Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.listopadu 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.listopadu 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.listopadu 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DRUHÁ NEJSTARŠÍ UNIVERZITA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU FAKULTY: CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA FILOZOFICKÁ FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY PRÁVNICKÁ FAKULTA FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

3  VÍCE NEŽ 600 KOMBINACÍ ŠIROKÉHO SPEKTRA HUMANITNÍCH, SOCIÁLNÍCH, LINGVISTICKÝCH A UMĚNOVĚDNÝCH OBORŮ  MOŽNOST KOMBINOVANÉHO A PREZENČNÍHO STUDIA  KREDITNÍ SYSTÉM HODNOCENÍ  OTEVŘENÉ A KREATIVNÍ STUDENTSKÉ PROSTŘEDÍ ROZVÍJEJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ SCHOPNOSTI A NEZÁVISLÉ MYŠLENÍ STUDENTŮ  MOŽNOST ZAHRANIČNÍCH STUDIJNÍCH I PRACOVNÍCH POBYTŮ  STUDENTSKÝ ŽIVOT V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ BAROKNÍ OLOMOUCE FILOZOFICKÁ FAKULTA UPOL

4 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc KATEDRA PSYCHOLOGIE Katedra psychologie FF UP/ Olomouc

5 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc PROFILACE KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP I.VÝCHOVNĚ –VZDĚLÁVACÍ OBLAST I.VĚDECKO-VÝZKUMNÁ OBLAST II.PARTNERSKÁ SÍŤ PRO PRAKTICKOU VÝUKU

6 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc I. VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ OBLAST ABSOLVOVÁNÍ UMOŽŇUJE VÝKON FUNKCE: PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, V PERSONALISTICE, EKONOMICE, V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, STÁTNÍ SPRÁVĚ, VĚZEŇSTVÍ, ŠKOLSTVÍ APOD. POZN.: UPLATNĚNÍ ZÁVISÍ NA DOSAŽENÉM STUPNI VZDĚLÁNÍ – BC. NEBO NAVAZUJÍCÍ MGR. (VIZ DÁLE) SKLADBA PŘEDMĚTŮ – OBSAH: POVINNÉ PŘEDMĚTY PŘEHLED VŠECH ZÁKLADNÍCH DISCIPLÍN PSYCHOLOGIE - TEORETICKÉ PSYCHOLOGIE, KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, PORADENSKÉ PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE, PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ŠIROKÝ VÝBĚR PŘEDMĚTŮ VE SMĚRU ODBORNÉ PROFILACE CELÝM STUDIEM SE VE STUPŇUJÍCÍ NÁROČNOSTI PROLÍNAJÍ METODOLOGICKÉ PŘEDMĚTY S CÍLEM PŘIPRAVIT ABSOLVENTY PRO KVALITNÍ VÝZKUMNOU ČINNOST.

7 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc II. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ OBLAST VÝZKUM ZAMĚŘUJEME NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Z NEJRŮZNĚJŠÍCH OBLASTÍ PSYCHOLOGIE - NAPŘ. ZKOUMÁME TÉMATA : INTELIGENCE A TVOŘIVOST, SPÁNEK A SNĚNÍ, RODINA A PARTNERSKÉ VZTAHY, LIDSKÝ FAKTOR V DOPRAVĚ, MOBBING V ČR, SPECIÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY, TERAPIE DUŠEVNÍCH PORUCH, SPECIÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY, INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÁ ZKUŠENOST V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ, ADIKTOLOGIE, OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA A JEHO POZICE VE ŠKOLE. NAŠI PEDAGOGOVÉ VÝSLEDKY SVÉHO VÝZKUMU PŘEDNÁŠEJÍ NA KONFERENCÍCH PUBLIKUJÍ V UZNÁVANÝCH ČASOPISECH VYDÁVAJÍ MONOGRAFIE UNIKÁTNÍ LABORATOŘ SOUČÁSTÍ PRAKTICKÉHO PRACOVIŠTĚ VYBAVENA MODERNÍMI PŘÍSTROJI JAKO EEG, EYE TRACKING NEBO PROGRAMY PRO TESTOVÁNÍ ŘIDIČŮ; PSYCHODIAGNOSTIKÝMI METODAMI APOD. SLOUŽÍ VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ I PRAXI JEDINEČNÉ ZAŘÍZENÍ SVÉHO DRUHU V RÁMCI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

8 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc III. PARTNERSKÁ SÍŤ PRO PRAKTICKOU VÝUKU KONTAKT S PRAXÍ V RÁMCI ČTYŘ ODBORNÝCH MODULŮ : a)MODUL KLINICKÉ PSYCHOLOGIE – FN OLOMOUC, PL ŠTERNBERK b)MODUL PSYCHOLOGIE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – ČLOVĚK V TÍSNI, P-CENTRUM OLOMOUC c)MODUL PSYCHOLOGIE PRÁCE - CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU BRNO, BENEKOVTERM, S.R.O. d)MODUL PEDAGOGICKÉ A PORADENSKÉ PSYCHOLOGIE – PPP OLOMOUCKÉHO KRAJE JEDINEČNÉ PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍ, VÝZKUMNÉ A APLIKAČNÍ OBLASTI PSYCHOLOGIE UMOŽŇUJE STUDENTŮM: → PROHLUBOVAT SVÉ PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI V PARTNERSKÉ SÍTI, KTERÁ ZAHRNUJE PRESTIŽNÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBORU. → V RÁMCI PRAKTICKÉ VÝUKY SE STUDENTI ÚČASTNÍ REALIZACE VÝZKUMŮ PROBÍHAJÍCÍCH V PARTNERSKÉ SÍTI. NOVÉ PRAKTICKÉ PRACOVIŠTĚ

9 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY www.upol.cz

10 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY www.upol.cz www.ff.upol.cz

11 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY www.upol.cz www.ff.upol.cz www.psych.upol.cz

12 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY www.upol.cz www.ff.upol.cz www.psych.upol.cz STUDENTI KATEDRY PSYCHOLOGIE UP KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

13 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc STUDIUM PSYCHOLOGIE – OBECNÉ INFORMACE OD ZÁŘÍ 2011 JE MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE ROZDĚLENO: Tříleté bakalářské studium, titul Bc. Dvouleté navazující magisterské studium, titul Mgr. MOŽNOST STUDIA JE V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚ. DÁLE NABÍZÍME POSTGRADUÁLNÍ DOKTORSKÉ STUDIUM (Ph.D.). Ve specializacích: Klinická psychologie Pedagogická psychologie KATEDRA TAKÉ NABÍZÍ: Programy postgraduálního vzdělávání Psycholog ve zdravotnictví Práce školního psychologa Postgraduální vzdělání v dopravní psychologii Kvalifikační programy (rigorózní a habilitační řízení).

14 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc BAKALÁŘSKÉ STUDIUM V PRVNÍM ROCE STUDIA SE VÝUKA ZAMĚŘUJE NA: ZÁKLADNÍ DISCIPLÍNY V PSYCHOLOGII (DĚJINY PSYCHOLOGIE, OBECNÁ A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE, METODOLOGIE, ÚVOD DO STUDIA PSYCHOLOGIE) ŠIRŠÍ ODBORNÝ ZÁKLAD (ANATOMIE A FYZIOLOGIE, NEUROFYZIOLOGIE). V DALŠÍCH DVOU LETECH JE VÝUKA ORIENTOVÁNA NA: TEORETICKÉ, APLIKOVANÉ A SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY (PSYCHOLOGICKÁ METODOLOGIE, PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI, SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE; PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHODIAGNOSTIKA A DALŠÍ). PRAXE V KLINICKÉ PSYCHOLOGII, PORADENSKÉ PSYCHOLOGII A PSYCHOLOGII PRÁCE. PROFIL UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA: ABSOLVENTI SE MOHOU UPLATNIT V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH, V PERSONALISTICE, VE STÁTNÍ SPRÁVĚ, VE ŠKOLSTVÍ, JAKO ASISTENTI PSYCHOLOGŮ APOD. K VÝKONU SAMOSTATNÉ PROFESE PSYCHOLOGA JE TŘEBA NÁSLEDNĚ VYSTUDOVAT NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM.

15 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - ZAJIŠŤUJE FILOZOFICKÁ FAKULTA PÍSEMNOU FORMOU - OBSAHEM JE OBECNÝ TEST PŘEDPOKLADŮ KE STUDIU (SPF) A OBOROVÝ TEST Z PSYCHOLOGIE I. KOLO – PÍSEMNÉ KOLO PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ TEST PŘEDPOKLADŮ KE STUDIUM (SPF) - FORMA A HODNOCENÍ TESTU (UKÁZKA NA STRÁNKÁCH FF UP WWW.FF.UPOL.CZ): odpovědní formulář, 60 minut; 50–60 otázek, odpovědi a–e, pouze jedna správná odpověď, za každou správnou 1 bod, za nesprávnou, resp. chybějící odpověď = 0 bodů; více variant testu - OBSAH TESTU test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, logicko-analytického myšlení a humanitně společensko-vědního přehledu není doporučena žádná speciální literatura pro přípravu na TSP, ale je možno si vyzkoušet variantu testu na web. stránkách FF UP TERMÍNY: 17. - 18. 5. 2014 a 24. 5. - 25. 5. 2014. OBOROVÝ TEST Z PSYCHOLOGIE - OBSAH TESTU základní znalosti z oblasti psychologie, filozofie, sociologie a biologie (s důrazem na biologii člověka) v rozsahu témat, která jsou probírána ve výuce na středních školách Váha testu pro postup do 2. kola 0.6. VÍCE NAJDETE V KATALOGU STUDIJNÍCH OBORŮ NA WWW.UPOL.CZWWW.UPOL.CZ

16 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM -ÚSTNÍ FORMA PŘÍMO NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE -POSTOUPÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STUDENTI - jejich seznam bude spolu s rozdělením do zkušebních komisí zveřejněn na internetové stránce FF UP v sekci přijímací řízení - průběžné informace. -ZAJÍMAT NÁS BUDOU: ZNALOSTI - základní orientace v oblastech: dějiny psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, základy klinické psychologie (včetně psychologie zdraví a nemoci, resp. psychopatologie), psychologie práce. Mohou být položeny i otázky z biologie člověka na úrovni gymnázia. MOTIVACE ke studiu psychologie – zájem o studium psychologie bude posuzován na základě seznamu přečtené odborné literatury, mimoškolní zájmové činnosti, dokladů o dobrovolné činnosti či aktivitách spojených s prací s lidmi. II. KOLO – ÚSTNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÍCE NAJDETE V KATALOGU STUDIJNÍCH OBORŮ NA WWW.UPOL.CZWWW.UPOL.CZ -ODBORNÉ OKRUHY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM -ZNALOSTI BY MĚLY BÝT ZALOŽENY NA SEZNAMU DOPORUČENÉ LITERATURY (DÁLE)

17 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM VÝUKA ZAMĚŘENA NA SPECIÁLNÍ A APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY: PSYCHOTERAPIE, MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ, MANAGEMENT MARKETINGU A MNOHO DALŠÍCH. STUDIUM JE ROZDĚLENO NA PŘEDMĚTY ZÁKLADNÍ (POVINNÉ) A PŘEDMĚTY POVINNĚ VOLITELNÉ (UPLATŇUJE SE KREDITNÍ SYSTÉM STAG). PROFIL UPLATNĚNÍ STUDENTA: ABSOLVENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA JSOU PLNĚ KVALIFIKOVÁNI K VÝKONU FUNKCE PSYCHOLOGA VE ZDRAVOTNICTVÍ, V PORADENSTVÍ, EKONOMICE, SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, STÁTNÍ SPRÁVĚ, VĚZEŇSTVÍ, ŠKOLSTVÍ APOD.

18 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM V ROZSAHU 50-60 UZAVŘENÝCH OTÁZEK VYCHÁZEJÍCÍCH Z NÁSLEDUJÍCÍCH OKRUHŮ: obecná a kognitivní psychologie sociální psychologie klinická psychologie psychodiagnostika metodologie statistika I. KOLO – PÍSEMNÝ ZNALOSTNÍ TEST TERMÍNY: 16. 6. 2014 PÍSEMNÉ ZKOUŠKY (prez. i kombin. studium) 20. 6. a 23. 6. 2014 ÚSTNÍ ZKOUŠKY (prezenční studium) 24. 6. 2014 ÚSTNÍ ZKOUŠKY (kombinované studium) II. KOLO – ÚSTNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. MOTIVACE KE STUDIU. Zájem o studium psychologie bude posuzován na základě dosavadního průběhu studia, profesní orientace, realizace výzkumných projektů, zvládnutí bakalářské diplomové práce a dalších aktivit souvisejících s oborem. 2. ROZPRAVA KE ZNALOSTEM v psychologii. Bude požadována základní orientace v rozsahu studia psychologie na úrovni bakalář na Katedře psychologie v Olomouci.

19 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM PSYCHOLOGIE 2014 CENA KURZU: 1.800,- KČ * V ceně je zahrnuto pět odborných publikací, jejíchž autory jsou odborníci z Katedry psychologie FF UP. Publikace obdrží každý účastník u prezence v den zahájení kurzu. TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 28. 2. 2014 8. 3. 2014, 15. 3. 2014 a 22. 3. 2014 PŘEDNÁŠKY: VŽDY V SOBOTU, 9 - 16 HODIN, AULA FF VÍCE NA WWW.PSYCH.UPOL.CZ / ZÁJEMCŮM O STUDIUM

20 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DOPORUČENÁ LITERATURA – K POHOVORU Středoškolské učebnice Čechová, V. - Rozsypalová, M.: Obecná psychologie pro střední zdravotní školy. Praha 1996. Gillernová, I. - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy. Praha 1996. Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha 1997. Další publikace Atkinson, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál. Hartl, P., Hartlová, H. (2009). Psychologický slovník. Praha: Portál. Hartl, P. (2004). Stručný psychologický slovník. Praha: Portál. Hayesová, M. (2009). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál. Kern, H. et al. (2006). Přehled psychologie. Praha: Portál. Křivohlavý, J. (2008). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing. Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing. Pauknerová, D. et al. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing. Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada Publishing. Plháková, A. (2010). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.

21 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DOPORUČENÁ LITERATURA Říčan, P. (2008). Psychologie. Praha: Portál. Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – Obor v pohybu. Praha: Grada Publishing. Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha: UK Karolinum. Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie II. Praha: UK Karolinum. Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál. Výrost, J., Slaměník, I. (2009). Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing.

22 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc CO VÁS ČEKÁ PO PŘIJETÍ… SEZNAMOVACÍ POBYT PRO 1.ROČNÍKY ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

23 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc KONTAKT S PSYCHOLOGICKOU PRAXÍ SEZNÁMENÍ S NOVÝMI LIDMI, STUDENTSKÝMI SPOLKY, ATD. CO VÁS ČEKÁ PO PŘIJETÍ…

24 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc PROMOVIDEO KATEDRY PSYCHOLOGIE NATOČENO STUDENTY V RÁMCI SOUTĚŽE „KATEDRA PSYCHOLOGIE OČIMA STUDENTŮ“ http://www.youtube.com/watch?v=TSnA9bvQfhA

25 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc KATEDRA PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA MOLNÁROVÁ KŘÍŽKOVSKÉHO 10 771 80 OLOMOUC TEL: +420 585 633 501 E-MAIL: PSYCHOLOGIE@UPOL.CZ WWW.PSYCH.UPOL.CZ

26 Den otevřených dveří – Katedra psychologie FF UP Olomouc DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.listopadu 2012 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google