Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Podstata FD 2. Druhy FD 3. Futures 4. Opce 5. Swapy 6. Burzovní systém 7. Devizový trh Téma 10: Finanční deriváty Struktura přednášky:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Podstata FD 2. Druhy FD 3. Futures 4. Opce 5. Swapy 6. Burzovní systém 7. Devizový trh Téma 10: Finanční deriváty Struktura přednášky:"— Transkript prezentace:

1 1. Podstata FD 2. Druhy FD 3. Futures 4. Opce 5. Swapy 6. Burzovní systém 7. Devizový trh Téma 10: Finanční deriváty Struktura přednášky:

2 Derivát (D) musí splnit všechny 3 následující podmínky: 1.Odvozený instrument 2.Termínový charakter 3.Leverage (Pákový) effekt ad 1 D jsou instrumenty odvozené od jiných (bazických) instrumentů, jejichž cena ovlivňuje cenu derivátu. Pokud by cena bazického instrumentu a D nebyla v souladu vzniká prostor pro arbitráž. ad 2 Doba mezi sjednáním obchodu a jeho vypořádáním v budoucnosti má ekonomický význam, je delší než vyžaduje technické vypořádání obchodu. (obvykle více než 2 až 5 dnů) 1. Podstata finačních derivátů (FD)

3 ad 3 Nižší počáteční investice než u jiných obchodů s podobným ziskovým/ztrátovým profilem Leverage (pákový) effect = malá změna ceny D kontraktu může vést k mnohonásobně vyššímu zhodnocení (znehodnocení) nízké počáteční investice Důvody pro počáteční platbu při sjednání D kontraktu: -zajištění závazků ze sjednaného obchodu: výše platby závisí na možné ztrátě, kterou může daný subjekt z D utrpět -průběžné každodenní vyrovnávání zisků a ztrát z otevřených kontraktů (používá se u burzovních kontraktů) -u opčních kontraktů, kde má kupující právo a prodávající povinnost na požádání kontrakt splnit, platí kupující opční prémii 1. Podstata finačních derivátů (FD)

4 Třídění podle: 1.Druh rizika 2.Charakter práva vyplývajícího z kontraktu 3.Forma obchodování 4.Doba splatnosti 5.Účel využití 2. Druhy FD

5 Ad 1: Druh rizika a podkladového instrumentu: -D na tržní (cenová) rizika: dle druhu instrumentu, ke kterému se cena vztahuje, dělíme na úrokové, měnové, akciové, komoditní. -D na úvěrové (kreditní) riziko: plnění vázáno na platební neschopnost (default) nebo změny v bonitě (úvěrovém ratingu) určitého subjektu nebo instrumentu -D na jiná rizika – např. na počasí 2. Druhy FD

6 Ad 2: Charakter práva: a)pevné (nepodmíněné) kontrakty b)podmíněné (opční) kontrakty ad a) Obě strany mají právo a povinnost obchod splnit. -forwardy – mimoburzovní kontrakty na budoucí prodej, nákup -futures – standardizované burzovní kontrakty na budoucí prodej, nákup -swapy - směna předem stanoveného cash-flow mezi 2 či více subjekty v určitých termínech v budoucnosti. Dříve obvykle mimoburzovní, nyní již burzovní ad b) kupující má právo, prodávající má povinnost na požádání provést 2. Druhy FD

7 -kupní a prodejní opce, burzovní i mimoburzovní. Právo na koupi/prodej bazického instrumentu za sjednanou realizační cenu -exotické opce (například opce na opce, opce na 2 různá pokladová aktiva, bariérové opce, binární opce, asijské opce,...) -opční listy – speciální druh cenných papírů, s nimiž je spojeno určité opční právo -cap, floor – kupující získává nárok na plnění ve formě úrokového rozdílu, pokud tržní úrokové sazby vzrostou nad (poklesnou pod) pevně sjednanou sazbu -collar – kombinace cap a floor, majitel získává plnění při růstu úrokových sazeb nad (stanovené meze) a poskytuje plnění při poklesu pod 2. Druhy FD

8 Ad 3: Forma obchodování: -burzovní -mimoburzovní Ad 5: Účel: def: otevřená pozice=daný subjekt nemá ke stanovému dni v souladu své pohledávky a závazky z hlediska splatnosti, způsobu úročení či druhu měny -zajištění (hedging) – k určité otevřené pozici sjednat D obchod, jehož zisk/ztráta se bude vyvíjet zrcadlově k dané pozici -spekulace – při sjednání D obchodu vzniká nová otevřená pozice -arbitráž – teritoriální nebo časové cenové diference. Bez rizika. 2. Druhy FD

9 Příklad na forward: USD/GBP exchange rate – kolik USD za 1 GBP Typ kontraktu Bid (za kolik nakoupí) Offer (za kolik prodá) Spot 1,6281 1,6285 1 měsíc forward 1,6248 1,6253 3 měsíce forward 1,6187 1,6192 6 měsíců forward 1,6094 1,6100 Hedging proti riziku změny kurzu US firma bude za 6 měsíců platit 1 milion GBP. US firma nakoupí od banky 3. ledna 1 mil. GBP 6měsíční forward ve směnném kurzu 1,6100. Za 6 měsíců (3. července) US firma zaplati 1,61 mil. USD bance a banka ji dodá 1 mil GBP. Firma je long, Banka je short 2. Druhy FD

10 Příklad na vztah mezi forward a spot cenami: Uvažujme akcii, která neplatí žádné dividenty a má hodnotu 80 USD. Uvažujme, že je možné půjčovat nebo vypůjčovat za 5% ročně. Kolik by měla být 1 rok forward cena této akcie? Odpověď FP=80*1,05=84USD. Pokud FP>84USD (např. FP=89), arbitražéř si nyní půjčí 80USD, koupí akcii a prodá ji jako 1roční foward za 89US. Po zaplacení úroku má zisk 5 USD. Pokud FP<84USD (např. 78), arbitražér vlastnící akcii ji teď prodá za 80USD a koupí 1 roční forward kontrakt. Úrok z 80USD za prodanou akcii bude 4 USD. Celkový zisk arbitražéra bude 4 + (80-78)=6 USD. 2. Druhy FD

11 Futures - standardizované burzovní D obchody, právo a povinnost: -koupit/ prodat -k standardizovanému termínu v budoucnosti -standardizované množství -určitého fin. instrumentu -za předem sjednanou termínovou (futures) cenu Právo a povinnost v budoucnu koupit = dlouhá (long) pozice Právo a povinnost v budoucnu prodat = krátká (short) pozice V době splatnosti termínová cena > spotová: short zisková, long ztrátová Nevýhoda oproti OTC D – menší flexibilita objemu, splatnosti, instrumentů 3. Financial Futures

12 Provedení obchodu (tj. shoda příkazů ke koupi a prodeji dvou subjektů) se označuje jako matching. 2 možnosti splnit povinnosti z pozice otevřené otevírací transakcí (opening transaction): -držet pozici do splatnosti a vypořádat kontrakt (málo používané) -vyrovnat svoji pozici vyrovnávací (uzavírací) transakcí (closing transaction)= zrcadlová pozice k otevřené pozici. Umožněno existencí clearing house (CH). (používané v naprosté většině motivem pro futures není dodání bazického instrumentu, ale zisk z pohybů cen) 3. Financial Futures

13 CH= protistrana pro každého kupujícího/prodávajícího Funkce CH: -průběžné zúčtování zisků a ztrát z otevřených pozic -vypořádání obchodů v době splatnosti -eliminace úvěrového rizika protistrany (u D velké riziko) Kupující Broker A CH Broker B Prodávající Broker A, B musí být členy CH. Ochrana CH před úvěrovým rizikem: - CH obchoduje jen se členy CH, na jejich bonitu má vysoké nároky - CH se zajišťuje garančními fondy -hlavní nástroj ochrany= zálohy (margins) 3. Financial Futures

14 Při otevření long nebo short pozice na futures trhu neplatí kupující prodávajícímu cenu v kontraktu hned, ale až při splatnosti kontraktu. Při otevření pozice CH požaduje od členů deponovat na maržovém kontě marží (initial margin) = malé procento z nominální hodnoty kontraktu. Initial margin musí pokrýt maximální jednodenní ztrátu ze změny ceny kontraktu (worst-case-loss). Výše závisí na volatilitě futures ceny, odvozeně na volatilitě ceny bazického instrumentu. CH každý den stanovuje denní vypořádací cenu (daily settlement price -DSP) každého kontraktu. Odvozena z průměru cen posledních obchodů uskutečněných v daném dni. Všechny otevřené pozice se ocení podle DSP a provede se denní vypořádání zisků a ztrát (mark to market). 3. Financial Futures

15 Zisk/ztráta denně účtovány ve prospěch/na vrub maržového konta. Zisk zvyšující stav maržového konta na požadovaný initial margin může být okamžitě odčerpán majitelem konta. Při ztrátě musí majitel okamžitě (resp. do stanoveného termínu) doplnit ve formě variation margin stav na maržovém kontě na původní výši initial margin. Pokud to majitel neudělá, CH vyrovná prostřednictvím uzavíracích tranakcí otevřené pozice, u kterých nebyla doplněna marže na požadovanou úroveň. Systém margins je mezi CH a jeho členy i mezi členy CH a klienty. 3. Financial Futures

16 Druhy financial futures podle bazických instrumentů 1.Úrokové F (interest rate F) Bazický instrument: státní pokl. poukázky, krátkodobá depozita, dlouhodobé státní dluhopisy Účel:fixace ceny dluhopisu nebo úrokové sazby Cena=termínová cena bazického dluhopisu. Určena výší spotové ceny daného dluhopisu a čistými refinanč. náklady (ty závisí na vztahu mezi výnosy z bazického dluhopisu a refin. náklady na jeho držbu do doby splatnosti futures kontraktu.) U kontraktů na termínová depozita podobně, čisté refin. náklady dány rozdílem mezi úrok. sazbami z depozit s různou splatností. 3. Financial Futures

17 2. Měnové F (currency F) -prodej/ koupě cizí měny – dané množství, datum, měnový kurz Účel: a) zajištění pohledávek/závazků v cizí měně proti riziku změn měnových kurzů b) spekulace na vzestup/pokles měnového kurzu Cena: kurz měnových F= termínový kurz měny, která je kontraktovaná, nejčastěji ve vztahu k USD. Základem term. kurzu měny je úroková diference obou měn. Výše úročená měna bude mít termínový kurz nižší než spotový, a opačně (protože prodávající výše úročenou měnu má (může mít) tuto měnu až do splatnosti a má proto úrokovou výhodu) 3. Financial Futures

18 Příklad: termínový kurz EUR/USD 3. Financial Futures

19 3. Akciové F (stock F) Bazický instrument: jednotlivé akcie nebo akc. indexy (obvyklejší) Jednotlivé akcie: Prodej/koupě daného počtu akcií k danému datu za daný kurz. F na index: předmět plnění je rozdíl mezi sjednanou hodnotou indexu v kontraktu (=futures cena) a aktuální hodnotou indexu v době splatnosti – každý bod index=peněžní částka Cena: u kontraktu na jednotlivé akcie – termínová cena akcie (určena spotovou cenou a refinačními náklady (vztah výnosů z akcie=dividendy a úrokovými náklady na držbu do splatnosti, stejný přístup jako u dluhopisů) u kontraktu na index – termínová cena akciového indexu, tj. portfolia akcií v indexu 3. Financial Futures

20 Kupující (majitel) platí opční prémii (opční cenu) a má právo -koupit (kupní opce, call option) nebo -prodat (prodejní opce, put option) -určité pevně stanovené množství (velikost kontraktu) -stanoveného instrumentu (bazický instrum., underlying) -za předem dohodnutou pevnou cenu (realizační cena, exercise price, strike price) -v předem stanovený den (evropská opce) nebo -kdykoliv do toho dne (americká opce) Bazický instrument: akcie, akciové indexy, cizí měny, dluhopisy, deriváty (futures, swapy,...),... Kupující=dlouhá pozice, Prodávající=krátká pozice 4. Finanční opce

21 Organizace a zajištění burzovních opčních obchodů: průběh podobný jako u finančních F. Zajištění otevřených pozic jiné. Kupující může opci: -využít=koupit/prodat stanovený bazic. instr. za realiz. cenu -prodat (nejobvyklejší)= uzavřít svoji otevřenou pozici zrcadlovou short pozicí (short call k long call, short put k long put). Uzavírací pozice je na identický kontrakt (stejný bazic. instr., realizační cena, splatnost) -nechat propadnout Prodávající: - na požádání kupujícího musí opci realizovat – tj. přes clearing house koupit/prodat bazický instrument - může prodanou opci koupit zpět a tím vyrovnat svoji otevř. pozici 4. Finanční opce

22 Kupující - Max. ztráta = zaplacená (hned po zakoupení) opční prémie – není zajišťování Prodávající: buď krytá pozice = zajištěna deponováním bazických instrumentů (call option) nebo finančních prostředků rovných realizační ceně (put option) nebo nekrytá pozice= zajištěna deponováním záloh, marží u clearing house. Systém marží obdobný maržím u futures (pokrytí maximální jednodenní ztráty) V závislosti na aktuálni spot. ceně bazického instrumentu je opce -„v penězích“=in the money=cena baz. instr. u call > strike price -„mimo peníze“= out of the money = cena baz. ins. u call < strike price -„na penězích“=at the money pokud je = (tj. není >,<) 4. Finanční opce

23 Základní opční pozice 1. long call = koupě kupní opce 4. Finanční opce Zisk Ztráta Spot kurz akcie RC=realizační cena C=opční prémie RC C 45 stupňů RC+C

24 2. short call = prodej kupní opce 4. Finanční opce Zisk Ztráta Spot kurz akcie RC=realizační cena C=opční prémie RC C 45 stupňů RC+C

25 3. long put = koupě prodejní opce 4. Finanční opce Zisk Ztráta Spot kurz akcie RC=realizační cena P=opční prémie RC P 45 stupňů RC-P

26 4. short put = prodej prodejní opce 4. Finanční opce Zisk Ztráta Spot kurz akcie RC=realizační cena P=opční prémie RC P 45 stupňů RC-P

27 Opční prémie = vnitřní hodnota+ časová hodnota Vnitřní hodnota (intrinsic value) = zisk (abstrahováno od transakčních nákladů) pro majitele opce z využití opce (nákup/prodej bazického instrumentu za realizační cenu) a současného kompenzujícího obchodu na spot trhu (prodej/koupě bazického instrumentu za spot cenu) Časová hodnota (time value) =opč. prémie – vnitř. hodn. Příklad: Call option, strike=25, spot=27, opč. prémie=3 Vnitřní hodnota=spot-strike=27-25=2 Časová hodnota=3-2=1 4. Finanční opce

28 Časová hodnota závisí na: 1.Vztah mezi spot cenou baz. instr. a strike price -čím více „mimo peníze“ tím menší pravděpod. využití, proto čas.hod. klesá -čím více „v penězích“, tím vyšší vnitřní hodnota, opět čas. hod. klesá 2. Doba do konce splatnosti opce -čím blíže ke splatnosti, tím menší šance na výhodný vývoj baz. ins. a proto nižší opční prémie i čas. hodnota 4. Finanční opce

29 3.Tržní úroková míra majitel call opce platí za baz. inst. až při využití call opce, proto mu „ušetřený kapitál“ nese úrok. Naopak u put opce. Rostoucí úrok. míra zvýhodňuje majitele call opce (znevýh. put) a proto růst ceny call (pokles put). Naopak při poklesu úrok. míry. 4. Volatilita ceny baz. instr. růst volat. znamená větší šanci úspěšného využití opce, proto vyšší opční prémii call i put. Využití opcí: - Zajištění proti úrokovému, měnovému, akciovému riziku - Spekulace - Arbitráž 4. Finanční opce

30 Opce jako zajištění proti poklesu kurzu akcie: Výchozí: investor má 1 akcii, spot=30 EUR zakoupí put opci se strike 30 EUR a opční prémií 2 EUR. Scénář A: spot akcií klesne pod 30 EUR na SC=25 Pokles portfolia –(30-25)=-5 Zisk z využití opce 30-25=5 (koupí akcii za 25, prodá za 30.) Náklad na zakoupení opce -2 Celkem =-2 Scénář B: spot akcií vzroste nad 30 EUR na SC=35. Put nevyužit. Růst portfolia 35-30=5, Náklad na zakoupení opce -2 Celkem 5-2=3 4. Finanční opce

31 Srovnání spekulací s futures a options. F i O dávají možnost leverage. Při spekulacích s F, možný zisk i možná ztráta mohou být velmi velké. Při spekulacích s O, v případě nepříznivého vývoje je spekulátorova ztráta maximálně rovna zaplacené ceně opcí. 4. Finanční opce

32 Úrokové swapy (Interest rate swaps) – nejvýznamnější swapy =opakovaná směna dvou různě definovaných úrokových plateb (ve stejné měně), které nastávají v dohodnutých termínech v budoucnu a vztahují se k dohodnuté nominální hodnotě a úrokovým obdobím. Nominální hodnota swapu (notional amount, notional principal value) slouží jen k výpočtu výše úrokových plateb a mezi swapovými partnery se jinak nepřesouvá. a)kupónový swap= swap fixních a pohyblivých úrokových plateb b)bazický swap= swap dvou pohyblivých úrokových plateb (např. 6 M LIBOR, 3 M LIBOR) 5. Swapy

33 Měnové swapy (currency swaps) Směňované platby v různých měnách. Rozdíl oproti interest rates swaps: směňují se nejen urokové platby, ale nominální kapitál Průběh: 1.Na začátku partneři smění v platném spotovém kurzu kapitál v různých měnách, který získali např. emisí dluhopisů, přijetím úvěru atd. 2. Průběžně směňují úrokové platby 3. Na konci zpětná směna kapitálů ve stejném kurzu jako ve fázi 1 (tzv. pari termínový obchod). Možné úrokové platby: 2 fixní, 2 pohyblivé nebo fixní+pohyblivá 5. Swapy

34 1.Pasivní (závazkové) swapy (liability swaps) – směňována bila. pas. 2.Aktivní swapy (assets swaps) – směňována bilanční aktiva Využití: -zajištění -spekulace -snížení nákladů na získání kapitálu (pasivní swapy) -získání dodatečných výnosů (aktivní swapy) 5. Swapy

35 Využití pasiv. úrok. S k zajišt. proti riziku růstu úrok. sazby: A si půjčil úvěr za PRIBOR+2% A smění pohyblivou úrokovou sazbu ve výši PRIBOR za fix. úrok 5% Náklady pro A: úrokové náklady z přijatého úvěru PRIBOR+2% + platba swap. partnerovi 5% -platba od swap. partnera PRIBOR ---------------------------------------------------------------------- Celkové úrok. náklady pro A 7 % V případě, že PRIBOR v rozhodný den bude > 5%, bylo sjednání swapu pro A ex post výhodné. 5.Swapy

36 Základní prvky: 1.Burzovní publikum 2.Burzovní příkazy 3.Předmět burzovních obchodů 4.Standardizace obchodovaného množství 5.Obchodní systém 6.Druhy burzovních obchodů 7.Vypořádání burzovních obchodů 8.Burzovní informace 6. Burzovní systém

37 1.Burzovní publikum a)Přímí účastníci i)burzovní obchodníci = zástupci členských firem ii)burzovní zprostředkovatelé -pasivní b.z.: pouze stanoví burzovní kurz a vyřizují burzovní obchody. Typičtí pro evropské burzy, jmenováni burzou -aktivní b.z. = tvůrci trhu (market makers): oznamují kupní a prodejní ceny, za které ochotni prodávat/kupovat. Dealer, broker. Typičtí pro anglosaskou burzu. a)Nepřímí účastníci= investoři mající zájem kupovat/prodávat. Nemají fyzický přístup na b., proto využívají služby přím. účastníků. 6. Burzovní systém

38 2. Burzovní příkazy a)nelimitované příkazy (tržní příkazy „co nejlépe“ a „co nejlevněji“) -klient neváže obchodníka na dosažení přesně určeného kurzu b) limitované příkazy Stanovena nejvyšší kupní/nejnižší prodejní cena. c) příkazy omezující ztrátu (stop loss order) Pokud kurz dosáhne hranice (poklesne pod ní) domluvené se zákazníkem, obchodník automaticky prodává „co nejlépe“. d) příkazy zajišťující zisk (stop buy order) Pokud kurz dosáhne domluv. hranice (překročí ji), automaticky nákup „co nejlevněji“ Příkazy c), d) podávají většinou zákazníci, kteří nechtějí sledovat denní burzovní vývoj 6. Burzovní systém

39 3. Předmět burzovních obchodů =cenné papíry, zvláště akcie a dluhopisy Podmínky připuštění cenného papíru na burzu -minimální výše vlastního kapitálu -minimální doba existence společnosti -dostatečné rozptýlení akcií mezi investičním publikem -určitá úroveň hospodaření žadatele -vyhotovení burzovního prospektu -pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření 4. Standardizace množství min. jednotka=lot, při nižších (odd-lot) přirážka ke kurzu 6. Burzovní systém

40 5. Obchodní systém 5.1 Prezenčně 5.2 Elektronicky ad 5.1 a)Systém řízený příkazy (order driven system) centralizace nákupních a prodejních příkazů jeden titul=jedna cena použití: Německo, Japonsko b)Systém řízený cenou (price driven system) decentralizace nákupních a prodejních příkazů jeden titul může mít více cen: New York Stock Exchange 6. Burzovní systém

41 c)Aukční systém obchodování přímo mezi burzovními obchodníky bez zprostředkovatelů (rozdíl oproti a), b)) formou „veřejného křiku“ (open outcry) použití: světové burzy derivátů – Chicago Board of Trade nebo Chicago Mercantile Exchange ad 5.2 – Elektronické systémy a)Systém řízený kvótami (quote driven system) = elektronizace systému řízeného cenou Použití: NASDAQ b) Systém centrální objednávkové knihy (central order book system) burzovní cena stanovena průběžně, Pařížská burza 6. Burzovní systém

42 c) Systém jednotné aukce (single price auction system) burzovní cena stanovena jednou denně Použití: málo likvidní trhy d) Kombinovaný obchodní systém: spojuje a),b),c) 6. Druhy burzovních obchodů -promptní (spotové) -termínové 7. Vypořádání burzovních obchodů -vyrovnání finančních závazků mezi kupujícím a prodávajícím, obvykle clearing – vzájemné započtení pohled. a závaz. -dodání cenných papírů 6. Burzovní systém

43 Trh s cizími měnami: -valutový trh=hotovost -devizový trh=bezhotovostní Teritoriální rozmístění jednotlivých devizových trhů: devizové obchodování 24 hodin denně. on-shore centers: Tokio-Frankfurt-Curych-Londýn-NY-SF off-shore centers: Nové Hebridy, Hongkong, Singapur, Bahrajn, Bejrút, Panama. Zúčtování operací: SWIFT Devizový obrat na světových devizových trzích několikanásobně převyšuje obrat zahr. obch. všech zemí světa. na 1 obchod. transakci cca 4 transakce zajišťující proti kurz. riziku 7. Devizový trh

44 Mezibankovní devizový trh velikost obchodů: 0,5-20 mil USD subjekty: 1. dealeři (market makers) obchodních bank -nakupují a prodávají devizy na svůj účet (tj. účet své banky) -tvůrci trhu: na požádání dávají dvoucestnou (two way) kotaci (tj. klient neřekne, jestli chce kupovat nebo prodávat), za kolik nakoupí (bid) a za kolik prodají (offer, ask) 2. dealeři centrálních bank – nekotují, provádějí operace CB, zvláště ovlivňování devizového kurzu 3.brokeři – zprostředkovávají devizové operace mezi jednotlivými dealery (zajištění anonymity dealerů) 7. Devizový trh

45 Klientský devizový okruh velikost obchodů: dána tzv. technickým minimem – cca 10 tisíc USD pro forwardy, 2-3x vyšší pro bankovní opce subjekty: 1.velké banky 2.výrobní firmy, nebankovní instituce, malé banky (co nejsou na mezibankovním deviz. trhu) Obvykle jednocestná kotace 7. Devizový trh

46 Základní typy devizových operací 1.Spotová (promptní)- dodání devizy do 2 obchod. dní přímý záznam spotového kurzu= počet jednotek domácí měny za jednotku cizí měny, např. 20CZK/USD výjimka GB, tradičně nepřímý záznam=počet jednotek cizí měny za jednotku domácí měny, např. 2USD/GBP růst kurzu (např. z 20 na 21 CZK/USD) u přímé kotace=znehodnocení domácí měny=depreciace pokles kurzu (např. z 20 na 19 CZK/USD)=zhodnocení domácí měny=apreciace spread=rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem: u spotů je cca 0,1% mezibankovní, cca 1% klientský. U valut je cca 4-10%. 7. Devizový trh

47 2. Forward Forwardový kurz: relativní odchylka for. kurzu od spotového k. odpovídá rozdílu úrok sazeb mezi obchodovanými měnami (zanedb. transakč. nákl. (rozdíly nákupních a prodej. cen, rozdíly depozitních a zápůjčních sazeb) a faktor času). 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

48 3. Devizový swap (FOREX swap): 2 neoddělitelné operace uzavírané v jednom okamžiku se stejným partnerem. Aspoň 1 z nich forwardová. 1.Spot-forward: dealer devizu spotově nakupuje (nebo prodává) a současně ji termínově prodává (nakupuje). 2.Forward-forward: dealer devizu na kratší forward (npř. 1 týden) nakupuje (prodává) a na delší (npř. 1 měsíc) současně termínově prodává (nakupuje) Účel: pokrytí krátkodobé přechodné nelikvidity v určité měně. Tj. alternativa krátkodobého úvěru. Příklad: Situace:Nyní mam koruny, potřebuji zaplatit v dolarech. Za týden budu inkasovat dolary. Řešení: týdenní spot-forward swap: spotově nakoupím USD za CZK. Termínově prodám USD, přičemž budoucí USD platbu pokryje očekávané USD inkaso. 7. Devizový trh

49 Měnový swap (currency swap) Účel: zajištění měnového rizika u středně a dlouhodobých cizoměnových úvěrů Příklad: Firma získá USD úvěr a měnovým swapem přemění své budoucí USD platby (splácení jistiny a úroku) na platby v CZK Měnově úrokový swap (cross currency interest rate swap) podobné jako měnový swap – zajištění měnového a úrokového rizika. Oproti měnovému swapu umožňuje změnu kvality úrokových sazeb (tj. z fixních do pohyblivých a naopak). Měnové a měnově úrokové swapy jsou organizovány swapovými domy (swap houses)=dceřinné společnosti velkých bank. 7. Devizový trh

50 4. Měnové futures: výhoda oproti forwardu: 1. Umožňují provedení konečného vyrovnání kursového zisku/ztráty v clearing housu okamžitě po uzavření protipozice. Příklad: počáteční future nákup deviz. Protipozice se uzavírá future prodejem stejného množství deviz ke stejnému budoucímu datu. Oproti forwardu není nutno čekat s plněním az do doby splatnosti obou termínových kontraktů. Spekulant s futures má zisk k dispozici okamžitě po uzavření protipozice. 2. nižší transakční náklady: brokerské poplatky pro futures { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/8/2348652/slides/slide_50.jpg", "name": "4.Měnové futures: výhoda oproti forwardu: 1.", "description": "Umožňují provedení konečného vyrovnání kursového zisku/ztráty v clearing housu okamžitě po uzavření protipozice. Příklad: počáteční future nákup deviz. Protipozice se uzavírá future prodejem stejného množství deviz ke stejnému budoucímu datu. Oproti forwardu není nutno čekat s plněním az do doby splatnosti obou termínových kontraktů. Spekulant s futures má zisk k dispozici okamžitě po uzavření protipozice. 2. nižší transakční náklady: brokerské poplatky pro futures

51 5. Měnové opce: výhoda: umožňují odstoupení od kontraktu (za předem uhrazený poplatek=cena opce). Opční prémie (=cena opce) závisí na: doba splatnosti, výše úrokového diferenciálu, výhodnost dohodnuté realizační ceny opce oproti aktuálnímu spotovému kurzu při uzavření kontraktu, rizikovost příslušné měny (z pohledu změn jejího spotového kurzu) Burzovní opce: standardizováno množství i čas Bankovní opce: množství i čas podle potřeb zákazníků 7. Devizový trh

52 Cíle obchod. bank na deviz. trhu: A Zisk z devizových operací s klienty v maloobchod. okruhu B Zisk z B1 devizové arbitráže a B2 spekulace na mezibankovním trhu C Hedging otevřených devizových pozic oproti kurzovému riziku 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

53 A) Zisk z devizových operací s klienty v maloobchod. okruhu (u spotových operací) 1.Rozdíl mezi nákupními a prodejními kurzy= krycí arbitráž -banka levně nakoupí na mezibankovním (velkoobchodním) trhu a draze prodá klientovi (maloobchod) 2. Float= zisk z časového rozdílu: banka zatíží účet klienta okamžitě, ale své plnění – devizu (nebo domácí měnu) dodá později (do 2 obchodních dnů). Banka má tak 2 dny zdroje, které mohou přinést zisk z úroku za uložení u jiné banky jako krátkodobé termínované depozitum 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

54 B1) Zisk z devizové arbitráže = zisk z předem známých kurzových a úrokových rozdílů 1.Dvoustranná (bilaterální) arbitráž 2.Trojstranná (multilaterální) arbitráž 3.Devizová arb. mezi spotovým a forwardovým trhem 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

55 1.Dvoustranná arb. na spot nebo forward trhu = dealer nakup. měnu A za měnu B na jednom místě a současně prodává A za B jinde při předem známém výhodnějším kurzu. Příklad: Kotace na US trhu jsou Nákup(jmenovatele=GBP) Prodej (jmenovatele=GBP) Citibank 2,1576 2,1586 USD/GBP Ambank 2,1596 2,1607 USD/GBP Jak velký zisk může majitel 1 mil GBP získat tím, že prodá 1 mil GBP Ambance a následně za tyto peníze nakoupí GBP v Citibank? Odpověď: 1 000 000*2,1596/2,1586=1 000 463,3 tj. zisk 463,3 GBP (Nakoupí 2 159 600 USD od Ambanky a za ně pak dostane 1 000 463,3 GBP od Citibanky.) 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

56 2. Trojstranná arb. na spot nebo forward trhu využívá porušení platnosti tzv. křížového pravidla 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu Příklad: Nákup (jmenovatele) Prodej (jmenovatele) Citibank 1,2490 1,2500 EUR/USD Danbank 4,0000 4,0015 DKK/USD Eurobank 0,3135 0,3140 EUR/DKK Kříž. prav. poruš. 0,3125= 1,25 EUR/USD / 4 DKK/USD < 0,3135 EUR/DKK Arbitražéř za 1 mil EUR nakoupí 1/1,25= 0,8 mil USD u Citibank. Prodá 0,8 mil USD za 0,8*4=3,2 mil DKK u Danbank. Nakoupí za 3,2 mil DKK 3,2* 0,3135=1,0032 mil EUR u Eurobank. Zisk je 3200 EUR.

57 3. Deviz. arb. mezi spotovým a forwardovým trhem Záleží na výši devizových kurzů a na rozdílech úrokových sazeb zvolených dvou měn Český arbitražér má x dolarů. Má dvě alternativy 1. Dolarové termínované depozitum přinese 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu 2. Konvertovat USD do CZK a vytvořit CZK termínované depozitum. Současně CZK depozitum (včetně budoucích úroků) převést do USD pomocí forwardu. Výnos bude:

58 Rovnováha pokud alternativa 1=alter. 2 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu Po jednoduché úpravě získáme rovnici kryté úrokové parity Porušení kryté úr. par. znamená, že investoři začnou pref. jednu z alter. Jednosměrný tok kapitálu posléze obnoví rovnov. mezi spot. a for. trhem.

59 Příklad na obnovení rovnov. nákup. a prodej. arbitrážemi: IR_USD=2%;FR(CZK/USD)=33CZK/USD;SR(CZK/USD)=30CZK/USD arbitr. rovn. porušena růstem úrok. míry na CZK z 12.2 na 15%, tj. 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu Arb. 1. omezí vklady v USD 2. za USD nakoupí CZK na spot. trhu 3.uloží CZK jako term. dep. s IR_CZK 4. uzavřou pozici zpětnou konverzí CZK do USD na forward. trhu Obnov. rovnov.: IR_USD poroste v díky poklesu nabídky USD depozit (tohle je jen zjednoduš. teorie, v praxi žádný vliv neboť vztah malého a velkého trhu), IR_CZK klesne díky růstu nabíd. CZK depozit. CZK se bude zhodnocovat na spotovém a znehodnoc. na forw. trhu

60 B2 Spekulace B2.1. Spekulace na zhodnocení devizy při dlouhé devizové pozici Při dl. dev. pz. jsou k danému budoucímu datu likvidní aktiva v dané měně větší než likvidní pasiva v této měně. Spekulant volí dl.dev. pz. pokud očekává zhodnocení uvažované cizí měny. Tj. v době dospělosti spekulant uhradí dev. pasiva a zůstanou mu přebytečná aktiva, která může směnit zpět do domácí měny při výhodnějším kurzu než ve výchozím období. 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

61 Možnosti vytvoření dl. dev. poz.: -spotový nákup deviz za domácí měnu, který může být spojený s vytvořením dev. depozita u jiné banky, s poskytnutím dev. úvěru klientovi nebo s nákupem zahran. cenného papíru (tj. různé možnosti využití nakoupených deviz) -termínový nákup deviz -konverze devizového depozita klienta do depozita v domácí měně 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

62 B2.2. Spekulace na znehodnocení devizy při krátké devizové pozici Při kr. dev. pz. jsou k danému budoucímu datu likvidní pasiva v dané měně větší než likvidní aktiva v této měně. Spekulant volí kr.dev. pz. pokud očekává znehodnocení uvažované cizí měny. Tj. v době dospělosti spekulant splatí přebytek pasiv tím, že nakoupí cizí měnu za domácí měnu při výhodnějším kurzu než ve výchozím období. 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

63 Možnosti vytvoření krátké dev. pozice: -spotový prodej deviz a nákup domácí měny -termínový prodej deviz -konverze depozita klienta v domácí měně do depozita v cizí měně 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

64 C Hedging = proces, ve kterém daný subjekt pomocí devizové, úvěrové nebo depozitní operace uzavírá svoji otevřenou devizovou pozici. Uzavřená devizová pozice nastává pokud aktiva i pasiva v dané cizí měně jsou likvidní ke stejnému budoucímu datu a jsou kvantitativně shodná. Příklad hedging forwardem: Česká banka prodává klientovi v čase t0 forwardovým prodejem 1 mil EUR za CZK při kurzu FR_t0 (CZK/EUR) se splatností k 23.7. Banka se může zajistit forwardovým nákupem 1 mil EUR za CZK se stejnou splatností (23.7.) Pokud je tento forward provedený v case t1, je použit kurz FR_t1. Tato dvojice forwardů pro banku odstraní riziko z vývoje spot. kurzu 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

65 Pokračování příkladu:hedging spotovou úvěrovou a depozitní operací: banka přijme úvěr v CZK splatný k 23.7. ve výši 1 mil EUR/(1+IR_EUR) SR(CZK/EUR) Okamžitě konvertuje tento úvěr na EUR při použítí SR(CZK/EUR) a tyto zkonvertované peníze uloží jako termínové depozitum s IR_EUR u jiné banky se splatností k 23.7. 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

66 Srovnání nákladů/zisku z předchozích dvou typů hedgingu H. forwardem: banka za 1milEUR zaplatí 1mil EUR FR_t1 (CZK/EUR) H. úvěrem a depozitem: banka za 1 mil EUR zaplatí v CZK 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu Rovnováha arbitražéra mezi spotovým a forwardovým trhem znamená, ze se oba náklady rovnají. Tj. po úpravě: Tj. stejná rovnice jako při arbitráži mezi spot a forward trhem. Hedger v případě porušení rovnice volí nižší stranu (nižší konečná platba v CZK).

67 Hedging forwardového nákupu deviz: použijeme opačné operace než při předchozím hedgingu forwardového prodeje deviz, tj. buď forwardový prodej prodej deviz nebo přijetí úvěru v cizí měně, okamžitá spotová konverze do domácí měny a současně vytvoření depozita v domácí měně Hedging je používaný i u dalších devizových operací vedoucích k dev.poz otevřené poskytnutím dev. úvěru nebo nákupem zahran. cenného papíru nebo vydáním vlastního bondu v cizí měně (eurobondu) 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

68 Místo hedgingu forwardem můžeme použít hedging opcí nebo futures. Nevýhodou hedgingu přes futures a burzovní opce je kvantitativní a časové standardizace kontraktu, která nemusí odpovídat charakteru zajišťované operace. Nejvýhodnější proto bankovní opce (stejně jako forward není standardizovaná). Hedging bankovní opcí: vzhledem k prémii dražší než hedging forwardem, proto se používá když není jisté, že klient splatí devizový úvěr v termínu. výhoda hedg. pomocí opce je možnost nevyužít opci, pokud se spotový kurz vyvíjí příznivě. 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu

69 Konec 7. Devizový trh - obchodní banky na devizovém trhu


Stáhnout ppt "1. Podstata FD 2. Druhy FD 3. Futures 4. Opce 5. Swapy 6. Burzovní systém 7. Devizový trh Téma 10: Finanční deriváty Struktura přednášky:"

Podobné prezentace


Reklamy Google