Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 3. PŘEDNÁŠKA Vztahy logistiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 3. PŘEDNÁŠKA Vztahy logistiky."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 3. PŘEDNÁŠKA Vztahy logistiky

2 Leden 2013 ……. POKRAČUJE SE v poznávání logistiky ……. vztah k TEORII SYSTÉMŮ ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Leden 2013 KOMPLEXNÍ logistický přístup logistické řetězce logistikou. Takový KOMPLEXNÍ přístup, který lze ozna- čit za logistický přístup a odpovídající vytvo- řené řetězce za logistické řetězce, vše jako nedělitelný celek (systém) – pak se může disciplína zabývající se touto problematikou nazývat logistikou. PŘIPOMENUTÍ - PROČ LOGISTIKA

4 Leden 2011 Logistický systém Logistický systém je principiálně spjat se schopností řešit komplexy souvisejících pro- blémů. V literatuře je popsáno, že existují tři vývojová stadia vědeckého myšlení vyjádřená schop- ností řešit komplexy problémů: - založených na jednoduchých vztazích - spolu vzájemně nesouvisejících - spolu vzájemně souvisejících. Logistika a teorie systémů

5 Leden 2011  Založených na jednoduchých vztazích – vy- tvořeno dvěma přímo souvisejícími faktory (jsou jako dvě proměnné veličiny) – řešení je založeno na relativistickém principu = chování první kvantity lze s potřebnou přesností určit tak, že se vezme v úvahu jen její závislost na druhé kvantitě a nepodstatný vliv jiných fakto- rů bude ignorován – na tomto principu byly položeny základy pro teorie světla, zvuku, te- pla, elektřiny a další. Logistika a teorie systémů

6 Leden 2013  Spolu vzájemně nesouvisejících – patří do kategorie schopnosti řešit problémy vyšší úrovně s využitím počtu pravděpodobnosti a statistiky – problémy jsou dány velkým počtem proměnných – tento princip pomohl řešit pro-blematiku … Logistika a teorie systémů

7 Leden 2119 … problematiku provozu velké telefonní cen- trály - při předpovědi počtu uskutečněných hovorů, aby ústředny byly správně kapacitně nadimenzovány – jiné řešení se dotýkalo finanční oblasti - jiné pohybu hvězd či atomů – je základem teorie informací. Logistika a teorie systémů

8 Leden 2011  Spolu vzájemně souvisejících – je obdobou předchozího, ale bez ohledu na počet pro- měnných se týká záležitostí přímo spolu sou- visejících – klasickou aplikací je oblast gene- tiky a genetického inženýrství. Logistika a teorie systémů

9 Leden 2011  Uvedené poznatky a přístupy jen zdánlivě s logistikou nesouvisí, ale při zamyšlení se nad (prakticky kterýmkoliv) logistickým ře- tězcem a jeho souvislostmi (uvnitř řetězce i mimo něj), lze snadno dospět k názoru, že problém je v počtu proměnných i v kom- plexnosti souvislostí a vzájemných vztahů. Logistika a teorie systémů

10 Leden 2011  Tak, jak se logistika vyvíjela a přijímala vě- decké definice své podstaty, zásad a svých principů, přecházela od svého původního za- měření na skladové, zásobovací a dopravní oblasti a řešení jejich problematiky k obec- nému pojetí vztažené do oblastí výroby ma- nagementu a jejich procesů. Systémové chápání logistiky

11 Leden 2011 systé- mový obsah  Při podrobném zkoumání obsahu pojmu logistika je potřeba podívat se na její systé- mový obsah, který vyplývá z jejího komplex- ního působení i z toho, že logistika umožňuje globální pohled na řízení i na souvislosti s ří- zením spojené a to i u složitých problémů v rozsáhlých objektech. Systémové chápání logistiky

12 Leden 2011  Logistika znamená principiálně systémový přístup k souhrnu projekčních i provoz- ních znalostí o tocích prakticky jakéhokoliv druhu.  Zabývá se rozsáhlou třídou dynamických, učících se, samoopravných, otevřených sys- témů s řetězovitou strukturou.  Zabývá i optimalizací a synchronizací akti- vit, s cílem finální optimalizace orientované na konečný synergický efekt. Systémové chápání logistiky

13 Leden 2011  Konečným synergickým efektem je míněno vzájemné působení částí systému dávající celkově větší efekt, než by byl efekt vzniklý pouhým sloučením dílčích částí bez řady vzájemných vazeb).  Systémový přístup zároveň znamená res- pektování postupu od vymezení cíle až po realizaci a její zhodnocení – viz další obr. Systémové chápání logistiky

14 Leden 2011 Řešení problémů systémovým přístupem spo- čívá v posloupnosti kroků: - identifikace problému na daném objektu, vymezení objektu, stanovení cíle řešení - identifikace systému v objektu nebo zave- dení systému na objektu - reprezentace systému modelem, kvantifi- kace modelu – modelování a zkoumání jejich chování a simulace různých variant je klíčo- vým krokem. Systémové chápání logistiky

15 Leden 2011 - algoritmizace a provedení modelových vý- počtů nebo simulací, modelových experimentů (s modely i na modelech) - interpretace výsledků z modelů - implementace do reálu. Systémové chápání logistiky

16 Leden 2011 Systémové chápání logistiky Konstrukce variant a modelů – kvantifikace - ladění Diagnóza a analýza Vymezení objektu, cíle, systému Kritéria diagnózy a analýzy Popis a identifikaceKritéria identifikace Výběr parametrů a datDekompozice Získání dat pro kvantifikaci Experimenty s modely a simulace – změnyZměny struktury a hypotéz modelu Hodnocení experimentůKritéria pro hodnocení Výběr a zdůvodnění Výsledná varianta Systém hodnocení Interpretace výsledkůSystém a kritéria interpretace Kritéria pro hodnocení celku a finálního výsledku Implementace do reálu Vyhodnocení finální realizace Zpětné propočty a převody modelu na reál

17 Leden 2011 Logistika používá metod systémového inženýrství pro komplexní přístup k navrhování a projektování nových systémů. Veškeré používané metody se dělí do pěti skupin: 1. skupinou sloužící k analýze logistických procesů jsou především metody: - systémová analýza – slouží k osvětlení probíha- jících celkových procesů - analýza ABC – vhodná pro určení prvků systému, které mají být zpracovány a v jakém pořadí Logistika a systémové inženýrství

18 Leden 2011 - hodnotová analýza – je mnohonásobně otevře- ným systémem pro analýzu pohybu hmotných toků a jejich hospodárnosti; pro oblasti zásobování, nákupu, skladech a dopravy - nákladová analýza – určená pro zachytávání in- formací o nákladech, - analýza efektů a zisku – slouží k analýze proce- sů a logistických pohybů uvnitř podniku, k analýze hospodárnosti a k optimalizaci těchto činností. Logistika a systémové inženýrství

19 Leden 2011 2. skupina zahrnuje matematické metody operační analýzy (řešení využitím kvantitativních metod, např. metod lineárního programování) – tyto metody jsou vhodné zejména pro objasnění souvislostí v celko- vém podnikovém systému a při kontrole přiřazených procesů Logistika a systémové inženýrství

20 Leden 2011 3. skupina je použitelná hlavně pro přesné zobra- zení jednotlivých postupů a procesů – používá ob- vykle metody síťové analýzy, teorie grafů a teorie front, dynamické programování – sloužící pro řešení otázek minimalizace nákladů, pro výpočet návrat- nosti investic, pro maximalizaci zisku atd. Logistika a systémové inženýrství

21 Leden 2011 4. skupina zahrnuje metody simulačních modelů – slouží hlavně pro analýzu systému a při sledování výsledků návrhů 5. skupina je určena k postupům promítnutí z oblasti logistiky do budoucích plánů – slouží k prognózování procesů. Logistika a systémové inženýrství

22 Leden 2011 Logistický systém sestává (principiálně vždy) z lidského potenciálu (obsluhy, vedení, …) a strojů (výrobních a provozních zařízení) organizovaných takovým způsobem, aby opa- třili, transformovali, skladovali a transportovali materiál, lidi, služby, informace, finance. Pro zjednodušení si jej lze představit jako vý- robní systém, který je pojmům a lidskému myšlení bližší. Logistika a systémové inženýrství

23 Leden 2011 Proto při analýze, syntéze i modelování (simu- lacích) logistických systémů a procesů musí být věnována pozornost vlivům spolehlivosti, diagnostiky, údržby, testování a dalším čin- nostem, které jsou „navíc“ k běžnému obsahu pojmu „proces“. Logistika a systémové inženýrství

24 Leden 2011 všem prv- kům (částem) logistického procesu. Je nutno upozornit – při modelování a simula- cích musí být věnována pozornost všem prv- kům (částem) logistického procesu. Logistika a systémové inženýrství

25 Leden 2011 Logistika nepodstatné okolí systému subsystém Systém a jeho okolí

26 Leden 2011 Logistika

27 Leden 2011 Logistika subsystém otevřený systém podstatné okolí systému nepodstatné okolí systému prvek nepodstatného okolí systému prvek podstatného okolí systému vazba

28 Leden 2009 Logistika manažerské procesy struktura strategie informační technologie a systémy lidé a jejich role hranice firmy firemní okolí kultura Schema dynamiky vztahů mezi prvky systému

29 Leden 2013 …..… cw13 – 3. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Logistické řetězce


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 3. PŘEDNÁŠKA Vztahy logistiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google