikat trhliny na okolních objektech. U základové půdy může dojít k nerovnoměrnému dohutňování, především u sypkých zemin může docházet ke snížení tření mezi zrny, k rychlejšímu sedání a ke vzniku trhlin na okolní zástavbě.

10 Údaje o dopravním zatížení lze získat: - z výsledků celostátního sčítání dopravy - z doplňkového sčítání dopravy - odborným odhadem ( na základě zkušeností, analogie se souběžnými komunikacemi, může vycházet ze znalosti pohybu obyvatelstva a intenzity přepravy zboží a surovin DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ

11 POČET TĚŽKÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL : TNV=0.1 N1+0.9N2+PN2+N3+PN3+1.3 NS +A+PA TNV... Počet těžkých nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech pro tuhé i netuhé vozovky N1 … lehká nákladní vozidla ( hmotnost do 3 tun) N2 … střední nákladní vozidla (hmotnost 3-10 tun) PN2 … přívěsy středních nákladních vozidel N3 … těžká nákladní vozidla (hmotnost přes 10 tun) NS … návěsové soupravy A … autobusy PA … přívěsy autobusů

12 Pro stanovení průměrného počtu těžkých nákladních vozidel v jednom směru za 24 hodin se používají výhledové koeficienty pro návrhové období TNVp.. průměrný počet těžkých nákladních vozidel v čase návrhového období za 24 hodin v jednom směru TNV.. počet těžkých nákladních vozidel za 24 v obou směrech … výhledový koeficient růstu počtu TNV pro rok začátku provozu … výhledový koeficient pro poslední rok návrhového období

13 C1… součinitel přepočtu vozidel na návrhový jízdní pruh: jednopruhová komunikace- C1=1 dvoupruhová komunikace – C1=0.5 2 pruhy v jednom směru – C1=0.4 3 pruhy v jednom směru – C1=0.3 C5 … součinitel vyjadřující skladbu dopravního proudu a rozdílnost metodik vyhodnocování sčítání dopravy před rokem 1990 a po něm C5=0.83

14 Tento údaj TNVp je základním vstupním údajem návrhového zatížení. Počty jednotlivých druhů vozidel se přepočítávají na počet přejezdů návrhové nápravy. Parametry návrhové nápravy (dle ČSN ): Zatížení na nápravu: 2P=100 kN Zatížení na zdvojené kolo: 50 kN Průměrný dotykový tlak na vozovku: 0.55 MPa Tvar dotykových ploch: kruhové plochy s poloměrem r=120.3 mm Vzdálenost středů dotykových ploch:344 mm

15 NETUHÉ VOZOVKY: Nc=365. n. C2. C3. C4. TNVp Nc – celkový počet přejezdů návrhovou nápravou za návrhové období n- návrhové období (počet roků) C2 – součinitel přepočtu vyjadřující pravděpodobnost přejezdu vozidla jednou stopou: běžný silniční provoz: C2=0.9 dálnice: C2=1 C3 – součinitel přepočtu náprav těžkých nákladních vozidel na návrhovou nápravu: běžný silniční provoz: C3=0.67 při více než polovičním podílu autobusů nebo vozidel plně naložených: C3=1

16 C4- součinitel vyjadřující účinek pomalé a zastavující dopravy: běžný silniční provoz: C4=1 pomalá a zastavující doprava: C4=2

17 TUHÉ VOZOVKY: TNVc=365. n. C2. C3. TNVp TNVc – celkový počet přejezdů těžkých nákladních vozidel v jednom pruhu za návrhové období n – návrhové období (roky) C2 - součinitel závislý na počtu a šířce dopravních pruhů a na poloze zatížení (tabulka) C3 – dtto netuhé vozovky

18 Celkový počet přejezdů návrhovou nápravou Nc za návrhové období: C4- součinitel, vyjadřující vztah mezi dobou vzniku trhliny v krytu a koncem návrhového období (C4=0.5) Ni,c – počet přejezdů návrhových náprav odpovídající počtu Ni opakovaných zatížení nápravou určitého vozidla za návrhové období

19 Ni,c – počet přejezdů návrhových náprav odpovídající i-tému typu vozidla m- součinitel závislý na zatížení nápravy a třídě dopravního zatížení d i - zastoupení určitého typu (i) vozidla v dopravním proudu (z výsledků sčítání dopravy)

20

21 Dálnice, rychlostní místní komunikace Cesty I. třídy, hlavní místní komunikace, výpadové cesty Cesty II. třídy, místní komunikace Cesty III.třídy,obslužní 6 10 místní komunikace Netuhá vozovka Tuhá vozovka

22 Stanovení součinitele m


Stáhnout ppt "VODOROVNÉ ÚČINKY VOZIDEL NA VOZOVKU Hlavní zdroje vodorovných sil: Tažná síla motoru, která se přenáší otáčivým pohybem na vozovku (zejména při akceleraci)-"

Podobné prezentace


Reklamy Google