Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označování chemických látek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označování chemických látek"— Transkript prezentace:

1 Označování chemických látek
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Odborná příprava členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Označování chemických látek 2008

2 Rozdělení systémů označování
Z hlediska formy označování číselné grafické kombinované Z hlediska účelu značení registrační popisné identifikační Podle určení bezpečnostní protipožární protichemické přepravní a skladovací Označování NL je významným objektivním opatřením k prevenci havárií s únikem těchto látek a ke snižování rizika při nakládání s nimi. Systémy označování je možné členit z mnoha pohledů: Forma označování: - číselné – UN-systém, R- a S-věty - grafické – výstražné a manipulační značky, barevné označování tlakových lahví - kombinované – DIAMANT, dle zákona č. 356/2003 Sb. Účel označení: - registrační – z určitého registru (CAS, EINECS…) - popisné – popisují určitou vlastnost, způsob nakládání s ní (Kemler-kod, výstražné značky, DIAMANT) - identifikační – jednoznačně identifikují látku (UN-kod, CAS) - skupinové – danou látku přiřadí podle vlastností, účinků, ochrany před ní do určité skupiny (třída nebezpečnosti při přepravě, R a S- věty, HAZCHEM Podle určení: - bezpečnostní- upozorní na určitý druh nebezpečí (Kemler-kod, R-věty, DIAMANT) - protipožární – návrh způsobu hašení (HAZCHEM) - protichemické – způsob ochrany (S-věty, HAZCHEM) - přepravní a skladovací (třídy nebezpečnosti, dle zákona č. 356/2003 Sb.)

3 Výstražná oranžová tabulka
Kemler kód (číslo nebezpečnosti látky) UN kód (identifikační číslo látky) - čtyřmístný číselný kód, který látku jednoznačně identifikuje UN-kod – čtyřmístný číselný kód, který je podle OSN přiřazen každé položce v různých třídách nebezpečnosti, jejíž přeprava podléhá předpisům ADR/RID. Jedná se o přírůstkové číslo v registru NL je přiřazeno pro více než 3000 položek. Toto číslo jednoznačně identifikuje danou látku nebo danou skupinu látek. Kromě výbušnin a látek třídy nebezpečnosti 1, které začínají „0…“, je UN-kod látkám přidělován nahodile. UN čísla se dělí podle významu na: Samostatné položky pro přesně definované látky 1005 zkapalněný amoniak 2672 vodný roztok amoniaku o koncentraci 10 – 35 % 2073 vodný roztok amoniaku o koncentraci 35 – 50 % 3318 vodný roztok amoniaku o koncentraci vyšší než 50 % 1104 amylacetáty B) Hromadné položky B1) druhové položky pro přesně definované skupiny látek 1133 lepidla 1266 výrobky kosmetické 3101 peroxid organický typ B, kapalný 2994 pesticid kapalný, toxický na bázi arzenu B2) specifické položky zahrnující skupiny látek určité chemické nebo technické povahy 1477 dusičnany anorganické, j.n. 1987 alkoholy, j.n. B3) všeobecné položky zahrnující skupiny látek mající jednu nebo více všeobecných vlastností 1325 látka hořlavá, tuhá, organická, j.n. 1993 látka hořlavá, kapalná, j.n. Seznam všech UN-kódu je uveden přílohách ADR.

4 Kemler kód (číslo nebezpečnosti látky)
1 výbušné látky 2 nebezpečí úniku plynu tlakem nebo chemickou reakcí 3 hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu 4 hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu 5 vznětlivost podporující hoření 6 jedovatost nebo nebezpečí infekce 7 radioaktivita 8 žíravost 9 nebezpečí prudké samovolné reakce X nebezpečná reakce látky s vodou zdvojení nebo ztrojení číslice označuje intenzifikaci příslušného nebezpečí Pro označování nebezpečnosti látky, podléhající přepravě podle ADR a RID se používá tzv. číslo nebezpečnosti (Kemler kód). Jedná se dvoumístnou až třímístnou kombinaci čísel. První číslo označuje primární, hlavní nebezpečí, druhé a třetí číslo označují druhotné nebezpečí, se kterým je nutné počítat. Jsou-li číslice zdvojené či ztrojené,znamená to stupňování intenzifikace příslušného nebezpečí. Postačuje-li k označení nebezpečnosti jediná číslice, doplní se na 2. místě 0. Symbolem X se označují látky, které nesmí přijít do styku s vodou, tento symbol se vždy uvádí před kombinaci čísel. Pro látky třídy nebezpečnosti 1 se jako číslo nebezpečnosti použije klasifikační kód, číslo podtřídy 1.1 až 1.6

5

6 Výstražné a manipulační značky

7 Výstražné a manipulační značky

8 Výstražné a manipulační značky

9 Značení tlakových lahví podle ADR
1 - bezpečnostní pokyny 2 - bezpečnostní značky 3 - složení plynu nebo plynné směsi 4 - označení výrobku výrobcem 5 - úplný název a popis plynu podle ADR 6 - upozornění výrobce 7- název, adresa a telefonní číslo výrobce Do roku 2008 lze označovat tlakové láhve pro plyny barevnými odstíny pruhů: plyn – stávající - nové (příklady) Acetylen – bílá - kaštanová, písmeno „N“ Vodík - červená rumělková - červená propan-butan - modrá (základní nátěr) - není stanoven Ethylen - fialová Dusík - zelená střední - černá a zelená (šedá), písm. „N“

10 Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písemné vyjádření
V pokynech pro používání výstražných symbolů je výslovně stanoveno, že na označení obalů NL a NP musí být vždy použit grafický symbol ve spojení se slovním vyjádřením nebezpečnosti.

11 HAZCHEM kód 1-VODNÍ PROUD, 2-VODNÍ MLHA, 3-PĚNA, 4-SUCHÁ HASIVA
Označení vozidla, obalu Pomocný význam Ochranné pomůcky Způsob snížení nebezpečí při úniku P V úplná ochrana zředit (zvážit vliv na živ.prostř.) R S dýchací přístroj dýchací přístroj pouze při požáru nebo rozkladu T W ohradit X Y Z E zvážit evakuaci Není určen pro identifikaci látek, ale pro přijetí prvořadých opatření při nehodě. HAZCHEM dává návod na vhodné hasivo, možnosti snížení nebezpečí při úniku látky (její naředění, ohrazení místa s následnou neutralizací), Informuje o potřebných opatřeních pro ochranu nasazených sil Upozorňuje na potřebu evakuace Je tvořen jednou číslicí (H) a skupinou písmen (O,E) H – kód hasiva O – kód ochrany + možnosti snížení nebezpečí úniku látky a opatření k ochraně nasazených sil E – kód evakuace Inverzní písmeno – bílý znak na černém poli, navrhovaný způsob ochrany platí jen při požáru nebo rozkladu látky.

12 Příklad HAZCHEM kódu 2 - hasební látka – vodní mlha
T - ochrana zásahové jednotky – dýchací přístroj - látka musí být naředěna E – podle rozsahu havárie je nutné zvážit evakuaci obyvatelstva

13 NEBEZPEČÍ SPONTÁNNÍ REAKCE
Systém DIAMANT 4 3 2 W NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBEZPEČÍ SPONTÁNNÍ REAKCE POŠKOZENÍ ZDRAVÍ SPECIFICKÉ NEBEZPEČÍ Určen pro rychlé posouzení nebezpečí při nehodách s NL. Potřeba rychlá a jednoduché orientace o vlastnostech NL. Není určen pro přímou identifikaci. Čtyři barevná čtvercová pole. Stupeň nebezpečí – číslice 0 až 4. vyšší číslo, vyšší nebezpečí charakterizované daným polem. Označení specifické vlastnosti – bílé pole. Symboly. Barevná pole – číslice 0 až 4 (vyšší číslo označuje intenzifikaci konkrétní nebezpečné vlastnosti Bílé pole – označení specifického nebezpečí symboly: prázdné pole - k hašení lze použít vodu W látka nesmí být hašena vodou, spontánní reakce OXY - silné oxidační činidlo COR - korozivní (žíravé) účinky ALK - silná zásada ACID - silná kyselina


Stáhnout ppt "Označování chemických látek"

Podobné prezentace


Reklamy Google