Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení inovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení inovací."— Transkript prezentace:

1 Řízení inovací

2 Inovace Specifický nástroj podnikatelů
Prostředek, s jehož pomocí podnikatelé využívají změn jako příležitosti pro podnikání v odlišné oblasti nebo poskytování odlišných služeb Vhodná inovační politika umožní dosáhnout vhodnějšího postavení ve srovnání s konkurencí

3 Inovace „Nikdy nepřekonáme Japonce v jakosti. Jestliže chceme být lepší než oni, musíme najít způsob, jak podchytit tvořivost a inovačního ducha americké pracovní síly.“ (Allaire P. - prezident firmy Xerox) „Jádrem úspěšných inovací jsou experimenty. Základní výzkum je důležitý, ale důležitější jsou časté testy na malých trzích.“ (Tom Peters)

4 Inovace „Je potřebná atmosféra, ve které mohou lidé dělat chyby. Jestliže neděláme žádné chyby, ničeho nedosáhneme. Vědecká metodika je založena na omylech.“ (Gordon Foward – prezident firmy Chaparral Steel) „Mnozí lidé sní o úspěchu. Pro mne spočívá úspěch v opakovaném neúspěchu a introspektivě. Úspěch je jedno procento práce, ve kterém je 99% neúspěchu.“ (Soichiro Honda) Mnoho manažerů patří k vyznavačům neúspěchu. Honda dosahuje v experimentálním výzkumu 90% neúspěšných řešení.

5 Filosofie neúspěchu „Potřebuje o mnoho více neúspěchů a potřebuje je především rychle. Tato logika má svá pravidla: Musíme přitáhnou každé oddělení k inovacím. Inovace znamená prosazení nového a nevyzkoušeného. Nejistota stále stoupá. Stejně stoupá i variantnost řešení. Nejistota a variantnost se musí překonat rychlým konáním. .

6 Filosofie neúspěchu (Tom Peters)
Ten, kdo uskutečňuje nové myšlenky při vysoké variantnosti řešení, má i neúspěchy. Kdo koná rychle, má též neúspěchy. Dramaticky urychlené inovace znamenají tedy i dramaticky stoupající kvóty neúspěchů. (Tom Peters) Úspěšnost inovace není zpravidla úměrná velikosti vývojového týmu ani velikosti rozpočtu. Názory na inovační schopnost firem se liší.

7 Příčiny nedostatečné inovační schopnosti firem
centralistické struktury s navzájem izolovanými štáby odmítání myšlenek a nápadů zvenku omezený geografický horizont – chybí konkurence nebo mezinárodní nadhled slabá orientace na trh a nepropojení marketingu s výzkumem a vývojem nezájem vedení podniku Inovace nestojí na silných individualitách, na svérázných a nesnášenlivých „supermanech“, ale na týmech, ve kterých vládne tvořivá kooperace a informovanost.

8 Silné individuality Týmová práce
Inovace nestojí na silných individualitách, na svérázných a nesnášenlivých „supermanech“, ale na týmech, ve kterých vládne tvořivá kooperace a informovanost.

9 Inovace závisí na lidech
Inovace = vize + implementace Vize = netradiční myšlení + scénář Implementace = volnost + oduševnění Úspěšné podniky jsou charakteristické svou vysokou připraveností na permanentní změny. Lidé je mohou přijímat jako ohrožení i jako šanci (inovace výrobků, procesů, organizačních struktur, informačních systémů)

10 technologické (procesní) inovace
Charakter konkurenční výhody dokonalejší, příp. rozmanitější výrobky výrobkové inovace zlevňování a zproduktivňování procesů technologické (procesní) inovace

11 Rozdělení inovací Výrobkové Procesní Kombinované

12 Výrobkové inovace Zdokonalení parametrů a vlastností již vyráběných výrobků vytvoření výrobků zcela nových založených na nových koncepcích a principech náhrada zastaralých výrobků zdokonalenými příprava nových variant, modelů a modifikací výrobků

13 Procesní inovace Technologické inovace, inovace ve správě a řízení
snížení materiálové spotřeby, mzdových nákladů, energetické potřeby, zlepšení pracovních podmínek, životního prostředí, snížení zmetkovitosti pokles výrobních nákladů růst zisku, zvýšení podílu na trhu

14 Invence Tvůrčí aktivity, které vedou ke změnám ve struktuře vědění a předchází inovacím vynálezy zlepšovací návrhy projekty průmyslové vzory, … Ne vždy dojde k materializaci v podobě nových výrobků, postupů, služeb, …

15 Invence – inovace – imitace
Schumpeterova triáda Invence – inovace – imitace První realizátoři (inovátoři) „Pozdější příchozí“ (imitátoři) Inovace – první uvedení výrobku na trh – první materializaci myšlenky (invence) Za určitých okolností se na trhu mohou lépe uplatnit imitátoři (prodej licence nebo patentu z důvodu nedostatku finančních zdrojů nebo kvalifikované prac. síly)

16 Systematické inovace Spočívají v cílevědomém a organizovaném vyhledávání změn a v systematické analýze příležitostí, které tyto změny mohou vytvářet pro ekonomické nebo sociální inovace. sledování 7 zdrojů inovačních příležitostí

17 Zdroje inovačních příležitostí
Nečekané události nečekaný úspěch, nečekaný neúspěch, nečekané vnější události Rozpornost mezi realitou ve skutečné podobě a předpokládanou realitou, jak by měla být. Rozpor mezi: ekonomickými realitami v určitém oboru reálnou situací v určitém oboru a situací předpokládanou vynakládaným úsilím a hodnotami a očekáváním v určitém oboru vnitřní rozpor v rytmu nebo logice nějakého procesu

18 Zdroje inovačních příležitostí
Inovace vycházející z potřeby procesu potřeba procesu nezačíná žádnou událostí ve vnitřním nebo vnějším prostředí. Je zaměřena na konkrétní úkoly než na všeobecnou situaci. Zdokonaluje existující proces, nahrazuje slabý článek, přeprojektovává existující starý proces na základě nových znalostí Změny struktury oboru nebo tržní struktury

19 Zdroje inovačních příležitostí
Demografie demografické faktory mají předpověditelné důsledky Změny v pohledu na svět, náladách a významech Nové znalosti „superhvězdy“ podnikatelské činnosti. Liší se: časovým rozmezím množstvím neúspěšných pokusů předpověditelností nároky, které kladou na podnikatele Jsou nevypočitatelné, těžko se řídí Demografické faktory – změna obyvatelstva, počtu, věkové struktury, složení, zaměstnanosti, dosaženého vzdělání, výše příjmů.

20 Inovační proces Kvalitativní stránka Kvantitativní stránka
Kvalitativní stránka – dle intenzity změn

21 Kvalitativní stránka Evoluční inovace
postupné zdokonalování výrobků, procesů. není třeba značných investic využití kvalifikace stávajících pracovníků, dodavatelských a odbytových cest malé riziko spojené s realizací inovace neumožňuje pronikavou změnu výnosů

22 Kvalitativní stránka Inovace převratného (revolučního) charakteru
charakter převratných změn. Vyžaduje: značné finanční částky v oblasti výzkumu a vývoje a v investiční výstavbě výrazně se mění požadavky na dodavatele, pracovní síly i odběratele značné riziko při realizaci pro převratně nové výrobky neexistuje trh zpočátku značně vysoká cena po krátké době (několik měsíců) prudce klesá

23 Kvantitativní stránka
Základní nástroj – životní cyklus výrobku Odlišnosti konstrukce životních cyklů v závislosti na: technice jejich sestavení (absolutní nebo přírůstkové hodnoty) použitých jednotkách (kusy, zisk, tržby) fázích reprodukčního cyklu (výrobní nebo všechny fáze)

24 Progresivita výrobků (technologií)
kde SP …stupeň progresivity výrobků ts … doba, která uplynula od nástupu inovace v celosvět.měřítku tp … předpokládaná délka cyklu životnosti dané inovace Ks … počet konkurentů již vyrábějících analogický výrobek Kp … předpokládaný počet konkurentů

25 Míra respektování faktoru času pro celý výrobní program
Grafická metoda pro zjištění, kolik let jsou ve výrobním programu zařazeny jednotlivé výrobky a jaký je jejich podíl na objemu výroby

26 Podíl ve výrobním programu
Příklad Podnik A Podnik B Výrobek Rok zahájení výroby Podíl ve výrobním programu 1. 1998 10 35 2. 1995 15 1997 3. 1994 1996 20 4. 1993 5. 1992 40

27 Grafické řešení

28 Průměrné stáří výrobního programu
kde Svp …průměrné stáří výrobního programu R … rok, ve kterém je počítáno prům. stáří výrobního programu Pi … podíl objemu výroby konkrétního výrobku na výrobě zboží Vi … rok zahájení výroby konkrétních výrobků

29 Efektivnost inovací Hlavní zjišťované ukazatele:
očekávaná velikost obratu, zisku, hrubého rozpětí cash flow kumulovaný diskontovaný cash flow alternativní náklady prognóza opakovaných nákladů

30 Efektivnost inovací Maximální investiční riziko Doba návratnosti
výše ztráty, kterou by podnik nesl v případě ukončení projektu po 1. roce výroby Doba návratnosti období, za které se podnikateli vrátí (včetně zúročení) všechny prostředky vynaložené na výrobek

31 Vyjádření efektivnosti výrobků
vyjádření efektivnosti bez jednoznačné vazby na situaci na trhu cash flow k tržbám, hrubý zisk, hrubé rozpětí, produktivita práce, kilogramové ceny, … vyjádření tržního úspěchu výrobku roční přírustek tržeb (obratu, zisku), změna podílu daného výrobku na celkové kapacitě trhu, … bez vazby na situaci na trhu – nemají vypovídací schopnost o postavení výrobku na trhu


Stáhnout ppt "Řízení inovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google