Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."— Transkript prezentace:

1 Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiáluZdroje akvizice Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_34/11 Jméno autoraDana Kubátová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace „ EU pen í ze středn í m š kol á m “

2 nákup vým ě na dary a odkazy povinný výtisk č lenství v organizacích Zdroje akvizice

3 Akvizice = dopl ň ování knihovního fondu je to 1. krok p ř i organizaci knihovního fondu. Základem je ujasnit si, pro jakou knihovnu se knihy a dokumenty nakupují jiné knihy se nakupují pro obecní (vesnickou) knihovnu a jiné pro m ě stskou, v ě deckou nebo krajskou knihovnu Zdroje akvizice: nákup vým ě na dary a odkazy povinný výtisk ostatní zp ů soby, nap ř. č lenství v organizacích

4 1. Nákup je to nejd ů ležit ě jší, nej č ast ě jší a nejoblíben ě jší zp ů sob získávání dokument ů nakupuje se bu ď na základ ě výb ě ru, nebo na základ ě kartotéky desiderát = seznam všech chyb ě jících dok. nebo knih, které by knihovna cht ě la mít ve svém fondu, ale momentáln ě nejsou k dispozici (bu ď jsou již objednané, nebo se shán ě jí) hraje významnou roli p ř i udržování kontinuity odb ě ru č asopis ů, nakladatelských sbírek, apod. publikace jsou distribuovány prost ř ednictvím:  knižního velkoobchodu  maloobchodu n ě kte ř í vydavatelé ší ř í vlastní i cizí dokumenty výhradn ě ve svých prodejnách, jiní smluvn ě využívají prodejen knihkupc ů nebo jiných vydavatel ů

5 Formy nákupu: a) za hotové - ve volném prodeji (paragon) b) na fakturu – platí se až po dodání 2 druhy nákupu: po vydání dokumentu p ř ímé objednání dohoda o pravidelném dodávání seriálových publikací ( č asopis ů ) po ur č itou dobu, obvykle po zaplacení ur č ené č ástky, p ř edplatné smlouva, která zajiš ť uje nakladateli odebrat dokument za zvláštní cenu ješt ě p ř ed jeho vydáním subskripce

6 Způsoby, zdroje a oblasti nákupu a) p ř ímý nákup v knihkupectví b) zásilky na ukázku c) písemná objednávka zp ů soby nákupu a) p ř ímé objednávání b) na subskripci zdroje nákupu a) domácí literatura b) zahrani č ní literatura na domácím trhu c) zahrani č ní literatura od zahrani č ního dodavatele oblasti nákupu

7 Při nákupu čerpáme z informačních zdrojů o vycházejících dokumentech, kterými jsou: ohlášené knihy O.K., č asopisy - Knižní novinky, Nové knihy apod. Č eská národní bibliografie - je nejúpln ě jší, zpracovávaná na základ ě povinného výtisku prospekty (nabídkové seznamy) jednotlivých nakladatelství nebo knižního velkoobchodu

8 2. VÝMĚNA DOKUMENTŮ další druh akvizice je výsledkem dohody mezi organizacemi o vzájemném dodávání dokument ů vym ěň ují se publikace bu ď vydané mate ř skou institucí, zakoupené na vým ě nu č i vy ř azené z našeho fondu 2 druhy vým ě ny: vnitrostátní - instituce, které mají č áste č n ě shodný tematický okruh fondu, m ě ní se tyto druhy fondu: a) interní materiály vydané institucí - č asopisy, bb. sborníky b) duplikátní a neprofilová literatura mezinárodní - tento druh získávání dokument ů byl b ě žný v 17. století. Zdrojem akvizice pro univerzitní knihovny, p ř isp ě l k rozvoji v ě dy.

9 Historie výměny dokumentů: 1886 - snahy o mezinárodní kodifikaci vým ě ny - Bruselská konvence o mezinárodní vým ě n ě - omezila se na vydávání oficiálních dokument ů - Č R č lenem v roce 1921 v roce 1958 v Pa ř íži na 10. zasedání UNESCA projektovány dv ě konvence - Pa ř ížské dohody: a) Konvence o mezinárodní vým ě n ě oficiálních publikací a vládních dokument ů b) Konvence o mezinárodní vým ě n ě publikací

10 Postup při výměně dokumentů: 1) rozešleme nabídkové seznamy dokument ů 2) osloví nás zájemce, který si ze seznamu vybral a se kterým uzav ř eme dohodu (smlouvu) 3) vým ě na nabídkových seznam ů 4) prob ě hne vým ě na dokument ů Postup p ř i mezinárodní vým ě n ě : 1) navázat kontakt se zahrani č ní institucí; 2) vymezit o jaký druh vým ě ny p ů jde (písemn ě, e-mailem); 3) stanovit podmínky vým ě ny – typy dok., rozsah, obor nabídkové seznamy: sestavujeme v ě tšinou jednorázov ě – partne ř i se dohodnou, co bude jednotkou vým ě ny: a) svazek díla (nebo ro č ník periodika) b) po č et stran

11 Výměna se eviduje na speciálních listech výměny, která má 2 části č ást zaznamenávající literaturu odeslanou po ř adové č íslo dokumentu nebo datum odeslání, autor zkrácený název po č et cena č ást zaznamenávající literaturu p ř ijatou po ř adové č íslo dokumentu, datum p ř ijetí autor zkrácený název po č et cena p ř ír ů st. č.

12 3. Dary a odkazy jde o dopl ň kovou formu akvizice dokument ů nejmén ě kvalitní zp ů sob (zdroj) získávání dok. do knihovny – v ě tšinou se jedná o poz ů stalosti a knihovny soukromých osob. dar je p ř edání dokumentu nebo skupiny dokument ů organizaci kvalitn ě jší, odborné a hodnotné knihy dostávají velké odborné knihovny, menší a ve ř ejné knihovny dostávají horší dary

13 Odkaz ze záv ě ti typický p ř íklad v ě nování dokumentu nebo souboru dokument ů v záv ě ti, kdy obdarovaná organizace má právo takový dar odmítnout Pravidelné dary v ě nují je kulturní instituce pov ěř ené ší ř ením ur č ité kultury nebo jazyka Podmínky pro p ř ijímání dar ů : knihovna p ř ijímá dary za podmínky, že s nimi m ů že nakládat bezvýhradn ě p ř i darování kompletního vydání je možné ud ě lat výjimku

14 Druhy fondů, kde dochází k doplňování pomocí darů a) desiderata b) pot ř ebné duplikáty c) fond na vým ě nu p ř i p ř evzetí dar ů – vytvá ř íme seznam dar ů ve dvou exemplá ř ích 1x zakládáme jako doklad 1x odešleme dárci s pr ů vodním dopisem.

15 4.POVINNÝ VÝTISK vztahuje se ke sb ě ru dokument ů nakladatelé, vydavatelé, auto ř i č i tiskárna odevzdají na základ ě zákona exemplá ř (e) dokumentu informa č ní instituci je to úplný a okamžitý zdroj akvizice je stanoven: a) legislativn ě – za nedodání výtisku následuje sankce b) zainteresováním – v systému copyrightu má autor zaru č eno, že jeho dílo bude registrováno Funkce povinného výtisku: 1. funkce - slouží k vytvá ř ení národních a regionálních bibliografií a k budování fond ů p ř íslušných knihoven. 2. funkce - povinný výtisk speciálních dokument ů –kdy se vytvá ř í spec. fondy v NK nebo jiné p ř edem ur č ené instituci (jedná se v ě tšinou o dokumenty spec. povahy)

16 Historická funkce PV měla 2 funkce: 1) cenzurní - nejstarší funkce PV - každý tiska ř byl povinen každou publikaci, kterou vytiskl, p ř edkládat církevnímu nebo státnímu cenzurnímu orgánu p ř ed jeho distribucí 2) bibliografická - cenzurní instituce PV nejen shromaž ď ovaly, ale i uchovávaly a vydávaly jejich seznamy. Pozd ě ji p ř evzaly tuto funkci Národní knihovny, v n ě kterých zemích samostatná centra pro PV.

17 Současná funkce PV 1) bibliografická - podklad pro evidenci a registraci publikací vydávaných na území státu 2) archivní - základ pro budování národních nebo státních archív ů dokument ů. Tímto zp ů sobem se uchovává d ě dictví státní písemné kultury. 3) akvizi č ní - plní akvizi č ní funkci velkých knihoven - č istá produkce v úplnosti a zdarma

18 Historie PV Princip povinného výtisku byl poprvé uplatn ě n ve Francii v roce 1537, kdy král František I. vydal na ř ízení zakazující prodej jakékoli knihy, pokud nebude její výtisk nejprve odevzdán do královské knihovny. D ů vodem tohoto na ř ízení byla cenzura. Zásada odevzdávání povinného výtisku se v Evrop ě rozší ř ila v pr ů b ě hu 17. až 18. století. V USA již v roce 1790 byl vydán zákon o copyrightu, který též ur č oval povinnost nakladatel ů odevzdávat povinný výtisk. D ů ležitým mezníkem se stala v roce 1886, první mezinárodní dohoda o copyrightu tzv.Bernská konvence. Institut povinného výtisku se rozší ř il postupn ě na celý sv ě t.V n ě kterých zemích (Francie, skandinávské zem ě, Č eská republika) je v sou č asnosti odevzdávání povinného výtisku stanoveno zvláštním zákonem o povinném výtisku. Ve Velké Británii a USA je problematika rozpracována v p ř íbuzném zákonu, nej č ast ě ji zákonu o copyrightu. A v n ě kterých zemích odevzdávají nakladatelé povinný výtisk dobrovoln ě bez legislativního vymezení (nap ř.. Holandsko). V Rakousku - Uhersku existoval 1. tiskový zákon od r. 1862.

19 Od roku 1995 platí zákon 37/1995 - Zákon o neperiodických publikacích z tohoto zákona jsou ur č eny 4 povinné výtisky: - 2 výtisky dostává Národní knihovna Praha - 1 výtisk Moravská zemská knihovna v Brn ě - 1 výtisk V ě decká knihovna v Olomouci (- 1 výtisk pro nevidomé dostává knihovna v Olomouci) - 1 výtisk je regionální (nap ř. SVK Plze ň shromaž ď uje výtisky bývalého Západo č eského kraje)

20 Povinný výtisk Zp ů sob úhrady za povinný výtisk: záleží na dohod ě mezi institucemi: 1) bezplatný 2) č áste č n ě placený – dohodnutá č ástka, nap ř. ½ ceny výtisku) 3) placený viz. Zákon o neperiodických publikacích – vydavatel je povinen dát bezplatn ě a na sv ů j náklad z každého vydání neperiodické publikace stanovený po č et výtisk ů do 30 dn ů ode dne vydání. pokud má n ě který výtisk chybu, vydavatel je povinen na sv ů j náklad poslat nový výtisk

21 nabídková povinnost je obsažena v zákon ě „O povinném výtisku“  vydavatel je povinen do 30 dn ů po vydání nabídnout publikaci ostatním významným knihovnám krom ě toho je vydavatel povinen od každého titulu, který vydává, písemn ě nabídnout ke koupi 19 knihovnám, které jsou ur č eny Vyhláškou č.252/1995 Dále zákon ur č uje sankce za porušení jednotlivých na ř ízeních do výše 50 000 K č. odevzdat povinný výtisk od každého č ísla č asopisu stanoví Tiskový zákon Sb.46/2000.

22 5. OSTATNÍ ZDROJE AKVIZICE – členství v organizacích díky č lenství v r ů zných vzd ě lávacích, oborových, regionálních č i jiných organizacích dostává knihovna zdarma nebo za č lenský p ř ísp ě vek odbornou literaturu, č asopisy, v ě stníky (novinky z oboru), sborníky a prospekty č lenství v organizacích je specifický zp ů sob získávání publikací zaplacením č lenských p ř ísp ě vk ů - vzniká právo na bezplatné zasílání jednoho nebo n ě kolika exemplá řů č asopisu nebo jiné publikace

23 Další druhy dokumentů dokumenty z r ů zných kongresových jednání nebo konferencí (sborníky v rámci kongresového poplatku) d ů ležité pro odborné a v ě decké knihovny č lenství v nakladatelských klubech (Knižní klub)

24 Zdroj: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Kubátová


Stáhnout ppt "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google