Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Ochrana lidských práv Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.220 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Občanská výchova Ročník: druhý – Pečovatelské služby Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Význam ochrany lidských práv v demokratické společnosti – možnosti občanů bránit svá práva, instituce, zabývající se přezkoumáním postupu a rozhodnutí úřadů.

3 Metodické pokyny Materiál lze využít k výkladu nové látky nebo k opakování učiva. Prezentace obsahuje úkoly, které žáci samostatně vypracují do sešitu nebo na samostatný list. Řešení úloh je na posledním snímku prezentace. Pro práci je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu. Foto:
[online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: Foto: Dostupné z: dne , autor Kirk Dostupné z: dne , autor File Upload Bot (Magnus Manske) Dostupné z: dne , autor Anna Pecková

5 Ochrana lidských práv 1. Ochrana lidských práv v ČR
2. Ochrana práv u soudu 3. Veřejný ochránce práv

6 1. Ochrana lidských práv v ČR
Demokratická společnost přiznává lidem základní lidská práva – jsou zaručeny Listinou základních práv a svobod. V Listině je napsáno: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. (čl.3, bod 1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. (čl. 36)

7 1. Ochrana lidských práv v ČR
Listina základních práv a svobod zaručuje: 2. základní práva 3. politická práva 1. svobodu a rovnost 4. práva národnostních menšin 7. právo cizinců na azyl 6. právo soudní a právní ochrany 5. práva hospodářská, sociální a kulturní

8 1. Ochrana lidských práv v ČR
Právo na život. Obr. 1 – Babybox - v ČR jsou od roku 2005 a zachránily již 90 dětí Zdroj: dne , autor Kirk

9 1. Ochrana lidských práv v ČR
Na ochranu lidských práv klade naše společnost důraz. Dodržování práv a svobod v praxi není bez problémů. Každý občan má proto znát svá práva a vědět, jak je obhajovat. Občan může svá práva obhajovat: podáním stížnosti, podáním odvolání proti rozhodnutí úřadu, pokojným shromažďováním, peticí, podnětem veřejnému ochránci práv, žalobou u soudu v ČR nebo stížnosti k ústavnímu soudu, žalobou u evropského soudu pro lidská práva.

10 1. Ochrana lidských práv v ČR
Stížnosti a odvolání upravuje správní řád (500/2004 Sb.). Občan může podat stížnost proti postupu orgánu či chování úředníků, aby chránil svá práva. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Po prošetření musí být vyřízena do 60 dnů. O vyřízení je stěžovatel vyrozuměn. Občan může podat odvolání proti rozhodnutí orgánu. Odvolací lhůta je 15 dnů od oznámení rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání se podává písemně u správního orgánu, který vydal rozhodnutí, s nímž občan nesouhlasí.

11 2. Ochrana práv u soudu Dosáhne-li spor takového rozsahu, že dohoda není možná, může ten, kdo se cítí poškozen, podat žalobu k soudu. Žaloba je proti konkrétní osobě (osobám). Soud má sjednat nápravu, např. vrátit věc vlastníkovi. Podává se písemně. Žalobce svá tvrzení dokládá důkazy. V žalobě se označují strany soudního řízení: žalobce - podal žalobu, žalovaný - osoba, proti které je žaloba podána. Žalobce i žalovaný mají svého právního zástupce.

12 2. Ochrana práv u soudu rozhodnutí úřadů nezákonné rozhodnutí úřadů
Jaké spory lze řešit u soudu? Například: rozhodnutí úřadů nezákonné rozhodnutí úřadů nečinnost úřadů neoprávněné propuštění z práce rozvod určení otcovství omezení svobody projevu omezení osobní svobody

13 2. Ochrana práv u soudu Rozhodnutí nezávislých soudů nelze zpochybňovat. Přesto s ním nemusí být občan spokojen. Co v takovém případě? Občan se může obrátit: na ústavní soud s ústavní stížností (ČR), na evropský soud pro lidská práva se stížností pro porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Řím, r. 1950). Evropský soud neřeší stížnosti proti jednotlivcům nebo soukromým subjektům.

14 2. Ochrana práv u soudu Ústavní stížnost lze podat proti rozhodnutí, které porušilo základní lidské právo nebo svobodu občana. O stížnosti rozhodne ústavní soud. Pokud bylo právo nebo svoboda porušeno, může napadené rozhodnutí zrušit. Stížnost k evropskému soudu lze podat proti postupu státu (jeho institucí), které porušili práva plynoucí z Úmluvy a české soudy situaci nevyřešili. Stížnost evropskému soudu lze podat i pro diskriminaci občana. 

15 2. Ochrana práv u soudu Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
Obr. 2 – Evropský soud pro lidská práva - soudní síň Zdroj: dne , autor File Upload Bot (Magnus Manske)

16 3. Veřejný ochránce práv Úřad veřejného ochránce byl zřízen zákonem 349/1999 Sb. Veřejný ochránce práv (ombudsman) řeší: ochranu osob před jednáním úřadů a institucí, pokud je jednání úřadů v rozporu s právem nebo když nebyl postup úřadu správný, situace, kdy jsou úřady nečinné, stížnosti na činnost státní správy a uzemní samosprávy, stížnosti na činnost policie, armády, vězeňské služby, stížnosti na činnost zdravotních pojišťoven, stížnosti na činnost soudu a státního zastupitelství (průtahy v řízení, nečinnost soudů, nikoliv proti rozhodnutí soudu).

17 3. Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, ombudsman v letech 2000 až 2010. JUDr. Pavel Varvařovský, ombudsmanem od r Obr. 3 – JUDr. Pavel Varvařovský Zdroj: dne , autor Anna Pecková

18 3. Veřejný ochránce práv Veřejný ochránce práv nemůže nahrazovat činnost úřadů. Nemůže rušit či měnit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení může požadovat, aby úřady zjednaly nápravu. Od r vykonává dohled nad dodržováním práv osob omezených na svobodě – návštěvy azylových zařízení, léčeben, zařízení pro seniory, výchovných ústavů, vězení. Od r ochránce pomáhá obětem diskriminace. Ochránce může zahájit šetření i z vlastní iniciativy, například na základě informací z médií. Veřejný ochránce práv

19 Úlohy Zakroužkuj správnou odpověď!
1. Domáhat se práva u nezávislého soudu může/ nemůže každý občan. 2. Proti postupu orgánu či chování úředníků může občan podat stížnost/ odvolání. 3. Žalobu k soudu podává žalobce/ žalovaný. 4. Evropský soud pro lidská práva sídlí ve Štrasburku/ v Bruselu. 5. Omezování práv občana na základě rasy, vyznání, věku či pohlaví nazýváme rovnost/ diskriminace. 6. Veřejný ochránce práv se nazývá ombudsman/ soudce.

20 Řešení úloh Správné odpovědi:
1. Domáhat se práva u nezávislého soudu může každý občan. 2. Proti postupu orgánu či chování úředníků může občan podat stížnost. 3. Žalobu k soudu podává žalobce. 4. Evropský soud pro lidská práva sídlí ve Štrasburku. 5. Omezování práv občana na základě rasy, vyznání, věku či pohlaví nazýváme diskriminace. 6. Veřejný ochránce práv se nazývá ombudsman.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google