Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analysis)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analysis)"— Transkript prezentace:

1 Analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analysis)
Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne

2 Historie 1808 Albert Gallatin, USA,Report on Transportation 1843
Jules Dupuit, Francie 1936 The Flood Control Act, USA: u protipovodňových opatření musí přínosy převyšovat náklady 1946 „Green Book“, USA – první návod na provádění CBA 1958 Otto Eckstein v knize Water Resource Development kriticky zkoumal techniky odhadu přínosů na základě tržních informací 1960 Poprvé se zahrnuje jako přínos kvalita vody 1981 USA, Prezidentská výkonná vyhláška: poprvé explicitně vyžaduje provedení CBA (zvážení dopadů na životní prostředí u všech projektů) Seminář HTA, FBMI Kladno,

3 Struktura CBA Vymezení projektu Stanovení dopadů projektu
Které dopady jsou ekonomicky relevantní Fyzická kvantifikace relevantních dopadů Převedení relevantních dopadů na měnové jednotky Diskontování toku nákladů a přínosů Test čisté současné hodnoty (NPV) Analýza citlivosti Seminář HTA, FBMI Kladno,

4 (1) Vymezení projektu Toto vymezení bude zahrnovat:
Navrhovanou realokaci zdrojů (např. stavba nového silničního mostu, který připojí k pevnině ostrov, kde byl dříve pouze trajekt) Sizewell: včetně zhodnocení energetické politiky Velké Británie Hinkley Point: omezit příslušné důkazy pouze na jadernou elektrárnu, tedy bez britské energetické politiky Skupiny profitujících a poškozených lidí, které budou brány v úvahu - někdy určeny zákonem, většinou však různé úvahy - na úrovni okresu, kraje, státu nebo dokonce nadnárodní Seminář HTA, FBMI Kladno,

5 (2) Stanovení dopadů projektu
Např. u stavby mostu: Použitý materiál (beton, ocel, práce v hodinách) Vliv na místní úroveň nezaměstnanosti Dopady na změny v dopravě Vliv na cenu nemovitostí v místě Vliv na kvalitu krajiny v okolí Dva důležité principy: Sčítání vlivů (adicionalita) – „doplňovat, nikoli nahrazovat“ Substituce – většinou neúplná Seminář HTA, FBMI Kladno,

6 Intermezzo Funkce sociálního blahobytu:
vážený součet užitku přes všechny členy společnosti společnost ji chce maximalizovat závisí na úrovni spotřeby tržního i netržního zboží tržní např. banány, televizory, vstupenky do divadel netržní např. krásný výhled, čistý vzduch Cíl CBA: vybrat projekty, které zvyšují celkový součet užitku celé společnosti CBA dokáže vybrat nejlepší (nejefektivnější) projekty ze seznamu alternativ Seminář HTA, FBMI Kladno,

7 (3) Určení ekonomicky relevantních dopadů
Přínosy (pozitivní vlivy): zvýšení kvantity nebo kvality zboží, které generuje pozitivní užitek, nebo snížení jeho ceny Náklady (negativní vlivy): snížení kvantity nebo kvality zboží nebo růst jeho cen, také zdroje do výroby Externalita: vnější účinek nějakého ekonomického rozhodnutí, resp. činnosti, tzn. část dopadů činnosti, kterou nese někdo jiný než její původce. Jako externality se označují náklady či výnosy jiných subjektů, za které se neplatí. Příkladem negativních externalit je např. znečištění životního prostředí způsobené ekonomickou aktivitou; příkladem pozitivní externality je např. vzdělání, potěšení z procházky v lese. Seminář HTA, FBMI Kladno,

8 (4) Fyzická kvantifikace relevantních vlivů
Stanovení fyzické hodnoty toků nákladů a přínosů pro projekt, jejich zařazení v čase. (V případě mostu např.: počet aut, která ročně přejedou po mostě, úspora času těch, kteří použijí most místo trajektu, počet let, po které bude most sloužit do velké opravy, rozsah, v jakém budou narušeny populace ryb, atd.) Všechny výpočty při různém stupni nejistoty. Seminář HTA, FBMI Kladno,

9 (5) Peněžní ocenění relevantních vlivů
Převedení na společné jednotky – peníze ($, €, £, ¥, Kč,…) Trhy vytvářejí relativní ceny všeho obchodovatelného zboží a služeb Ceny nesou cenné informace. Zbylé úkoly pro analytiky CBA: Předpovědět ceny pro toky hodnot extrapolované do budoucnosti Upravit tržní ceny (v případě nedokonalé konkurence, vládních intervencí na trhu, absence trhu) Kalkulovat ceny, kde neexistují (Jak započítat cenu lidského života?) Metodiky pro odhad mezních společenských nákladů a přínosů (ohodnocení nepředvídatelných událostí, metoda dopravních nákladů, hédonické stanovení cen, metoda odvrácených nákladů, reakce na dávky) Seminář HTA, FBMI Kladno,

10 (6) Diskontování toku nákladů a přínosů
Všechny relevantní toky nákladů a přínosů, které lze vyjádřit v peněžních jednotkách, je třeba přepočítat na současnou hodnotu (PV) Příklad: dnes investujeme 1000 Kč při úrokové míře 10%. Za rok budeme mít 1100 Kč. Tedy 1100 Kč za rok má stejnou hodnotu jako 1000 Kč dnes. PV(Xt) = Xt [1/(1 + i)t] Seminář HTA, FBMI Kladno,

11 (6) Diskontování toku nákladů a přínosů
Všechny relevantní toky nákladů a přínosů, které lze vyjádřit v peněžních jednotkách, je třeba přepočítat na současnou hodnotu (PV) Příklad: dnes investujeme 1000 Kč při úrokové míře 10%. Za rok budeme mít 1100 Kč. Tedy 1100 Kč za rok má stejnou hodnotu jako 1000 Kč dnes. PV(Xt) = Xt [1/(1 + i)t] Seminář HTA, FBMI Kladno,

12 (7) Test čisté současné hodnoty
Hlavním účelem CBA je pomoc při výběru projektu nebo postupu, které jsou efektivní vzhledem k využití zdrojů. Test čisté současné hodnoty (NPV): „Převyšuje součet diskontovaných zisků součet diskontovaných ztrát?“ NPV = ∑Bt(1 + i)-t - ∑Ct(1 + i)-t Seminář HTA, FBMI Kladno,

13 (7) Test čisté současné hodnoty
Hlavním účelem CBA je pomoc při výběru projektu nebo postupu, které jsou efektivní vzhledem k využití zdrojů. Test čisté současné hodnoty (NPV): „Převyšuje součet diskontovaných zisků součet diskontovaných ztrát?“ NPV = ∑Bt(1 + i)-t - ∑Ct(1 + i)-t Seminář HTA, FBMI Kladno,

14 Přepočtení NPV, jestliže se změní některé parametry,
(8) Analýza citlivosti Přepočtení NPV, jestliže se změní některé parametry, zejména: Diskontní míra Fyzické hodnoty vstupu a jejich výběr Stínové ceny vstupů Fyzické hodnoty výstupu a jejich výběr Stínové ceny výstupů Doba životnosti projektu Příklad: O kolik procent by musela klesnout světová cena uhlí, aby NPV změnila znaménko? O kolik musí stoupnout cena práce, aby NPV byla negativní? Jaké jsou důsledky změny diskontní míry? Seminář HTA, FBMI Kladno,

15 Příklad jednoduché CBA
Uvažujme, že chceme zalesnit obdělávanou zemědělskou půdu. Pro jednoduchost ignorujme neoceněné netržní vlivy. Relevantními náklady budou všechny činnosti při tomto záměru, které využívají zdroje – viz: Seminář HTA, FBMI Kladno,

16 Příklad jednoduché CBA (2)
Jediný uvažovaný přínos: dřevo z pokácení ve 45. roce. Náklady obsahují: kapitál, pracovní sílu a suroviny (např. sazenice) Tržní ceny jsou rozumným ukazatelem mezní společenské ceny. Jedinou výjimkou je půda. Cena půdy obecně představuje diskontovanou částku budoucího nájemného plus určitý spekulativní prvek (růst hodnoty). Zde budou ceny půdy odrážet pouze nájemné od zemědělců, které dále závisí na výnosu hospodaření. Seminář HTA, FBMI Kladno,

17 Příklad jednoduché CBA (3)
Nyní diskontujeme (zde je použita diskontní míra 6%). CBA projekt nedoporučuje Čistá současná hodnota (součet sloupce 4) je ,95 £ Seminář HTA, FBMI Kladno,

18 Příklad jednoduché CBA (4)
NPV = -1519,95 £ Analýza citlivosti: Vysoká citlivost na diskontní míru ! Poznámky: Po 45 letech půda zůstává a bude znovu zalesněna  Je třeba započítat i tuto trvalou rotaci!! Seminář HTA, FBMI Kladno,

19 Problémy - příklady Opatření: zavedení daně z dusíkatých hnojiv, aby se snížilo znečištění pitné vody nitráty Musíme umět předpovědět: - reakci zemědělců na daň - kde tyto zemědělce najdeme Dále musíme být schopni vyčíslit zlepšení kvality vody: jak vyčíslit snížení pravděpodobnosti toho, že někdo nedostane rakovinu žaludku? Seminář HTA, FBMI Kladno,

20 Problémy - příklady (2) Opatření: projekt zatopení údolí, stavba vodní elektrárny Náklady na projekt: práce a stavební materiál Dále: budou zlikvidováni živočichové a rostliny Navíc: přínosy zachování např. nějaké rostliny pro lékařské účely mohou být po řadu let neznámé  přehrada může zlikvidovat léčbu rakoviny Přínosy zahrnují úsporu nákladů při výrobě elektřiny Jak se budou měnit v průběhu životnosti přehrady? Jaký vliv na vodní kapacitu bude mít odlesnění výše proti proudu? Přehrada nevratně změní údolí; je třeba brát nějaké zvláštní ohledy? Jaká je hodnota divoké přírody? Seminář HTA, FBMI Kladno,

21 Problémy - příklady (3) Opatření: nějaký úřad plánuje, že postaví hráz napříč ústím řeky, aby se zvýšila cena nemovitostí a rozvíjel se přístav Hráz poškodí populace divokého ptactva. Úřad je donucen provést CBA. Kdo zkontroluje, že požité údaje o přínosech nejsou příliš optimistické nebo že nebyly vypuštěny určité náklady? Přizpůsobením pravidel pro CBA může úřad maximalizovat pravděpodobnost, že projekt bude pokračovat. Seminář HTA, FBMI Kladno,

22 Problémy Obecně se při použití CBA na životního prostředí objevují tyto problémy: Ocenění netržního zboží (divoká příroda, krajina). Jak to udělat a nakolik se společnost může spolehnout na takto provedené odhady? Je nemorální, jestliže takovým věcem přiřazujeme peněžní hodnotu? Komplexnost ekosystému: jak může společnost přesně předpovědět vliv přivedení odpadních vod do vodního ekosystému? Diskontování a diskontní míra: má se diskontovat? Jakou míru použít? Poškozuje diskontování práva budoucích generací? Zajetí úřadem: je CBA objektivní nebo ji mohou úřady zneužít pro své cíle? Nejistota a nevratnost: jak je zahrnout? Seminář HTA, FBMI Kladno,

23 Použití v oblasti zdravotnictví
Hlavní problém: Ocenění lidského života PODEZŘENÍ: život chudých lidí se oceňuje nižší hodnotou než život bohatého člověka Seminář HTA, FBMI Kladno,

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analysis)"

Podobné prezentace


Reklamy Google