Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k problematice čerpání dotací pro sportovní organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k problematice čerpání dotací pro sportovní organizace"— Transkript prezentace:

1

2 Seminář k problematice čerpání dotací pro sportovní organizace
Cíl – seznámit s možnostmi čerpání dotací a grantů pro financování projektů se zaměřením na oblast sportu a tělovýchovy Určení – zástupci žup a středních manažerských úrovní v rámci struktury ČOS Praha, ……….2007

3 . Osnova Společnost JAaVY Fondy EU Nezisková organizace a dotace
Zpracování žádostí Příklad: Žádost o grant MŠMT Další možnosti dotací

4 Společnost JAaVY Co děláme – naše aktivity v oblasti projektového poradenství Kam míříme, co je naším cílem Sportovní poradenství

5 EU má stanoveny své politiky, které utvářejí její činnost
Dotace z EU EU má stanoveny své politiky, které utvářejí její činnost Regionální politika Komunitární politika Společné politiky Zemědělská Obchodní Dopravní Politika zahraniční pomoci

6 Regionální politika Prostřednictvím této politiky chce EU přispět k rozvoji zaostávajících regionů , k restrukturalizaci průmyslových oblastí , které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu a k revitalizaci zanedbaných městských částí. Nástrojem k realizaci jsou „ Strukturální fondy „

7 Společná zemědělská politika
Zvýšení produktivity práce v zemědělství Zajištění odpovídající životní úrovně zemědělců Stabilizace zemědělských trhů Zajištění plynulého zásobování Zajištění dodávek potravin a zemědělských produktů za „ rozumné ceny „ Umožnit na venkově srovnatelný život s životem ve městech a zabránit vylidňování venkova Nástrojem k realizaci jsou Evropský zemědělský a garanční fond Evropský zemědělský fond rozvoje venkova – Program rozvoje venkova

8 Operační programy Prostřednictví Strukturálních fondů je pomoc namířena do nejméně rozvinutých regionů a je realizována formou víceletých a víceoborových programů. Programy jsou zpracovávány vládou členské země a jsou předloženy Komisi EU ke schválení. Na období 2007 – 2013 bylo naší vládou vytvořeno 24 programů – Operačních programů. Operační programy mají naplňovat základní tři cíle regionální politiky EU

9 Cíle OP Cíl I. Konvergence
Cíl II. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl III. Evropská územní spolupráce

10

11 Nezisková organizace a dotace
Zkušenosti s neziskovým sektorem ve vztahu k čerpání dotací Výhody NNO – samostatnost, spoluúčast, HČ, další zdroje Nevýhody NNO – legislativa, dobrovolnost, mnoho názorů, peníze Klíčové grantové pojmy – projekt, žádost, přílohy, partneři, doporučení

12 Proč granty a dotace Specifikace pojmů (žadatel, poskytovatel, fondy, grantová schémata, záměr a projekt, přílohy, uznatelné náklady…) Kdo to nezkusí a nepožádá, nic nedostane Nejsnažší cesta k penězům, to organizace nevydělá Veřejný zájem o zlepšení nabídky služeb TJ Poptávka, projekt TJ, grant, zisk, perspektiva Nová výstavba, technická a technologická obnova, údržba a opravy, zlepšení technických parametrů

13 Jak postupovat Promyšlená volba záměru s jasnou společenskou podporou
Životnost a využitelnost projektu do budoucna Případná rizika – čas, systematičnost, zkušenosti, financování Předběžná kalkulace – vlastní náklady, inflace, návratnost Startovní investice – projekt, poradce, kofinance, úvěr, hypotéka Majetkově - právní vztahy – pozemky, objekty, zařízení

14 A co bude následovat, uspějeme-li
Umíme správně naložit s dotací, čerpání, výběrová řízení, kontrolní mechanismy Kdo bude projekt řídit – odpovědnosti, co za to Kdo bude následně řešit provozní záležitosti a za jakých podmínek Tvorba pracovních míst – už jsme firma Majetek, evidence, účetnictví…

15 Kritéria hodnocení projektu
Stávající stav zařízení a jeho potřebnost v regionu Míra finanční spoluúčasti, šance malých TJ Zajištění provozu a neměnnost účelu Stav a úroveň zpracování projektu Hodnoceních expertních komisí

16 Sami nebo s poradcem ? Sami Vyhledání vhodného dotačního titulu
Specializované informační servery – volně dostupné i placené databáze – Internetové stránky ministerstev,Krajských úřadů,Magistrátů,městských a obecních úřadů Internetové stránky sportovních svazů a organizací Odborné tiskoviny a časopisy ( Dotační Věstník ) Denní tisk Klíčové oblasti termíny soulad záměru s titulem vypracování příloh

17 . Výhody: Nevýhody Úspora finančních prostředků Úprava projektu
Zmeškání vhodné výzvy Přehlédnutí vhodné výzvy Tématický nesoulad s výzvou Nekompletní žádost Nesprávná metodika

18 S poradcem 100 100- 400 15 Těžký 50 60-120 10 Průměrný 20 20- 40 5
Lehký Ekonomická část projektu Technická část projektu Nastudování metodiky Časová náročnost projektu

19 I. Výběr poradce Serióznost poradce
Neplatí vždy čím vyšší cena = vyšší kvalita Zhodnotit : - komplexnost služeb - kvalita služeb - úhrada - zkušenost - přístup Reference Nabídka po přiznání dotace Výběrové řízení

20 . II.Výhody III.Nevýhody Poradce má zkušenosti, poradí
Poradce má „ kontakty „ Žádost bude formálně správně Splní termíny Úspora finančních prostředků Úspora našeho času III.Nevýhody Finanční náročnost, provize Poradce zpočátku neznáme Nezískáme vlastní zkušenosti

21 IV. Smlouva s poradcem Přesné vymezení předmětu žádosti o dotaci
Rozsah činností Kontaktní osoba Rozdělení úkolů Úhrada,splatnost

22 V. Souhrn Poradce nevyřeší základní ideu projektu
Realizaci záměru a zajištění následného provozu spolufinancování projektu základní dokumenty Projekt a technickou dokumentaci podkladové materiály k ekonomice projektu Poradce nezabezpečí kladné vyřízení žádosti Dlouhodobá spolupráce

23 VI. Ceny Lehký projekt 8 – 15 tis. Kč Střední projekt 30 – 50 tis. Kč
Velký projekt – 90 tis. Kč (i více)

24 Zpracování žádosti Podkladové materiály Přílohy povinné
Přílohy nepovinné

25 Podkladové materiály Žádost Záměr a jeho zdůvodnění
Studie proveditelnost Cost - Benefit analýza Počítačové zpracování

26 Přílohy povinné Osvědčení právního statutu Doklad o zřízení BÚ
Finanční výkazy Územní rozhodnutí, stavební povolení,rozpočet EIA, Natura 2000 Stanoviska dotčených státních orgánů Doložení bezdlužnosti

27 Přílohy nepovinné Certifikáty Marketingové studie Obchodní smlouvy
Doklady prokazující soulad s rozvojovými a strategickými dokumenty Doporučující stanoviska „ VIP „

28 Podkladové materiály a přílohy
Vlastní žádost ISPROFIN, Benefit7 Studie proveditelnosti ( Feasibility Study ) Cost – Benefit analýza ( CBA ) Stavební dokumentace, územní rozhodnutí, stavební povolení, rozpočet Vliv na životní prostředí ( EIA, Natura 2000 )

29 Základní podkladový materiál
Žádost Základní podkladový materiál

30 .

31 ISPROFIN, Benefit7 Elektronické žádosti „programového financování“ – shrnutí podstatných faktů týkajících se projektu včetně základních finančních údajů

32 Studie proveditelnosti ( Feasibility study )
Zjednodušená studie proveditelnosti Základní studie proveditelnosti

33

34

35 ( Analýza nákladů a přínosů )
Cost – Benefit analýza ( Analýza nákladů a přínosů ) Posouzení projektu z hlediska celospolečenské smysluplnosti a společenských přínosů Projekty veřejné infrastuktury

36 EIA, Natura 2000 Doklady o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

37 Stavební dokumentace, rozpočet, územní rozhodnutí, stavební povolení
Zjednodušená stavební dokumentace, rozpočet výkaz – výměr Výběr dokumentace pro stavební povolení a položkový rozpočet ( KROS, RTS ) Nabytí právní moci

38 Ekonomické analýzy Slouží pro posouzení ekonomické efektivnosti a finanční udržitelnosti projektu Cenová kalkulace Analýza bodu zvratu Finanční plán Analýza pracovního kapitálu Plánování Cash – flow Analýza rizik a citlivostní analýza Hodnotící ukazatele Čistá současná hodnota Doba návratnosti

39 Registrace a vyhodnocení projektu
Formální správnost Hodnocení projektu Žadatel o dotaci Kvalita a koncepce projektu Udržitelnost projektu Kvalita a rozsah předložených materiálů Doložené povinné a nepovinné přílohy Doporučení k realizaci Schválení/neschválení

40 Žádost není schválena Prostudovat odůvodnění neschválení ( pokud je dáno ) Najít rizikové body a provést nápravu Zaregistrovat znovu

41 Žádost je schválena !!! Smlouva o poskytnutí dotace, grantu
Výše dotace Procento spolufinancování Harmonogramy a termíny Rozpočet Termíny Kontrolní mechanismus Způsob vyúčtování

42 . Výběrové řízení Pojištění Řízení a udržení dotace Kontrola projektu
Kontrola vnitřní Kontrola vnější Porušení rozpočtové kázně Vrácení dotace, pokuta, penále Trestní odpovědnost

43 Vzor – grant MŠMT Program 233510 pro investiční oblast
Cíle programu – technická obnova, údržba a opravy, vyšší úroveň sportovně technických parametrů Členění programu – NNO, repre, resortní centra Příjemce dotace – NNO, obce výjimečně Segmentace prostředí – dle území, přírodní prostředí, tradice, OH Termíny - nápad, záměr, projekt, výzva, podání, vyhodnocení Dokumentace – formuláře Žádosti, programové financování ISPROFIN (el. formuláře z Přílohy - projekt, rozpočet, technická dokumentace… samostatný snímek Posouzení žádosti – kompletnost, pouze jedna žádost v roce, expertní komise, střešní organizace

44 Přílohy k žádosti MŠMT registrace MV, doklad o přidělení IČO (pokud má), nebo jiný doklad o právní subjektivitě žadatele, kopie popis investičního záměru na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební řízení (platí i pro záměry s ohlašovací povinností) včetně uvedení zásadních technických parametrů – DŮLEŽITÉ !! realizační studie na úrovni projektu nebo hotový projekt, kopie – DŮLEŽITÉ !! souhrnný rozpočet projektu dle položek (na úrovni výkazu výměr) – DŮLEŽITÉ !! fotodokumentace stávajícího stavu nebo situační nákres – důležité ! stanovisko města nebo obce ve vazbě na koncepci rozvoje a na územní plán (uděluje odbor územního rozvoje a plánování příslušného ob. úřadu nebo stavební úřad) doklad o prokázání vlastnických vztahů k pozemku (objektu…) nebo dlouhodobá smlouva o pronájmu, min. 15 let, ověřená kopie výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u staveb (ne starší 3 měsíce) doklad o posouzení finančního zdraví žadatele, např. daňové přiznání z r. 2006, roční účetní závěrka… doklad o zajištění dofinancování akce do úrovně rozpočtu z vlastních prostředků v rozpětí od 15% do 49% (závisí na typu žadatele)

45 Přílohy, pokračování doklad o zajištění dofinancování akce do úrovně rozpočtu z vlastních prostředků v rozpětí od 15% do 49% (závisí na typu grantového titulu), tzv. spolufinancování, lze použít např. aktuální výpis z účtu … potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové nedoplatky (jen pokud máte zaměstnance) potvrzení FÚ, že žadatel není v úpadku a že jeho majetek není zatížen zástavním právem, platí pro NNO a podnikatele potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištění (jen pokud má zaměstnance) zhodnocení projektu ve smyslu budoucího zabezpečení provozu (užívání stavby) a přínos stavby k řešení problému zaměstnanosti, vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska hygienických, bezpečnostních a jakostních předpisů doporučení projektu obcí, MAS (místní akční skupina obcí), KÚ nebo jinou seriozní vrcholovou institucí, důraz na možné přeshraniční vazby či provázanost s jiným projektem vlastní zdůvodnění záměru – komentář: potřebnost, přínos, využitelnost, charakteristika regionu z pohledu projektu (proč zrovna hřiště,…), vypíchnout to nej, priority…

46 Hodnocení projektů z pohledu MŠMT
Stávající stav zařízení a jeho potřebnost v regionu Míra finanční spoluúčasti, šance malých TJ Zajištění provozu a neměnnost účelu Stav a úroveň zpracování projektu Hodnoceních expertních komisí - vlastní hodnotící kritéria

47 Spolufinancování u NNO
Nová stavba, rekonstrukce, obec do 3000 obyvatel akce do 3 mil. Kč - max. 100% SR reko a opravy nad 3 mil. – max. 80% SR Nová stavba, rekonstrukce, obec nad 3001 obyvatele akce do 5 mil. Kč - max. 100% SR akce nad 5 mil. Kč – max. 70% SR (Platí pro rok 2008)

48 Zásady pro příjemce dotace
dotace je přísně účelová, na dotovaný majetek nesmí být vázáno zástavní právo (úvěr, hypotéka…) samostatná dotace se neposkytuje na před-, projektovou přípravu a inženýrskou činnost dotace MŠMT se neposkytuje k zajištění podnikatelské činnosti (sjezdovky, vleky, ubytovny, restaurace…) dotace se neposkytuje na investiční akce již dokončené a zkolaudované dotace zakládá závazek postupovat při výběru zhotovitele dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách včetně zveřejnění výběrového řízení na centrální adrese dotace podléhá zúčtování se st. rozpočtem dle podmínek zákona 218/2000 Sb. v platném znění

49 Možnosti pro sportovní organizace
Granty v oblasti sportu převážně vypisují úřady Regionálních rad, Krajské úřady, magistráty měst (př. Praha) a MÚ Z resortů se na tématu sport a TV podílí pouze MŠMT Podobná témata lze najít v OP zaměřených na rozvoj místní infrastruktury a lokálního cestovního ruchu TJ v příhraničních regionech mohou využít možností OP „Přeshraniční spolupráce“ v rámci projektu INTERACT 2 Veřejná sportoviště a hřiště jsou námětem některých Nadací a Nadačních fondů velkých podniků (ČEZ, O2, J&T…) Kontaktní adresy:

50


Stáhnout ppt "Seminář k problematice čerpání dotací pro sportovní organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google