Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM PRO PŘEDČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ÚDRŽBU KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM PRO PŘEDČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ÚDRŽBU KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ"— Transkript prezentace:

1 PROGRAM PRO PŘEDČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ÚDRŽBU KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ
"BIOSYSTÉMY" PROGRAM PRO PŘEDČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ÚDRŽBU KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ

2 PVK o vodě Co nepatří do kanálu
Kromě standardního čištění stok, musí pracovníci závodů Stoková sít a ČOV likvidovat také odpady, které do kanalizační sítě vůbec nepatří a jejich likvidace na ÚČOV přináší problémy a zvyšuje náklady závodu. Jedná se především o těžké kovy (obsah baterií, oplachovací lázně z elektropokování, vyčerpané roztoky z fotolaboratoří , odpady ze zubních laboratoří atd.), rozpouštědla, barvy, mycí roztoky, ropné látky, agrochemické přípravky, nadměrné používání desinfekčních mycích prostředků založených na chloru. Zvýšená koncentrace těchto látek ohrožuje stávající způsob likvidace kalu a způsobuje velké provozní problémy na ÚČOV. Zvýšeně finanční prostředky si vyžaduje i jinak neškodný organický odpad, ať už jsou to odpady z drtičů kuchyňských odpadů, tuky a zbytky jídel z nefunkčních lapolů z provozoven potravinářského průmyslu a restaurací, školních jídelen atd. Chronické problémy jsou s vypouštěním tuků do kanalizace. Ty způsobují problémy s mechanickou částí čistírny, ale mají i negativní vliv na složení mikroorganizmů v biologické části ÚČOV. Ropné látky jsou hlavně nebezpečné na pobočných čistírnách odpadních vod. Zde například i množství, které se vejde do fekálního vozu, naruší čistící proces na čistírně. Pracovníci provozu stokové sítě by mohli vyprávět neuvěřitelné historky o tom, co jsou lidé schopni vyhodit do kanálu. V kanálech se našel dětský kočárek, kolečka betonu, slamníky, starý šicí stroj, velké množství posekané trávy atd. Tyto předměty ucpou kanalizaci, kterou musí naši pracovníci opět zprůchodnit. Lidé jsou ale schopni vylít do kanálu i toxické látky, které ohrožují zdraví a bezpečnost práce našich pracovníků. Jde např. o kyanidy, rozpouštědla, větší množství benzínu atd. Kromě takovýchto "akutních" problémů je provoz stok ohrožován i "chronickými" odpady, kterých nemusí být vypouštěno nárazově velké množství, ale zato trvale - zacpávání kanalizačních přípojek tuky apod. Nejproblémovější je jednání drobných podniků a provozoven, jako jsou např. autoservisy, lakovny, zubní ordinace, fotolaboratoře, soukromá fekální doprava, školní jídelny atd., ale problémy někdy přinášejí i domácnosti a jednotliví obyvatelé hl.m. Prahy.

3 Co způsobují odpady ze stravovacích zařízení na centrální ČOV a v kanalizaci ?
Tvorba vláknitých organismů způsobuje nefunkčnost biologické části ČOV M. parvicella – vláknitý mikroorganismus, který přednostně využívá hydrofobní substráty (tuky, vyšší mastné kyseliny). Nostocoida limicola Gordona amarae - GALO

4 Zarůstání potrubí, obtížný přístup při mechanickém čištění, zvýšené náklady a zdroj potravy pro hlodavce

5 Nefunkčnost zastaralých a neúčinných lapačů tuků ve stravovacích zařízeních, obtížná údržba, nadměrné používání detergentů a biocidů a stále větší problém s uskladněním odpadu…

6 Třídění odpadů v kuchyních, vývařovnách, stravovacích zařízeních a potravinářských výrobnách by dnes už mělo fungovat v souladu s legislativou EU … Separace fritovacích olejů Separace zbytků jídel Používání šetrnějších tenzidů Používání vhodných biocidů

7 Současná legislativa Konec roku 2005 byl datem, kdy příslušné orgány Evropské unie na České republice vyžadovaly vyřešení problému odpadních vod. Přes určitý pokrok, který byl v posledních letech učiněn, je však kvalita českých vod z hlediska evropského standardu stále nevyhovující. Legislativní nároky na jakost vypouštěných odpadních vod byly stanoveny Nařízením vlády (NV) č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví stupně ukazatele přípustného znečištění vod (v jeho přílohách jsou uvedeny Ukazatele I až III). Kromě ukazatelů BSK5, CHSK, NL, NL –NH4+ a Pcelk. , jejichž hodnoty klesají s velikostí zdroje, se pro zdroje větší než EO ve všech velikostních kategoriích nově stanovuje ukazatel Ncelk. (celkový dusík). K podmínkám našeho vstupu do Evropské unie patří i homogenizace předpisů v ochraně vod s předpisy EU - Směrnicí Rady Evropského hospodářského společenství z o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS)

8 ŘEŠENÍ = PREVENCE !!! Naše firma /J.S. Brave & Brave a Eko-PF s.r.o/. nabízí program, který vychází z více jak 10 letých zkušeností a praxe v zahraničí a úzké spolupráce s mnoha odbornými institucemi. Základem tohoto programu je úprava a předčištění odpadních vod přímo u producentů. Předčištění vychází z aplikace přirozených mikroorganismů, které procesem β-oxidace degradují nežádoucí látky v odpadních vodách , zlepšují parametry emisních limitů a usnadňují proces biologického čištění na ČOV. Významně přispívají k udržování průchodnosti kanalizační sítě a eliminují zdroj potravy pro hlodavce, zápachu ad.

9 Automatické dávkování mikrobiologických preparátů přímo u producentů – vývařovny,školy, potravinářské výrobny, stravování, hotely, restaurace apod. První krok - biodegradace tenzidů LAS je enzymatická oxidace koncového atomu uhlíku (omega-oxidace) bočního alkylového řetězce. Druhý krok - βeta-oxidace je základním pochodem v metabolizmu lipidů. . Reakcí extracelulárních enzymů (esteráza, lipáza) dojde k tvorbě glycerolu a volných mastných kyselin. Po tom co jsou mastné kyseliny uvolněny touto enzymatickou činností, dochází k oxidaci na primární alkohol, který je dále hydrogenázami oxidován na karboxylovou kyselinu, chudší o dva atomy uhlíku a na kyselinu octovou, vázanou na koenzym A (acetyl koenzym A). Enzymy beta-oxidace opakovaně napadají již zkrácený řetězec a odštěpují další acetylkoenzymy A, dokud celý řetězec není rozštěpen na dvouuhlíkaté štěpy. Konečný výsledek je kysličník uhličitý a voda nebo jsou následovány glyoxylatovou cestou, která produkuje doplňkové buněčné složky. Glycerol je snadno metabolizován na kyselinu pyrohroznovou a potom na Acetyl Co-A. Oleje a tuky jsou touto metodou úplně degradovány. Nejsou pouze rozpuštěny, aby mohly emulgované dále „putovat“ a při tom způsobovat podobné potíže jako tenzidy v  městských ČOV.

10 Tímto způsobem mohou vybrané kultury mikroorganismů účinně degradovat:
Tuky Proteiny Cukry Škroby Detergenty Fenoly Amoniak Celulózu Zdroje zápachu Potlačovat tvorbu vláknitých organismů Intenzifikovat procesy Nitrifikace a Denitrifikace ad.

11 APLIKACE + komplexní servis

12 Komplexní servis zahrnuje:
Rozbor odpadní vody před aplikací Kontrola stavu kanalizace, lapače tuků, používaných detergentů a biocidů Kontrola sjednocení legislativy s provozem Stanovení vhodných kultur pro daný objekt Naprogramování a provoz automatického dávkovacího zařízení Kontrola emisních limitů v průběhu aplikace mikrobiologických preparátů Pravidelná kontrola a údržba lapače tuků Renovace nevyhovujících lapačů tuků Zajištění separace a odvoz použitých olejů Horká linka v případě řešení problémů

13 ČISTÁ VODA = DOBRÁ INVESTICE !

14 KONTAKT KONTAKT Tel./Fax.: +420 387 428 488 Mob.: +420 603 487 427


Stáhnout ppt "PROGRAM PRO PŘEDČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ÚDRŽBU KANALIZAČNÍCH ŘÁDŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google