Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE NA HRUBÉ VRCHNÍ STAVBĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE NA HRUBÉ VRCHNÍ STAVBĚ"— Transkript prezentace:

1 PRÁCE NA HRUBÉ VRCHNÍ STAVBĚ
Kapitola 10 PRÁCE NA HRUBÉ VRCHNÍ STAVBĚ

2 PŘÍKLAD: PROVEDENÍ VAZNICOVÉHO KROVU BYTOVÉHO DOMU
Základní informace: Objekt: Rekonstrukce / nová stavba Určení krovu – soustava vaznicová, určení plných vazeb, průniků, sklony střešních rovin Osazení vazných trámů – půdní nadezdívka Tesařské spoje, jiné druhy spojů Projekt prací tesařských, klempířských, pokrývačských

3 Zařízení staveniště: Jeřáb Výtah Stavební buňky Ocelový uzavřený sklad Inženýrské sítě Další skladovací plochy Manipulační plochy Přístřešek pro okružní pilu, vč. el. Přípojek Velikost plochy pro skladování je předurčena velikostí a druhem krovu

4 Používané materiály, jejich doprava a skladování:
Dřevo hraněné, příslušné rozměry jsou uvedeny v technologickém normálu Spojovací materiály, tesařské skoby, svorníky, podložky, hřebíky, vruty Doprava: - dlouhé kusové prvky pomocí tahače a návěsu na dlouhá břemena - krátké kusové prvky na valníkovém automobilu - spojovací prostředky a pomocný materiál na valníku

5 Při skladování prvků krovu dodržujeme tyto zásady: (z důvodů: aby nedošlo k poškození, zničení a deformací prvků krovu) Skladování na volném prostranství do hrání max výšky 2,0 m, mezi hráněmi je průchod min šířky 0,75 m Při delším skladování se prvky skladují na podkladních hranolech min. 300 mm vysokých (ochrana dřeva proti klimatickým účinkům a nepřízni počasí) Místo pro uskladnění co nejblíže dopravě ve svislé poloze (jeřáb) Spojovací součástky v uzavřených uzamykatelných skladech Latě se uskladňují ve svazcích

6 Připravenost pracoviště pro montáž krovu:
Celá půdní úroveň a okapová římsa je hotová, rovněž veškeré půdní nadezdívky, komínová tělesa, zdivo a pilířky pro uložení krovu konstrukce musí být dostatečně únosné V půdním prostou je vyznačen váhorys a podélná osa Půdní mazanina je provedena v celé ploše a je dostatečně zatvrdlá Expanzní nádrže, výtahové stroje se na půdní úroveň dopravují předem

7 Složení pracovní čety:
Vedoucí čety, tesař Tesaři pro montáž krovu Pomocní dělníci (2 dole na skládce, 2 na krovu)

8 Pracovní nářadí a pomůcky:
Nářadí pro 1 pracovníka: 1 x tesařská pila rámová 1 x sekera malá 1 x dláto 1 x metr (skládací, svinovací 1 x tesařská tužka Nářadí pro četu: Elektrická pila, pily ruční, elektrická vrtačka, sada vrtáků do dřeva, rašple, kleště, utahovačka, úhelník, hoblík elektrický a ruční, žebříky, palice železná a dřevěná, kladivo, pásmo, vodováha šňůra,

9 Provedení krovu ve sledu:
Osazení pozednice na pilířky půdní nadezdívky, zajištění spojů, osazení kotevních želez Osazení vazného trámu na prkenné impregnované podložky Sestavení plné vazby Zvednutí profilů plných vazeb a osazení na vazné trámy, zajištění jejich polohy, provizorní zavětrování Zvednutí vaznic středních a hřebenových, osazení na sloupky, pásky, zajištění spojů Osazení krokví mezi plnými vazbami, osazení ostatních krokví Zabetonování kotevních želez Přibití latí Kontrola krovu

10 Zařízení staveniště Objekt Jeřáb Manipulační plocha Mobilní buňky
Soc. zázemí Kanceláře Plocha pro úpravu prvků Míchačka Skladovací plocha (zednický materiál) Okružní pila Ocelový sklad

11 PŘÍKLAD: PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK ŠTUKOVÝCH
Základní informace: Omítky budou provedeny ručně, pouze pro dopravu malty do míchačky k místu zpracování se použije čerpadlo malty. Sled prací: Doprava lešení a pracovního zařízení na pracoviště Zřízení pracovního lešení Příprava povrchů k omítaní Doprava malty na pracoviště Postřik konstrukcí cementovou maltou Nahození a urovnání jádrové vrstvy Natažení a vyhlazení štukové vrstvy Rozebrání lešení

12 Používané materiály, jejich doprava a skladování:
Cement pro přípravu cementové malty na postřik konstrukcí stěn a stropů Vápno pro přípravu vápenné malty jádrové i štukové vrstvy Písek pro přípravu malty na jádrovou vrstvu Voda Doprava: Cement a vápno se dopravují nákladními vozy v pytlích nebo volně ložené v tlakovzdušných přepravnících Skladují se v uzavřených suchých skladech, volně ložené v ocelových zásobnících nebo plastikových kontejnerech Písek se doparvuje nákladními auty a skladuje se na venkovních skládkách u míchacích center-maltárny

13 Příprava pracoviště: Budova musí mít hotové nosné konstrukce a střechu, vyzděny příčky, osazeny zárubně a připraveny podkladní plochy (dlažby), povrchy musí být řádně vyschlé, musí být provedeny a odzkoušeny všechny instalace, zazděny rýhy po instalacích, osazeny konzoly, apod. Parapetní desky se osazují až po zřízení jádra omítky

14 Složení pracovní čety:
3 členná skupina omítkářů + 1 pomocný dělník 1 omítkář připravuje omítníky, rohová prkna ostění, 2 omítkář nahazuje jádrovou vrstvu omítky, 3 ji strhává, vyrovnává a zapravuje

15 Pracovní nářadí a pomůcky:
Zednické nářadí: lžíce, naběračka, kladívko, olovnice Dřevěné hladítko široké, dřevěné hladítko úzké Novodurové hladítko Hladítko filcované Stahovací latě Ohraničující latě Zednické skoby Ocelové omítníky Lopata Truhlíky na maltu Pracovní lešení Vodováha Zednická šňůra, štětka, kbelík

16 Technologický postup:
Dvouvrstvá štuková omítka: Postřik cementovou maltou, cihelné zdivo se omítá až po dodatečném sednutí a vyschnutí, povrch zdiva se očistí od prachu a spáry vyškrabou do hloubky 10 až 15 mm od líce zdiva, aby se omítka do zdiva řádně zavázala, suchý cihelný povrch je před omítáním navlhčen, po navlhčení se povrch opatří podhozem cementovou maltou, která slouží k vytvoření pevné a drané omítkové vrstvy, která spojuje jádrovou vrstvu s omítaným podkladem. Postřik se nahazuje řídkou maltou připravenou z íčního písku a cementu. Zřizování omítníků: aby jádrová vrstva omítky mohla být nanášena v rovině, zřizují se před omítáním tzv. omítníky, Jsou to svislé pásy (nebo terče) umístěné ve vzdálenosti 1,2 až 1,5 m od sebe, vzájemně vodorovné a svisle vyvážené. Mohou být z malty nebo oceli.

17 Provedení jádrové vrstvy, tl
Provedení jádrové vrstvy, tl. jádrové vrstvy bývá 10 až 15 mm, což závisí na rovnosti podkladní plochy, s nahazováním se začíná u omítníku a postupu je se v pruzích od podlahy směrem vzhůru. Strhávání jádra: nerovný povrch nahozeného jádra se strhává širší latí vedenou po omítnících, strhávací lať se sune po omítnících zdola nahoru šikmými pohyby ze strany na stranu. Nahazování jádra: stropy a podhledy schodů – vodorvné (šikmé) konstrukce se omítají stejným způsobem jako konstrukce svislé. Stropy se jádrují ve dvou vrstvách (aby se zabránilo jejímu odpadnutí. Mezi stropem a stěnou se vytvářejí fabiony (oblé/kolmé). Provedení štukové vrstvy: na zatvrdlé se natahuje vrchní vrstva ze štukové malty, a to ve sledu strop a potom stěny. Používá se dřevěné hladítko. Konečná úprava: štuková vrstva se upravuje kovovým a plstěným hladítkem


Stáhnout ppt "PRÁCE NA HRUBÉ VRCHNÍ STAVBĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google