Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Město Zlín - praktické zkušenosti z veřejné správy a potenciál spolupráce Martin Habuda, odd. koordinace projektů Magistrátu města Zlína.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Město Zlín - praktické zkušenosti z veřejné správy a potenciál spolupráce Martin Habuda, odd. koordinace projektů Magistrátu města Zlína."— Transkript prezentace:

1 Město Zlín - praktické zkušenosti z veřejné správy a potenciál spolupráce Martin Habuda, odd. koordinace projektů Magistrátu města Zlína

2 Obsah 1.Příprava projektů a projektové řízení na Magistrátu města Zlína 2.Rozvojové projekty města Zlína 3.Rozvojové projekty jiných realizátorů s místem realizace ve Zlíně 4.Město Zlín a UTB 5.Řešený příklad a praktické úkoly 6.Projekce krátkého filmu o stavbě KUC

3 1. Příprava projektů a projektové řízení na Magistrátu města Zlína

4 Příprava projektů města Zlína strategické řízení města se neopírá o sofistikované strategické plánování (Zlín nemá strategický plán rozvoje!) plánování rozvoje města je realizováno v taktické úrovni formou programového prohlášení Rady města Zlína (4 roky) důsledky: –nevyužití rozvojového potenciálu města –absence významných rozvojových projektů se synergickými efekty –roztříštěnost zdrojů –kumulace neřešených problémů, –může vést až k nekoncepčnosti Požadavky na realizaci projektů vycházejí z politického programu a z požadavků jednotlivých odborů magistrátu, zodpovědných za dané oblasti Rada města Zlína rozhoduje o přípravě a realizaci projektů Vyčlenění finančních prostředků na realizaci či spolufinancování je v působnosti Zastupitelstva města Zlína

5 Projektové řízení na Magistrátu města Zlína není upraveno zvláštním interním předpisem, řídí se kompetencemi odborů a oddělení stanovených v Organizačním řádu MMZ Přípravu a realizaci velkých investičních projektů zajišťuje Odbor realizace investic ve spolupráci s příslušným odborem Realizaci neinvestičních projektů zajišťuje vždy příslušný odbor Pokud je v rámci projektu využito externích finančních zdrojů (dotace EU, státu, kraje), je jeho řízení prováděno v souladu s příkazem tajemnice č. 4/2008 –děje se tak vzhledem k větší administrativní náročnosti, vyplývající z podmínek smlouvy o poskytnutí dotace –nad splněním podmínek stanovených poskytovatelem dotace dohlíží oddělení koordinace projektů –realizaci řídí projektový tým Na jednotlivých odborech a odděleních byly zřízeny pozice projektových manažerů

6 2. Rozvojové projekty města Zlína

7 Představení rozvojových projektů města Zlína Projekty realizované a projekty v realizaci –podpořené z fondů EU realizované: 17 v realizaci: 11 –podpořené z národních dotačních programů –financované pouze z vlastních zdrojů města Projekty plánované

8 Rozvojové investiční projekty města Zlína podpořené z fondů EU

9 Podnikatelské inovační centrum Zlín Typ:investiční Období realizace:7/2004 – 10/2006 (28 měsíců), nyní v udržitelnosti Celkové náklady:67 mil. Kč Poskytnutá dotace:46 mil. Kč Zdroj dotace:Grantové schéma PHARE (předvstupní pomoc) Popis projektu: -hlavním cílem bylo vytvořit zázemí pro rozvoj inovačního podnikání v regionu -provedena rekonstrukce budovy č. 23 ve východní části areálu SVIT (2450 m2 nových ploch pro podnikání) -udržitelnost projektu zajišťuje provozovatel Technologické inovační centrum, s.r.o (podnikatelský inkubátor, poradenské služby, pronájem prostor institucím, které podporují rozvoj podnikání)

10 Podnikatelské inovační centrum Zlín První projekt města Zlína podpořený z fondů EU v rámci předvstupní pomoci Úspěšně podporuje rozvoj inovačního podnikání v regionu Samotná stavba získala řadu významných ocenění Projekt prokázal rozvojový potenciál východní části areálu SVIT a možnosti konverze výrobní budovy na budovu administrativní

11 Energy in Minds! Typ:investiční Období realizace:5/2005 – 5/2010 (60 měsíců), nyní v udržitelnosti Celkové náklady:3,70 mil. EUR (všichni zlínští účastníci projektu dohromady) 0,44 mil. EUR (město Zlín) Poskytnutá dotace:1,40 mil. EUR (všichni zlínští účastníci projektu dohromady) 0,17 mil. EUR (pro město Zlín) Zdroj dotace:6. rámcový program pro VaV, program CONCERTO Popis projektu: -mezinárodní projekt se zapojením 4 měst a řady dalších subjektů -cílem bylo prokázat možnosti snížení spotřeby energií z fosilních zdrojů, a to úspornými opatřeními a využíváním obnovitelných zdrojů energie -Koordinátorem za českou stranu bylo o.s. Zelené bydleni -Celková výše investic v rámci projektu na území Zlína dosáhla 300 mil. Kč -město Zlín provedlo zateplení budovy MŠ Santražiny, instalace IRC systémů, pořídilo fermentor na zpracování biologických odpadů a realizovalo informační kampaň

12 Energy in Minds! – příklad realizace: solární kolektory na budově Městských lázní Zlín (foto: www.eazk.cz)

13 Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně Typ:investiční Období realizace:4/2010 – 5/2013 (38 měsíců), probíhá realizace Celkové náklady:37,2 mil. Kč (odhad) Poskytnutá dotace:30,1 mil. Kč Zdroj dotace:ERDF prostřednictvím ROP Střední Morava Popis projektu: -globální cíl: zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti MHD ve Zlínské aglomeraci -dílčí cíle: odbourání zpoždění, zkrácení cestovních dob MHD, zvýšení plynulosti a hospodárnosti provozu -výstup: elektronický systém dopravně závislého dynamického koordinovaného řízení sítě světelných signalizačních zařízení s aktivní preferencí vozidel MHD na trasách hlavních linek MHD v řešené aglomeraci

14 Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně Součást krajského integrovaného projektu „Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji“ Klíčovými partnery při realizaci projektu jsou Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. a město Otrokovice Projekt by měl vygenerovat roční časovou úsporu cestujících v přepočtené hodnotě 900 tis. EUR V průběhu realizace je projekt měněn pod tíhou vnějších vlivů vyvolaných jinými projekty Komplikace při výběru dodavatele Základ architektury systému: –řadiče světelných signalizačních zařízení vybavené radiomodemy (38 ks) –řídící centrála –datové přenosové trasy (vzájemná komunikace řadičů,centrály) –vozidla MHD vybavená palubními počítači a radiomodemy

15 I.Zřízení technologického centra, II.pořízení elektronické spisové služby včetně III. vnitřní integrace úřadu Typ:investiční Období realizace:2010 – 2012, probíhá realizace Celkové náklady:6,5 mil. Kč Poskytnutá dotace:5,6 mil. Kč Zdroj dotace:ERDF prostřednictvím IOP Popis projektu: -Hlavní cíl: vytvoření efektivního elektronického úřadu, efektivnější poskytování služeb veřejné správy pro cílové skupiny -Výstupy projektu: technologické centrum (dostatečně dimenzovaná, bezpečná a efektivní infrastruktura, schopná zprostředkovat přístup k datovým zdrojům potřebným uživatelům), upgrade elektronické spisové služby - Vazba na celostátní strategii „SmartAdministration“, elektronizace veřejné správy

16 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Zlína Typ:investiční Období realizace:9/2010 – 8/2013 (36 měsíců), probíhá realizace Celkové náklady:69,1 mil. Kč Poskytnutá dotace:58,7 mil. Kč Zdroj dotace:ERDF prostřednictvím IOP Popis projektu: -Hlavní cíl: vytvoření efektivního elektronického úřadu, efektivnější poskytování služeb veřejné správy pro cílové skupiny - Výstupy: metropolitní optická sít, on-line portál občana „CzechPoint-home“, digitalizace archivu, zavedení „document managementu“, integrace agendových systémů -- Přímá vazba na projekt Zřízení technologického centra – viz. předcházející snímek - Vazba na celostátní strategii „SmartAdministration“, elektronizace veřejné správy

17 Snížení rizika povodní - zlepšení povodňové služby na území statutárního města Zlína Typ:investiční Období realizace:2011 - 2012, probíhá realizace Celkové náklady:14,0 mil. Kč Poskytnutá dotace:12,6 mil. Kč Zdroj dotace:Kohezní fond prostřednictvím OPŽP Popis projektu: -Hlavní cíl: snížení rizik a dopadů povodní na území města Zlína -Výstupem bude rozšířený a zkvalitněný varovný informační sytém města Zlína - instalace 224 ks nových kompletů bezdrátových hlásičů - 3 nová monitorovací čidla hladin vodních toků - 4 nové kamerové body - 2 nové srážkoměry -Dalším výstupem bude digitální povodňový plán s vazbami na IZS.

18 Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín Strategický dokument připravený v souladu s podmínkami ROP Střední Morava (oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center) Alokuje pro město prostředky, o které již nemusí dále soutěžit a dává mu prostor pro realizaci široké škály různých aktivit (v souladu s cíli programu) Na realizaci vyčleněno 18 mil. EUR z ROP SM do r. 2013, resp. 2015 Obsahuje strategii realizace a „indikativní seznam aktivit“ (akční plán IPRM) Přizpůsoben politickému zadání Zvolen „zónální přístup“ – koncentrace projektů ve vymezené oblasti se vzájemnými synergickými účinky (centrum města)

19 Strategie IPRM

20 Vymezení zóny IPRM

21 Projekty IPRM 1. Kulturní a univerzitní centrum Zlín Typ:investiční Období realizace:2005 – 2011 (6 let), fyzicky dokončeno, administrativně neuzavřeno Celkové náklady:685 mil. Kč (městská část), - z toho způsobilé výdaje pro ROP SM: 389 mil. Kč Poskytnutá dotace:331 mil. Kč + 50,0 mil. Kč Zdroj dotace:ERDF prostřednictvím ROP SM + státní rozpočet Popis projektu: Výstavba komplexu proběhla za společného úsilí města Zlína a UTB. Realizace městské části komplexu je nosným projektem specifikckého cíle IPRM č. 1 Rozvoj kultury a společenského života.

22 Projekty IPRM 1. Kulturní a univerzitní centrum Zlín Nutnost výstavby komplexu vyvstala z důvodů: – velmi rychlý extenzivní růst UTB (nedostatek vyhovujících prostor) – nevyhovující zázemí Filharmonie B. Martinů v Domě umění – Absence reprezentativního kulturního, resp. kongresového sálu ve městě – Záměr rekonstrukce Domu umění do původní podoby, tj. Památník T. Bati Záměrem tedy bylo vybudovat: – reprezentativní prostory pro rektorát a knihovnu UTB – kapacitní kulturní, resp. kongresový sál – odpovídající zázemí pro Filharmonii B. Martinů Komplex je složen ze 3 staveb: – Podzemní stavba (parkoviště, 103 míst) – Univerzitní centrum UTB (rektorát a knihovna) – Kongresové centrum Zlín – polyfunkční budova + budova restaurace Autorem komplexu je prof. Ing. arch. Eva Jiřičná

23 Projekty IPRM 1. Kulturní a univerzitní centrum Zlín Financování stavby – Spodní stavba (město Zlín, státní dotace 50 mil. Kč) – UTB měla zajištěny státní dotace a vlastní zdroje již v počátcích – Město Zlín získalo dotaci na realizaci polyfunkční budovy až v r. 2009 (ROP SM – v rámci schváleného IPRM) Polyfunkční budova – tzv. Kongresové centrum Zlín – velký variabilní hudební a kongresový sál s výbornou akustikou a kapacitou až 850 osob – malý přednáškový sál (až 80 osob) – ladírny, zkušebny, administrativní a sociální prostory pro Filharmonii B. Martinů – technické zázemí – Restaurace (115 osob) Realizace městské části komplexu vzbudila velké vášně.

24 Projekty IPRM – 1. Kulturní a univerzitní centrum Zlín – časový průběh přípravy a realizace projektu 2003 – rozhodnutí o stavbě, podepsána Dohoda o spolupráci mezi městem Zlínem a UTB 2004 listopad – pravomocné stavební povolení 2004,2005 – neúspěšné žádosti o dotace ze SROPu na městskou část 2005 – zahájení přípravných prací (příprava území) 2006 – poklepání na základní kámen stavby 2007 – dokončení spodní části stavby 2008 – dokončení a slavnostní otevření části UTB 2008 – neúspěšný výběr zhotovitele městské části stavby (vysoké náklady) 2009 – výběr zhotovitele městské části stavby (výrazná úspora nákladů), zahájení stavby 2009 červenec – předložena žádost o dotaci z ROP SM v rámci IPRM 2009 srpen – projeková žádost schválena k dopracování 2010 květen – podepsána Smlouva o poskytnutí dotace 2010 září – zahájení zkušebního provozu polyfunkční budovy (první akce pro veřejnost) 2011 leden – kolaudace projekt dosud nebyl administrativně ukončen

25 Projekty IPRM – 1. Kulturní a univerzitní centrum Zlín (foto: www.zlin.eu)

26

27 Další projekty připravované v rámci IPRM 2. Rekonstrukce podchodu na náměstí práce ve Zlíně - cca 59,5 mil. Kč, dotace ROP SM 50,6 mil. Kč - nutnost změny IPRM: doplnění nové aktivity 1.2.2 Přístupové cesty 3. Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně - cca 25 mil. Kč, dotace ROP SM 21,3 mil. Kč 4. Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně - cca 15 mil. Kč, dotace ROP SM 12,8 mil. Kč Celkové náklady těchto projektů: cca 99,5 mil. Kč Celková dotace: cca 84,7 mil. Kč Dosud nečerpané prostředky alokované v IPRM: 109,6 mil. Kč Po realizaci projektů 2,3,4 bude zbývat k dočerpání cca 25 mil. Kč

28 Ostatní investiční projekty města Zlína podpořené z fondů EU Název projektuObdobí realizace Celkové náklady (mil. Kč) Výše dotace (mil. Kč) Zdroj dotace Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlíně2008-20099,608,16ROP SM Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Nová cesta 268 2009-201012,565,24OPŽP Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, tř. Svobody 868 2009-201023,8811,25OPŽP Územně analytické podklady na území Zlínského kraje - ORP Zlín2007-20080,920,91IOP Modernizace vybavení mateřských škol a jeslí ve Zlíně2008-200911,408,42 FM EHP/Norska E-Government v obcích - Czechpoint2009-20100,070,06IOP Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš2009-201023,414,9OPŽP Regenerace městské zeleně2010-201234,5428,40OPŽP

29 Neinvestiční rozvojové projekty města Zlína

30 Zvýšení efektivity veřejné správy vykonávané MMZ Typ:neinvestiční Období realizace:2010 – 2012 (v realizaci) Celkové náklady:4,5 mil. Kč Poskytnutá dotace:3,8 mil. Kč Zdroj dotace:ESF prostřednictvím OP LZZ Popis projektu: -hlavním cílem je zvýšit efektivitu úřadu -V rámci projektu proveden procesní audit -Plánované výstupy projektu: - nalézt možnosti zlepšení a zefektivnění služeb poskytovaných MMZ - zavést metodika hodnocení služeb - zavést systém integrovaného řízení rizik (požadavek zákona o finanční kontrole) - vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky -projekt je administrativně a organizačně velmi náročný

31 Ostatní neinvestiční projekty města Zlína podpořené z fondů EU Název projektuObdobí realizace Celkové náklady (mil. Kč) Výše dotace (mil. Kč) Zdroj dotace Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlíně, Luhačovicích a v Regionu Zlínsko 2005-20062,702,30ESF-SROP Létání bez hranic2005-20060,600,45INTERREG Výchovné působení v rodinách2005-20082,001,60ESF-SROP Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve ZL kraji (Euromanažer) 2006-20070,44 ESF-SROP Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování2006-20081,401,10ESF-SROP Rozumíme si?!2006-20070,480,36INTERREG Zpracování akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Zlínsko 20070,38 ESF-SROP Oslavy 10 let partnerství s městem Chorzów20090,060,02EK Vzdělávání v eGON centru SMZ2009-20122,101,84ESF-OP LZZ Můj domov Region Bílé K arpaty2010-20110,540,46OPPS-ČR-SR Plánování sociálních služeb ve Zlíně2011-20121,271,08ESF-OP LZZ

32 Rozvojové projekty města Zlína podpořené z národních dotačních zdrojů

33 Rozvojové investiční projekty města Zlína podpořené z národních zdrojů – výčet za období 2006 - 2011 Název projektuObdobí realizace Celkové náklady (mil. Kč) Výše dotace (mil. Kč) Zdroj dotace Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice2007 - 200879,45,7MMR Průmyslová zóna Zlín - východ, prodloužení komunikace II.etapa 2008 - 200939,28,0MF Rekonstrukce Stadionu mládeže201052,410,0MF Zlín - Křižovatka Antonínova - tř. T.Bati (I/49) - areál Svitu2010 - 201141,420,0ZL KR Koupaliště Jižní Svahy - Zlín2010 - 2011cca 1008,0MF Výstavba cyklistických stezek v délce 4,2 Km (3 projekty)2006-200935,4314,59SFDI

34 Projekty města Zlína realizované pouze s využitím vlastních zdrojů Realizace významných rozvojových projektů města je při současném stavu veřejných financí do značné míry závislá na dostupnosti dotací Na realizaci většiny rozvojových projektů získá město obvykle alespoň drobné státní dotace – tyto projekty jsou uvedeny na předcházejícím snímku

35 Plánované rozvojové projekty města Zlína V současnosti jsou připravovány 3 významné rozvojové projekty v rámci IPRM – Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně – Rekonstrkukce prostoru parku Komenského ve Zlíně – Revitalizace Gahurova prospektu – předprostoru Kulturnního a univerzitního centra ve Zlíně do r. 2015 chce Zlín realizovat propojení páteřní cyklostezky podél Dřevnice do Otrokovic Žádné další rozvojové projekty nejsou připraveny, existuje jen několik projektových námětů – důvod: – absence strategického plánu rozvoje – napjatá situace ve veřejných rozpočtech

36 Strategický plán rozvoje Název: „Strategický plán rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – Zlín 2020“ Zpracování zahájeno v 9/2011 a bude dokončeno do konce r. 2012 Informace o procesu zpracování budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města www.zlin.eu

37 Dostupnost informací o projektech města Zlína www.zlin.eu > o městě > projekty města www.zlin.eu Přímý odkaz: http://www.zlin.eu/page/70476.projekty- mesta/ http://www.zlin.eu/page/70476.projekty- mesta/ Osobní konzultace na odd. koordinace projektů MMZ, nebo na příslušném věcně odpovědném odboru MMZ

38 3. Rozvojové projekty realizované ve Zlíně jinými realizátory

39 Rozvojové investiční projekty UTB ve Zlíně Realizované projekty: –Novostavba Fakulty aplikované informatiky na Jižních Svazích –Novostavba Univerzitního centra (součást komplexu KUC) –Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně (dotace z ERDF) Připravované projekty s žádostmi o dotace do OP VaVPI a OP VK: –Vzdělávací komplex UTB (480 mil. Kč) –Laboratorní centrum Fakulty technologické (538 mil. Kč) –Centrum polymerních systémů (619 mil. Kč) –Vědeckotechnický park – informační a komunikační technologie (250 mil. Kč) –Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (216 mil. Kč)

40 Příklady rozvojových projektů jiných realizátorů s dotacemi ze SF EU ve Zlíně Zlínský kraj –Krajské kulturní a vzdělávací centrum – 14I15 Baťův institut (v realizaci, 900 mil. Kč, dotace ROP SM 500 mil. Kč) Dopravní společnost Zlín – Otrokovice –Obnova a nákup specifického vozového parku MHD (realizace 2005-2006, 90 mil. Kč, dotace SROP 60 mil. Kč) –Obnova vozového parku – autobusy (v realizaci, 30 mil. Kč, dotace ROP SM 12 mil. kč) –Obnova vozového parku – trolejbusy (plánovaný, dotace ROP SM až 270 mil. Kč) ZOO Zlín –Dobudování africké oblasti ZOO - Etiopie I. etapa (realizace 2008-2010, 36 mil. Kč, dotace ROP SM 29 mil. Kč) Eurogalaxie, s.r.o. –Eurogalaxie – Sportovně zábavní centrum (realizace 2008-2009, dotace ROP SM 24 mil. Kč) Baltaci, a.s. –výstavba hotelu Baltaci ve Zlíně (realizace 2009-2010, 50 mil. Kč, dotace ROP SM 25 mil. Kč)

41 Eurogalaxie (foto: www.rapos.cz)

42 4. Město Zlín a UTB spolupráce, stáže, možnosti uplatnění absolventů

43 Spolupráce města Zlína a UTB Poskytnutí městských pozemků pro všechny klíčové investice UTB Partnerství města v projektech UTB –Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu (2010-2013) –Inovace výuky regionálního rozvoje (2012-2013) Smluvní spolupráce –UTB je zpracovatelem Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – Zlín 2020 –zpracování analýz a jiných dokumentů pro město Zlín

44 Možnosti stáží a uplatnění studentů UTB na Magistrátu města Zlína V rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ bude umožněno několika talentovaným studentům oboru vykonat stáž na vybraných odborech MMZ Na MMZ si může student individuálně domluvit stáž prostřednictvím odd. personálního, vyhověno může být jen v některých případech MMZ zaměstnává cca 460 zaměstnanců, dochází k přirozené fluktuaci Informace o volných pozicích: www.zlin.eu > Občan > Úřední deska > Výběrová řízení – volná pracovní místawww.zlin.eu přímý odkaz: http://www.zlin.eu/page/18119.vyberova-rizeni-volna-pracovni-mista/

45 5. Řešený příklad a praktické úkoly

46 Řešený příklad – cash flow projektu Ukázkové město chce realizovat projekt rekonstrukce městského parku s využitím dotace ze SF EU. Sestavte plán cash-flow projektu a zjistěte nároky na rozpočet města v jednotlivých letech realizace (objem finančních prostředků potřebný na zajištění cash flow). Výchozí parametry jsou: – náklady na provedení úprav parku jsou 9 mil. Kč a jsou plně způsobilé pro čerpání dotace, ostatní náklady jsou pro zjednodušení zanedbány – projekt bude fyzicky realizován v průběhu 2 let, a to od začátku července 1. roku do konce června 2. roku, s přerušením prací pro nevhodné klimatické podmínky v prosinci 1. roku a v lednu a únoru 2. roku – finanční objem prací v jednotlivých měsících je konstantní – dodavatel bude fakturovat skutečně provedené práce vždy v měsíci následujícím po jejich provedení (na začátku měsíce) – objednatel bude hradit faktury dodavateli v témže měsíci, kdy byly vystaveny (úhrada ke konci měsíce) – dotace z ERDF ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu bude proplácena zpětně na základě žádosti o platbu, a to vždy v měsíci následujícím po jejím předložení – v rámci projektu budou podány 3 žádosti o platbu, v každé budou nárokovány 3 faktury – žádost o platbu může zahrnovat faktury prokazatelně uhrazené v měsíci předcházejícím před jejím podáním, a také faktury starší

47 Řešený příklad – cash flow projektu Období provádění stavebních prací 9 mil. Kč, 9 měsíců, konstantní finanční objem prací v jednotlivých měsících

48 Řešený příklad – cash flow projektu Fakturace Provedené práce jsou vždy fakturovány na počátku měsíce následujícího po měsíci, kdy byly skutečně provedeny

49 Řešený příklad – cash flow projektu Úhrada fakturovaných prací Práce provedené v minulém měsíci a vyfakturované na počátku stávajícího měsíce jsou do konce stávajícího měsíce uhrazeny. ZÁPORNÝ FINANČNÍ TOK VYVOLANÝ PROJEKTEM

50 Řešený příklad – cash flow projektu Podání žádosti o platbu Dle zadání budou podány 3 ŽOP, každá bude nárokovat úhradu dotace na 3 faktury. ŽOP lze podat v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla provedena úhrada poslední faktury zahrnuté do ŽOP. Doloženo výpisem z účtu.

51 Řešený příklad – cash flow projektu Výše požadované dotace v předkládané ŽOP Výše dotace je 85 % z uznatelných nákladů, nárokovaných v ŽOP. 3000 x 0,85=2250

52 Řešený příklad – cash flow projektu Proplacení dotace Dotace nárokovaná v ŽOP je uhrazena v měsíci následujícím po podání ŽOP. KLADNÝ FINANČNÍ TOK VYVOLANÝ PROJEKTEM

53 Řešený příklad – cash flow projektu Výpočet cash flow projektu CF je součtem kladných a záporných finančních toků vyvolaných projektem

54 Řešený příklad – cash flow projektu Nároky projektu na finanční zdroje města Kumulované CF v daném roce vypovídá o nárocích projektu na zajištění jeho profinancování z rozpočtu města.

55 Řešený příklad – cash flow projektu Celková dotace činí 7 650 000,00 Kč Dofinancování projektu z vlastních zdrojů města činí 1 350 000,00 Kč Na zajištění plynulé realizace finančních toků nárokovaných projektem je v rozpočtu města nutné zajistit částku: – v 1. roce: 4 000 000,00 Kč – ve 2. roce: 2 000 000,00 Kč

56 Praktické úkoly 1.Vypracujte pro město Zlín projektový záměr rozvojového projektu, který bude financován z fondů EU v rámci stávajícího programového období 2007 - 2013 2.Vypracujte stručný seznam projektů, které by podle Vás měly být zařazeny do zásobníku projektů, resp. do akčního plánu projektů města Zlína Řešení zapište do formulářů na přiloženém listě.

57 Děkuji Vám za pozornost Ing. et Ing. Martin Habuda oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína E-mail: martinhabuda@muzlin.czmartinhabuda@muzlin.cz Web: www.zlin.euwww.zlin.eu


Stáhnout ppt "Město Zlín - praktické zkušenosti z veřejné správy a potenciál spolupráce Martin Habuda, odd. koordinace projektů Magistrátu města Zlína."

Podobné prezentace


Reklamy Google