Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA Mgr. Michal Oblouk

2 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA k tomu, aby byla zajištěna všem lidem dostupnost příležitostí uspokojování základních lidských potřeb, byla stanovena ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA jsou přisuzována každé lidské bytosti, jsou přirozená, nezávislá na státní příslušnosti, pohlaví, národnosti, vzdělání nelze je pozbýt, nemohou zaniknout, nikdo je nesmí nikomu odejmout nebo zrušit jsou sepsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv – zahrnují nárok každého člověka na svobodu, bezpečí a kvalitní život

3 LIDSKÁ PRÁVA V DĚJINÁCH
lidská práva lze sledovat k listině Magna charta libertatum (1215) - v době vzniku sloužila především pro záruky šlechtické vrstvě proti svévoli krále ve druhé polovině 18. století vzniká snaha o rozšíření hlavních práv na široké vrstvy obyvatelstva, jsou formulovány listiny práv - Deklarace nezávislosti Spojených států amerických a Deklarace práv člověka a občana během francouzské revoluce navzdory četným vyhlášením lidských práv nedochází automaticky k jejich přijetí v praxi v rámci mnoha evropských zemí bylo zavedeno plné hlasovací právo pro všechny muže až na přelomu 19. a 20. století, po první světové válce i pro ženy jako reakce na druhou světovou válku je v OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv, která označila všechny lidské bytosti za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství

4 LIDSKÁ PRÁVA V DĚJINÁCH
v praxi jsou stále v mnoha zemích lidská práva právně nezaručena nebo ignorována, některé kultury přiznávají například ženám méně práv než mužům, v totalitních režimech jsou občanům upírána některá nebo všechna lidská práva (mimo jiné i politická práva jako právo svobodné volby) významnou roli v oblasti obrany a propagace lidských práv ve světě dnes hrají i spolky na ochranu lidských práv dodržování lidských práv ve státech, které se hlásí k dodržování lidských práv, je právní cestou zajišťováno nyní nejúčinněji přes evropskou Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášenou v roce 1950 pod záštitou Rady Evropy - v rámci této mezinárodní smlouvy je možné v oblasti lidských práv žalovat státy, které dohodu ratifikovaly, u Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku

5 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA základní lidská práva - právo na život a bezpečí, nedotknutelnost osoby, soukromí a lidské důstojnosti, majetková práva nebo svoboda náboženského vyznání, pobytu a pohybu občanská a politická práva - svoboda projevu, shromažďování a sdružování, právo na informace a právo petiční, volební právo, právo zakládat politické strany a být jejich členy nebo právo postavit se na odpor, pokud by byl ohrožen demokratický řád existují situace (živelné pohromy, stav ohrožení státu, válka), kdy stát může některá základní práva dočasně omezit, ale některá nesmí být pozastavena = PRÁVA NEZADATELNÁ (právo na život, svoboda myšlení a svědomí, zákaz použití mučení)

6 PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV
Listina základních práv a svobod veřejný ochránce lidských práv – OMBUDSMAN spolky na ochranu lidských práv - k celosvětově největším patří Human Rights Watch, Amnesty International, v Česku například dále Člověk v tísni, Nesehnutí a Liga lidských práv

7 OMBUDSMAN veřejný ochránce práv v České republice
působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod úřad sídlí v Brně působí od r. 2000 působnost ochránce se vztahuje na Českou národní banku, ministerstva, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, kraje a obce při výkonu státní správy, jiné správní úřady s působností na celém území státu a úřady jim podléhající, Policii České republiky, armádu, Hradní stráž, Vězeňskou službu a veřejné zdravotní pojišťovny, nevztahuje se na Parlament České republiky, prezidenta a vládu, Nejvyšší kontrolní úřad, zpravodajské služby, orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a soudy

8 OMBUDSMAN má možnost provádět nezávislá šetření v daných věcech a provádí nápravu chyb veřejné správy pomocí neformálních návrhů či doporučení a zejména pak prostřednictvím veřejného tlaku na dané instituce, kdy má možnost veřejně vyzvat instituce, které pochybily, k nápravě - krajním prostředkem je možnost návrhu zahájení soudního jednání nemá právo rušit či měnit rozhodnutí úřadů a vstupovat do soudních sporů, nemůže být považován za odvolací instanci a nemůže ovlivnit výkon soudní moci jedná na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby adresovaného jemu, podnětu adresovanému poslanci nebo senátorovi, který mu jej dále postoupil, podnětu adresovanému některé z komor Parlamentu, která mu jej dále postoupila, z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv a jeho zástupce volí na 6 let Poslanecká sněmovna z návrhů prezidenta a Senátu má svou kancelář a může mít jmenovány asistenty, kteří pak jednají jeho jménem

9 OTAKAR MOTEJL PAVEL VARVAŘOVSKÝ
2000 – – 2013 ANNA ŠABATOVÁ, od r. 2014

10 SPOLKY NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV
Human Rights Watch - mezinárodní nevládní organizace, která vede výzkum lidských práv a lidská práva prosazuje, sídlí v New Yorku Amnesty International - celosvětové hnutí, které monitoruje porušování lidských práv a iniciuje kampaně proti jejich porušování Člověk v tísni - česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace (obecně prospěšná společnost), jejím ředitelem je Šimon Pánek, svou činnost začala v roce 1992 Nezávislé sociálně ekologické hnutí (Nesehnutí) - česká nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na řešení problémů, týkajících se lidských práv, životního prostředí a práv zvířat Liga lidských práv - česká nevládní organizace věnující se ochraně lidských práv v oblasti zdravotnictví, školství a práce policie, cílem je důslednější prosazování lidských práv do praxe státních orgánů a povědomí české veřejnosti

11 ZDROJE


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google