Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI"— Transkript prezentace:

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. ledna 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Druhá nejstarší univerzita v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Fakulty: Cyrilometodějská teologická fakulta Lékařská fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Fakulta tělesné kultury Právnická fakulta Fakulta zdravotnických věd Katedra psychologie Filozofické fakulty je odborné pracoviště Univerzity Palackého. Jedná se o druhou nejstarší univerzitou v českých zemích. Historie olomouckého vysokého školství začíná r zřízením jezuitské koleje, která o šest let později získala práva jako jiné evropské univerzity. Novodobá historie univerzity se datuje od roku 1946, kdy došlo k obnovení její činnosti. V dnešní době má univerzita osm fakult, které navštěvuje více než 21 tisíc studentů. Svým dominantním postavením dává Univerzita Palackého historické Olomouci charakter typického univerzitního města. Atraktivní prostředí starobylého města a jeho inspirující kulturní duch se doplňují s moderními metodami bádání, které vědecká pracoviště fakult nabízejí.

3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
FILOZOFICKÁ FAKULTA Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení Otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé myšlení studentů Možnost zahraničních studijních pobytů    Studentský život v nádherném prostředí barokní Olomouce

4 KATEDRA PSYCHOLOGIE Katedra psychologie FF UP/ Olomouc

5 SPECIFIKA KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP
Zaměření na studenty Individuální osobní přístup NUTNO JEŠTĚ NĚJAK DOPLNIT, UPRAVIT pokud budeme chtít, zatím jako skrytý slide Na Univerzitě Palackého vzniká Psychologický ústav, který byl zprvu součástí Ústavu filosofie dějin. Ve školním roce 1949/1950 byl poprvé pro studenty zpřístupněn studijní obor filosofie-psychologie a v roce 1964 bylo otevřeno studium jednooborové psychologie. Katedra psychologie se ve své historii soustředila na problematiku kognitivních funkcí (myšlení, rozhodování), obecnou, experimentální a pedagogickou psychologii. V rámci výuky a výzkumu působili na katedře významní odborníci PhDr. Jan Sigmund (nar. 1924) - pedagogická a pracovní psychologie, ve výzkumu se zaměřoval na problematiku srovnání; prof. PhDr. Jarmila Kolouchová, DrSc. (nar. 1928) psychologie vývoje dětí a diagnostika dětí a mládeže; prof. PhDr. Emil Holas, DrSc. - obecná psychologie se zaměřením na psychologii myšlení; doc. PhDr. Jan Papica, CSc. ( ) - odborník na psychologický výzkum, neparametrickou statistiku a sociální psychologii; prof. PhDr. Miroslav Homola, CSc. ( ), psychologie osobnosti průkopník marketingu a kulturní psychologie; doc. PhDr. Přemysl Mohapl, CSc. - klinická psychologie a psychosomatika; prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. - psychoterapie a výzkum v oblasti psychoterapie; doc. PhDr. Chrudoš Valoušek, CSc. - experimentální psychologie a metodologie a doc. PhDr. Drahomíra Osladilová, CSc. - pedagogická psychologie.

6 SPECIFIKA KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP
Katedra psychologie se profiluje ve třech základních okruzích. Výchovně-vzdělávací okruh, jehož absolvování umožňuje výkon funkce psychologa ve zdravotnictví, ekonomice, službách sociální péče, státní správě, vězeňství, školství apod. Vědecko-výzkumné aktivity – jedná se například o zkoumání osobnostních zvláštnosti vybraných vrstev populace, strukturu a dynamiku skupinového života, pracovní motivaci, efektivnost manažerských stylů vedení lidí, psychologie zdraví a nemoci, psychologické hranice školní zralosti a další. Třetím okruhem aktivit katedry je spojování a propojování s odbornou praxí. Katedra psychologie se profiluje ve třech základních okruzích: - vzdělávání - studium jednooborové odborné psychologie, jehož absolvování umožňuje výkon funkce psychologa ve zdravotnictví, ekonomice, sociálních institucích, státní správě, vězeňství, školství apod. - vědecko-výzkumné aktivity - jsou zaměřeny na řešení následujících odbornýcha výzkumných problémů: osobnostní zvláštnosti vybraných vrstev populace, struktura a dynamika skupinového života, pracovní motivace, efektivnost manažerských stylů vedení lidí, psychologie zdraví a nemoci, psychologické hranice školní zralosti, využívání počítačové techniky v psychodiagnostice, psychologická problematika adaptace obviněných a odsouzených, otázky náhradní rodinné péče, psychologické aspekty drogové závislosti, psychologie skupinového a hromadného stresu a zátěže. -  praktická výuka - orientována na diagnostickou, expertizní, prognostickou a vzdělávací činnost ve sféře klinického a profesního poradenství, psychoterapii a reedukaci, personalistiku, řízení a marketing, penitenciární péči a výcvik vybraných sociálně psychologických dovedností. Katedra úzce spolupracuje s Institutem pro integrovanou psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci, s Psychiatrickou léčebnou ve Šternberku, Fakultní nemocnicí v Olomouci a s dalšími relevantními institucemi.

7 DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Zájemcům o studium doporučujeme tyto webové stránky pro získání podrobnějších informací

8 STUDIUM PSYCHOLOGIE Od září 2011 je magisterské studium psychologie rozděleno do dvou částí Tříleté bakalářské studium, titul Bc. Dvouleté navazující magisterské studium, titul Mgr. Možnost studia je jak v prezenční tak v kombinované formě. Dále nabízíme postgraduální studium ve specializacích: klinická psychologie pedagogická psychologie Katedra dále nabízí programy celoživotního vzdělávání (psycholog ve zdravotnictví, psychologie pro učitele středních škol, práce školního specialisty, postgraduální vzdělání v dopravní psychologii, základy krizové intervence a další) a kvalifikační programy (rigorózní a habilitační řízení).

9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM V prvním roce studia výuka zaručuje základní orientaci v psychologii (Dějiny psychologie, Obecná a Vývojová psychologie, Metodologie, Úvod do studia psychologie) a širším odborném základu (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie). V dalších dvou letech je výuka zaměřena na teoretické, aplikované a speciální psychologické disciplíny a související předměty (Psychologická metodologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie; Pedagogická psychologie, Klinická psychologie, Psychodiagnostika a další). Studenti rovněž absolvují praxi v klinické psychologii, poradenské psychologii a psychologii práce. PROFIL UPLATNĚNÍ STUDENTA Absolventi bakalářského studia se mohou uplatnit v pomáhajících profesích, v personalistice, ve státní správě, ve školství, jako asistenti psychologů apod. K výkonu samostatné profese psychologa je třeba následně vystudovat navazující magisterské studium. Příprava studenta k výkonu profese psychologa je založena na osvojení odborných psychologických principů, poznatků, modelů a metod. Základem edukačního procesu je získávání primárních kompetencí, které jsou specifické pro vykonávání psychologické profese, co se týče požadovaného obsahu, znalostí a dovedností. Primární kompetence lze rozdělit do šesti skupin: specifikace cílů – interakce s klientem, jejímž posláním je vyjasnit a specifikovat cíle té služby, která má být klientovi poskytnuta; diagnostika – vhodnými metodami zjišťovat relevantní charakteristiky jednotlivců, skupin, organizací, situací vývoj – vytváření služeb či produktů pro klienty či pro psychology na základě psychologické teorie a psychologických metod; intervence – identifikování klientových problémů, příprava a provádění psychologických intervencí, které jsou vhodné pro dosažení vytýčených cílů a schopnost využívat diagnostické výsledky a vývojové aktivity; hodnocení – posuzování intervencí odpovídajících intervenčnímu plánu a dosahování stanovených cílů; komunikace – informovaní klienta způsobem, který odpovídá jeho potřebám a očekávání. Charakteristika této formy studia: V prvním roce studia je výuka soustředěna na předměty týkající se základní orientace v psychologii (Dějiny psychologie, Obecná a Vývojová psychologie, Metodologie,  Úvod do studia psychologie) a předměty širšího odborného základu (Anatomie a fyziologie, Neurofyziologie). V následujících dvou letech je výuka zaměřena na teoretické, aplikované a speciální psychologické disciplíny a související předměty (Psychologická metodologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Klinická psychologie, Psychodiagnostika a další). Studenti rovněž absolvují praxe v klinické psychologii, poradenské psychologii a psychologii práce. Na počátku 2. ročníku volí student téma bakalářské práce (o rozsahu min. 40 stran), jejíž obhajoba je v závěru studia součástí Státní závěrečné zkoušky.

10 MAGISTERSKÉ STUDIUM Výuka v magisterském navazujícím studiu je zaměřena na speciální a aplikované psychologické disciplíny: Psychoterapie, Manželské a rodinné poradenství, Management marketingu a  mnoho dalších. Studium je rozděleno na předměty základní (povinné) a předměty volitelné, uplatňuje se kreditní systém. PROFIL UPLATNĚNÍ STUDENTA Absolventi navazujícího magisterského studia jsou plně kvalifikováni k výkonu funkce psychologa ve zdravotnictví,poradenství, ekonomice, službách sociální péče, státní správě, vězeňství, školství apod. Výuka v magisterském navazujícím kombinovaném studiu je zaměřena na speciální a aplikované psychologické disciplíny (Psychoterapie, Manželské a rodinné poradenství, Management marketingu a  další). Na počátku magisterského navazujícího kombinovaného studia si student volí téma diplomové práce (o rozsahu min. 60 stran), jejíž obhajoba je v závěru studia součástí Státní závěrečné zkoušky. Studium je rozděleno na předměty základní (povinné) a předměty volitelné, uplatňuje se kreditní systém. O navazující magisterské studium má ročně zájem studentů,  z nichž je ke studiu přijato více než 60 %. Státní závěrečnou zkoušku úspěšně složí asi. 35 studentů. Navazující magisterské studium Akademický rok Počet uchazečů Počet přijatých Počet přijatých v % Rok ukončení Počet absolventů 2009/2010 76 51 67,11 2009 34 2008/2009 137 52 37,96 2008 36 2007/2008 83 50 60,24 2007 24 2006/2007 96 48 50,00 2006 30 2005/2006 49 33 67,35 2005 32 Profil a uplatnění absolventa Absolventi navazujícího magisterského studia jsou plně kvalifikováni k výkonu funkce psychologa ve zdravotnictví, ekonomice, službách sociální péče, státní správě, vězeňství, školství apod.

11 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ I. Všeobecné podmínky Univerzity Palackého
Forma a hodnocení testu (ukázka na stránkách FF UP) odpovědní formulář, 60 minut; 50–60 otázek, odpovědi a–e, pouze jedna správná odpověď, za každou správnou bod, za nesprávnou, resp. chybějící odpověď = 0 bodů; více variant testu Termín pro uchazeče o studium psychologie: 12. – Obsah testu test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, logicko-analytického myšlení a humanitně společensko-vědního přehledu; není doporučena žádná speciální literatura pro přípravu na TSP Pozvánku pošle studijní oddělení FF UP Test studijních předpokladů (TSP) je určen pro prezenční i kombinované studium. Důvodem jeho zavedení je potřeba nahradit testy Scio, dlouhodobě z mnoha důvodů nevyhovující, a odbourat některé oborové testy. Výsledky státní maturity zatím zohlednit nelze – její systém není propracovaný a zaběhnutý. Pilotní (ukázková) verze testu bude zveřejněna před DOD v příslušném segmentu internetových stránek FF UP věnovaných PZk. TSP – pouze česká verze. Pouze obory, které jsou akreditovány v cizím jazyce budou mít TSPA (Dutch Language, Literature and Culture). Studenti, kteří se hlásí na více oborů, píší jen jeden TSP, který se započítává do všech přihlášek; Forma a hodnocení testu odpovědní formulář, 60 minut; 50–60 otázek, odpovědi a–e, pouze jedna správná odpověď, za každou správnou 1 bod, za nesprávnou, resp. chybějící odpověď = 0 bodů; více variant testu (min. 5) – podle konkrétního počtu uchazečů; test vyhodnocen externí firmou nejpozději do 36 hodin; řazení uchazečů dle výsledku TSP, resp. TSP + OT + (UP); zástupci kateder odsouhlasili, že tam, kde bude kromě TSP i OT, resp. UP, aby váha TSP byla minimálně 30 % a na oborový test a ústní zkoušku 70 %; Obsah testu test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, logicko-analytického myšlení a humanitně společensko-vědního přehledu; bylo odsouhlaseno, že nebude doporučena žádná speciální literatura pro přípravu na TSP; Se srdečným pozdravem Ladislav Vobořil

12 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ II. Specifické podmínky Katedry psychologie
/ pohovor k předpokladům uchazeče ke studiu a základním znalostem v psychologii Okruhy: Obecná psychologie Vývojová psychologie Sociální psychologie Psychologie osobnosti Klinická psychologie Biologie Termíny: 21. – (prezenční studium), a 28. – (dist.studium) Info kdo postoupil bude na webu katedry

13 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie
v roce 2012 proběhne ve dnech: , a Přednášky budou vždy od 9,00 do 16 hodin. Přípravný kurz se uskuteční v AULE FF, která se nachází na ulici Křížkovského 10. Sebou si přineste: doklad o zaplacení, poznámkový blok, psací potřeby. Doporučuji vzít si hojnou svačinu a něco k pití, i když v přízemí budovy jsou automaty na kávu, nápoje a lehké občerstvení. Cena kurzu je 1 200,- Kč, Termín pro zasílání přihlášek: do Přihlášky zasílat em na adresu nebo poštou na adresu: Katedra psychologie FF UP Olomouc, Křížkovského 10, Olomouc. Více informací na webu

14 DOPORUČENÁ LITERATURA – k pohovoru
Středoškoleské učebnice Čechová, V. - Rozsypalová, M.: Obecná psychologie pro střední zdravotní školy. Praha Gillernová, I. - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy. Praha Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha Další publikace Atkinson, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál. Hartl, P., Hartlová, H. (2009). Psychologický slovník. Praha: Portál. Hartl, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Praha: Portál. Hayesová, M. (2009). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál. Kern, H. et al. (2006). Přehled psychologie. Praha: Portál. Křivohlavý, J. (2008). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing. Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing. Pauknerová, D. et al. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing. Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing. Plháková, A. (2010). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. Publishing.

15 DOPORUČENÁ LITERATURA
Říčan, P. (2008). Psychologie. Praha: Portál. Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – Obor v pohybu. Praha: Grada Publishing. Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha:UK  Karolinum. Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie II. Praha: UK Karolinum. Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál. Výrost, J., Slaměník, I. (2009). Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing.

16 Seznamovací pobyt pro 1.ročníky Zajímavé přednášky a workshopy
CO VÁS ČEKÁ PO PŘIJETÍ… Seznamovací pobyt pro 1.ročníky Zajímavé přednášky a workshopy

17 CO VÁS ČEKÁ PO PŘIJETÍ… Kontakt s psychologickou praxí Seznámení s novými lidmi, studentskými spolky, atd.

18 Katedra psychologie Filozofická fakulta
KONTAKTNÍ ADRESA Katedra psychologie Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Lenka Molnárová Křížkovského 10 Olomouc Tel: +420 

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google