Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální ekonomická analýza Místní rozvoj: Charakteristiky udržitelnosti v urbanizovaném prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální ekonomická analýza Místní rozvoj: Charakteristiky udržitelnosti v urbanizovaném prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do."— Transkript prezentace:

1 Regionální ekonomická analýza Místní rozvoj: Charakteristiky udržitelnosti v urbanizovaném prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Hlavní části přednášky: 1. Diferenciační znaky 2. Institucionální základna 3. Tradiční hodnoty města 4.Hlavní problémové okruhy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 M Ě S T A - ZNAKY JEJICH DIFERENCIACE Zastavěný a nezastavěný (otevřený) prostor Výskyt a rozmístění dopravních ploch, staveb a zařízení Zástavba: Výška, morfologie, stav, různorodost, barevnost, architektura, stáří, kubatura, rozmístění, struktura, hustota, míra pravidelnosti Objekty kulturně historického dědictví, historické lokality: Stav, kvalita, zařazení, využití, funkce, umístění, začlenění do městských struktur, střety s okolím a s prostředím, rizika poškození, význam pro turismus a rekreaci Funkce územních jednotek: Funkční využití ploch, dominantní funkce, sdružení funkcí, adekvátnost funkcí, rozmístění, ohraničenost Zalidněnost – hustota, rozmístění, vazba na prostorovou strukturu Nevyužívané a neurčené území Tvar sídla, townscape, pohledové kvality, panoramatické vlastnosti, krajinné celky Územní systémy ekologické stability: Výskyt, rozmístění, kvalita, vývoj, začlenění do prostorových struktur Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 M Ě S T A - ZNAKY JEJICH DIFERENCIACE II Chráněná území Výskyt vodních ploch a toků Výskyt, význam a funkce – solitérních objektů, plošných, bodových liniových; umělých přírodních) – objektů s městotvornou hodnotou – uzlů – specifických okrsků – klíčových koridorů a komunikací – klíčových hraničních a obvodových linií Výskyt a proporce fyzického fixního kapitálu (náklady na jeho udržování v poměru k hodnotě) Odvětvová struktura ekonomické základny Proporce a vztahy základního a podpůrného sektoru Nabídka spotřebních statků a služeb – Rozsah – Rozmístění, koncentrace – Struktura, diversita Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 M Ě S T A - ZNAKY JEJICH DIFERENCIACE III Pozice z hlediska růstových pólů a ekonomické hierarchie sídel. Vztah „jádro – periferie“ Výskyt dominantních firem a jejich vztah k okolí Objekty, areály a územní útvary s transformovanou podobou a funkcí Územní mobilita – Intenzita – Prostředky mobility – Podněty k mobilitě - Mobilita konomická – Mobilita jiná než ekonomická ● Materiální a ekonomické vstupy a výstupy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 M Ě S T A - ZNAKY JEJICH DIFERENCIACE IV – Suburbanizace: výskyt, míra, rozmístění – Vnější funkce sídla - ekonomické, ostatní – Podstata a pozice centrálního okrsku – Výskyt, povaha a pozice subcenter – Monocentralita, polycentralita – Výskyt substandardního bydlení – Prvky a soustavy municipální a regionální udržitelnosti (Networks of urban and regional sustainability) – Výskyt prvků městské estetiky – Zázemí města (velkoměsta) : – vazby na centrum a městské území – funkce zázemí – kvalita – environmentální, sociální, ekonomická, urbanistická, demografická – Potenciál zázemí – Lokalizace klíčových bodových, uzlových, liniových a plošných prvků Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 UNCED Přelomová Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru v roce 1992. Jedním z přijatých dokumentů Agenda 21, v ní byly formulovány základní principy trvale udržitelného rozvoje. V tomto dokumentu se také rozvíjí koncept podpory udržitelného rozvoje na místní úrovni. Cíle jsou rozděleny do 8 oblastí: zajištění adekvátního přístřeší pro všechny, zlepšení řízení lidských sídel, podpora plánování a řízení udržitelného využívání území, podpora integrovaného zajišťování environmentální infrastruktury: hospodaření s vodou, péče o hygienu, kanalizace a nakládání s pevnými odpady, podpora udržitelných energetických a dopravních systémů v lidských sídlech, podpora plánování a řízení lidských sídel v oblastech náchylných ke katastrofám, podpora udržitelného stavebního průmyslu, podpora rozvoje lidských zdrojů a vytváření kapacit pro rozvoj lidských sídel. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Aalborgská charta Dalším dokumentem zabývajícím se udržitelným rozvojem měst je tzv. „Aalborgská charta“ (Charta evropských měst směřujících k trvale udržitelnému rozvoji). Byla schválena účastníky Evropské konference evropských měst v Aalborgu v Dánsku v květnu 1994. Charta má 3 části: Souhlasné prohlášení: Udržitelný rozvoj evropských měst Kampaň pro udržitelný rozvoj evropských měst Účast na programu Místních agend 21: Plány místních akcí pro udržitelný rozvoj. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Evropské institucionální sítě Kampaň evropských udržitelných měst a obcí ve spolupráci s Evropskou komisí koordinuje Rada evropských měst a regionů (CEMR), Eurocities, síť Zdravých měst Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní rada pro místní environmentální iniciativy (ICLEI) a Organizace spojených měst. V současné době se kampaně účastní zástupci místních úřadů z přibližně 800 měst ze 34 evropských zemí Působnost Habitat v celosvětovém měřítku: - přiměřené bydlení pro všechny - trvale udržitelný rozvoj lidských sídel v urbanizujícím se světě. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Implementační plány Agendy 21 Deset let po konferenci v Rio de Janeiru v létě roku 2002 se uskutečnil Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD) v jihoafrickém Johannesburgu.Tento summit přinesl plán přechodu k udržitelnému rozvoji a realizaci Agendy 21 tzv. „Implementační plán“. Součástí WSSD byl i Summit místních správ, v němž se zástupci místních úřadů z celého světa zavázali k dalšímu rozvíjení místních Agend 21. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 ICLEI Mezinárodní rada pro místní environmentální iniciativy (The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI) je asociací místních správ. Věnuje se prevenci a řešení místních regionálních a globálních problémů prostřednictvím činností na lokální úrovni. Má okolo 300 členů – města, velkoměsta, regiony a jejich asociace - po celém světě. V České republice jsou dva členové ICLEI, města Krnov a Vsetín. ICLEI předložila návrh kapitoly 28 Agendy 21 a usiluje o to, aby doporučení v ní obsažená byla využívána. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 WHO Světová zdravotnická organizace WHO iniciovala mezinárodní projekt Zdravé město. Tento projekt realizuje zásady Agendy 21 na místní úrovni. V Evropě je do něj zapojeno 1100 měst z 29 zemí. Města, která se přihlásila k tomuto projektu v České republice, tvoří asociaci Národní síť zdravých měst ČR. Přidružení členové této asociace jsou i některé regiony Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 TIMUR MA21 spolupracuje s řadou dalších organizací. Patří mezi ně Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. (TIMUR). Toto občanské sdružení se snaží zavádět do měst tzv. Společné evropské indikátory (ECI). Partnerským městem TIMUR se může stát město (ev. obec či mikroregion), které se mimo jiné rozhodne sledovat sadu Společných evropských indikátorů místního udržitelného rozvoje, jako celek nebo alespoň jeden její vybraný ukazatel s perspektivou dalšího rozšíření. Celkem může být sledováno až 10 ukazatelů. [2] http://www.timur.cz/cz/mesta/jak-se-stat-partnerem.html http://www.timur.cz/cz/mesta/jak-se-stat-partnerem.html Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 ECI Spokojenost s místním společenstvím Cesty dětí do školy a zpět Místní příspěvek ke globálním změnám Nezaměstnanost Mobilita a místní přeprava cestujících Zatížení prostředí hlukem Dostupnost veřejných prostranství a služeb Udržitelné využívání území Kvalita místního ovzduší Ekologická stopa Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Partnerská měst TIMURv ČR Bílina; Hodonín; Hradec Králové; Chrudim Kladno; Krnov; Kopřivnice; Krásná Lípa Litoměřice; Mladá Boleslav; Pelhřimov Prostějov; Praha-Libuš; Příbram Roudnice nad Labem; Rumburk; Svitavy Třebíč; Uherské Hradiště Velké Meziříčí; Vsetín Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Tradiční hodnoty města Vedle vyhovujícího stavu rozhodujících fyzických složek prostředí patří mezi tradičně uznávané hodnoty města: Mnohorozměrné sociální zázemí; sounáležitost lidí v rámci komunity ‚ podmínky umožňující identifikaci lidí s územními celky, v nichž žijí a pracují; podmínky vytvářející osobní bezpečí, jaké zajišťuje sofistikovaný bezpečnostní systém i sociální kontrola; rozsáhlá a rozmanitá kulturní zkušenost, stimulace k duševním aktivitám, snadnost a četnost kontaktů a osobních vztahů; Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Tradiční hodnoty města II předpoklady pro vývoj vědy a techniky; příležitosti ke vzdělávání; koncentrace estetických hodnot a příležitosti podílet se na jejich vytváření; postupná kumulace a využívání kulturně – historického dědictví; uspokojivá vybavenost pro četné formy zábavy a využívání volného času; efektivní provozování územně technických systémů a zařízení, sloužících domácnostem; relativní technický komfort v každodenním životě; intenzivní prožitek diverzity v mnoha ohledech. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Zástavba v sídlech V popředí pozornosti struktura měst podle zastavěných a nezastavěných ploch, proporce mezi těmito plochami, jejich vztah v různých typech lokalit. Kritérium vyznamné - možnosti adaptace prostorových a fyzických struktur lokalit v zájmu zlepšení environmentální kvality. Urbanistický vývoj působící na vnímání a psychiku lidí a také Výskyt ekosystémů a společenstev fauny a flóry tvořících jednak doprovodnou součást antropocenózy, přinášející příznivé psychické, sociální a estetické efekty,jednak komunity s vlastní ”vnitřní hodnotou”, zasluhující odpovídající ekotop. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Stav stavebního fondu Stav stavebního fondu v různé míře zdrojem problémů v mnoha zemích. V hospodářsky vyspělých státech vyvolává právě dynamika zástavby sama o sobě neustálé proměny ekonomických, demografických a fyzických struktur měst. Stárnutí stavebního fondu (především jeho bytové složky), stejně jako městské infrastruktury, se stává výzvou pro ekonomickou strategii vývoje měst a regionů. Následky přirozeného i mechanického pohybu obyvatelstva - hledají se technické a urbanistické možnosti obměny fyzických prvků městského prostředí Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Imisní zátěže Převážně klesají, mezi městy, kde je kvalita ovzduší systematicky sledována nicméně přetrvávají některé podstatné rozdíly v úrovni jeho znečištění. Tyto rozdíly však mohou být významně ovlivněny výběrem lokalit, v nichž se v rámci větších měst provádí měření. Jak je všeobecně známo, vnitřní diferenciace je ve velkých urbanizovaných celcích značná. Kupříkladu v Praze činil v r. 2007 rozdíl mezi nejméně a nejvíce postiženou lokalitou, kde se uskutečňuje měření, v případě SO2 4,6ti násobek (Staré Město vers. Újezd nad Lesy), v případě NOx více než sedminásobek (Staré Město vers. Kolovraty) a v případě polétavého prachu šestinásobek (Staré Město vers. Újezd n. Lesy). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Čištění odpadních vod Podíl obyvatelstva bydlícího v domech napojených na veřejnou kanalizaci se v intervalu 1990 – 06 zvýšil pouze zanedbatelnou měrou -ze 72,6 na 76,1%. Naproti tomu podíl odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, které jsou "alespoň nějakým způsobem čištěny" (definice obsažená ve Zprávě o životním prostředí ČR v roce 1998) vzrostl z počátečních 72,6% na 92,3%. Méně nákladné čištění, zlepšující přímo kvalitu povrchových vod, získalo přednost před ekonomicky náročnou a mnohde technicky obtížnou výstavbou kanalizace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Spotřeba pitné vody Problémy spojené s její kvalitou, úpravou a distribucí mají většinou specifický ráz podle místních podmínek. V průběhu posledních dvaceti let celostátně významně poklesly (o více než šestinu) odběry pitné vody, jako důsledek nárůstu tarifů vodného a stočného. Významnější deficit zdrojové kapacity pitné vody pro větší urbanizované celky se zatím neobjevuje. Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů se pohybuje na úrovni okresů v širokém rozpětí 50 – 100%, přičemž nejnižší podíly vykazují sídla v blízkosti největších měst. Vodou z veřejných vodovodů je celkem zásobováno 87% populace. (V r. 1990 činil stejný podíl 83%). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Využívání území v urbanizovaných celcích patří mezi klíčová hlediska TUR v sídlech, protože jeho způsob a proporce zásadně ovlivňují život lidí i vývoj ostatních součástí prostředí. Je však do té míry spjato s charakterem, funkcemi a celkovými podmínkami jednotlivého sídla, že jeho uplatňování na obecnější úrovni postrádá smysl. O to větší váhu má vyhodnocování využívání půdy v případě konkrétních územních celků. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Hluk Doprava, zejména silniční, je rozhodujícím zdrojem hluku i v urbanizovaném prostředí. Podle odhadů je ve velkých městech vystaveno ve dne zhruba 40% obyvatelstva hluku, jehož intenzita přesahuje 65 dBLAeq. I když vzrůstá hustota silniční dopravy, v průběhu uplynulého desetiletí se úroveň hlučnosti významně neměnila. Ve struktuře vozového parku se totiž projevilo zvyšování podílu méně hlučných vozidel. Problematická kvalita povrchu vozovek a značná rychlost jízdy však stále působí proti většímu poklesu úrovně hluku ve městech. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 Sektor odpadů Hlavní problémy v sektoru odpadů jsou v sídlech spojovány s evidencí odpadů, s nakládáním s komunálním odpadem a se skládkami a starými zátěžemi. Situace v odpadovém hospodářství není v ČR uspokojivá. V porovnání s řadou jiných zemí zde vzniká nadměrné množství odpadů.Podíl jejich využívání jako zdroje energie a druhotných surovin je nízký. Vyhovující je celková kapacita pro zacházení s odpady. Pozitivní trendy lze pozorovat, i pokud jde o technickou úroveň, kvalitu a efektivnost příslušných zařízení. Sanace starých skládek však stále zůstává značným problémem. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 Výběr charakteristik Význam jednotlivých charakteristik ve vztahu k TUR se liší podle velikosti posuzovaného území nebo sídla, jejich funkcí a systémů, které se v nich vyskytují. Nicméně smysl má i určení takových charakteristik, které se týkají základních vlastností území a při posuzování TUR přicházejí v úvahu bez ohledu na jeho individuální povahu. Výběr charakteristik, majících běžně podobu čísel, procent a poměrů, zahrnuje také indikátory, které obvykle nejsou chápány jako explicitní prostředky environmentální nebo ekonomické klasifikace, přičemž jevy, k nimž se vztahují, patří do kategorie „intangibles" - obtížně definovatelných, ztěží měřitelných (uchopitelných) fenoménů. Pokud je to však možné, i tyto jevy by měly být charakterizovány kvantitativně. Vedle indikátorů environmentální zátěže, finančních a ekonomických charakteristik, patří do zmíněného výběru kritéria normativně etická, psychologická, kvalifikační, organizační, charakteristiky týkající se životních podmínek a sociálně ekonomické podpory, materiálových zdrojů a vnější závislosti a vztahů. Mezi konkrétní kritéria kupříkladu patří: Výdaje na udržování základních fondů/hodnota základních fondů; podíl populace závislé na systému veřejné sociální podpory; procentní podíl hrubého produktu, pocházející z „trvale udržitelných“ aktivit; změny indexu ekologické diversity; index osobní prosperity (spokojenosti) a další. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 Kriteriální vymezení Trvale udržitelný rozvoj patří mezi koncepty, které se, jako většina optimalizujících kategorií, vyznačují podmíněností, danou principem „nyní a zde". Kritéria TUR, stejně jako rozvojové záměry, se v konkrétním území vyvíjejí. Jejich současná volba nemusí po určité době vyhovovat. Podobně při podrobnějším porovnávání územních jednotek s obdobnými znaky, jako jsou velikost, převládající funkce, odvětvová ekonomická struktura a další, zjišťujeme odlišnosti, pokud jde o adekvátní kriteriální vymezení TUR. Váha jednotlivých kritérií může tedy být místně a časově proměnlivá. Stabilní základní výběrová soustava těchto kritérií však vytváří referenční rámec pro jejich užší výběr. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

28 Studijní zdroje CAPELLO, R. – NIJKAMP,P.: Handbook of Regional Growth and Development Theories; Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2009; ISBN: 978 1 84720 206 3 MACHÁČEK, J.: Úvod do prostorové ekonomie, Universita Pardubice, Pardubice 2008, ISBN: 978 – 80 – 7395 -099 - 6 MAIER,G. - TODLING,F.: Regionálna a urbanistická ekonomika; Elita, Bratislava, 1999; ISBN: 80 - 8044-044-1 MATOUŠKOVÁ,Z.- MACHÁCEK,J. et al.: "Regionální a municipální ekonomika", Vysoká škola ekonomická, Praha, červen 2000, ISBN: 80- 245-0061-2 HENDERSON,V. – THISSE,J.V. et al.: Handbookof Regional and Urban Economics, Elsevier, Amsterdam, 2004 O´SULLIVAN, A.: Urban Economics; McGraw-Hill, London, 2009 PIKE, A. – RODRIGEZ – POSE, A. – TOMANEY,J.: Local and Regional Development; Routledge, New York, 2006 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

29 Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Regionální ekonomická analýza Místní rozvoj: Charakteristiky udržitelnosti v urbanizovaném prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do."

Podobné prezentace


Reklamy Google