Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní informace Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace TVORBA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 a 2006/2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní informace Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace TVORBA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 a 2006/2007."— Transkript prezentace:

1 Úvodní informace Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace TVORBA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 a 2006/2007

2 Specifika tvorby vlastního hodnocení školy v ZUŠ  Proces vzdělávání se v základní umělecké škole v mnohém liší od výuky v základní nebo střední škole, a to zejména z důvodu specifického uměleckého zaměření výuky, vysokého počtu individuálních vyučovacích hodin a celkově velmi individuálního přístupu k žákovi. Z toho též vyplývají jisté rozdíly v procesu vzniku vlastního hodnocení školy.  Z pohledu ZUŠ jsme se tedy ve vlastním hodnocení zaměřili více na určité oblasti a jiné oblasti naopak redukovali. Pro chod školy je podstatná úzká spolupráce s rodiči, prezentace školy na veřejnosti, konkurenční boj apod. Méně prostoru ve zprávě jsme pak věnovali např. využití ICT ve škole nebo úrazům žáků, jejichž počet je nulový. Odlišné je rovněž hodnocení výsledků žáků. Ti jsou během studia v ZUŠ podstatně méně často klasifikováni známkami a hodnocení zde probíhá také jinými způsoby, než v běžné základní či střední škole.

3 Význam a úskalí tvorby vlastního hodnocení školy  V současné době nemá ZUŠ povinnost tvorby výroční zprávy a nově zpracovává vlastní hodnocení školy, které vychází z vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Naše škola zpracovala první hodnocení za školní rok 2005/2006 a 2006/2007. Vlastní hodnocení se od výroční zprávy liší mimo jiné tím, že již nejde o pouhé statistické zpracování informací. Vlastní hodnocení školy je postaveno na analýze informací vedoucí k odhalení slabých stránek školy a následně ke zlepšení zjištěného stavu.  Jedním z největších úskalí tvorby vlastního hodnocení na naší škole je motivace učitelů - nutnost přesvědčit všechny učitele o významu jejich aktivního zapojení do tvorby hodnocení a o významu vlastního hodnocení školy jako důležitém nástroji, který pomáhá škole v jejím rozvoji.

4 Fáze tvorby vlastního hodnocení školy v ZUŠ Varnsdorf  Struktura vlastního hodnocení školy ZUŠ Varnsdorf byla projednána na pedagogické radě dne 31. 8. 2005. Do procesu zpracování dokumentu byli zapojeni všichni učitelé, ve spolupráci s rodiči i žáky ZUŠ. Zpracování vlastního hodnocení probíhalo v následujících etapách: 1. 1. příprava (seznámení pedagogů s problematikou) 2. 2. sběr a třídění informací (statistické informace a písemné podklady, dotazníkové šetření mezi učiteli, rodiči a žáky, písemné záznamy rozhovorů s rodiči a žáky, vlastní hodnocení tříd pedagogů, vlastní hodnocení předmětových komisí) 3. 3. analýza informací (viz bod 2) 4. 4. pracovní verze – diskuze v užším kruhu koordinátorů 5. 5. kompletace a konečná podoba zprávy

5 Zdroje informací, materiály a podklady pro vlastní hodnocení  Podklady a informace pro zpracování vlastního hodnocení ZUŠ jsou veškeré školní dokumenty, dotazníkové šetření mezi učiteli, rodiči a žáky, písemné záznamy rozhovorů s rodiči, písemné zprávy učitelů a předmětových komisí.  Významným dokumentem co do rozsahu se stalo vyhodnocení dotazníků. Pro nízkou výpovědní hodnotu z důvodu malé návratnosti dotazníků však byla do výsledného textu vlastního hodnocení použita jen omezená data. Přesto jsme zde našli mnohé zásadní podněty, uvádím některé příklady.

6 Informace zjištěné dotazníkovým šetřením – graf č. 1  Klady školy z pohledu pedagogů

7 Informace zjištěné dotazníkovým šetřením – graf č. 2, č. 3  Celková spokojenost žáků s výukou  Vyjádření spokojenosti rodičů

8 Informace zjištěné dotazníkovým šetřením – graf č. 4  Povědomí rodičů o činnosti občanského sdružení Etuda prima

9 Struktura výsledného vlastního hodnocení ZUŠ Varnsdorf  Školy řeší zpracování vlastního hodnocení co do rozsahu i obsahu různě. Naše škola zvolila úspornější, ale výstižnou formu. Oblasti vlastního hodnocení zůstávají samozřejmě dané (vnější a vnitřní podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků, řízení školy, kvalita personální práce a DVPP, úroveň výsledků práce školy).  Výsledná zpráva čítá 11 stran textu a 5 příloh. Ačkoliv vyhodnocení dotazníkového šetření obsahuje množství grafů a tabulek, v samotném vlastním hodnocení tyto grafy nebyly použity. Nicméně ve vlastním hodnocení ZUŠ za následující školní roky se škola chystá grafy a tabulky využít, a to pro jejich přehlednost a velkou výpovědní hodnotu.

10 Zjištěné závěry vlastního hodnocení školy  Důkazem efektivnosti vlastního hodnocení školy jsou slabé a silné stránky školy, zjištěné na základě analýzy vnitřních podmínek ke vzdělávání. Zvláště pak slabé stránky školy zároveň přináší podněty pro řešení problémů. Mezi slabými stránkami ZUŠ byla označena personální otázka, konkrétně kvalifikovanost pedagogů. Další zjištěné nedostatky týkající se samotného vyučování budou řešeny v blízké době během tvorby ŠVP ZUŠ.  Analýza vnějších podmínek ke vzdělávání odhalila nepříznivou demografickou a ekonomickou situaci, s níž se musí škola potýkat. Úkolem se tedy stává hledání způsobů boje proti těmto vnějším podmínkám. Alarmující je také nedostatečná informovanost rodičů o činnosti občanského sdružení Etuda prima, které má pro školu zásadní význam. Z těchto závěrů jasně vyplývá, že dokument má nespornou úlohu v procesu zdravého rozvoje školy.

11 Závěr Děkuji za pozornost! Prezentaci vypracovala: Mgr. Jitka Mauricová za ZUŠ Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace Ústeckého kraje Ředitelka školy: Jarmila Šenová Telefon: 412 375 455 Fax: 412 375 453 IČO: 65081803 E – mail: zusvarnsdorf@tiscali.czzusvarnsdorf@tiscali.cz Webové stránky: www.zusvarnsdorf.estranky.czwww.zusvarnsdorf.estranky.cz


Stáhnout ppt "Úvodní informace Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace TVORBA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 a 2006/2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google