Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM. č.17 ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ Autor PhDr. Alena Švepešová Tematická oblast Mikroekonomie pojišťovnictví Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení. Charakterizuje činnost pojišťoven a členění pojištění Ročník Obchodní akademie, Ekonomické lyceum – 3.ročník, Nástavbové studium – 2. a 3. ročník Datum tvorby -Leden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ Zpracovala PhDr. Alena Švepešová
Použitá literatura:Pojistné právo, JUDr. Věra Škopová, VŠE Praha,1997 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN

3 POJIŠTĚNÍ -nástroj finanční eliminace škod vzniklých realizací rizika (rizika přírodní nebo rizika vyvolaná lidským faktorem – technická nebo vyvolaná lidmi) patří mezi finanční služby z právního hlediska představuje právní vztah mezi pojistitelem a pojištěným

4 ZÁKLADNÍ POJMY POJISTNÝ KMEN – souhrn pojistných smluv
POJISTNÉ RIZIKO – souhrn rizik krytých pojištěním POJISTNÉ PODMÍNKY POJISTNÁ SMLOUVA – právní dokument, jímž vzniká vztah mezi pojistitelem a pojištěným POJISTNÍK – ten, kdo uzavřel pojistnou smlouvu s pojistitelem POJIŠTĚNÝ – ten, na koho se pojištění vztahuje POJISTITEL – právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojištění POJISTNÉ – cena za pojistnou ochranu POJISTNÉ PLNĚNÍ – náhrada pojistitele

5 DRUHY POJIŠTĚNÍ Velké množství druhů pojištění – všechny nelze specifikovat Jedno z dělení je na: 1.OBNOSOVÉ –pojistná náhrada vždy závisí na škodě, která vznikla v některých případech nelze vyčíslit ( např. životní pojištění) – z těchto důvodů je vyplacena částka, která byla sjednána 2.ŠKODOVÉ – pojistná náhrada se vyčísluje ( např. u věcí)

6 ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ právního hlediska
POVINNÉ DOBROVOLNÉ POVINNÉ SMLUVNÍ - (každý, kdo provozuje určitou činnost, se musí ze zákona pojistit (sepsat smlouvu + pojistné), např. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, ) ZÁKONNÉ – SMLOUVA SE NESJEDNÁVÁ , nesepisuje se smlouva, platí se jen pojistné, nezaniká, ani v případě neplacení (např. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání závisí na vůli pojistníka a pojištěného ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – -( do neživotního pojištění patří i ty druhy pojištění osob, které mají charakter rizikového pojištění)

7 Povinné pojištění Zákonem je uložena firmám a osobám povinnost účastnit se vymezeného druhu pojištění zákonné sociální pojištění osob dle zákona o sociálním pojištění - správcem tohoto pojištění je státem spravovaná Správa sociálního zabezpečení, z něj jsou vypláceny dávky nemocenské, důchody a podpory v nezaměstnanosti. zákonné zdravotní pojištění osob dle zákona o zdravotním pojištění- objemově je druhé největší, spravují je speciální zdravotní pojišťovny. zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla - v roce 1999 skončil monopol České pojišťovny na poskytování tohoto pojištění. Od roku 2000 toto pojištění poskytují vybrané největší pojišťovny, které mají udělenu licenci. zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců- toto pojištění jsou od roku 1993 povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance u jedné z komerčních pojišťoven - České pojišťovny nebo Kooperativy. Zdroj:

8 Druhy pojištění podle předmětu
pojištění osob – na smrt a dožití pojištění majetku – movitého a nemovitého pojištění odpovědnosti za škodu sdružené pojištění - kombinace pojištění (např. majetku a osob) Speciální pojištění

9 POJIŠTĚNÍ OSOB

10 POJIŠTĚNÍ OSOB domácí - zahraniční

11 Pojištění osob a) životní b) Úrazové (neživotní pojištění) c) pojištění léčebných výloh v zahraničí d) připojištění Životní pojištění zahrnuje krytí rizik ohrožující životy lidí. Jsou zde kryta dvě základní rizika 1. riziko úmrtí 2. riziko dožití dočasné pojištění pro případ smrti - sjednává se na určitou dobu nebo do určitého věku - nízké pojistné, náhrada se vyplácí jen při smrti b) trvalé pojištění pro případ smrti - pojištění trvá až do smrti pojištěného - vyšší pojistné, pojistné se platí jen několik let c) kapitálové životní pojištění - pojištění pro případ smrti nebo dožití se určitého věku - část pojistného na riziko, část na spoření a část na podporu státu d) důchodové pojištění - příplatek k důchodu, možnost jednorázové výplaty - určitou dobu platím pojistné a při odchodu do důchodu dostanu „přilepšení k důchodu od státu“

12 Pojištění osob- – důchodové pojištění
Důchodové pojištění garantuje pravidelný příjem v době důchodu. Možné jsou tyto formy výplaty: doživotní důchod pro pojištěného důchod pro pozůstalé (vypláceno po určitou dobu) případně dočasný důchod v případě přiznání plného invalidního důchodu. V případě přiznání plného invalidního důchodu je pojištěný zproštěn dalšího placení pojistného

13 Pojištění osob -Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu – pojišťovna v tomto případě vyplatí pojistnou částku určené osobě, tzv. obmyšlenému; v pojistných podmínkách je obvykle uvedeno, kdy nejpozději po úrazu by musela smrt nastat, aby byla kryta úrazovým pojištěním, trvalé následky úrazu – z tzv. oceňovacích tabulek se pro konkrétní následky vypočtou procenta tělesného poškození; pojistné plnění se pak určí jako násobek sjednané (plné) pojistné částky a vypočteného procenta poškození, plnou invaliditu – je-li následkem úrazu přiznán pojištěnému plný invalidní důchod, vyplácí pojišťovna pojištěnému po dobu jeho života pravidelnou dohodnutou částku, nejdéle však do věku uvedeného v pojistných podmínkách (např. 65 let), dobu nezbytného léčení – poskytuje se pojistné plnění za dobu léčení až do zahojení následků úrazu; vychází se přitom z obvyklých dob léčení konkrétního typu úrazu (diagnózy), tělesné poškození způsobené úrazem – výše plnění se opět vypočte z tzv. oceňovacích tabulek podle konkrétní diagnózy; doba léčení se přitom neuvažuje, dobu pracovní neschopnosti – vyplácí se dohodnutá částka denního odškodného; nejčastěji se poskytuje až po několika týdnech neschopnosti (oboje je opět definováno v pojistných podmínkách

14 Pojištění osob - Cestovní pojištění
pro soukromé i pracovní cesty Kryje finanční rizika spojená s úrazem, náhlým onemocněním, ztrátou zavazadel a některými dalšími případy nouze. Z pojistné smlouvy, kde jsou sjednány léčebné výlohy, může vzniknout povinnost pojišťovny uhradit například: lékařské ošetření pobyt v nemocnici léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení náklady repatriace pojištěného, případně jeho tělesných ostatků

15 KLIKNI NA ODKAZ

16 Pojištění majetku Hmotný majetek
nemovitý (latinsky immobilis, slovensky "nehnutelný"), svázaný s půdou, jako pozemky, budovy a vlastněné prostory; movitý (lat. mobilis), kam patří fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, zařízení nebo materiál Nehmotný majetek patentované technologické postupy (tzv. know-how) nebo duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva Finanční majetek tvoří peníze, cenné papíry a podobná aktiva.

17 POJIŠTĚNÍ MAJETKU

18 POJIŠTĚNÍ MAJETKU

19 Pojištění majetku pojištění majetku obyvatelstva
pojištění průmyslových a podnikatelských rizik (živelná, technická, strojní, montážní, stavební, dopravní, úvěru, proti odcizení, …) pojištění zemědělských rizik Majetek – vlastní a cizí ( na základě dohody smlouvy a pronájmu)majetek

20 Pojištění majetku a) věci individuálně (konkrétně) určené (nelze zaměnit) musí být přesně uvedena výrobní značka, číslo, typ… b) soubory věcí - např. standardní zařízení bytu, týká se i věcí, které si teprve pořídíme Pojištění se týká nejčastěji těchto rizik: a) živelné - požár, výbuch, povodně, záplavy, zemětřesení b) vodovodní - voda vytékající z vodovodních zařízení, topení, kanalizace c) odcizení - někdo musel překonat nějakou překážku d) vandalizmus - úmyslné ničení majetku a pachatel je chycen policií e)pojištění technických rizik f) pojištění přepravy zásilek g) pojištění úvěrů

21 pojištění majetku

22 POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištěná rizika MAJETEK
■voda z vodovodního zařízení, ■krádež vloupáním nebo loupež, ■vichřice nebo krupobití, ■požár, výbuch, ■úder blesku, ■zřícení letadla, ■povodeň nebo záplava, ■náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin, ■tíha sněhu, ■mráz na topném a vodovodním systému, ■voda unikající z prasklého potrubí, ■rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, ■kouř, ■náraz vozidla, ■zemětřesení, ■rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným nebezpečím, ■ztráta vody, ■zkrat v elektromotorech, ■přepětí, ■pád stromů, stožárů a jiných předmětů, ■vandalismus. ■vedlejší stavby (garáže, ploty), ■stavby dokončené i ve výstavbě, ■domácnost až do výše 2 mil. Kč, ■soubor zařízení domácnosti, ■rodinné domy, ■byty v osobním vlastnictví, ■rekreační domy, ■věci osobní potřeby, ■audio-vizuální techniku, elektronické a optické přístroje, ■sportovní náčiní, jízdní kola, autopotřeby, ■zdravotní pomůcky pro tělesně postižené, ■stavební součásti bytu pořízené pojištěným (zařízení koupelen a kuchyní, podlahy, okna apod.), ■umělecká díla, sbírky a starožitnosti, ■klenoty, cennosti, cenné papíry a peníze.

23 Pojistná událost Poškození nebo zničení pojistné věci
Věci mohou být: a) vlastní b) cizí Některé z příčin: OHEŇ – VODA - VZDUCH OHEŇ – v podobě plamene VÝBUCH – zničení tlakovou vlnou ÚDER BLESKU –bezprostřední přechod blesku na pojistnou věc

24 Některé z příčin VODA Záplava – vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí, nebo proudí v místě pojištění Povodeň – zaplavení území velkou vodou Krupobití – kousky ledu padají na pojistnou událost Sesouvání nebo zřícení lavin- masa sněhu nebo ledu, která se náhle uvede do pohybu Tíha sněhu nebo námrazy Vodovodní zařízení

25 Některé z příčin VZDUCH
Vichřice – dynamické působení hmoty vzduchu, rychlostí 20,8, m / s

26 Některé z příčin Zemětřesení – otřesy zemského povrchu, vyvolané pohybem zemské kůry Min. 6 stupňů stupnice (Evropská makroseismická stupnice, je dvanáctistupňová stupnice, užívaná Evropskou seismologickou komisí k vyjádření makroseismické intenzity zemětřesení. Tato stupnice se používá v zemích Evropské unie včetně České republiky (zároveň se starší stupnicí MSK-64).

27 Škodní událost podle § 3 zákona o pojistné smlouvě skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění

28 Odpovědnost za škodu Občanský zákoník upravuje, kdy, za jakých podmínek ten, kdo škodu způsobil, za ni odpovídá. Upravuje tedy, za jakých podmínek odpovídá provozovatel hotelu svému hostu za škodu způsobenou krádeží jeho věcí, řidič vozidla účastníku nehody, provozovatel továrny při úniku chemikálie, zdravotnické zařízení pacientovi nebo majitel psa rodičům pokousaného dítěte. Nový občanský zákoník říká, že nehradíme skutečnou škodu, ale financujeme proces, kterým se věc vrací do stavu před poškozením. Zdroj:

29 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě: Na zdraví Na majetku Přírody Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením povinností Dobrovolné smluvní pojištění

30 Díl 3 – Pojištění odpovědnosti za škodu § 43 citace Zákon o pojistné smlouvě
(1) Pojištění odpovědnosti za škodu lze sjednat pouze jako pojištění škodové.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google