Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Historie vzniku peněz Naturální charakter – směna zboží (= barter)
Komoditní peníze – zbožové peníze (kožešiny, obilí, dobytek atd.) Drahé kovy trvanlivé, dobře dělitelné, malé množství s velkou hodnotou, dobře se skladují a převážejí Papírové peníze (1. pol. 18. století, Francie) bankovky, směnitelné za zlato; státovky = vydané státem a nebyly kryty zlatem Dnes jsou všechny mince i papírové oběživo neplnohodnotné peníze s nuceným oběhem.

3 Funkce a formy peněz Funkce peněz Formy peněz
prostředek směny (oběživo, platidlo) zúčtovací jednotka (oceňování směnovaného zboží) uchovatel hodnoty (prostředek akumulace kapitálu a úspor) Formy peněz mince papírové peníze depozitní peníze termínované depozita

4 Finanční aktiva Rozdělujeme na :
Peníze (hotovost, depozita na požádání, nepřinášející žádný výnos) Ostatní (alternativní) finanční aktiva (termínovaná depozita s určitou výpovědní lhůtou, obligace, akcie, přinášejí výnos v podobě úrokové míry)

5 Konstrukce peněžních agregátů:
Hlavní kritérium = různý stupeň likvidity (=pohotovost k placení) Peněžních agregát M1 (transakční peníze) hotové peníze depozitní peníze na požádání (vklady na šekových účtech) pozorně sledovaný centrální bankou M1 – peníze ve vysoce likvidní podobě, které mohou být kdykoliv použity k placení Peněžních agregát M2 peněžních agregát M1 termínovaná depozita u bank (úsporové účty, termínované vklady) depozita v zahraniční měně V roce 2008 v ČR okolo 6,5% M2 - peníze v širším smyslu (zahrnuje peněžní aktiva) L + krátkodobé cenné papíry ministerstva financí D + obligace, hypotéky

6 Úvěry Vztah mezi věřitelem a dlužníkem
Nutno ve stanovené době splatit i s úroky Úrok je cena peněz za možnost využívat peníze věřitele Zbožový úvěr – poskytnuté a splacené ve zboží Obchodní úvěr - odložení platby za dodané zboží Bankovní úvěr - věřitelem je banka Podle doby: krátkodobé (do 1 roku) střednědobé (2-4 roky) Dlouhodobé Účelové, hotovostní, zajištěné úvěry

7 Bankovní úvěr Dále se dělí: Revolvingové Peněžní Kontokorentní úvěr
Provozní úvěr Investiční úvěr Eskontní úvěr Hypoteční úvěr Spotřebitelský úvěr

8 Alternativní formy financování
Faktoring (odkup krátkodobých pohledávek bankou před dobou jejich splatnosti za provizi) Forfaiting (odkup exportních pohledávek bankou splatných v budoucnosti za provizi) Finanční leasing (forma pronájmu, kdy financované zboží majetkem leasingové firmy, změna vlastnictví až po zaplacení poslední splátky)

9 Poptávka a Nabídka peněz
Poptávka podle motivu: transakční opatrnostní spekulační Teorie portfolia – skladba souboru cenných papírů (aktiv) Teorie, jak s minimálním rizikem dosáhnout co největšího rozšíření svého bohatství Diverzifikace – rozložení aktiv do různých forem a oblastí s různou mírou rizika a výnosů

10 Úroková sazba a úroková míra
Úroková sazba stanovena centrální bankou ( v podobě diskontní sazby, repo sazby, lombardní sazby)nebo komerčními bankami Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Pro lepší určení výhodnosti úvěru Udává procentní podíl z dlužné částky, kterou musí dlužník uhradit za 1 rok Reálná úroková sazba je nominální úroková sazba snížená o inflaci

11 Úroková míra iN = (úrok/N) *100 iR = iN - π
Poměr mezi objemem úroku a jistinou iN = (úrok/N) *100 Reálná úroková míra = nominální úroková míra snížena o inflaci iR = iN - π

12 Poptávka po penězích (MD)
Poptávka po penězích závisí na: výši úrokové sazby popř. úrokové míry nabídce zboží, služeb a výrobních faktorů na úrovni cen na trhu zboží a kapitálu S růstem úrokové míry MD klesá a roste sklon k úsporám Změna poptávky po penězích – posun křivky Změna úrokové míry – pohyb po křivce

13 Poptávka po penězích (MD)

14 Nabídka peněz (MS) Nabídka peněz (peněžní zásoba) je na změnu úrokové míry málo citlivá nebo zcela neelastická. Změna nabídky peněz je ovlivňována monetární politikou centrální banky.

15 Nabídka peněz

16 Rovnováha na trhu peněz
Průsečík křivek MD a MS Bod rovnováhy (E) Dosaženo rovnovážné úrokové míry a rovnovážného množství peněz Porušená rovnováha znovu obnovena v případě MS změnou monetární politiky centrální banky a v případě MD změnou objemu produkce a úrovní cen.

17 Rovnováha na trhu peněz

18 Bankovní soustava 1. Centrální banka
Emise bankovek a regulace nabídky peněz Prosazuje monetární politiku vlády, nebo svoji vlastní Nástroje monetární politiky centrální banky stanovení diskontní sazby diskontní sazba lombardní sazba repo sazba refinanční úvěr reeskont lombard cenných papírů stanovení povinné minimální rezervy obchodním bankám (2%) operace na volném trhu – repo operace

19 Repo operace Forma operací na volném trhu
ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu Po uběhnutí doby splatnosti proběhne zpětná transakce Doba trvání 14 dní Repo sazba = klíčová sazba ČNB Od ,25%

20 Diskontní sazba Automatické nástroje poskytují nebo ukládají likviditu přes noc Depozita úročena diskontní sazbou = dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb V říjnu ,25%

21 Lombardní sazba Plní funkce nejvyšší úrokvé sazby na peněžním trhu
Má odrážet cenu krátkodobých peněz V roce ,25% Lombard cenných papírů = krátkodobý úvěr proti zástavě cenných papírů Reeskont = odkoupení směnky centrální bankou od obchodní banky, která ho už odkoupila od klienta

22 Přímé monetární nástroje
Úvěrové limity pro úvěry poskytované komerčními bankami Omezení objemu úvěrů centrální banky komerčním bankám Omezení pohybu peněz ve vztahu k zahraničí Povolování vzniku nových bank Stanovení minimální výše základního kapitálu Povinné pojištění depozit Personální pojištění bankovních služeb

23 Monetární politika Monetární politika: (jako součást hospodářské politiky) a) expanzivní (zvyšuje se nabídka peněz snižováním diskontní sazby, snižování minimální míry rezerv, nákupem obligací) b) restriktivní (omezování nabídky peněz zvyšováním diskontní sazby, zvyšováním minimální míry rezerv a prodejem obligací) Po přechodnou dobu možnost použít přímé nástroje monetární politiky centrální banky.

24 Bankovní soustava II. 2. Obchodní banky
aktivní operace (poskytují úvěry) pasivní operace (přijímají vklady, vydávají cenné papíry) zprostředkovatelské operace (provádějí převody depozitních vkladů) Uskutečňují platební styk mezi hospodářskými subjekty Platební styk: hotovostní bezhotovostní (vzájemné kompenzace, bankovní účty, směnky, šeky, rychlejší než hotovostní)) Bankovní účty: běžné, sporožirové, kontokorentní, termínované, úvěrové

25 Šek, akreditiv, směnka =cenné papíry, které je vázáno jejich držbou
Akreditiv = pověřovací list, kterým dáva banka příkaz jiné bance, aby doručiteli nebo jiné osobě vyplatila n základě totožnosti částku uvedenou v akreditivu Dokumentární akreditiv = dodavatel není ochoten odeslat odběrateli zboží, aniž mí záruku, že dostane zaplaceno


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google