Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní předpisy v chemii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní předpisy v chemii"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní předpisy v chemii
Základní legislativa ČR pro chemické látky  zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví zákon 185/2001 Sb. o odpadech

2 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů stanovuje základní podmínky uvádění nebezpečných chemických látek a přípravků na trh v ČR definuje základní systém klasifikace nebezpečnosti chemických látek a přípravků definuje systém správné laboratorní praxe

3 Zákon č. 356/2003 Sb. a jeho novelizace
zákon č. 186/2004 Sb. změny související s rozšířením působností celních úřadů zákon č. 125/2005 Sb. změny související zejména s redefinicí odborné způsobilosti (učitelé chemie) a věkových omezení nakládání (školy) zákon č. 345/2005 Sb. změny související s uvedením našeho zákona se zákony EU – nové definice dovozu, uvedení na trh, prvního distributora apod. zákon č. 434/2005 Sb. uvádí úplné znění zákona č.356/2003 Sb. včetně do té doby provedených novelizací

4 nebezpečných chemických látek a přípravků
Klasifikace nebezpečných chemických látek a přípravků § 2, odst. 5, písm. a) až o)   Podle fyzikálně chemických vlastností: výbušné oxidující extrémně hořlavé vysoce hořlavé hořlavé

5 Podle toxických vlastností:
vysoce toxické toxické zdraví škodlivé žíravé dráždivé senzibilizující karcinogenní mutagenní toxické pro reprodukci toxické pro životní prostředí

6 Klasifikace nebezpečných chemických látek
Tu provádí výrobce, dovozce či první distributor před uvedením na trh podle: Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek Seznamu nových látek (ELINCS) klasifikace při registraci údajů z literatury údajů získaných zkoušením konvenční výpočtové metody

7 Registrace nebezpečných chemických látek a přípravků
Tu provádí výrobce, dovozce či první distributor chce-li látku uvést na trh podle podmínek stanovených MZ, které vede Registr nebezpečných chemických látek uváděných na trh v ČR. Podmínky závisí na uváděném množství látky na trh za rok a výrazně se zjednodušují při množstvích pod 1t/rok. Registrace není třeba v těchto případech: látka je v seznamu EINECS či NLP či je již registrována v některé členské zemi EU dováží se v množství do 100 kg/rok výhradně pro výzkum či vývoj dováží se v množství do 10 kg/rok

8 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
§ 44, Díl 8: Nakládání s nebezp. chem. látkami a přípravky Základní požadavek: Nelze nakládat s látkou nebo přípravkem bez znalosti jejich nebezpečných vlastností.

9 Obecné podmínky správného nakládání:
Povinnost chránit zdraví člověka a životní prostředí, řídit se výstražnými symboly a R a S větami Zabezpečení nakládání s vysoce toxickými látkami osobou odborně způsobilou (jiné osoby školení min. 1x ročně), povinnost vedení evidence pro tyto látky Věková omezení: do 18 let se nesmí prodávat ani darovat látky toxické, žíravé let nakládání s látkami toxickými a žíravými pouze v rámci přípravy na povolání pod přímým dohledem odpovědné osoby, s látkami vysoce toxickými pod přímým dohledem odborně způsobilé osoby let smějí nakládat s látkami žíravými jen pokud splňují technické požadavky na hračky

10 Obecné podmínky správného nakládání:
Fyzické osoby nakládající s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými a karcinogenními (R45, R49), mutagenními (R46) a toxickými pro reprodukci (R60, R61) musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a poskytnutí první pomoci. Nutné písemné pokyny na pracovišti. Skladování látek vysoce toxických pod zámkem Vedení evidence pro látky vysoce toxické Odborná způsobilost (ne výroba, dovoz či prodej): Magistr lékařství a farmacie, VŠ odborná chemie, VŠ učitel chemie, VŠ+speciální průprava či CV Toxikologie nebo kdokoliv, kdo složil zkoušku odborné způsobilosti.

11 Ochrana zdraví při práci
Zařazení pracovních činností do 4 kategorií vyhláška 432/2003 základní povinnosti definuje zákoník práce – zákaz práce obecně se všemi látkami, pro které platí zákaz uvádění na trh (vyhláška 221/2004) rizikové faktory při pracovní činnosti jsou definovány NV 178/2001 (i chemické faktory – expoziční limity) práce zakázané těhotným ženám a mladistvým – vyhláška 288/2003 definice povinností zaměstnavatele NV101/2005 vzhled a umístění bezp.značek a tabulek NV 11/2002

12 Balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků
upravuje vyhláška č. 232/2004 Požadavky na obaly - uzávěr, materiál obalu, tvar obalu. Požadavky na označování (vše v českém jazyce): chemický název látky jméno odpovědné firmy výstražné symboly standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) Při prodeji v maloobchodě nutno dodat návod k použití a pokyny pro předlékařskou první pomoc, při jiném způsobu prodeje nutno dodat Bezpečnostní list.

13 Vzor označení nebezpečné chemické látky
Fenol CAS: ES: EEC: Toxický při styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. rozměry štítku pro balení do 3 l: 74x52 mm

14 Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
164/2004 metody zkoušení hořlavosti a oxidačních schopností 219/2004 zásady správné laboratorní praxe 220/2004 oznamování nebezpečných látek a vedení evidence 222/2004 metody zkoušení fyzikálních vlastností, výbušnosti a nebezpečnosti pro životní prostředí 223/2004 hodnocení rizika pro životní prostředí 231/2004 obsah bezpečnostního listu 234/2004 alternativní značení, výjimky v balení 426/2004 registrace chemických látek 427/2004 hodnocení rizika pro zdraví člověka 428/2004 získání odborné způsobilosti 443/2004 metody zkoušení toxicity

15 Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
221/2004 seznamy zakázaných látek (novelizovaná) 232/2004 klasifikace, balení a označování Příloha 1 Seznam Příloha 2 Postupy hodnocení a označování Příloha 3 Konvenční výpočtová metoda Příloha 4 Výstražné symboly Příloha 5 R-věty Příloha 6 S-věty Příloha 7 Označování skupin nebezpečných přípravků Příloha 8 Označování výrobků obsahujících azbest Příloha 9 Označování skupin nebezpečných látek Příloha 10 Označování nebezpečných látek a přípravků pro zdraví člověka a životní prostředí

16 Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
221/2004 seznamy zakázaných látek Příloha 1 Zakázané látky 1. Polychlorované bifenyly (PCB) 2. Polychlorované terfenyly (PTC) 3. Azbestová vlákna 4. Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen (obchodní název: Ugilec 141) 5. Chlor(chlorbenzyl)methylbenzen (obchodní název: Ugilec 121) 6. Brom(brombenzyl)methylbenzen (obchodní název: DBBT)

17 Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
221/2004 seznamy zakázaných látek Příloha 2 Látky s omezeným uváděním na trh (47 položek) Sulfidy a polysulfidy Uhličitany olova, sírany olovnaté Sloučeniny rtuti Sloučeniny arsenu Organocíničité sloučeniny Kadmium a jeho sloučeniny Nikl a jeho sloučeniny Cement

18 Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
221/2004 seznamy zakázaných látek Příloha 2 Látky s omezeným uváděním na trh Vinylchlorid (chlorethen, chlorethylen) Benzen Polybromované bifenyly (PBB) 2-Naftylamin a jeho soli Benzidin a jeho soli Chloroform, Tetrachlormethan 1,1,1-Trichlorethan, 1,1,2-Trichlorethan, 1,1,1,2-Tetrachlorethan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan Pentachlorethan, Hexachlorethan 1,1-Dichlorethylen, Azobarviva

19 Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
232/2004 Příloha 4: Výstražné symboly

20 Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
232/2004 Příloha 5: R-věty Jednoduché R-věty R 1 Výbušný v suchém stavu R 24 Toxický při styku s kůží R 37 Dráždí dýchací orgány R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování R 57 Toxický pro včely Kombinované R-věty R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití R 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži

21 Vyhlášky k zákonu o chemických látkách
232/2004 Příloha 6: S-věty Jednoduché S-věty S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 15 Chraňte před teplem S 29 Nevylévejte do kanalizace S 49 Uchovávejte pouze v původním obalu S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách Kombinované S-věty S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S 7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

22 Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody
konvenční výpočtovou metodu pro klasifikaci nebezpečnosti chemických přípravků definuje vyhláška č. 232/2004. nebezpečné vlastnosti látek stejné kategorie v jednom přípravku se podle konvenční výpočtové metody sčítají hodnocení fyzikálně chemických vlastností přípravků týká se pouze oxidačních a hořlavých vlastností hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví člověka týká se všech nebezpečných vlastností vyjmenovaných v § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. pod písmeny f) až n) ke klasifikaci přípravku podle nižšího stupně nebezpečnosti se přičítají i látky, které mají obdobnou nebezpečnou vlastnost vyššího stupně nebezpečnosti

23 Klasifikace přípravků – látky vysoce toxické
Klasifikace látky Klasifikace přípravku (vyjma plynný) T+ T Xn T+ s R26, R27, R28 c  7% 1%  c  7% 0,1%c1% T+ s R39/cesta expozice c  10% 1%  c  10% Dichromany (amonný, draselný a sodný)   c  10%: T+; R /  0,5%  c  7%: T ; R  0,1%  c  0,5%: T ; R49-46

24 Klasifikace přípravků – látky toxické
Klasifikace látky Klasifikace přípravku (vyjma plynný) T+ T Xn T s R23, R24, R25 c  25% 3% c 25% T s R39/cesta expozice c  10% 1% c 10% T s R48/cesta expozice Acetonitril   c  20%: T; R23/24/25   3%  c  20%: Xn; R20/21/22

25 Klasifikace přípravků – látky toxické
Klasifikace látky Klasifikace přípravku (vyjma plynný) T+ T Xn Xn s R20, R21, R22 c  25% Xn s R40/cesta expozice c  10% Xn s R48/cesta expozice Hexan c  20%: Xn; R38-48/20-62 5%  c  20%: Xn; R48/20-62

26 Klasifikace přípravků – látky žíravé
Klasifikace látky Klasifikace přípravku (vyjma plynný) C s R34 Xi s R41 Xi s R36,37,38 C s R35 5% c 10% 5% 1%c5% C s R34 c > 10% 10% 5%c10% Hydroxid sodný   c  5%: C ; R35   2%  c  5%: C ; R34  0,5%  c  2%: Xi ; R36/38

27 Klasifikace přípravku (mimo plynný)
Klasifikace přípravků – látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Klasifikace látky Klasifikace přípravku (mimo plynný) Kategorie 1 a 2 Kategorie 3 karcinogen R45,49 c  0,1% karcinogen R40 c  1% mutagen R46 mutagen R40 tox. pro reprodukci R60 c  0,5% tox. pro reprodukci R62 c  5% tox. pro reprodukci R61 tox. pro reprodukci R63

28 ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
Podmínky práce v laboratoři  zákaz jíst, pít, kouřit, používat laboratorních nádoby na jídlo a pití zákaz přechovávání potravin v ledničkách společně s chem. látkami řádné označení chemikálií a rozvodů energií a vody při práci s látkami uvolňujícími nebezpečné plyny používat odsávání práci s vakuem či přetlakem provádět jen v uzavřeném prostoru (digestoř), nebo aparaturu chránit štítem nebo použít obličejový štít zákaz prací s vybranými látkami mimo výzkumné práce, analytiku a likvidaci (např. PCB, benzidin, azbest, α-naftylamin atd.) při práci s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými používat ochranné prostředky zákaz pipetování vysoce toxických a toxických látek ústy dodržovat specifické zásady práce s hořlavinami, organickými peroxidy a rozpouštědly náchylnými k jejich tvorbě a alk. kovy

29 ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
Vybavení laboratoří  osobní ochranné prostředky hasicí prostředky prostředky pro poskytnutí 1. pomoci přívod pitné vody přenosná svítilna asanační a neutralizační prostředky vstup musí být označen bezpečnostními tabulkami Likvidace odpadů Manipulace s tlakovými lahvemi Poskytování první pomoci Příloha - Příklady nevhodných uložení látek

30 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Hlavní zásady zákona stanovení obecných a specifických pravidel pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy definuje druhy odpadů s důrazem na jasnou specifikaci nebezpečnosti odpadu – v přílohách jsou vyjmenovány složky, které činí odpad nebezpečným, zavádí klasifikaci odpadů

31 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon se nevztahuje na: odpadní vody (ČOV pracují podle zákona č. 138/1973 Sb.) odpady z hornické a těžební činnosti odpady drahých kovů radioaktivní odpady mrtvá lidská těla a ostatky konfiskáty živočišného původu nezachycené emise znečišťující ovzduší odpady trhavin, výbušnin a munice

32 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Základní definice Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů nebo vykazující nebezpečné vlastnosti (Příloha 2) Komunální odpad – odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob nepodnikatelů Nakádání s odpady – jejich shromažďování, soustředění, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování Původce odpadů – fyzická či právnická osoba (podnikatel), při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a obec z hlediska vzniku komunálních odpadů Oprávněná osoba – osoba oprávněná k nakládání s odpady

33 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Povinnosti při nakládání s odpady předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti využívat a odstraňovat odpad jen v souladu se zákonem v průvodní dokumentaci výrobku musí být uvedeno, jakým způsobem využít či odstranit nespotřebované části výrobku zajistit přednostní využití odpadů nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze podle zákona je zakázáno ředění či míšení nebezpečných odpadů

34 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Povinnosti původců odpadů (mimo obecné povinnosti) zařazovat odpady podle druhů a kategorií ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením a únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a o nakládání s nimi ohlašovat odpady správním orgánům umožnit vstup kontrolním orgánům, poskytnout jim informace zpracovat plán odpadového hospodářství ustanovit odpadového hospodáře (nad 100 t/rok nebezpečných odpadů v posledních 2 letech) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem příslušného úřadu

35 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními PCB a zařízení je obsahující – do roku 2010 ukončit provoz, nesmí se doplňovat, musí být řádně označené odpadní oleje – minerální a syntetické mazací oleje, přednostně regenerovat či spalovat baterie a akumulátory – baterie s obsahem Hg nad 0,025 hm. % nebo obdobně pro Cd, s obsahem Pb nad 0,4 hm. % kaly z čistíren odpadních vod (ukládání na zemědělskou půdu) odpady z výroby TiO2 – zákaz skládkování odpady z azbestu autovraky – likvidují se pouze přes oprávněné osoby (pokuta až 20 tis. Kč za nesprávnou likvidaci)

36 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Další povinnosti zpětný odběr některých výrobků je bezúplatný a týká se výrobců a dovozců těchto výrobků: minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky pro domácnosti. povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi zaslat hlášení příslušnému orgánu státní správy při nakládání s nebezpečnými odpady v množství 50 kg/rok, resp. 50 t/rok pro ostatní odpady vést evidenci o zařízení obsahujícím nad 5 l PCB (či obsahem nad 0,005 hm.%) vést řádnou evidenci při přepravě nebezpečných odpadů, evidence všeho druhu se archivuje 5 let

37 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Vývoz, dovoz a tranzit odpadů vývoz a dovoz odpadů za účelem jejich odstranění je zakázán odpady se dělí podle zeleného, žlutého a červeného seznamu odpady ze zeleného seznamu je možno vyvážet a dovážet za účelem jejich využití Balení a označování nebezpečných odpadů řídí se podle zákona o chemických látkách odpady H1 až H3, H6, H8, H9 a H14 příslušnými grafickými symboly, ostatní nápisem Nebezpečný odpad povinnost zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu  Ekonomické nástroje poplatky za uložení odpadů (dvousložkové – obec a SFŽP ČR) finanční rezerva pro rekultivaci a asanaci skládek

38 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

39 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

40 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

41 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad – základním dokumentem je zde vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Červený, Žlutý a Zelený seznam) a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.

42 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Hvězdička * umístěná za kód odpadu znamená, že se jedná o nebezpečný odpad. V případě, že neexistuje možnost zařazení odpadu do žádné skupiny, zařadí se odpad pod katalogovým číslem ze skupiny odpadů podle odvětví, oboru či technologického procesu, kde vzniká a ukončí se dvojčíslím 99, jako název odpadu se v tomto případě použije technický nebo běžně používaný název odpadu.

43 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Shromažďování nebezpečných odpadů. Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být: název a katalogové číslo shromažďovaného nebezpečného odpadu jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku musí být označen příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti Shromažďovací prostředky musí splňovat tyto požadavky: odlišení od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy odolnost proti chemickým účinkům odpadů, pro něž jsou určeny zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností zabezpečují, aby umístěný odpad byl chráněn před znehodnocením, zneužitím, smícháním s jinými odpady a před únikem do okolí umožňuje bezpečnou obsluhu, čištění a případnou dezinfekci po vyprázdnění

44 IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU část 1
1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů): Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 2. Kód odpadu (podle katalogu odpadů): 3. Kód podle ADR nebo COTIF A7 UN 2982 ADR 4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba: Firma: Univerzita Palackého v Olomouci Sídlo společnosti: Křížkovského 8, Olomouc IČO: Telefon/Fax: 5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: Pevné nebo kapalné látky organického i anorganického charakteru.

45 IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU část 2
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu: Nebezpečné vlastnosti jsou odvislé od druhu látky. Akutní i chronická toxicita, následná nebezpečnost. Ekotoxicita s možností nepříznivých účinků na životní prostředí a biotické systémy. 7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadů: 7.I Technická opatření: Skladovat v uzavřených obalech chráněných před účinky atmosférických vlivů , zamezit přístup nepovolaným osobám. 7.II Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky: - dýchací orgány: respirátor podle potřeby, nebo rouška - oči: brýle, štít - ruce: ochranné rukavice - ostatní části těla: ochranný oděv

46 IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU část 3
7.III Protipožární vybavení: Vhodné : není hořlavina, nehasit vodou z důvodu možného odplavení škodlivin. 8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech: 8.I Lokalizace: Shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Při rozlití zabránit rozšíření ohrázkováním, odčerpat, nasát zbytek do sorpčního materiálu. Zabránit vniknutí do kanalizace. 8.II První pomoc zasažení očí:Důkladný výplach vodou (cca 10min.) Nutné lékařské vyšetření. zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem.

47 IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU část 4
8.III Další pokyny : Při obtížích je nutno vyhledat lékaře 8.IV Telefonické spojení : Hasiči … , Zdravotní služba…….. 155, Policie ……… 158 9. Ostatní důležité údaje : 9.I Toxikologické údaje : Toxikologické vlastnosti jsou dány charakterem přítomných škodlivin. Příznaky mohou být nespecifické ( bolesti hlavy, podráždění, nevolnosti apod.) v závislosti na typu. 9.II Ekologické údaje : Jedná se o látky jejichž nekontrolovatelná přítomnost v životním prostředí je nežádoucí. Může být nebezpečná rovněž vodám a vodním organizmům.

48 IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU část 5
9.III Další údaje : 10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listě odpovídá : Firma: Jefimov Pavel, technický poradce Ulice: Dolany 155 Místo a PSČ: Dolany IČO: Osoba oprávněná jednat jménem původce oprávněné osoby : Basovník Zdeněk Telefon/Fax: Datum vyhotovení : podpis a razítko:

49 OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Původce odpadu: Univerzita Palackého v Olomouci IČO: Adresa: Odpovědná osoba: Telefon:

50 Další zákony ovlivňující chemii
NV 114/1999 jedy apod. pro účely trestního zákona vyhláška 10/2002 seznam nebezpečných chemických látek zákon 133/1985 o požární ochraně zákon 59/2005 o prevenci závažných havárií zákon 79/1997 o léčivech zákon 167/1998 o návykových látkách zákon 456/2004 o potravinách zákon 19/1997 o zákazu chemických zbraní zákon 326/2004 o rostlinolékařské péči zákon 120/2002 o biocidních přípravcích NV 178/2001 podmínky ochrany zdraví zaměstnanců vyhláška 89/2001 o kategorizaci prací

51 Další zákony ovlivňující chemii
NV č. 114/1999 kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce... ruší § 2 a přílohy č. 1 a 2 NV č. 10/1999 nově tedy stanovuje látky považované za jedy z hlediska trestního zákona (Příloha č. 1)

52 Další zákony ovlivňující chemii
vyhláška č. 10/2002 kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí 2-naftol, Anilin, Benzen Fenol, Formaldehyd, Methanol Fosfor červený Chlor, Chlorovodík, Kyselina fluorovodíková Chlorid zinečnatý, Síran zinečnatý, Síran měďnatý Kyanid sodný, Dusitan sodný Oxid uhelnatý, Sirouhlík Pentan Tetrachlorethen

53 Další zákony ovlivňující chemii
zákon č. 133/1985 o požární ochraně činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím - 250 l hořlavin - nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 - použití otevřeného ohně v bezprostřední blízkosti hořlavých látek - činnosti ve stavbách určených pro shromažďování většího počtu osob

54 Další zákony ovlivňující chemii
zákon č. 133/1985 o požární ochraně skladování hořlavin ČSN : pokud se nejedná o sklad hořlavin pak max. 250 l hořlavin (ale jen 50 l hořlavin I. třídy) rozbitné obaly do 5l a v nehořlavé skříni nízkovroucí hořlavé kapaliny max. 10l v rozbitných 1l obalech či 20l v nerozbitných (opět skříň)

55 Zákony a činnost ve škole
omezení daná zákonem 258/2000 (věkové hranice) omezení daná zákoníkem práce – vyhláška 288/2003 omezení daná zákonem 133/1985 (požární nebezpečí) odborná způsobilost, proškolení na T+ seznámení s nebezpečnými vlastnostmi informace – bezp. listy, bezp. pokyny, štítky technické podmínky – skladování T+ a hořlavin označení místností a balení nakládání s odpady

56 Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami
Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN3 T+ R:28-32 S: (1/2-)28-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bílá krystalická látka, hořlavá, dobře rozpustná ve vodě (nestabilní, uvolňuje nitrózní plyny), s kyselinami reaguje za vývinu vysoce toxických par kyseliny azidovodíkové.

57 Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN3 T+ R:28-32 S: (1/2-)28-45
Toxikologie: Vysoce toxický při požití. LD50=27 mg/kg (potkan) Dráždí ústřední nervstvo. Dráždí oči i kůži, dýchací cesty (plicní edém), nevolnost, bolesti hlavy, křeče, bezvědomí. Bezpečné nakládání: Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, ne spolu s kyselinami. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle případně respirátor, dodržovat zásady BP.

58 Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN3 T+ R:28-32 S: (1/2-)28-45
První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody (po odstranění kontaminovaného oděvu). Vždy vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru lze hasit pěnou či vodní mlhou, malý požár i práškem. Pozor na toxické plyny a možnost výbuchu. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, pokrýt inertním práškovým materiálem (zemina, písek).

59 Látky vysoce toxické Brom, Br2 T+, C R:26-35-50 S: (1/2-)7/9-26-45-61
Fyzikálně chemické vlastnosti: Červenohnědá kapalina štiplavého zápachu, málo rozpustná ve vodě, více v organických rozpouštědlech a kyselinách. Silné oxidační činidlo, při styku s organickými látkami může dojít ke samovznícení.

60 Látky vysoce toxické Brom, Br2 T+, C R:26-35-50 S: (1/2-)7/9-26-45-61
Toxikologie: Vysoce toxický při vdechování. LD50=2600 mg/kg (potkan orálně). Působí na ústřední nervstvo, způsobuje těžké poleptání (hluboké vředy), při nižších koncentracích dráždí oči i kůži, dýchací cesty (kašel až do křečí, zánět plic), zvracení, bolesti hlavy. Bezpečné nakládání: Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, dobré větrání, ne spolu s hořlavými látkami. Chránit před teplem a slunečním zářením. Likvidovat pouze odbornou firmou. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, funkční větrání.

61 Látky vysoce toxické Brom, Br2 T+, C R:26-35-50 S: (1/2-)7/9-26-45-61
První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody se 3 lžičkami soli). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody (po odstranění kontaminovaného oděvu). Vždy vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru nehoří, okolní požár hasit vodní mlhou. Pozor na toxické páry a možnost samovznícení při styku s organickou látkou. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, překrýt vodou pro snížení rychlého odpařování. Sanovat inertním savým materiálem (zemina, vapex, vertikulit apod.).

62 Dichroman draselný, K2Cr2O7
Látky vysoce toxické Dichroman draselný, K2Cr2O7 T+, N R: / /53 S: Fyzikálně chemické vlastnosti: Oranžová až červená krystalická látka, rozpustná ve vodě. Silné oxidační činidlo, při styku s organickými a všemi redukčními látkami může dojít k prudké reakci.

63 Dichroman draselný, K2Cr2O7
Látky vysoce toxické Dichroman draselný, K2Cr2O7 T+, N R: / /53 S: Toxikologie: Vysoce toxický při vdechování, toxický při požití. LD50=95 mg/kg (krysa orálně). Může vyvolat rakovinu či genetické poškození (kat. 2). Při požití způsobuje prudké bolesti v trávicím traktu, poškozuje játra a ledviny, methemoglobinémie (i při chronickém a subchronickém působení). Dráždí a poškozuje pokožku i sliznice. Vysoce toxický pro vodní organismy. Bezpečné nakládání: Uchovávat uzamčené v suchu a chladnu, v dobře uzavřených obalech. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, zajistit odsávání.

64 Dichroman draselný, K2Cr2O7
Látky vysoce toxické Dichroman draselný, K2Cr2O7 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení (0,5 l vody, do 30 min). Při zasažení očí min. 15 min vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem, pokrýt sterilním obvazem. Vždy vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru sám nehoří, požár hasit pěnou či vodou. Při úniku zabránit průniku do kanalizace, pokrýt inertním práškovým materiálem (zemina, písek, vápenec). V případě úniku roztoku je vhodné redukovat Cr6+ na Cr3+ slabým redukčním činidlem, např. siřičitanem sodným Poznámka: Roztoky K2Cr2O7 jsou vysoce toxické od koncentrace 7 hm. %, v rozmezí 0,1 až 7 hm. % jsou toxické.

65 Dichroman sodný dihydrát, Na2Cr2O7· 2H2O
Látky vysoce toxické Dichroman sodný dihydrát, Na2Cr2O7· 2H2O T+, N R: / /53 S: Vlastnosti obdobné dichromanu draselnému.

66 Látky vysoce toxické Dichroman sodný, Na2Cr2O7 S: 53-45-60-61
O, T+, N R: / /53 S: Vlastnosti obdobné dichromanu draselnému, má navíc výrazně silnější oxidační účinky.

67 Dichroman amonný, (NH4)2Cr2O7
Látky vysoce toxické Dichroman amonný, (NH4)2Cr2O7 E, T+, N R: / /53 S: Vlastnosti obdobné dichromanu sodnému, navíc je v suchém stavu explozivní a je hořlavý.

68 Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů)
Látky vysoce toxické Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů) T+, N R:26/27/ /53 S: (1/2-) Fyzikálně chemické vlastnosti: Alkalické kyanidy jsou bílé krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě, v kyselých roztocích se uvolňuje HCN, vonící po hořkých mandlích. Kyanidová skupina se může odštěpovat i z organických sloučenin (např. nitrily). Silné komplexní činidlo.

69 Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů)
Látky vysoce toxické Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů) T+, N R:26/27/ / S: (1/2-) Toxikologie: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Jeden z nejsilnějších jedů, LD50=10 mg/kg (krysa orálně), resp. 3 mg/kg (člověk orálně). HCN vznikající v kyselém prostředí (např. žaludek) se velmi rychle vstřebává a reaguje s Fe3+ cytochromoxidázy dýchacího řetězce v mitochondriích – inhibice buněčného dýchání. Smrt může nastat velmi rychle (sekundy až minuty od expozice), nejrychleji při vdechnutí HCN. Při nižších koncentracích se nejprve projevuje otrava únavou, bolestí hlavy, hučením v uších, pokožka zrůžoví. Při těžších otravách se projevují hypoxické křeče. Bezpečné nakládání: Uchovávat uzamčené a mimo dosah dětí, v suchu a chladnu, dobré větrání, ne spolu s kyselinami. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle či štít, respirátor, dodržovat zásady BP, zajistit místní odsávání.

70 Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů)
Látky vysoce toxické Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů) T+, N R:26/27/ / S: (1/2-) První pomoc: Při těžkém postižení je důležitý co nejrychlejší zásah. Lze podávat dusitany (10 ml 3% roztoku NaNO2), oxidující Fe2+ na Fe3+, lze podat amylnitrit nebo obdobně působící 4‑dimethylaminofenol podporující tvorbu kyanmethemoglobinu. Detoxikaci urychluje podání thiosíranu sodného (20 ml 10-20% roztoku) podporující tvorbu rhodanidu. Lze využít i tvorbu pevných komplexů podáním Co2EDTA. V případě lehkých případů použijeme klasické postupy – při nadýchání vyvedení na čerstvý vzduch, při požití zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody, při potřísnění důkladný oplach vodou.Vždy co nejrychleji zajistit lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru nehoří, okolní požár hasit podle hořících materiálů. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace, překrýt inertním savým materiálem (zemina, vapex, vertikulit apod.).

71 Látky toxické Methanol, CH3OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45
Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristické alkoholické vůně, dobře mísitelná s vodou i organickými rozpouštědly, vysoce hořlavá. Páry jsou snadno zápalné, se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi těžší než vzduch. Drží se při zemi a při jejich zapálení se oheň rychle šíří do velkých vzdáleností. Vznícení působením horkých povrchů, jisker nebo otevřeného ohně.

72 Látky toxické Methanol, CH3OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45
Toxikologie: Toxický při vdechování a při požití. LD50=5628 mg/kg (krysa orálně), LC50= ppm/4h (krysa inhalačně). Tekutina a páry poškozují CNS, zvláště zrakové nervy s nebezpečím oslepnutí; vstřebává se i pokožkou. Po požití a po vstřebání poškození ledvin, jater a srdce. Projevuje se nejprve jako stav opojení, křečemi v břiše, závratěmi, bolestmi hlavy, nevolností a zvracením, lehkou narkózou, později poruchami vidění, bezvědomím až zástavou dechu. Bezpečné nakládání: Uchovávat v chladnu a dobře uzavřených obalech, ne společně s oxidujícími látkami. Zajistit větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou, zbytky methanolu se ani ve formě vodných roztoků nesmí dostat do odpadních vod (nebezpečná látka pro vodní organismy). Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem A, při vysokých koncentracích dýchací přístroj, dodržovat zásady BP, větrání.

73 Látky toxické Methanol, CH3OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45
První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít ml ethylalkoholu (v podobě alkoholického nápoje, ne čistý ethanol). Dávku ethylalkoholu opakovat. Udržovat hladinu 1 promile ethanolu v krvi. V každém případě podat 2 lžičky jedlé sody a zajistit hojný přívod tekutiny (izotonický roztok glukózy). Je vhodné chránit oči před světlem (obvaz). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou. Při požití vždy vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2, pěna. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Větší množství odčerpat, malé absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci.

74 Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O
Látky toxické Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O T R: 23/24/ S: (1/2-)26-36/37/ Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristického štiplavého zápachu, dobře mísitelná s vodou, hořlavá. Páry se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi těžší než vzduch.

75 Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O
Látky toxické Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O T R: 23/24/ S: (1/2-)26-36/37/ Toxikologie: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. LD50=100 mg/kg (krysa orálně). Silné podráždění nosu a nosohltanu, záchvaty kašle, silné slzení. Při krátkém účinku 0,001-0,002% je značně ztížené dýchání. Působení 0,06% po dobu několika minut je smrtelné. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Je karcinogenem kat.3. Pro vodní prostředí škodlivý. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchu a chladnu (ale nad +8ºC) a dobře uzavřených obalech. Zajistit větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou, zbytky formaldehydu se nesmí vylévat do odpadu ani po zředění. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem A, dodržovat zásady BP, větrání.

76 Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O
Látky toxické Formaldehyd (36-38 % roztok), CH2O T R: 23/24/ S: (1/2-)26-36/37/ První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do min po požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Zajistit lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2, pěna. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inertním savým materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci.

77 Látky toxické Fenol, C6H5OH T R: 24/25-34 S: (1/2-)28-45
Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná krystalická látka, bezbarvá až načervenalá, charakteristického dezinfekčního zápachu. Nerozpustná ve vodě, rozpouští se v organických rozpouštědlech. Hořlavá, při zahřátí na vyšší teploty se rozkládá za úniku výbušných a korozivních plynů. Koroduje mnoho materiálů, běžně používaných na obaly.

78 Látky toxické Fenol, C6H5OH T R: 24/25-34 S: (1/2-)28-45 Toxikologie:
Jedovatá látka. Snadno se vstřebává kůží a touto cestou vyvolává otravu. Vdechnuté páry leptají dýchací cesty. LD50=317 mg/kg (krysa orálně) resp. 669 mg/kg (krysa dermálně), LC50=316 mg/m3 (krysa inhalačně). Při styku s kůží způsobuje těžké poleptání. Vdechované páry leptají dýchací cesty, zřídka i plíce. U těžké otravy i smrt ochrnutím centrálního nervového systému. Při chronickém či subchronickém působení poškozuje CNS, játra a ledviny. Pro vodní prostředí je škodlivý. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchu, chladnu a temnu v dobře uzavřených obalech. Likvidovat pouze odbornou firmou. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, rouška, dodržovat zásady BP, větrání.

79 Látky toxické Fenol, C6H5OH T R: 24/25-34 S: (1/2-)28-45 První pomoc:
Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do 10 min po požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min min.. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem, postižené místo potřít rostlinným (nejlépe olivovým) olejem. Zajistit lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2, pěna, malé požáry i vodou. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň (výbušné páry), zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním materiálem (zemina, vapex) a v uzavřených nádobách předat k odborné likvidaci.

80 Látky toxické Dusitan draselný, KNO2 O, T R: 8-25 S: (1/2-) 45
Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná látka bílé až nažloutlé barvy zabarvení, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky). Je hygroskopický, rozkládá se nad 400ºC za uvolňování nitrózních plynů.

81 Látky toxické Dusitan draselný, KNO2 O, T R: 8-25 S: (1/2-) 45
Toxikologie: Toxický při požití. LD50=200 mg/kg (králík). Působí vasodilataci a přeměnu krevního barviva. Při zasažení dochází k pálení očí a sliznic, objevuje se dráždivý kašel, bolesti hlavy, nevolnost, závratě, pokles krevního tlaku, bušení srdce, zčervenání obličeje, kolaps; při těžké otravě modravé zabarvení pokožky. Pro vodní organismy nebezpečná látka. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých a krytých skladech. odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání.

82 Látky toxické Dusitan draselný, KNO2 O, T R: 8-25 S: (1/2-) 45
První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

83 Látky toxické Dusitan sodný, NaNO2 O, T R: 8-25 S: (1/2-) 45
Obdobné nebezpečné vlastnosti a zacházení jako u dusitanu draselného.

84 Látky toxické Chlorid barnatý, BaCl2 T R: 20-25 S: 45
Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná látka bílé barvy, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá. Při zahřívání na vyšší teploty se rozkládá.

85 Látky toxické Chlorid barnatý, BaCl2 T R: 20-25 S: 45 Toxikologie:
Toxický při požití. LD50=118 mg/kg (potkan). Po požití dochází k podráždění sliznic, objevuje se nausea, slinění, zvracení až kolika, průjem. Systemické účinky zahrnují: srdeční arytmie, bradykardie (zpomalená srdeční činnost), zvýšený krevní tlak, šok, selhání oběhu a svalová ztuhlost. Zdraví škodlivý při vdechování. Toxický pro vodní organismy. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých skladech při teplotách 15-25ºC v dobře uzavřených nádobách. Při manipulaci zamezit tvorbě prachu. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor (v případě tvorby prachu), dodržovat zásady BP, odsávání.

86 Látky toxické Chlorid barnatý, BaCl2 T R: 20-25 S: 45 První pomoc:
Při nadýchání prachu přenést na čerstvý vzduch, umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody, následně podejte síran sodný (1 pol. lžíce na 1/4 l). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Voda použitá k hašení se nesmí dostat do kanalizace. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

87 Látky toxické Rtuť, Hg T R: 23-33 S: (1/2-)7-45
Fyzikálně chemické vlastnosti: Kovově lesklá vysoce pohyblivá kapalná látka stříbrné barvy, díky vysokému povrchovému napětí prakticky nesmáčí žádné materiály a snadno se rozptyluje do malých pohyblivých kulových kapiček. Nerozpustná v rozpouštědlech, z běžných kyselin reaguje snadno pouze s kyselinou dusičnou za uvolnění nitrózních plynů. Reaguje s kyslíkem, acetylenem, amoniakem, oxidem chloričitým, karbidem vápníku, lithiem, mědí a oxidanty. Při reakci s amoniakem, aminy, acetylenem a kyselinou šťavelovou tvoří přitom explozivní sloučeniny citlivé na mechanické podněty. Při zahřívání se snadno odpařuje.

88 Látky toxické Rtuť, Hg T R: 23-33 S: (1/2-)7-45 Toxikologie:
Toxická při vdechování. Nebezpečí kumulativních účinků. Ukládá se zejména ve vnitřních orgánech, které nevratně poškozuje. Při otravě se projevuje kovovou chutí v ústech, nevolností, zvracením, bolestmi břicha a průjmy, objevuje se kašel, dušnost, horečka. Látka je karcinogenem kategorie 3. Bezpečné nakládání: Uchovávat v dobře uzavřených nerozbitných nádobách při teplotách do 30ºC a při dobrém větrání skladovacích prostor. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, při vysokých koncentracích par v ovzduší (nad 0,15 mg/m3) použít izolační dýchací přístroj, dodržovat zásady BP, větrání laboratoře.

89 Látky toxické Rtuť, Hg T R: 23-33 S: (1/2-)7-45 První pomoc:
Při nadýchání prachu přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst, nevyvolávat zvracení. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Obaly chladit vodou. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Posypat rozlitou rtuť práškovou sírou nebo polysulfidem vápenatým, aby se snížilo její odpařování (vzniká povlak sulfidu rtuťnatého) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě. Malé množství lze posbírat za pomoci měděného plíšku pokrytého rtuťovou amalgamou. Odpadní rtuť je vhodné uchovávat pod vrstvou vody, která rovněž snižuje její odpařování.

90 Látky žíravé Upozornění: V rámci první pomoci při požití látek žíravých se nedoporučuje vyvolávat zvracení ! Amoniak 26% roztok, NH3 aq. C R: S: (1/2-)26-37/38/ Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina štiplavého, dráždivého zápachu, snadno uvolňuje plynný amoniak již při slabém zahřátí nebo při styku se silnými alkáliemi. Tvoří nebezpečné produkty s HgO, stříbrem a jódem.

91 Látky žíravé Amoniak 26% roztok, NH3 aq.
C R: S: (1/2-)26-37/38/ Toxikologie: Způsobuje poleptání. Silně dráždí dýchací cesty, sliznice i oči a může přivodit i edém plic. LD50=350 mg/kg (krysa o.). LC50=1,4 ppm/4 hod (krysa vdechování). Vysoce toxický pro vodní organismy. Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách pod 25ºC, zajistit větrání skladových prostor. Likvidovat pouze odbornou firmou, prázdné obaly po odvětrání a vypláchnutí vodou lze likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu stanoveno jinak). Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, maska s filtrem (K) v případě většího úniku par, dodržovat zásady BP a práce s žíravinami, větrání.

92 Látky žíravé Amoniak 26% roztok, NH3 aq.
C R: S: (1/2-)26-37/38/ První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít cca 2-5 dcl vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a použít reparační krém. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným vodním proudem. Při úniku provést evakuaci, zajistit větrání, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

93 Látky žíravé Hydroxid draselný, KOH C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45
Fyzikálně chemické vlastnosti: Bílá tuhá látka (obvykle pecičky či granule), bez zápachu, výborně rozpustná ve vodě za silného vývinu tepla, nehořlavá. Je hygroskopický, prudce reaguje s kyselinami, s některými kovy a jejich slitinami (hořčík, hliník, zinek) za uvolnění vodíku.

94 Látky žíravé Hydroxid draselný, KOH C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45
Toxikologie: Kontakt s tuhou látkou způsobuje velmi těžké poleptání očí a kůže, bolest se dostavuje až v těžkých stadiích poleptání. Vdechnutí par nebo mlhy (vzniká při rozpouštění ve vodě) způsobuje poleptání dýchacích cest. Při požití dochází k rozsáhlému poškození stěn jícnu. LD50=273 mg/kg (krysa orálně). Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách v suchých skladech, ne společně s kyselinami. Roztoky lze likvidovat po zředění neutralizací zředěnou HCl, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra, holínky), rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

95 Látky žíravé Hydroxid draselný, KOH C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45
První pomoc: Při nadýchání mlhy vyvést na čerstvý vzduch, inhalovat vodní mlhu nebo Vincentku (30 min). Při požití okamžitě vypít asi 0,2 až 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody příp. neutralizovat slabým roztokem kyseliny citronové, přiložit sterilní obvaz. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem, CO2, práškem. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, zabránit průniku do kanalizace. Menší množství lze neutralizovat zředěnými kyselinami a poté zředěné spláchnout do kanalizace velkým množstvím vody. Větší množství absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

96 Látky žíravé Hydroxid sodný, NaOH C R: 35 S: (1/2-)26-37/39-45
Obdobné vlastnosti a zacházení jako u hydroxidu draselného. LD50=500 mg/kg (krysa orálně).

97 Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq.
Látky žíravé Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq. C R: S: (1/2-)26-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina s ostrým, štiplavým zápachem. Ve vodě se rozpouští výborně za vývinu tepla. Reaguje s většinou kovů a slitin za vývinu vodíku. Při reakci se silnými oxidačními činidly se uvolňuje toxický chlór. Při reakci s formaldehydem vzniká bischlormethylether, který je karcinogenní.

98 Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq.
Látky žíravé Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq. Toxikologie: Způsobuje poleptání, dráždí dýchací systém. Při odpařování vytváří silně leptavou mlhu, která dráždí ke kašli, vyvolává slzení a dušnost, při potřísnění kůže způsobuje píchavou bolest, při požití vyvolává silné bolesti, zvracení až šokový stav. LD50=900 mg/kg (králík orálně). Při chronickém působení poškozuje oči, sliznice dýchacích cest, zuby, vyvolává zažívací poruchy. LC50=1108 ppm/1 hod (myš). Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách ve větraných skladech při teplotách do 25ºC, chránit před sluncem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

99 Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq.
Látky žíravé Kyselina chlorovodíková 35%, HCl aq. C R: S: (1/2-)26-45 První pomoc: Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,2 až 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

100 Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq.
Látky žíravé Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq. C R: 35 S: (1/2-) Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá až světle hnědá kapalina s ostrým, štiplavým zápachem. Ve vodě se rozpouští výborně za vývinu tepla. Reaguje s kovy za vývinu vodíku a toxických nitrózních plynů, ty se uvolňují i při rozkladu za vyšších teplot. Díky svým silným oxidačním účinkům reaguje nebezpečně s organickými látkami - samovznícení.

101 Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq.
Látky žíravé Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq. C R: 35 S: (1/2-) Toxikologie: Způsobuje těžká poleptání kůže, sliznic a očí. Dýmá - dráždí oči a dýchací systém (kašel, dušnost). Při potřísnění kůže se objevuje charakteristické žlutohnědé zabarvení. Toxická pro vodní organismy. Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách ve větraných skladech při teplotách od 15 do 25ºC, chránit před sluncem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra, keprový oděv), latexové rukavice, brýle, plynová maska (filtr E-P resp. B-P), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

102 Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq.
Látky žíravé Kyselina dusičná 65%, HNO3 aq. C R: 35 S: (1/2-) První pomoc: Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití pouze výplach úst vodou, resp. vypít malé množství (do 0,5 l) vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěným proudem, jinak podle okolních materiálů. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze buď zředit alespoň desetinásobkem vody nebo neutralizovat mletým vápencem, sodou či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex) případně s přídavkem vápna.

103 Látky žíravé Kyselina sírová, H2SO4 C R: 35 S: (1/2-)26-30-45
Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina olejovité konzistence. Výborně rozpustná ve vodě za vývinu velkého množství tepla (může dojít až k varu), hygroskopická. S kovy reaguje za vývoje vodíku, při reakci s organickými látkami se uvolňuje SO2.

104 Látky žíravé Kyselina sírová, H2SO4 C R: 35 S: (1/2-)26-30-45
Toxikologie: Způsobuje těžké poleptání, i při mírně zvýšených teplotách se uvolňují páry a jemný aerosol, které způsobují vážná poleptání kůže, očí a sliznic, krvácení z nosu. Vysoké koncentrace par mohou vést k dušnosti až zástavě dechu i srdce. Při požití vyvolává silné bolesti, zvracení. LD50=2140 mg/kg (krysa orálně) LC50=510 ppm/2 hod. Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách do 30ºC, chránit před sluncem, odděleně od hořlavin. Chránit před sálavým teplem. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

105 Látky žíravé Kyselina sírová, H2SO4 C R: 35 S: (1/2-)26-30-45
První pomoc: Při nadýchání mlhy vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody a asanovat roztokem DETA (2% roztok diethyltriamidu v 60% ethanolu). Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru nehasit vodou (prudká reakce s velkým uvolěním tepla), použít nejlépe prášková hasiva. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

106 Látky žíravé Kyselina fosforečná 85%, H3PO4 aq. C R: 34 S: (1/2-)26-45
Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá až slabě nažloutlá či nazelenalá kapalina olejovité konzistence. Ve vodě se rozpouští výborně za uvolnění tepla. S kovy reaguje za vývoje vodíku; při zahřátí se tvoří jedovaté oxidy fosforu.

107 Látky žíravé Kyselina fosforečná 85%, H3PO4 aq. C R: 34 S: (1/2-)26-45
Toxikologie: Přímý styk s kyselinou způsobuje poleptání tkání a těžká poleptání očí a sliznic. Páry (unikající zejména při silném zahřátí) dráždí oči a dýchací orgány, vyvolávají kašel, dušnost, nevolnost. LD50=1530 mg/kg (krysa orálně) LC50=850 ppm/1 hod (krysa inhalačně). Bezpečné nakládání: Uchovávat v pevně uzavřených nádobách při teplotách do 30ºC. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním a případnou neutralizací sodou nebo vápnem, vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly důkladně vypláchnout vodou a likvidovat jako komunální odpad (pokud není na obalu uvedeno jinak). Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

108 Látky žíravé Kyselina fosforečná 85%, H3PO4 aq. C R: 34 S: (1/2-)26-45
První pomoc: Při nadýchání par vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití okamžitě vypít asi 0,5 l vody, nezvracet. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů (látka je nehořlavá). Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze neutralizovat mletým vápencem, hydroxidy či vápnem, jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

109 Látky žíravé Kyselina octová min.98%, CH3COOH
C R: S: (1/2-) Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristického octového zápachu. Ve vodě i organických rozpouštědlech se rozpouští výborně, vodný roztok koroduje kovy za vývoje vodíku. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

110 Látky žíravé Kyselina octová min.98%, CH3COOH
C R: S: (1/2-) Toxikologie: Páry silně dráždí oči a dýchací cesty (kašel, dušnost). Kapalina silně leptá kůži a oči, leptá sliznice trávicího traktu a dýchacího traktu. Edém hrtanu. LD50=3310 mg/kg (potkan orálně), LD50=1060 mg/kg (potkan dermálně), LC50=5620 mg/m3 (potkan inhalačně aerosol). Bezpečné nakládání: Uchovávat v uzavřených nádobách při teplotě od 15 do 25ºC, větrání. Vodné roztoky likvidovat velkým zředěním (1:100), vzniklou odpadní vodu spláchnout do výlevky. Prázdné obaly po neutralizaci a důkladném vypláchnutí vodou lze likvidovat jako nekontaminovaný odpad. Při ředění lít kyselinu do vody, nikdy naopak. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv (gumová zástěra), rukavice, brýle, plynová maska (filtr B2), dodržovat zásady BP a práce s žíravinami.

111 Látky žíravé Kyselina octová min.98%, CH3COOH
C R: S: (1/2-) První pomoc: Při nadýchání par vynést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití vypít do cca 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt větším množstvím vody. Při těžším postižení pokožky, zasažení očí či požití vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit roztříštěným vodním proudem nebo pěnou. Při úniku zajistit dostatečnou bezpečnou zónu, větrat, při větším zamoření použít dýchací přístroj. Zabránit průniku do kanalizace. Malá množství lze buď ředit vodou nebo neutralizovat (vápenec apod.), jinak absorbovat inertním materiálem (zemina, vapex).

112 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Chroman draselný, K2CrO4 T, N R: /37/ /53 S: Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná krystalická látka sytě žlutého zabarvení, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky).

113 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Chroman draselný, K2CrO4 T, N R: /37/ /53 S: Toxikologie: Může vyvolat rakovinu při vdechování resp. může vyvolat poškození dědičných vlastností (karcinogen a mutagen kategorie 2). Po požití prudké bolesti v trávicím traktu, poškození ledvin. LD50=180 mg/kg (myš). Silně leptá nosní sliznici a pokožku, působí těžko hojitelné vyrážky. Silně dráždí oči, může dojít k poškození rohovky. Může rovněž vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých a krytých skladech. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání.

114 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Chroman draselný, K2CrO4 T, N R: /37/ /53 S: První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nejpozději do 30 min od požití. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min. 15 min. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat vždy lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Při úniku provést evakuaci, zabránit vdechování osobami a potřísnění pokožky, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt vlhkým inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

115 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2 O, T R: /22-33 S: Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná krystalická látka bílé barvy, dobře rozpustná ve vodě, nehořlavá, podporuje však hoření jiných látek (silné oxidační účinky). Při zahřátí na teplotu vyšší než 470 °C dochází k rozkladu látky za tvorby velmi jedovatých nitrosních plynů.

116 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2 O, T R: /22-33 S: Toxikologie: Škodlivé při vdechování a při požití. LD50=74 mg/kg (myš dermálně). Vstřebává se plícemi a působí jako protoplasmatický jed, který vyvolává změny zejména nervové soustavy, krve a cév. Teratogenní látka. Projevy otravy: křečovité bolesti břicha, zvracení, průjem, někdy křeče a poruchy srdeční činnosti; při větší intoxikaci poškození ledvin a jater. Nebezpečí kumulativních účinků. Při nadýchání možnost vzniku plicního edému i se zpožděním dvou dnů. Škodlivé pro vodní prostředí. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých a krytých skladech, odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů.Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy a ženy v reprodukčním věku.

117 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2 O, T R: /22-33 S: První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Vdechovat každých 10 minut 5 vstřiků z dávkovače aerosolu s dexametasonem do ústupu obtíží. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím nebo suspenzí oxidu hořečnatého). Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami. Při úniku provést evakuaci, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním sorpčním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

118 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Oxid olovnatý žlutý, PbO T R: / S: 53-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná látka žluté barvy, obvykle prášek, rozpustný v kyselině dusičné i octové, za tepla v alkalických hydroxidech. Nehořlavý, podporuje však hoření jiných látek (oxidační účinky).

119 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Oxid olovnatý žlutý, PbO T R: / S: 53-45 Toxikologie: Může poškodit plod v těle matky (kat.1). Možné nebezpečí poškození reprodukčních schopností (kat.3). Zdraví škodlivý při vdechování (nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší 0,1 mg/m3) a při požití. Toxický při vdechování. Projevy otravy: křečovité bolesti břicha, slabě hmatný tep; poškození krvetvorby. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchých skladech, odděleně od hořlavých látek. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, respirátor, dodržovat zásady BP, odsávání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy.

120 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Oxid olovnatý žlutý, PbO T R: / S: 53-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody (případně s živočišným uhlím), nepodávat mléko. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat ve vážnějších případech lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit podle okolních hořících předmětů, protože látka sama nehoří. Zabránit styku s hořlavinami. Při úniku provést evakuaci, omezit prášení, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

121 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Akrylamid (2-propenamid), T, N R: /37/ /53 S: Fyzikálně chemické vlastnosti: Pevná krystalická látka bílé barvy, rozpustná ve vodě a polárních rozpouštědlech, hořlavá, zejména v přítomnosti silných oxidačních činidel. Snadno polymeruje, při rychlé polymeraci bouřlivý průběh. Při vysoké teplotě se rozkládá za vzniku nebezpečných plynů.

122 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Akrylamid (2-propenamid), T, N R: /37/ /53 S: První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody nebo mléka. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou min. 15 min. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Vyhledat vždy lékařskou pomoc, obzvláště přetrvávají-li pocity pálení či bolesti na postižených místech. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit nejlépe práškem, pěnou nebo CO2. Při úniku provést evakuaci, zabránit vdechování osobami a potřísnění pokožky, zabránit průniku do kanalizace. Pokrýt vlhkým inertním materiálem (zemina, vapex) a po uložení do dobře uzavřených nádob předat k likvidaci odborné firmě.

123 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Benzen, C6H6 F, T R: /23/24/25 S: 53-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina charakteristické aromatické vůně, nemísitelná s vodou, mísitelná s většinou organických rozpouštědel, vysoce hořlavá, páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

124 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Benzen, C6H6 F, T R: /23/24/25 S: 53-45 Toxikologie: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. LD50=930 mg/kg (potkan orálně). Nadýchání vysokých koncentrací par dráždí dýchací cesty i oči a může rychle přivodit smrtelné ochrnutí CNS (obrna dýchání). Poškozuje CNS, játra, ledviny, kostní dřeň (poruchy krvetvorby – karcinogen kat. 1). Při otravách se příznaky podobné opilosti, poruchy srdečního rytmu, bezvědomí, zástava dechu. Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchu a chladnu (ale nad 10ºC), větrání, zákaz používání otevřeného ohně. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem, dodržovat zásady BP, větrání.

125 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
Benzen, C6H6 F, T R: /23/24/25 S: 53-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a zvracení po vypití cca 0,5 l vlažné vody. Při zasažení očí vyplachovat tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou, pěnou, práškem či CO2. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex).

126 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2 T R: 61-20/21-36 S: 53-45 Fyzikálně chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina, dobře mísitelná s vodou, mísitelná s většinou organických rozpouštědel, hořlavá kapalina III. třídy; nebezpečí vznícení při zahřátí páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.

127 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2 T R: 61-20/21-36 S: 53-45 Toxikologie: Může poškodit plod v těle matky (kat.2). Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí oči. LD50=2800 mg/kg (krysa orálně), LD50=4720 mg/kg (králík dermálně), LC50=9400 ppm/2 hod (myš inhalačně). Příznaky postižení: pálení v nose, nosohltanu, pálení očí a kůže. Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení. Při silné expozici může dojít k poškození jater a ledvin Bezpečné nakládání: Uchovávat v suchu a chladnu, větrání, ne na přímém slunci, nepoužívat otevřený oheň. Likvidovat pouze odbornou firmou včetně obalů. Při práci používat ochranné prostředky - ochranný oděv, rukavice, brýle, maska s filtrem proti org. parám, dodržovat zásady BP, větrání. S látkou nesmí zacházet těhotné ženy.

128 Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci
N,N - Dimethylformamid, HCON(CH3)2 T R: 61-20/21-36 S: 53-45 První pomoc: Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, příp. umělé dýchání. Při požití výplach úst a vypít cca 0,2 l vody, nevyvolávat zvracení a zajistit okamžitě lékařskou pomoc. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 10 min tekoucí vodou. Při zasažení kůže omýt vodou a mýdlem. Při těžším postižení vyhledat lékařskou pomoc. Opatření v případě havárie: Při požáru hasit vodní mlhou či roztříštěnými vodními proudy nebo pěnou. Při úniku provést evakuaci, odstranit otevřený oheň, zabránit průniku do kanalizace. Absorbovat inert. savým materiálem (zemina, vapex).


Stáhnout ppt "Bezpečnostní předpisy v chemii"

Podobné prezentace


Reklamy Google